Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte regeling
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
3.1. Behandeling
3.2. Consument
3.3. Declaratie
3.4. Materiaal- en/of techniekkosten
3.5. Mondzorg
3.6. Prestatie
3.7. Prijsopgave
3.8. Standaardprijslijst
3.9. Tarief
3.10. Vrij tarief
3.11. Ziektekostenverzekeraar
3.12. Zitting
3.13. Zorgaanbieder
3.14. Zorgzwaarte
4. Administratievoorschriften
5. Declaratievoorschriften
6. Transparantievoorschriften
6.1. Het bekend maken van een standaardprijslijst
6.2. Informeren van de consument over de standaardprijslijst
6.3. De consument op de hoogte stellen indien wordt afgeweken van de standaardprijslijst
6.4. Het verstrekken van een prijsopgave per behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 150 euro
6.5. Het verstrekken van de factuur voor ingekochte materiaal- en/of techniekkosten
7. Verantwoordelijkheid
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling mondzorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling mondzorg
De Nederlandse Zorgautoriteit,
Ingevolge de artikelen 36, derde lid , 37 , 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Regeling mondzorg.
1. Reikwijdte regeling
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet .
Voor zover geen sprake is van zorgaanbieders als omschreven in de vorige zin, is deze regeling van toepassing op zorgaanbieders die handelingen 1 of werkzaamheden 2 verrichten op het terrein van de mondzorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg.
Deze regeling is verder van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aan patiënten die verblijven of behandeld worden in instellingen die zijn toegelaten voor de functies behandeling en verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ .
Deze regeling is niet van toepassing op zorgaanbieders die chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard leveren (kaakchirurgen).
2. Doel van de regeling
Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot de verlening van mondzorg:
A) Administratievoorschriften zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling teneinde de ontwikkelingen in de mondzorg en de daaruit volgende resultaten in de zorgverlening in relatie tot de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit te kunnen volgen, toetsen en evalueren;
B) Declaratievoorschriften, zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling, teneinde inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken;
C) Transparantievoorschriften, zoals genoemd in artikel 6 van deze regeling, teneinde te bewerkstelligen dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, de consumenten tijdig en zorgvuldig informeren over de tarieven die zij voor prestaties en deelprestaties in rekening brengen.
3.1. Behandeling
Het uitvoeren van één of meer prestaties, volgend uit en in het kader van een diagnose, ten behoeve van preventieve en/of curatieve mondverzorging van de consument uitgevoerd binnen een bepaalde tijdsperiode.
3.2. Consument
Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.
3.3. Declaratie
Het tarief of de tarieven die in rekening zijn gebracht voor een geleverde (deel)prestatie of (deel)prestaties aan de consument dan wel aan de ziektekostenverzekeraar van de betreffende consument.
3.4. Materiaal- en/of techniekkosten
De kosten van techniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht dan wel in eigen beheer zijn uitgevoerd en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de tariefbeschikking aangegeven met een * (sterretje).
3.5. Mondzorg
Zorg zoals omschreven in artikel 1 van de beleidsregel ‘Experiment vrije prijsvorming mondzorg’.
3.6. Prestatie
Een prestatie, dan wel deelprestatie als bedoeld in de beleidsregel ‘Experiment vrije prijsvorming mondzorg’. Een prestatie omvat het leveren van mondzorg aan een consument.
3.7. Prijsopgave
Een, voor de consument vrijblijvend, gespecificeerd overzicht van de prestaties en tarieven die de zorgaanbieder in rekening verwacht te brengen voor een behandeling.
3.8. Standaardprijslijst
De prijslijst, zoals gedefinieerd in artikel 6 van deze regeling.
3.9. Tarief
De prijs voor een (deel van een) prestatie van een zorgaanbieder.
3.10. Vrij tarief
Een tarief als bedoeld in artikel 57, lid 4, onder c van de Wmg .
? een zorgverzekeraar;
? een AWBZ-verzekeraar;
? een particuliere ziektekostenverzekeraar, zijnde een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen.
3.12. Zitting
Een onafgebroken tijdspanne waarin de zorgaanbieder ten behoeve van een consument één of meer prestaties uitvoert, ongeacht inhoud en tijdsduur van de zitting.
3.13. Zorgaanbieder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig mondzorg verleent.
3.14. Zorgzwaarte
De mate waarin de zorgbehoefte van de consument afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk van de zorgaanbieder.
