Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepaling
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Aanlevering
Artikel 5. Opmaak informatielevering
Artikel 6. Aanlevering
Artikel 7. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza),
Gelet op artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
Stelt de volgende regeling vast:
Artikel 1. Algemeen
Deze regeling is van toepassing op zorgverzekeraars.
Artikel 2. Begripsbepaling
In deze nadere regeling wordt verstaan onder:
1. De wet: de Wet marktordening gezondheidszorg
2. Zorgaanbieder: zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 sub c van de Wmg.
3. Zorgverzekeraar: zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1 sub b van de Zvw.
4. Prestatie: een prestatie als bedoeld in artikel 1 sub j van de Wmg.
5. DBC (Diagnose Behandeling Combinatie): typeert het geheel van prestaties van de zorgaanbieder gedurende het DBC-traject, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgaanbieder consulteert.
6. B-segment: de kostenbedragen en het volume aan prestaties per DBC zijn vrij onderhandelbaar. Voor het B-segment worden door de Nederlandse Zorgautoriteit alleen prestatiebeschrijvingen en het honorariumuurtarief vastgesteld.
7. Prijs: het bedrag welke door de zorgaanbieder voor een geleverde prestatie in rekening wordt gebracht.
Artikel 3. Doel
De aanlevering van de onder artikelen 4 en 5 beschreven prijsinformatie door de onder artikel 4 genoemde zorgverzekeraars geschiedt ten behoeve van de marktonderzoekstaken van de NZa.
Artikel 4. Aanlevering
Een zorgverzekeraar die één of meerdere DBC’s in het B-segment heeft gecontracteerd bij één of meerdere zorgaanbieders, levert prijsinformatie uit de contractafspraken aan.
Artikel 5. Opmaak informatielevering
Het aan te leveren bestand voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. Alle gegevens zijn opgenomen in één bestand met daarin prijsinformatie zoals overeengekomen met alle gecontracteerde zorgaanbieders voor alle gecontracteerde prestaties in het B-segment.
2. Het bestand met prijsinformatie uit de contracten is opgemaakt conform het technische formaat zoals opgenomen in de bijlage . Het bevat één voorloopregel, één sluitregel en daartussen voor elke afgesproken prijs een detailregel met de volgende velden:
de zorgverlenerscode;
de declaratiecode;
de contractprijs, gesplitst in instellingskosten en het totaal van de honoraria van de specialismen;
begin- en einddatum van de prijsafspraak.
1.
Bestanden worden op een beveiligde manier aangeleverd.
2.
Prijsinformatie wordt gefaseerd aangeleverd wanneer de resultaten van de contractonderhandelingen gefaseerd beschikbaar komen. Rond half februari van het jaar (t) wordt een tussenstand van de prijsinformatie aan de NZa toegestuurd die voortvloeit uit de op dat moment afgeronde onderhandelingen.
3.
De afgesloten prijsafspraken die betrekking hebben op jaar (t) dienen uiterlijk op 1 april van het jaar (t) verzonden te worden naar de NZa.
4.
Een totaal overzicht van de prijsafspraken van het jaar (t) wordt aan uiterlijk op 31 december van jaar (t) toegestuurd aan de NZa.
Artikel 7. Slotbepaling
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken’.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de Dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De Nederlandse Zorgautoriteit ,
Voorzitter Raad van bestuur
Portefeuillehouder