Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Administratievoorschriften
Artikel 5. Gegevensverstrekking
Artikel 6. Uitzondering
Artikel 7. Accountantscontrole gegevensverstrekking
Artikel 8. Wijze van gegevensverstrekking
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2019. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016
Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.
Artikel 1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die in 2016 verpleging en verzorging leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet , niet zijnde de verpleging zoals bedoeld in de beleidsregel ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’. De regeling ‘Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016’ is ook van toepassing op intensieve kindzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.
Deze regeling is daarnaast van toepassing op degene die gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt ten behoeve van zorgaanbieders of zorgverzekeraars zoals hierboven bedoeld, alsmede op de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zorgaanbieders of zorgverzekeraars daartoe behoren.
Artikel 2. Doel
Deze regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan het macrobeheersinstrument (MBI) en daarbij de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen te stellen:
? administratievoorschriften;
? voorschriften met betrekking tot regelmatige gegevensverstrekking;
? voorschriften met betrekking tot afdracht in verband met overschrijding van een tariefgrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg.
3.1 Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code):
Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.
3.2 Minister:
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3.3 Zorgaanbieder:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c Wmg én de houder is van de AGB-code die door de zorgverzekeraar aan de NZa is verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het macrobeheersinstrument.
3.4 Prestaties verpleging en verzorging:
De prestaties verpleging en verzorging als omschreven in artikel 4.1 van de ‘Beleidsregel Verpleging en verzorging’. Alsmede de prestaties op basis van de ‘Beleidsregel Experiment regelarme instellingen Zvw’, de ‘Beleidsregel Ketenzorg dementie Zvw’, de ‘Beleidsregel Experiment bekostiging verpleging en verzorging’ en de ‘Beleidsregel Regiefunctie complexe wondzorg’, voor zover die prestaties betrekking hebben op (i) zorg omschreven bij of krachtens artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering en op (ii) intensieve kindzorg als bedoeld in artikel 3.11 hierna.
3.5 Zorgverzekeringsfonds:
Het fonds bedoeld in artikel 39 van de Zvw.
3.6 Budgettair kader zorg (BKZ):
Door het Ministerie van VWS jaarlijks vastgesteld macrokader dat de beschikbare middelen per jaar omvat voor een bepaald type zorg.
3.7 Macrobeheersinstrument:
Instrument waarmee op grond van artikel 35, zevende lid en artikel 50, tweede lid, van de Wmg, ontstane overschrijdingen op het BKZ achteraf kunnen worden geredresseerd.
3.8 Macro-omzetgrens:
De bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg.
3.9 Gerealiseerde omzet:
De gehonoreerde omzet in jaar t 1 verkregen uit declaratie van de prestaties verpleging en verzorging.
3.10 Zorgverzekeraar:
Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zvw.
3.11 Intensieve kindzorg:
Intensieve kindzorg is zorg aan verzekerden tot 18 jaar met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap waarbij:
a. Sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of;
b. Vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen.
Het betreft niet alleen zorg als bedoeld in artikel 2.10 Bzv, maar ook pedagogische ondersteuning en verblijf die aan genoemde verzekerden wordt verleend op basis van andere bepalingen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet .
Artikel 4. Administratievoorschriften
De zorgverzekeraar richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kan worden afgeleid:
de gerealiseerde omzet als bedoeld in artikel 3.9, van de zorgaanbieder;
de AGB-code van de zorgaanbieder behorend bij de gerealiseerde omzet.
5.1.
De zorgverzekeraar informeert de NZa per AGB-code over het totaal van de gerealiseerde omzet over het jaar t. De zorgverzekeraar verstrekt deze gegevens vóór, doch uiterlijk 1 juni van jaar t+1.
5.2.
De informatieverstrekking bedoeld in het derde lid gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit formulier staan de benodigde gegevens en inlichtingen vermeld.
5.3.
De informatieverstrekking bedoeld in het derde lid bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:
? een ondertekend voorblad van het formulier zoals bedoeld in artikel 5.2;
? naam, adres, woonplaats/vestigingsplaats van de zorgaanbieder in jaar t+1;
? AGB-code van de zorgaanbieder;
? gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder;
? een Excel-versie van het ingediende formulier zoals bedoeld in artikel 5.2, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;
? een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 7.
Artikel 6. Uitzondering
Artikel 5.1 is niet van toepassing, indien door de NZa in een collectieve beschikking kenbaar is gemaakt dat de bovengrens met betrekking tot de verpleging en verzorging niet is overschreden.
Artikel 7. Accountantscontrole gegevensverstrekking
De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van het artikel 5 verstrekte gegevens en inlichtingen vaststelt. Dit is overeenkomstig de wijze die is bepaald in de in artikel 5.2 en 5.3 genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.
1.
De zorgverzekeraar verzendt de opgave als bedoeld in artikel 5 naar het navolgende e-mailadres vragencure@nza.nl.
2.
Het in artikel 5 bedoelde formulier en het in artikel 7 bedoelde controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl).
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, tenzij de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2015. In dat geval treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2016.
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016’.
1
Tenzij anders vermeld, wordt met jaar t boekjaar t bedoeld.
Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur