Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Administratievoorschriften
Artikel 5. Gegevensverstrekking
Artikel 6. Uitzondering
Artikel 7. Accountantscontrole gegevensverstrekking
Artikel 8. Wijze van gegevensverstrekking
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerregel
Artikel 10. Voorbehoud
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 15 januari 2015.
Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.
Artikel 1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die in 2015 verpleging en verzorging leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet , niet zijnde de verpleging zoals bedoeld in beleidsregel ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’. De regeling ‘Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ is ook van toepassing op intensieve kindzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.
Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.
Deze regeling is daarnaast van toepassing op degene die gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt ten behoeve van zorgaanbieders of zorgverzekeraars zoals hierboven bedoeld, alsmede op de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zorgaanbieders of zorgverzekeraars daartoe behoren.
Artikel 2. Doel
Deze regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan het macrobeheersinstrument (MBI) en daarbij de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen te stellen:
administratievoorschriften;
voorschriften met betrekking tot regelmatige gegevensverstrekking;
voorschriften met betrekking tot afdracht in verband met overschrijding van een tariefgrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg.
3.1 Algemeen gegevensbeheer code (AGB-zorginstellingscode)
Unieke code die aan iedere zorginstelling wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.
3.2 Minister
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3.3 Zorgaanbieder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c Wmg én de houder is van de AGB-zorginstellingscode die door de zorgverzekeraar aan de NZa is verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het macrobeheersinstrument.
3.4 Prestaties verpleging en verzorging
De prestaties verpleging en verzorging als omschreven in artikel 4.1 van de beleidsregel ‘verpleging en verzorging’.
3.5 Zorgverzekeringsfonds
Het fonds bedoeld in artikel 39 van de Zorgverzekeringswet.
3.6 Budgettair kader zorg
Door het Ministerie van VWS jaarlijks vastgesteld macrokader dat de beschikbare middelen per jaar omvat voor een bepaald type zorg.
3.7 Macrobeheersinstrument
Instrument waarmee op grond van artikel 35, zevende lid en artikel 50, tweede lid, van de Wmg, ontstane overschrijdingen op het BKZ achteraf kunnen worden geredresseerd.
3.8 Macro-omzetgrens
De bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg.
3.9 Gerealiseerde omzet
De gehonoreerde omzet in jaar t 1 verkregen uit declaratie van de prestaties verpleging en verzorging 2 .
3.10 Zorgverzekeraar
Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet.
3.11 Intensieve kindzorg
Intensieve kindzorg is zorg aan verzekerden tot 18 jaar met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap waarbij:
a. Sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of;
b. Vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen.
Het betreft niet alleen zorg als bedoeld in artikel 2.10 (concept) Bzv , maar ook vervoer, pedagogische ondersteuning en verblijf die aan genoemde verzekerden wordt verleend op basis van andere bepalingen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet .
Zoals omschreven in artikel 4.2 ‘Verpleging en verzorging’ gelden voor intensieve kindzorg de prestaties verpleging en verzorging, met uitzondering van de prestatie Wijkgericht werken.
Artikel 4. Administratievoorschriften
De zorgverzekeraar richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kan worden afgeleid:
de gerealiseerde omzet als bedoeld in artikel 3, onderdeel 9, van de zorgaanbieder;
de AGB-zorginstellingscode behorend bij de gerealiseerde omzet.
1.
De zorgverzekeraar verstrekt de NZa een opgave van de gecontracteerde zorg en een inschatting van de ongecontracteerde zorg. De zorgverzekeraar verstrekt deze gegevens vóór 1 december van het jaar t-1.
2.
De informatieverstrekking bedoeld in het eerste lid gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit formulier staan de benodigde gegevens en inlichtingen vermeld.
3.
De zorgverzekeraar informeert de NZa per AGB-zorginstellingscode over het totaal van de gerealiseerde omzet over het jaar t. De zorgverzekeraar verstrekt deze gegevens vóór, doch uiterlijk 1 juni van jaar t+1.
4.
De informatieverstrekking bedoeld in het derde lid gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit formulier staan de benodigde gegevens en inlichtingen vermeld.
5.
De informatieverstrekking bedoeld in het derde lid bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:
een ondertekend voorblad van het formulier zoals bedoeld in artikel 5.4;
naam, adres, woonplaats/vestigingsplaats van de zorgaanbieder in jaar t+1;
AGB-zorginstellingscode van de zorgaanbieder;
gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder;
een Excel-versie van het ingediende formulier zoals bedoeld in artikel 5.4, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;
een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 7.
Artikel 6. Uitzondering
Artikel 5.3 is niet van toepassing, indien door de NZa in een collectieve beschikking kenbaar is gemaakt dat de bovengrens met betrekking tot de verpleging en verzorging niet is overschreden.
Artikel 7. Accountantscontrole gegevensverstrekking
De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van het artikel 5 verstrekte gegevens en inlichtingen vaststelt. Dit is overeenkomstig de wijze die is bepaald in de in artikel 5, vierde en vijfde lid, genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.
1.
De zorgverzekeraar verzendt de opgave als bedoeld in artikel 5 naar het navolgende e-mailadres formulierencure@nza.nl.
2.
Het in artikel 5 bedoelde formulier en het in artikel 7 bedoelde controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl).
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’.
Artikel 10. Voorbehoud
De ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van politieke besluitvorming inzake:
inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit zorgverzekering ; en
inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg ; en
definitieve vaststelling van een aanwijzing van de Minister van VWS ingevolge artikel 7 van de Wmg inzake intensieve kindzorg.
Op het moment van vaststelling van deze ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ is het gewijzigde Besluit zorgverzekering en het gewijzigde Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer als bijlage bij respectievelijk brief met kenmerk 383539-122171-Z en Kamerstukken II, 29 689, nr. 519. De aanwijzing van de Minister van VWS over intensieve kindzorg is voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer in de brief over kortdurend eerstelijns verblijf met kenmerk 614017-122690-CZ. De ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ is opgesteld op basis van voornoemde voorhang van Besluit zorgverzekering en Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg alsmede de voorgehangen aanwijzing van de Minister van VWS over intensieve kindzorg.
Indien het Besluit zorgverzekering en/of het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg niet per 1 januari 2015 in werking is getreden en/of de definitieve aanwijzing over intensieve kindzorg niet voor 1 januari 2015 is gegeven, zal de NZa een gewijzigde regeling vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen regeling heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ onverkort van toepassing is.
1
Tenzij anders vermeld, wordt met jaar t boekjaar t bedoeld. 2
Zie ook de beleidsregel ‘Verpleging en verzorging’ (BR/CU-7107).
Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur