{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Plafond maatwerkbudget en begrotingsvoorbehoud
+ Hoofdstuk 3. Aanvraag van en voorwaarden voor het maatwerkbudget
+ Hoofdstuk 4. Weigering van het maatwerkbudget
+ Hoofdstuk 5. Verlening van het maatwerkbudget en eigen bijdrage
+ Hoofdstuk 6. Verantwoording, vaststelling en betaling van het maatwerkbudget
+ Hoofdstuk 7. Verplichtingen van de werkgever
+ Hoofdstuk 8. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Maatwerkbudget Langdurig Verzuimers 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Maatwerkbudget Langdurig Verzuimers 2012
Het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs,
gelet op artikel 183, vierde lid jo artikel 187, zesde lid van de Wet op het primair onderwijs,
besluit vast te stellen de
Regeling Maatwerkbudget Langdurig Verzuimers
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bestuur: het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs;
b. werknemer: personeelsleden, zijnde directieleden, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, in dienst van onderwijsinstellingen voor primair onderwijs;
c. interventies: additionele interventies van psychische/fysieke óf psychische aard om de re-integratie (eerste spoor of tweede spoor) te bevorderen.
d. werkgever: het bestuur van het bevoegd gezag, waar de werknemer, ten behoeve van wie het maatwerkbudget wordt aangevraagd, in dienst is.
Artikel 2. Reikwijdte regeling
De volgende begeleiding van interventies bij de werknemer komen voor toekenning van het maatwerkbudget in aanmerking:
a. onderzoek naar psychische/fysieke óf psychische belasting;
b. functioneringsscan;
c. assessment;
d. coaching on the job;
e. coaching en counseling;
f. begeleiding door (arbeids-)psycholoog of gezondheidspsycholoog;
g. loopbaan coaching;
h. outplacement.
1.
Bij de vaststelling van de jaarlijkse begroting stelt het bestuur het budget, dat maximaal voor het deze regeling beschikbaar is, vast.
2.
Bij de vaststelling van het plafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld.
3.
Bij de bekendmaking van het plafond wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.
Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud
Een maatwerkbudget ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.
1.
De aanvraag kan uitsluitend op initiatief van de re-integratiedeskundige onderwijs, de regioadviseur of de AVR-adviseur van het Vervangingsfonds worden ingediend en dient vergezeld te gaan van:
a. een adviesformulier, inhoudende een positief advies, van de re-integratiedeskundige onderwijs, de regioadviseur of de AVR-adviseur van het Vervangingsfonds;
b. een door de werkgever ondertekend aanvraagformulier;
c. een offerte van het betreffende begeleidingstraject.
2.
De aanvraag dient bij het bestuur te worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop het positieve advies, zoals bedoeld in het vorige lid, is uitgebracht.
3.
Het aanvraagformulier en adviesformulier worden verstrekt via de re-integratiedeskundige onderwijs, regioadviseur of AVR-adviseur van het Vervangingsfonds.
1.
Om voor het maatwerkbudget in aanmerking te komen dient cumulatief aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:
a. de werknemer dient ten tijde van het uitbrengen van het advies, zoals bedoeld in artikel 5 , eerste lid, onder a, tenminste 6 maanden ziek te zijn; en
b. de werknemer dient in te stemmen met de in te zetten interventie; en
c. de werkgever dient actief deel te nemen aan een begeleidingstraject van het Vervangingsfonds, in het kader van het project langdurig verzuimers, om het ziekteverzuim binnen de organisatie te verlagen.
2.
De interventie(s), waarvoor het maatwerkbudget wordt aangevraagd, dient(en) door een derde te worden verricht.
3.
Er kan slechts één keer voor een werknemer een aanvraag voor maatwerkbudget worden ingediend. In uitzondering hierop is het mogelijk om eerst maatwerkbudget aan te vragen voor een diagnoseonderzoek, zoals belastbaarheidsonderzoek of assessment, en vervolgens op basis van het resultaat van het diagnoseonderzoek, maatwerkbudget aan te vragen voor begeleiding.
1.
Indien de aanvraag compleet en volledig is ingevuld, beslist het bestuur binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag over de verlening en hoogte van het maatwerkbudget.
2.
Indien uit de aanvraag van het maatwerkbudget volgt dat voor de beslissing op de verlening een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het bestuur de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot verlening van het maatwerkbudget.
1.
De aanvraag van het maatwerkbudget wordt geweigerd:
a. indien interventie(s) heeft (hebben) plaatsgevonden vóór de datum waarop de aanvraag is ingediend, met uitzondering van een intakegesprek;
b. indien de aanvraag van het maatwerkbudget interventie(s) betreft, die uitsluitend fysiek van aard is (zijn);
c. indien de te vergoeden kosten van de interventie(s) minder bedragen dan € 250 (incl. evt. BTW);
d. voor zover de aanvraag van het maatwerkbudget bijkomende kosten betreft.
2.
Het maatwerkbudget komt niet in de plaats van aanspraak op vergoedingen uit andere bronnen zoals de ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgever en werknemer zijn verplicht een beroep te doen op deze voorzieningen als die (mogelijk) van toepassing zijn.
3.
Indien het beschikbare budget voor deze regeling is uitgeput, zal een aanvraag van maatwerkbudget worden afgewezen.
1.
Bij het besluit tot het verlenen van maatwerkbudget wordt maximaal € 4.000 (incl. evt. BTW) per werknemer toegekend.
2.
Indien eerst maatwerkbudget is aangevraagd voor diagnostisch onderzoek en vervolgens voor begeleiding dan wordt voor beide interventies gezamenlijk maximaal € 4.000 (incl. evt. BTW) toegekend.
3.
Voor het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek (zoals belastbaarheid onderzoek, assessment) bedraagt het maatwerkbudget maximaal € 1.500 (incl. evt. BTW).
Artikel 10. Eigen bijdrage
Van de kosten van de interventie(s) komt 25% als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever.
1.
De werkgever dient uiterlijk binnen één jaar na de datum van verlening van het maatwerkbudget een aanvraag tot vaststelling in bij het bestuur.
2.
Bij de aanvraag tot vaststelling zendt de werkgever de factuur van de derde, die de interventie(s) heeft verricht, mee.
3.
Het bestuur kan bepalen dat ook andere dan in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.
4.
Bij overschrijding van de in het eerste lid bedoelde termijn wordt het maatwerkbudget ambtshalve op nihil vastgesteld.
1.
Binnen vier weken na ontvangst van de factuur stelt het bestuur het maatwerkbudget vast.
2.
Indien uit de verantwoording van het maatwerkbudget volgt dat voor de beslissing op de vaststelling een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het bestuur de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van het maatwerkbudget.
3.
Indien uit de ingediende factuur blijkt dat de kosten van de interventie lager zijn dan zoals die blijken uit de bij de aanvraag maatwerkbudget meegezonden offerte, zal het bedrag aan maatwerkbudget op het bedrag van de factuur worden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen bijdrage van 25%.
4.
Het bestuur kan budgetten of werkgevers aanwijzen, waarvoor het maatwerkbudget door het bestuur ambtshalve wordt vastgesteld zonder dat de ontvanger van het maatwerkbudget een aanvraag voor de vaststelling daarvan hoeft in te dienen.
5.
De betaling vindt plaats binnen zes weken nadat het maatwerkbudget is vastgesteld.
Artikel 13. Meldingsplicht
De werkgever doet onverwijld melding aan het bestuur, zodra aannemelijk is dat de interventie(s), waarvoor het maatwerkbudget is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet geheel aan de in de beschikking tot verlening van het maatwerkbudget verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
1.
De werkgever verleent na verlening van het maatwerkbudget aan de derde, die de offerte heeft uitgebracht, opdracht de interventie(s) uit te voeren.
2.
De ontvanger van het maatwerkbudget informeert het bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk over:
a. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de interventie(s), waarvoor het maatwerkbudget is verleend;
b. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat de in de beschikking tot verlening van het maatwerkbudget verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen.
Artikel 15. Inwerkingtreding en duur regeling
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2012.
Artikel 16. Kaderregeling
Op deze regeling zijn de voorwaarden van toepassing als vermeld in de kaderregeling Subsidieverstrekking Vervangingsfonds en Participatiefonds.
Artikel 17. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Maatwerkbudget Langdurig Verzuimers 2012.