Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gelet op de artikelen 12, eerste lid, onder b, en derde lid, 13, vierde lid, en 17, vijfde lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en de artikelen 8, tweede lid, en 9a, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden,
Besluit:
1.
Als vormen van transplantatie van weefsels en organen worden aangewezen:
a. beenmergtransplantatie,
b. bottransplantatie,
c. hoornvliestransplantatie;
d. huidweefseltransplantatie;
e. niertransplantatie;
f. harttransplantatie;
g. levertransplantatie, gepaard gaande met verwijdering van de eigen lever van de ontvanger;
h. longtransplantatie;
i. hartlongtransplantatie;
j. nierpancreastransplantatie;
een en ander voor zover het een indicatiegebied betreft dat algemeen voor de desbetreffende vorm van transplantatie is aanvaard.
2.
Vergoeding van de kosten verband houdend met het verkrijgen van het meest passende transplantatiemateriaal omvat de vergoeding van de kosten van:
a. de zorg, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet, in verband met de selectie van de donor;
b. de zorg, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet, in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor;
c. het onderzoek, de preservering, de verwijdering en het vervoer van postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie;
d. de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Ziekenfondswet , gedurende ten hoogste 13 weken na de datum van ontslag uit het ziekenhuis waarin de donor, bedoeld onder a en b, ter selectie of verwijdering van het transplantatiemateriaal opgenomen is geweest, voorzover die zorg verband houdt met die opneming;
e. het vervoer in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer binnen Nederland of, indien medisch noodzakelijk, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met de selectie, opneming en ontslag uit het ziekenhuis en met de onder d bedoelde hulp;
f. het vervoer van en naar Nederland, gemaakt door een in het buitenland woonachtige donor, in verband met transplantatie van een nier of beenmerg bij een verzekerde in Nederland en overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de verzekerde in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.
3.
Bij de vergoeding van de aan de in het eerste lid, onder a, b en d, omschreven zorg verbonden kosten, wordt ten gunste van de donor, indien hij voor een hogere dan de laagste klasse is verzekerd, rekening gehouden met de voorwaarden van die verzekering.
4.
Voor het tot gelding brengen van de aanspraak op vergoeding van de kosten, bedoeld in het tweede lid, onder f, is voorafgaande toestemming van het ziekenfonds vereist.
1.
Op behandeling van plastisch-chirurgische aard bestaat slechts aanspraak indien de behandeling strekt tot correctie van:
a. afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
b. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;
c. verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
d. de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken en misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
e. uiterlijke geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit.
2.
De in het eerste lid bedoelde behandelingen omvatten niet:
a. behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden anders dan bedoeld in het eerste lid, onderdeel c;
b. abdominoplastiek en liposuctie van de buik;
c. het operatief plaatsen van een borstprothese anders dan na status bij een gehele of gedeeltelijke borstamputatie;
d. het operatief verwijderen en plaatsen van een borstprothese na de in onderdeel c bedoelde behandeling.
1.
Op het voorschrijven en aanmeten van contactlenzen bestaat slechts aanspraak indien bij de verzekerde door het dragen van contactlenzen een verbetering van het gezichtsvermogen wordt bereikt, welke met andere optische hulpmiddelen niet is te verkrijgen.
2.
Voor het tot gelding brengen van de aanspraak op de zorg, bedoeld in het eerste lid, is voorafgaande toestemming van het ziekenfonds vereist. De aanvraag om toestemming gaat vergezeld van een schriftelijke toelichting van de specialist.
Artikel 4
Medisch-specialistische zorg omvat niet zorg die gericht is op het buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo’s en de implantatie van een of meer van die embryo’s in de baarmoeder van de verzekerde.
Artikel 5
Medisch-specialistische zorg omvat niet:
a. behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek;
b. behandelingen gericht op de sterilisatie van de verzekerde;
c. behandelingen gericht op het ongedaan maken van de onder b bedoelde behandeling;
d. behandelingen gericht op de circumcisie van de verzekerde.
Artikel 6
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit particulier verzekerden.]
Artikel 7
[Wijzigt de Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekering]
Artikel 8
Ingetrokken worden:
a. de Beschikking beperking voorschrijven en aanpassen van contactlenzen ziekenfondsverzekering;
b. het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekering;
c. het Besluit voorwaarden gezinsverpleging ziekenfondsverzekering;
d. het Besluit niet-klinische buitenlichamelijke bevruchting ziekenfondsverzekering;
e. de Regeling niet-klinische plastisch-chirurgische hulp ziekenfondsverzekering.
Artikel 9
Op behandeling van plastisch-chirurgische aard die gelet op artikel 2 niet voor verstrekking in aanmerking komt, bestaat niettemin aanspraak overeenkomstig het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekering onderscheidenlijk de Regeling niet-klinische plastisch-chirurgische hulp ziekenfondsverzekering, indien uiterlijk op 31 januari 2000 de ingevolge die regelingen vereiste toestemming van het ziekenfonds is verkregen onderscheidenlijk vereiste melding door het ziekenfonds is bevestigd.
Artikel 10
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.
Artikel 11
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister