{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Administratievoorschriften verantwoordingskostprijzen
Artikel 4. Inwerkingtreding regeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling kostencalculatieprincipes en verplichte aanlevering verantwoordingskostprijzen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2012.
Regeling kostencalculatieprincipes en verplichte aanlevering verantwoordingskostprijzen
Gelet op artikel 36 lid 3 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.
Artikel 1. Algemeen
Deze regeling is van toepassing op:
1. instellingen voor medisch specialistische zorg die ultimo 2005 in bezit waren van een Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) vergunning als ziekenhuis.
2. instellingen voor medisch specialistische zorg, die na 1 januari 2006 zijn of worden toegelaten, die voorheen een WZV vergunning als ziekenhuis zouden krijgen en niet zijn omschreven in artikel 1.4 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (voorheen: ziekenhuizen).
1.
DBC: Diagnose behandeling combinatie: het geheel van activiteiten en verrichtingen van een orgaan voor gezondheidszorg voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een patiënt de medisch specialist consulteert.
2.
verantwoordingskostprijzen: de kostprijzen per DBC die door de instelling worden bepaald op de wijze zoals in de regeling omschreven
Artikel 3. Administratievoorschriften verantwoordingskostprijzen
Instellingen, zoals beschreven onder artikel 1 van deze regeling,beschikken, per 1 januari 2007, over een systeem van kostencalculatie dat voldoet aan de volgende eisen:
1. De verantwoordingskostprijzen, zoals genoemd in artikel 2.2 van deze regeling, hebben betrekking op alle door de betreffende aanbieder in de verantwoordingsperiode gefactureerde DBC’s.
2. De verantwoordingskostprijzen worden bepaald volgens de principes die zijn vastgelegd in het document “calculatieprincipes voor verantwoordingskostprijzen”. Dit document wordt op 1 januari 2007 gepubliceerd op www.nza.nl en ligt ter inzage bij de NZa.
3. Ten behoeve van het bepalen van de verantwoordingskostprijzen wordt minimaal het rekeningschema dat als bijlage in het in het vorige lid genoemde document is opgenomen gehanteerd.
4. Als kostendragers worden de gecodeerde zorgactiviteiten uit de “zorgactiviteitentabel” gehanteerd. Deze tabel wordt op 1 januari 2007 gepubliceerd op www.nza.nl.
Artikel 4. Inwerkingtreding regeling
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling kostencalculatieprincipes en verplichte aanlevering verantwoordingskostprijzen’.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De
Raad van Bestuur
voorzitter
portefeuillehouder