Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. Landbouwtelling en gecombineerde opgave
+ Paragraaf 3. Opgave aanspraak Diergezondheidsfonds
+ Paragraaf 4. Elektronische weg
+ Paragraaf 5. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 maart 2016. U leest nu de tekst die gold op 3 maart 2016.
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 maart 2015, nr. WJZ/15015151, tot instelling van een landbouwtelling en tot het aanbieden van een gecombineerde opgave waaronder opgave in het kader van betalingen uit het Diergezondheidsfonds (Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015)
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op:
de artikelen 28 en 36, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PbEU 2013, L 347);
artikel 72, eerste, derde en vierde lid, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU 2013, L 347);
de artikelen 12, 24, 30, 32 en 33 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PbEU 2013 L 347);
de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;
artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet; en
artikel 12a van het Besluit heffing preventie dierziekten;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
besmettelijke dierziekten: op grond van artikel 15, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren aangewezen besmettelijke dierziekten en zoönosen als bedoeld in artikel 4 van het Besluit zoönosen;
Diergezondheidsfonds: fonds als bedoeld in artikel 95a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
formulier: formulier als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling;
formulier Diergezondheidsfonds: formulier als bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling;
minister: Minister van Economische Zaken;
opgaveplichtige: degene aan wie de minister het formulier langs schriftelijke of elektronische weg heeft toegezonden;
staatssteunrichtsnoeren: richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014, C 204);
Verordening (EU) nr. 1305/2013: Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PbEU 2013, L 347);
Verordening (EU) nr. 1306/2013: Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU 2013, L 347);
Verordening (EU) nr. 1307/2013: Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PbEU 2013, L347).
1.
Het formulier is een beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Landbouwwet.
2.
Degene aan wie de minister een beschrijvingsbiljet langs schriftelijke of elektronische weg heeft toegezonden dient dit uiterlijk op 15 juni 2015 ingevuld en ondertekend bij de minister in.
3.
Een landbouwer verstrekt gegevens als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet door middel van het formulier.
4.
Ter uitvoering van de artikelen 28 en 36, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 1305/2013, artikel 72 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en de artikelen 12, 24, 30, 32 en 33 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 dient het formulier voor:
b. het verstrekken van informatie of het indienen van een betaalverzoek als bedoeld in een Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer van een provincie;
1.
Het formulier heeft betrekking op de periode van 1 april 2015 tot en met 15 mei 2015.
2.
De periode, bedoeld in het eerste lid, is het tijdvak waarin een landbouwtelling als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Landbouwwet wordt gehouden.
1.
Een opgaveplichtige verstrekt:
a. informatie naar de toestand van de veestapel zoals die was op 1 april 2015,
b. informatie over de toestand van de beteelde percelen zoals die is of wordt verwacht op 15 mei 2015, en
c. de naam van het gewas waarmee een perceel zal worden beteeld, als dat niet is beteeld op 15 mei 2015.
2.
Een opgaveplichtige verstrekt overige informatie naar de toestand op zijn onderneming op het moment van ondertekening van het formulier.
1.
Betalingen uit het Diergezondheidsfonds voor maatregelen en voorzieningen die verband houden met de preventie en de bestrijding van besmettelijke dierziekten worden verricht met inachtneming van Deel I en Deel II, onderdeel 1.2.1.3, van de staatssteunrichtsnoeren.
2.
Om aanspraak te kunnen maken op betalingen die verband houden met preventie van besmettelijke dierziekten als bedoeld in het eerste lid, in de periode die loopt van 15 mei 2015 tot 15 mei 2016, dient door de houder uiterlijk op 15 juni 2015 bij de minister een daartoe strekkende opgave te zijn ingediend door middel van het formulier Diergezondheidsfonds.
3.
De houder kan geen aanspraak maken op betalingen als bedoeld in het eerste lid, indien:
a. de onderneming die de houder drijft, een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in punt 35, onderdeel 15, van de staatssteunrichtsnoeren; of
b. ten aanzien van de onderneming die de houder drijft, een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in punt 27 van de staatssteunrichtsnoeren.
Artikel 6
Het formulier en het formulier Diergezondheidsfonds kunnen door de opgaveplichtige respectievelijk de houder langs elektronische weg worden ingevuld, ondertekend en ingediend op het internetadres www.mijnrvo.nl.
1.
Een opgaveplichtige of de houder kan op de volgende wijzen elektronisch toegang krijgen tot het formulier en het formulier Diergezondheidsfonds:
a. in geval er sprake is van een verplichting tot registratie bij de Kamer van Koophandel op grond van artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, aan de hand van een E-herkenningsmiddel;
b. voor natuurlijke personen die niet vallen onder de verplichting tot registratie bij de Kamer van Koophandel op grond van artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, aan de hand van DigiD; of
c. aan de hand van een toegangscode die door de minister is verstrekt aan een opgaveplichtige of een houder in het buitenland.
2.
De minister verstrekt aan een opgaveplichtige, een houder of de gemachtigde van een opgaveplichtige of een houder een tancode ter ondertekening van het elektronisch formulier.
3.
De minister kan besluiten geen tancode te verstrekken of al verstrekte tancodes in te trekken indien de ondertekenaar, een met de ondertekenaar geassocieerd bedrijf, of een met de ondertekenaar geassocieerde organisatie in het verleden een tancode heeft gebruikt in strijd met deze regeling of op andere wijze de integriteit van een verstrekte handtekening heeft geschonden.
1.
De minister neemt een elektronisch verzonden formulier of formulier Diergezondheidsfonds dat niet overeenkomstig deze regeling is ingediend niet in behandeling.
2.
De minister neemt een elektronisch verzonden bericht waarvan de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt, niet in behandeling.
3.
De minister informeert degene die het elektronisch verzonden formulier of formulier Diergezondheidsfonds heeft ondertekend zo spoedig mogelijk over een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid.
Artikel 9
De Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 10
Deze regeling treedt in werking op 1 april 2015.
Artikel 11
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 30 maart 2015
De
Staatssecretaris