Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie 1994
14 april 1994/Nr. KAZ14494011 Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 104, tweede lid, van de Kadasterwet en artikel 36 van het Kadasterbesluit;
Besluit
Artikel 1
De in artikel 104, tweede lid, van de Kadasterwet bedoelde grote hoeveelheden gegevens uit de kadastrale registratie worden desverlangd aan gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen verstrekt, voor zover het betreft:
a. alle in een provincie, gemeente, waterschap of andere publiekrechtelijk lichaam of kadastrale gemeente gelegen objecten (totaalstand);
b. de in een periode van minimaal een maand gemuteerde objecten in een gebied als bedoeld onder a, waarbij alle objectgegevens worden verstrekt (perceelkaart);
c. de in een periode van minimaal een maand opgetreden mutaties in een gebied als bedoeld onder a, waarbij uitsluitend de gewijzigde en de nieuwe gegevens worden verstrekt (was/wordt gegevens), dan wel
d. de naam/percelenlijst betreffende een gebied als bedoeld onder a.
1.
De in artikel 1 bedoelde gegevens betreffen alle in de kadastrale registratie voorkomende actuele gegevens, onderscheidenlijk de in de desbetreffende periode gemuteerde gegevens, behoudens het bepaalde in het tweede lid.
2.
Op verzoek van betrokkene kunnen in overleg met de Dienst voor het kadaster en de openbare registers bepaalde soorten van gegevens dan wel bepaalde soorten van mutaties buiten beschouwing worden gelaten.
1.
De in artikel 1, onder b en c, bedoelde mutaties kunnen betrekking hebben op een periode van:
a. een maand;
b. drie maanden;
c. zes maanden, dan wel
d. een jaar.
zulks ter keuze van de betrokkene.
2.
De desbetreffende gegevens kunnen, ter keuze van betrokkene, worden verstrekt op tape, cartridge, diskette of papier.
1.
De verstrekking van de in artikel 1 bedoelde gegevens geschiedt in het algemeen binnen de volgende termijnen:
a. indien het de toestand per 31 december betreft: vóór 1 maart van het daarop volgende jaar;
b. in alle overige gevallen, behoudens het bepaalde in het tweede lid: binnen een maand na de datum van de laatste toestand waarop de desbetreffende kadastrale gegevens betrekking hebben.
2.
De in het eerste lid genoemde termijnen zijn niet van toepassing in het geval dat betrokkene:
a. minder dan twee maanden vóór de gewenste datum van verstrekking een verzoek om verstrekking van de in artikel 1 bedoelde gegevens bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft ingediend, dan wel een bestaand verzoek heeft gewijzigd;
b. een verzoek om verstrekking van de in artikel 1 bedoelde gegevens indient dat betrekking heeft op een toestandsdatum die reeds is verstreken of binnen twee maanden zal verstrijken.
3.
Indien zich één der gevallen als bedoeld in het tweede lid voordoet, wordt de termijn waarbinnen de verstrekking van de gegevens plaatsvindt bepaald in overleg tussen de betrokkene en de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
4.
Een verzoek tot verstrekking van de in artikel 1 bedoelde gegevens, alsmede de wijziging of intrekking van een zodanig verzoek, geschiedt schriftelijk aan het desbetreffende kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers door middel van een formulier dat door genoemde Dienst te dezer zake is beschikbaar gesteld.
5.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers verstrekt desgewenst aan betrokkenen een handleiding ter zake van de verstrekkingen van de in artikel 1 bedoelde gegevens.
Artikel 5
soorten van gegevens die beschikbaar kunnen worden gesteld door middel van een permanente aansluiting op de geautomatiseerde kadastrale registratie, als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onder c, van het Kadasterbesluit zijn:
a. alle te raadplegen soorten van gegevens;
b. alle te raadplegen soorten van gegevens, met uitzondering van de gegevens omtrent hypotheken en beslagen;
c. alle te raadplegen soorten van gegevens omtrent hypotheken en beslagen.
1.
De apparatuur waardoor een permanente aansluiting op de geautomatiseerde kadastrale registratie wordt tot stand gebracht, behoeft de goedkeuring van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
2.
Datacommunicatie- en netwerkkosten, alsmede de onderhoudskosten van de bij betrokkene aanwezige apparatuur, bedoeld in het eerste lid, zijn voor rekening van degene op wiens verzoek de permanente aansluiting is tot stand gebracht.
3.
De raadpleging kan op werkdagen ten minste geschieden van 8.00 tot 17.00 uur.
4.
Het in artikel 36, eerste lid, onder e, van het Kadasterbesluit bedoelde afschrift van het desbetreffende beeldscherm wordt vervaardigd in de vorm van een hard-copy.
1.
Een permanente aansluiting op de geautomatiseerde kadastrale registratie wordt schriftelijk verzocht bij het desbetreffende kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers door middel van een daartoe door de Dienst beschikbaar gesteld formulier.
2.
De in het eerste lid bedoelde aansluiting wordt verkregen door middel van een verbinding via het openbare telefoonnet (vaste lijn of kieslijn) dan wel via een afzonderlijke verbinding. Te dezer zake vindt overleg plaats tussen betrokkene en de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Organisatiewet Kadaster in werking treedt.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie 1994. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 14 april 1994.
Raad van Bestuur ,