Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene bepalingen
Aanvraagprocedure
Voorbereiding
Beoordeling
Beslissing en bekendmaking beslissing
Toekenningsvoorwaarden
Gecontinueerde honorering
Hoogte meerjarige honoreringen
Uitbetaling honoreringen
Definitieve vaststelling
Retourneren beoordelingsexemplaren
Regeling bij overlijden
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling meerjarige honorering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling meerjarige honorering
Algemene bepalingen
1. Het bestuur verleent jaarlijks, in de voorjaarsprocedure, meerjarige honoreringen toe aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.
2. Een meerjarige honorering wordt in principe aan een componist toegekend voor een periode van telkens drie aaneengesloten jaren. Na afloop van de drie jaar kan de componist een aanvraag indienen tot voortzetting van een meerjarige honorering waaronder begrepen een aanvraag tot wijziging van het vastgestelde percentage van het honorarium
3a. Bewerkingen kunnen niet worden opgevoerd als onderdeel van het compositorische werk binnen de meerjarige honorering.
b. Muziekwerken voor film-, video-, dans- en theaterproducties worden niet als onderdeel van het werkplan aangemerkt, tenzij deze voorgestelde muziekwerken kunnen worden beschouwd als autonome werken die onafhankelijk van bovengenoemde producties kunnen worden uitgevoerd.
4. Aanvragen van componisten die niet beschikken over een oeuvre van naar het oordeel van het bestuur voldoende omvang, worden niet in behandeling genomen.
Aanvraagprocedure
5. Meerjarige honoreringen moeten door de componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.
6a. Aanvraagformulieren voor meerjarige honoreringen zijn op verzoek verkrijgbaar bij het bureau van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijn in de voorjaarsprocedure is 15 februari van dat jaar.
b. De aanvragen dienen uiterlijk op de in het vorige lid genoemde sluitingstermijn volledig ingevuld en ondertekend in het bezit te zijn van het bureau van het Fonds.
c. Aanvragen die het bureau na deze sluitingsdatum bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door niet-belanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.
d. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.
7a. Op het aanvraagformulier dient de componist melding te maken van:
persoonsgegevens;
een gedetailleerd werkplan met de in een periode van drie jaar te vervaardigen werken;
gegevens over de concrete uitvoeringsmogelijkheden van de genoemde werken.
b. Een aanvrager aan wie eerder een meerjarige honorering is toegekend, waarvan de driejarige continueringstermijn per 1 september is afgelopen, dient in de daaraan voorafgaande voorjaarsprocedure een aanvraag in te dienen om voor een aansluitende, nieuwe meerjarige honorering in aanmerking te kunnen komen. Deze aanvraag dient, naast de in het vorige lid vermelde gegevens, een gedetailleerd verslag te bevatten van de compositorische werkzaamheden verricht gedurende de gehele periode waarin de vorige meerjarige honorering is ontvangen.
c. Onder werkplan wordt verstaan een zo volledig mogelijke samenvatting of omschrijving van voorgenomen compositorische werkzaamheden, in principe gericht op uitvoering.
8. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
Voorbereiding
9. Alvorens te beslissen over een aanvraag/voorstel om toekenning van een compositieopdracht, wint het bestuur het advies in van twee, voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze commissies vergaderen onder leiding van de door het bestuur benoemde voorzitter.
10. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan twee maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen.
Beoordeling
11. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 19d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet toekennen van een meerjarige honorering op grond van de volgende (combinatie van) factoren, waarvan de kwaliteitsfactor voorop staat:
a. de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van de resultaten, gebaseerd op de kwaliteit van de door de betrokken componist vervaardigde werken en de ontwikkeling van het werk. Daarbij wordt gekeken naar muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap;
b. de omvang van het ingediende werkplan;
c. de (mate van) realisering van eerdere werkplannen;
d. de productiviteit van de aanvrager, op basis van vervaardigde composities;
e. de kans dat de werken waarvoor een meerjarige honorering wordt aangevraagd daadwerkelijk ten gehore zullen worden gebracht. Naarmate het voorgestelde werk van grotere omvang is, worden bij de beoordeling van de aanvraag zwaardere eisen gesteld aan de uitvoeringsmogelijkheden;
f. inkomensgegevens, voor zover van toepassing cf. artikel 22c.
g. en al wat verder van belang kan zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.
Beslissing en bekendmaking beslissing
12. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 10 bepaalde termijn, komen de adviescommissies in vergadering bijeen om onder leiding van de voorzitter de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.
13. In aansluiting op de in het vorige artikel bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet verlenen van een meerjarige honorering en over de hoogte van de subsidie die in geval van toekenning wordt gegeven, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.
14. Het bestuur streeft er naar de aanvragers zo spoedig mogelijk na de besluitvorming van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.
Toekenningsvoorwaarden
15a. De toekenning, alsmede de continuering van de meerjarige honorering is verbonden aan de voorwaarde dat jaarlijks voor een nader bekend te maken datum uitgebreid schriftelijk verslag wordt gedaan van de compositorische activiteiten in het afgelopen jaar en van de resultaten waartoe de subsidie de componist in staat heeft gesteld.
b. Aan een componist die na aanmaning in gebreke blijft verslag te doen van hetgeen waartoe een meerjarige honorering hem in staat heeft gesteld, wordt geen nieuwe toekenning c.q. continuering van de meerjarige honorering verleend.
16. Voor wijzigingen in het werkplan na toekenning van de meerjarige honorering, dient de instemming van het bestuur schriftelijk te worden verzocht.
Gecontinueerde honorering
17a. Meerjarige honoreringen worden in principe voor 3 achtereenvolgende jaren toegekend, ingaande per september van het jaar van aanvraag.
b. Het bestuur is bevoegd in daartoe naar zijn mening geëigende gevallen een eenjarige honorering toe te kennen, waaraan geen principebesluit tot continuering is verbonden.
c. Realisering van de in dit artikel genoemde continueringen wordt afhankelijk gesteld van de beschikbare middelen van het Fonds.
18a. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan in redelijkheid niet van het bestuur verwacht mag worden dat het de hoogte of de continuering van de meerjarige honorering handhaaft, mag het een continueringsbesluit naast zich neerleggen.
b. De ontvanger van een meerjarige honorering dient door middel van het in artikel 15 bedoelde verslag het bestuur in staat te stellen de ontwikkeling van de productie in relatie tot de toegekende gelden te volgen.
c. Het opschorten van de meerjarige honorering, voor de gehele of een deel van de continueringsperiode, is niet toegestaan.
19a. De continuering geschiedt niet automatisch. Jaarlijks dient tijdig een nieuwe termijn te worden aangevraagd en is artikel 22 onverminderd van toepassing.
b. Tijdens de continueringsperiode kan verhoging van de meerjarige honorering worden aangevraagd. Over de desbetreffende aanvraag wordt advies ingewonnen bij de adviescommissies. Het bestuur beslist op grond van de in artikel 11 genoemde factoren.
20. Tegen het einde van de continueringstermijn vindt een evaluatie plaats, waarbij de productie en de kwaliteit van het compositorische werk dat tot stand is gekomen in de driejarige periode, in relatie tot het over deze periode ingediende werkplan, worden beoordeeld.
Hoogte meerjarige honoreringen
21. Het maximumbedrag van een meerjarige honorering wordt door het bestuur vastgesteld. Dit bedraagt 75% van de totale werkgeverslasten van een hoofdvakdocent aan een Nederlands conservatorium. Een individuele toekenning van een meerjarige honorering is altijd een percentage van dit maximumbedrag.
22a. Het te verlenen percentage van de maximale meerjarige honorering hangt af van de kwaliteit van het werk van de betrokken componist en de omvang van het werkplan.
b. de hoogte van het jaarlijks te verlenen subsidiebedrag is, naast de in het vorige lid bepaalde factoren, afhankelijk van de neveninkomsten van de betrokken componist. Opgave van geschatte neveninkomsten gedurende de jaarperiode van de toekenning is vereist bij componisten die een percentage ontvangen dat hoger is dan 65% van de maximale meerjarige honorering.
c. Als uitgangspunt geldt het inkomen box 1 van de belastingdienst tot een bedrag per jaar dat overeenkomt met de totale werkgeverslasten van een hoofdvakdocent aan een Nederlands conservatorium (in 2002: € 58.204).
Indien het geschatte inkomen boven dit bedrag uitkomt, wordt het meerdere met 50% gekort op de subsidie van het Fonds. Controle vindt plaats door de accountant aan de hand van de belastingaangifte.
Componisten aan wie een hoger percentage dan 65% van de vastgestelde meerjarige honorering is verleend en die over de betreffende jaartermijn binnen de door het bestuur nader te stellen termijn geen opgave doen van geschatte neveninkomsten en geen belastingaangifte ter inzage overleggen, ontvangen 65% van de maximale meerjarige honorering.
d. Bij twijfel aan de juistheid van de verstrekte inkomensgegevens, als bedoel in artikel 22c, behoudt het bestuur zich het recht voor om definitieve belastingaanslagen op te vragen.
23. De hoogte van het in de vorm van een meerjarige honorering te betalen bedrag kan, afhankelijk van de het Fonds ter beschikking staande middelen, na het eerste jaar van de toekenning worden verlaagd.
Uitbetaling honoreringen
24. De meerjarige honorering wordt in termijnen uitbetaald.
Definitieve vaststelling
25a. De toekenning van de meerjarige honorering wordt door het bestuur definitief vastgesteld na beoordeling van het verslag van de compositorische activiteiten als bedoeld in artikel 15a en, voor zover van toepassing conform artikel 22b , 22c , de belastingaangiften en eventueel belastingaanslagen.
b. Indien bij definitieve vaststelling van de toekenning van de meerjarige honorering wordt geconstateerd dat de componist zijn werkplan in onvoldoende mate heeft gerealiseerd en/of daarin wijzigingen heeft aangebracht zonder de in artikel 16 bedoelde instemming, kan het bestuur besluiten de subsidie lager vast te stellen dan bij de verlening was bepaald en overgaan tot verrekening met nog uit te betalen bedragen of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het reeds uitgekeerde.
c. Indien bij de definitieve vaststelling van de toekenning van de meerjarige honorering blijkt dat de belastingaangifte als bedoeld in artikel 22c hoger of lager is dan de eerder verstrekte inkomstenschatting, wordt overgegaan tot verrekening met nog uit te betalen bedragen of tot betaling dan wel terugvordering van het te weinig c.q. te veel uitgekeerde.
Retourneren beoordelingsexemplaren
26. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, cd's, muziekcassettes e.d.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd. Er wordt van uitgegaan dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.
27. Indien een componist binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.
Regeling bij overlijden
28. Indien de componist overlijdt wanneer de continueringsperiode van een aan hem/haar verleende meerjarige honorering nog niet is beëindigd, kunnen de erfgenamen geen aanspraak maken op de resterende bedragen die in het kader van de continuering nog aan de componist zouden zijn uitgekeerd.
Bezwaar en beroep
29a. Een aanvrager die zich niet kan verenigen met de beslissing van het Fondsbestuur kan binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing is medegedeeld schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het huishoudelijk reglement .
b. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat bij de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht .
Den Haag, 25 oktober 2007
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+