Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Positie secretaris CEA
Artikel 3. Taken en bevoegdheden secretaris
Artikel 4. Mandaat
Artikel 5. Ondermandaat
Artikel 6. Volmacht
Artikel 7. Machtiging
Artikel 8. Instructies
Artikel 9. Ondertekening
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding laatstelijk gewijzigd op 3 juli 2013 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging met betrekking tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding,
Overwegende dat zij een aantal van haar bevoegdheden wenst te mandateren aan de secretaris van het bureau van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding;
Overwegende dat de secretaris gevolmachtigd dient te zijn tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;
Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
a. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten ex artikel 1:3 van de Awb te nemen en ondertekenen;
b. Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
c. Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen, die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, te verrichten.
Artikel 2. Positie secretaris CEA
Bij de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is, met inachtneming van de aanwijzingen van de commissie, de secretaris belast met de leiding van het bureau van de commissie, zoals bepaald in afdeling 3 van het Bestuursreglement CEA (gepubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 2013, nr. 12575).
Artikel 3. Taken en bevoegdheden secretaris
De secretaris is meer in het bijzonder belast met:
a. de zorg voor personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering;
b. het adviseren van CEA en haar subcommissies in de uitoefening van hun taken;
c. de uitvoering van aan hem gemandateerde taken.
Artikel 4. Mandaat
CEA verleent het mandaat aan de secretaris volgens het bij dit besluit behorende overzicht, met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.
Artikel 5. Ondermandaat
Het is de secretaris niet toegestaan om de hem opgedragen taken geheel of gedeeltelijk te mandateren aan een medewerker van het bureau.
Artikel 6. Volmacht
De secretaris is voor de uitvoering van zijn taken bevoegd namens CEA privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met inachtneming van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen maxima ten aanzien van de uit die rechtshandelingen voor CEA voortvloeiende financiële verplichtingen.
Artikel 7. Machtiging
De secretaris is voor de uitoefening van zijn taken bevoegd namens CEA handelingen te verrichten, anders dan besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover het de normale uitoefening van zijn functie betreft.
Artikel 8. Instructies
Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden worden de volgende algemene instructies gegeven:
a. Er mag geen overschrijding plaatsvinden van de vastgestelde en goedgekeurde begroting.
b. Het besluit dient te passen in het bestaande beleid en de vastgestelde beleidsregels van CEA.
c. Van alle beslissingen van gemandateerde dient registratie plaats te vinden, die periodiek aan CEA ter kennis wordt gebracht.
Artikel 9. Ondertekening
In het in mandaat genomen besluit dient expliciet te worden aangegeven dat het besluit in naam van CEA is genomen.