4. Administratievoorschriften
Zorgaanbieders voeren een administratie van uitgevoerde prestaties, zodanig dat telling mogelijk is van gerealiseerde prestaties en de daarvoor gehanteerde tarieven in enige periode. Zorgaanbieders registreren in ieder geval per prestatie:
1. de geleverde prestatie met code;
2. het gedeclareerde tarief;
3. de datum waarop de prestatie is uitgevoerd;
4. de naam- adres en woonplaatsgegevens van de patiënt;
5. het burgerservicenummer van de patiënt;
6. de geboortedatum van de patiënt;
7. welke zorgverlener de prestatie heeft geleverd;
8. de AGB-code van de declarerend zorgaanbieder;
9. de postcode van de praktijk van de zorgaanbieder;
10. of wordt afgeweken van de standaardprijslijst. Indien de zorgaanbieder in tarief afwijkt van de standaardprijslijst, legt de zorgaanbieder het afwijkende tarief en de reden voor de afwijking vast in zijn administratie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een afwijkend tarief in verband met zorgzwaarte of een afwijkend tarief vanwege een andere reden dan zorgzwaarte. Het vastleggen van de reden voor de afwijking kan middels het registeren van de letter ‘Z’ in het geval dat er wordt afgeweken op zorgzwaarte of de letter ‘A’ als er wordt afgeweken om een andere reden dan zorgzwaarte.
A) De zorgaanbieder maakt in zijn declaratie aan een consument en/of ziektekostenverzekeraar zichtbaar welk tarief voor een prestatie in rekening is gebracht.
B) De declaratie dient te worden gespecificeerd conform de prestatiebeschrijvingen en coderingen in de beleidsregel ‘Experiment vrije prijsvorming mondzorg’.
C) De declaratie van de geleverde prestatie(s) moet zodanig gespecificeerd zijn dat in ieder geval duidelijk is:
1. Welke zorgaanbieder de prestatie declareert, waarbij ook vermeld de AGB-code.
2. Welke patiënt het betreft, op basis van naam, burgerservicenummer, en geboortedatum.
3. Op welke prestatie(s) (inclusief prestatiecode) de declaratie betrekking heeft.
4. Welk tarief de zorgaanbieder voor de gedeclareerde prestatie(s) (inclusief materiaal en techniekkosten) hanteert.
5. Indien van toepassing, op welk elementnummer (tand of kies) de prestatie betrekking heeft.
6. Op welke datum de prestatie(s) is (zijn) uitgevoerd.
7. Indien van toepassing, voor welke prestaties van het tarief op de standaardprijslijst is afgeweken, door vermelding van de letters ‘Z’ of een ‘A’, conform het bepaalde in artikel 4, lid 10 van deze regeling.
8. Indien de zorgaanbieder een prestatie uit het hoofdstuk ‘Kunstgebitten’ uitvoert, moet de zorgaanbieder op de declaratie aangeven of het gaat om een prothese op implantaten en of het gaat om een partiële prothese of volledige prothese of een combinatie van voorgaande.
D) Declaraties dienen voorzien te zijn van de adresgegevens van de declarerende praktijk.
E) De prestatie wordt door de zorgaanbieder, of via een factoringmaatschappij, of via een ziektekostenverzekeraar éénmaal in rekening gebracht aan de consument.
F) De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie 'onderlinge dienstverlening' in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder.
6. Transparantievoorschriften
Zorgaanbieders dienen de consument tijdig en zorgvuldig te informeren over de tarieven die zij voor prestaties in rekening brengen. Dit doen zij door aan onderstaande voorschriften en voorwaarden te voldoen.
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de standaardprijslijst en het tijdig en juist informeren van de consument.
6.1. Het bekend maken van een standaardprijslijst
Een zorgaanbieder maakt een standaardprijslijst bekend die inzicht geeft in de tarieven, die binnen de betreffende praktijk gelden, voor niet-verzekerde patiënten of voor verzekerde patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.
De standaardprijslijst mondzorg moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De standaardprijslijst voorziet in één tarief per prestatie.
2. De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties (code en beschrijving) die de desbetreffende zorgaanbieder aanbiedt.
3. De standaardprijslijst bevat per prestatie de meest recente tarieven, de ingangsdatum waarop de lijst in werking treedt en de geldigheidsduur.
4. Indien een zorgaanbieder in zijn praktijk gebruikt maakt van de mogelijkheid om in tarief te differentiëren dient op de standaardprijslijst per categorie (zorgzwaarte of andere reden) vermeld te worden op basis van welke criteria wordt afgeweken van de standaardprijs.
5. De standaardprijslijst vermeldt voor welke consumenten de standaardprijslijst van toepassing is door het weergeven van de volgende zin: ‘Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden’.
