{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Strekking van de regeling
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Definitie programma
Artikel 4. Definitie productplaatsing
Artikel 5. Definitie (beeld)merk
Artikel 6. Definitie lichte amusementsprogramma’s
Artikel 7. Medische behandelingen
Artikel 8. Bijdrage van ondergeschikte betekenis
Artikel 9. Productplaatsingvermelding ter informatie van het publiek
Artikel 10. Producten of diensten in programma’s die productplaatsing bevatten
Artikel 11. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 18 november 2014 houdende regels omtrent productplaatsing commerciële media-instellingen 2014 (Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014)
Het Commissariaat voor de Media,
gelet op de artikelen 3.19b, 7.11 en 7.12 van de Mediawet 2008,
besluit:
Artikel 1. Strekking van de regeling
De regels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet 2008 ;
b. het besluit: het Mediabesluit 2008 .
1.
Onder ‘duidelijk afgebakend’, als bedoeld in de definitie van ‘programma’ in artikel 1.1, eerste lid, van de wet, wordt verstaan: duidelijk onderscheiden van het voorgaande en volgende programma in het programma-aanbod.
2.
Onder ‘als zodanig herkenbaar’, als bedoeld in de definitie van ‘programma’ in artikel 1.1, eerste lid, van de wet, wordt verstaan:
a. voor het gemiddelde publiek als programma herkenbaar; en
b. zowel inhoudelijk als qua vormgeving verschillend van het voorgaande en volgende programma.
3.
Overal waar in deze regeling ten aanzien van productplaatsing wordt verwezen naar een programma dient daaronder mede begrepen te worden een ‘met een programma overeenkomend onderdeel van het media-aanbod’.
Artikel 4. Definitie productplaatsing
Onder ‘opnemen van of het verwijzen naar een product, dienst of (beeld)merk binnen het kader van het programma’ zoals bedoeld in de definitie van productplaatsing in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt verstaan: het in ruil voor een geldelijke bijdrage binnen de verhaallijn van een programma vertonen of vermelden van een product, dienst of (beeld)merk.
Artikel 5. Definitie (beeld)merk
Onder ‘(beeld)merk’ in de definitie van productplaatsing in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt verstaan de benaming, tekening, afdruk, stempel, letters, cijfers, vorm van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van de productplaatser te onderscheiden.
1.
‘Lichte amusementsprogramma’s’, als bedoeld in artikel 3.19a, van de wet, zijn programma’s van verstrooiende aard, waarbij geen sprake is van het voorlichten van consumenten, het informeren over en het analyseren van nieuws, actualiteiten en politieke informatie.
2.
Onder ‘voorlichten van consumenten’, in het eerste lid, wordt verstaan: programma-aanbod dat als doel heeft het objectief en onpartijdig informeren van consumenten over producten en diensten van derden.
3.
Onder ‘nieuws of actualiteiten’, in het eerste lid, wordt verstaan: programma-aanbod dat frequent, minimaal één keer per week, wordt uitgezonden en dat bericht over gebeurtenissen van maximaal zeven dagen oud.
4.
Onder ‘politieke informatie’, in het eerste lid, wordt verstaan: programma-aanbod dat bericht over politici, (standpunten van) politieke partijen en het politieke besluitvormingsproces.
Artikel 7. Medische behandelingen
Onder ‘medische behandelingen’, als bedoeld in artikel 3.19b, derde lid, onder a, van de wet worden verstaan: behandelingen die worden verricht op grond van een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 7:446 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 8. Bijdrage van ondergeschikte betekenis
Onder ‘productplaatsing’, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet, wordt niet verstaan: het verstrekken van een niet-financiële bijdrage die in het programma niet of niet identificeerbaar wordt getoond of vermeld en:
a. die door een derde in bruikleen is gegeven; of,
b. waarvan de waarde in verhouding tot de totale kosten van de totstandkoming of aankoop van het programma van ondergeschikte betekenis is maar in ieder geval niet hoger is dan € 1.000,– per bijdrage voor televisie en € 200,– per bijdrage voor radio.
1.
De vermelding als bedoeld in artikel 3.19b, vierde lid, van de wet geschiedt door het plaatsen van de mededeling ‘dit programma bevat productplaatsing’. Indien de productplaatser tevens sponsor is, vindt deze vermelding gelijktijdig met de sponsorvermelding plaats.
2.
De mededeling als bedoeld in het eerste lid is duidelijk leesbaar dan wel duidelijk hoorbaar.
1.
Het publiek wordt geacht rechtstreeks door middel van specifieke aanprijzingen te zijn aangespoord tot het kopen of huren van producten of tot afname van diensten als bedoeld in artikel 3.19b, tweede lid, onder a, van de wet, indien door subjectieve positieve kwalificaties deze producten of diensten in een wervende context worden geplaatst.
2.
De producten of diensten worden in ieder geval geacht overmatige aandacht te krijgen, als bedoeld in artikel 3.19b, tweede lid, onder b, van de wet, indien door het langdurig of frequent onder de aandacht brengen de producten of diensten in een wervende context worden geplaatst.
3.
De vertoning of vermelding van de producten of diensten mag niet op onnatuurlijke wijze zijn ingebed in de verhaallijn van het programma.
1.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014.
3.
Deze regeling treedt in werking twee maanden na publicatie in de Staatscourant.
Commissariaat voor de Media,
voorzitter
commissaris