{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Strekking van de regeling
Artikel 2. Definities en reikwijdte
Artikel 3
Artikel 4. Toegestane uitingen
Artikel 5. Opbrengst van de actie
Artikel 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling liefdadigheidsacties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 9 augustus 2011 houdende regels voor de publieke media-instellingen omtrent het bepaalde in artikel 14a, onder c, van het Mediabesluit 2008 in verband met vermijdbare uitingen in het kader van liefdadigheidsacties (Regeling liefdadigheidsacties)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op artikel 2.89, tweede lid, van de Mediawet 2008, alsmede artikel 14a, onder c, van het Mediabesluit 2008;
Gelet op het feit dat het wenselijk is voor de uitoefening van de toezichthoudende taak van het Commissariaat voor de Media om nadere regels te stellen over en invulling te geven aan voornoemde reclamebepalingen uit de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008;
Besluit:
Artikel 1. Strekking van de regeling
Deze regeling heeft betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. Definities en reikwijdte
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. besluit: het Mediabesluit 2008 ;
b. wet: de Mediawet 2008 .
Artikel 3
Onder een liefdadigheidsactie als bedoeld in artikel 14a, onder c, van het besluit wordt in deze regeling verstaan een actie waarbij het publiek wordt opgeroepen tot het schenken van geld of goederen of tot het op andere wijze leveren van een bijdrage ten behoeve van een goed doel.
Artikel 4. Toegestane uitingen
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 tot en met 14 van het besluit zijn vermijdbare uitingen in het media-aanbod in het kader van een liefdadigheidsactie toegestaan, voor zover
a. de vermijdbare uitingen uitsluitend zijn opgenomen in media-aanbod waarin wordt opgeroepen tot het leveren van een bijdrage aan het goede doel waarop de liefdadigheidsactie betrekking heeft;
b. uitsluitend namen van bedrijven of instellingen worden getoond of vermeld die een bijdrage leveren ten behoeve van het goede doel waarop de liefdadigheidsactie betrekking heeft;
c. de uitingen niet op overdreven of overdadige wijze plaatsvinden, en geen wervend en daardoor verkoopbevorderend effect hebben of in een wervende context worden gedaan;
d. de liefdadigheidsactie niet bestaat uit het aanbieden ter afname van een product of dienst, tenzij het betreffende product of de betreffende dienst niet in de handel verkrijgbaar is en in het kader van de betreffende actie wordt aangeboden door een andere partij dan een publieke media-instelling;
e. geen sprake is van aanhakende reclame; en
f. de uitingen plaatsvinden gedurende een tijdspanne van ten hoogste een week, behoudens uitzonderlijke gevallen waarin, gelet op de aard van de actie, aannemelijk is dat de liefdadigheidsactie niet kan slagen als vermijdbare uitingen niet langer dan een week kunnen worden gedaan.
Artikel 5. Opbrengst van de actie
Alle bijdragen die naar aanleiding van oproepen daartoe in het media-aanbod worden geleverd ten behoeve van het goede doel waarop een liefdadigheidsactie betrekking heeft, komen rechtstreeks ten goede aan het betreffende goede doel.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 oktober 2011.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling liefdadigheidsacties.
3.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat (www.cvdm.nl).
4.
De ‘ Beleidsregels ontheffingen liefdadigheidsacties ’ van 19 februari 2008 worden gelijktijdig ingetrokken.
Commissariaat voor de Media
voorzitter.
commissaris.