Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Mandaat en machtiging NRGD

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling mandaat en machtiging NRGD
Het College gerechtelijk deskundigen,
Gelet op de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van het Bestuursreglement NRGD;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het College besluiten te nemen als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
b. ondermandaat: de bevoegdheid van de gemandateerde om op zijn beurt mandaat te verlenen aan een ander;
c. machtiging: de bevoegdheid om in naam van het College feitelijke handelingen te verrichten, niet zijnde besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
d. het Besluit: het Besluit register deskundige in strafzaken ;
e. het College: het College gerechtelijk deskundigen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit;
f. de voorzitter: de voorzitter van het College;
g. de secretaris: de secretaris van het College gerechtelijk deskundigen, bedoeld in artikel 10 van het Besluit, die tevens de functie bekleedt van directeur van het bureau;
h. het bureau: het bureau ter ondersteuning van het College, bedoeld in de artikelen 10 en 11 van het Besluit;
i. de beleidsmedewerker: de medewerker van het bureau die inhoudelijk bij de totstandkoming en uitvoering van het door het College beleid in de zin van artikel 4 van het Besluit is betrokken.
Artikel 2
Aan de voorzitter wordt mandaat verleend om namens het College een aanvraag tot inschrijving in het register toe te wijzen indien de TAC heeft geadviseerd tot onvoorwaardelijke registratie, en het advies ook geen aanknopingspunten biedt voor nadere besluitvorming in het College.
1.
Aan de secretaris wordt mandaat verleend om namens het College te besluiten tot de afwijzing van een aanvraag tot inschrijving in het register voor zover het desbetreffende deskundigheidsgebied nog niet voor inschrijving is opengesteld.
2.
Aan de secretaris wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College in het kader van de registratie- en bezwaarprocedure:
a. mondelinge en schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard te verstrekken;
b. ontvangstbevestigingen uit te reiken of toe te sturen;
c. overige correspondentie te voeren;
d. de beslistermijn te verlengen of te verdagen;
e. te besluiten tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag in de zin van artikel 4:5 Awb;
f. adviezen en inlichtingen in te winnen;
g. kennelijke verschrijvingen in besluiten ambtshalve en op verzoek te herstellen.
3.
De secretaris kan de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en het tweede lid, doorverlenen aan medewerkers van het bureau.
Artikel 4
De voorzitter kan aan de secretaris machtiging verlenen om door de voorzitter in mandaat genomen besluiten te ondertekenen, mits de voorzitter bekend is met de inhoud en ermee heeft ingestemd.
1.
De secretaris is bevoegd om het College te vertegenwoordigen in bezwaar- en overige gerechtelijke procedures. De secretaris kan zich hierbij laten bijstaan door beleidsmedewerkers van het bureau en/of een extern gemachtigde.
2.
Het College kan zich in bezwaar- en beroepsprocedures laten vertegenwoordigen door een externe gemachtigde. De secretaris is bevoegd daartoe een machtiging te verstrekken.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2012.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Mandaat en machtiging NRGD.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Besloten in de vergadering van
16 februari 2012
College gerechtelijk deskundigen,
Voorzitter