6.2. Informeren van de consument over de standaardprijslijst
Een zorgaanbieder informeert de consument over de tarieven die binnen de betreffende praktijk gelden voor niet-verzekerde patiënten of voor verzekerde patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Hierbij voldoet de zorgaanbieder aan de volgende voorwaarden:
1. Een zorgaanbieder dient gedurende de behandeling de tarieven conform de standaardprijslijst te hanteren.
2. Indien de tarieven op de standaardprijslijst wijzigen en dit gevolgen heeft voor de in behandeling zijnde consument dan dient de zorgaanbieder de consument hier voorafgaand aan het uitvoeren van de prestatie schriftelijk dan wel digitaal op de hoogte te brengen.
3. De standaardprijslijst is te vinden op een voor de consument duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder, zodat de consument hiervan op eenvoudige wijze kennis kan nemen. Onder zichtbare plaats wordt verstaan: de wachtkamer en/of de balie en/of de deur van de praktijk.
4. Indien de zorgaanbieder een website voor de praktijk heeft, plaatst de zorgaanbieder de standaardprijslijst op de website van de betreffende praktijk.
5. Desgevraagd stelt de zorgaanbieder de consument mondeling, schriftelijk of per e-mail binnen een redelijke termijn op de hoogte van de tarieven, zoals genoemd op de standaardprijslijst.
6.3. De consument op de hoogte stellen indien wordt afgeweken van de standaardprijslijst
Een zorgaanbieder stelt de consument, voorafgaand aan de behandeling, op de hoogte van het tarief dat in rekening wordt gebracht, indien het tarief van de betreffende prestatie afwijkt van de standaardprijslijst.
Indien de zorgaanbieder afwijkt van de standaardprijslijst dient hij aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. De zorgaanbieder informeert de consument, voor de start van de behandeling, schriftelijk dan wel mondeling, per prestatie over welk tarief hij hanteert voor de prestatie(s) waarbij wordt afgeweken van de standaardprijslijst en welk tarief op de standaardprijslijst staat vermeld.
2. De zorgaanbieder motiveert, voor de start van de behandeling, schriftelijk dan wel mondeling, waarom hij het afwijkende tarief voor de betreffende consument hanteert.
3. Indien de zorgaanbieder zich tijdens de behandeling genoodzaakt ziet af te wijken van de overeengekomen prijs dan dient hij dit kenbaar te maken aan de consument voor de uitvoering van die prestatie waarvan de prijs wijzigt.
6.4. Het verstrekken van een prijsopgave per behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 150 euro
Een zorgaanbieder verstrekt standaard, voorafgaand aan de behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 150 (honderdvijftig) euro een voor de consument vrijblijvende prijsopgave.
De prijsopgave en de wijze waarop de zorgaanbieder hierover communiceert voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De prijsopgave maakt aan de consument inzichtelijk welke prestaties de zorgaanbieder gaat uitvoeren voor de betreffende behandeling.
2. De prijsopgave toont per uit te voeren prestatie het tarief dat de zorgaanbieder in rekening brengt.
3. Indien de zorgaanbieder van de standaardprijs wil afwijken, wordt het afwijkende tarief per prestatie in de prijsopgave vermeld.
4. De prijsopgave maakt de materiaal- en/of techniekkosten per prestatie afzonderlijk inzichtelijk.
5. Tenzij anders is overeengekomen met de consument, doet de zorgaanbieder de consument de prijsopgave voor de start van de behandeling schriftelijk dan wel digitaal toekomen.
6. De zorgaanbieder legt de prijsopgave vast in de administratie.
6.5. Het verstrekken van de factuur voor ingekochte materiaal- en/of techniekkosten
Indien de zorgaanbieder de tandtechniekstukken niet zelf vervaardigt, is deze, op verzoek van de consument dan wel diens verzekeraar, verplicht de factuur van de tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium/tandtechnische onderneming te overleggen.
Voorwaarde voor deze factuur is dat deze per prestatie inzichtelijk maakt welke materiaal- en/ of techniekkosten de zorgaanbieder voor de consument heeft ingekocht.
1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de in deze regeling genoemde bepalingen.
2. Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.
3. Indien een zorgaanbieder in een personenvennootschap werkzaam is en niet zelf de tarieven bepaalt of in rekening brengt, draagt de personenvennootschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.
8. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, treedt de regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling mondzorg’.
1
Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, sub b, nr. 2°, van de Wmg. 2
Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef, en sub d, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter.