Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Doelstelling
2. Ondersteuningsmogelijkheden
3. Ontvankelijkheid
4. Beperkingen
5. Beoordelingscriteria
6. Hoogte van de bijdrage
7. Overig
8. Overgangsregeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2008.
Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving
1. Doelstelling
Deze regeling beoogt de internationale belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving uit Nederland te vergroten en de positie te versterken door activiteiten en promotie in het buitenland te ondersteunen en te stimuleren.
2. Ondersteuningsmogelijkheden
De Mondriaan Stichting ondersteunt binnen deze regeling een aantal internationale activiteiten op het gebied van (hedendaagse) beeldende kunst en vormgeving:
presentaties: tentoonstellingen of ander presentatieprojecten van beeldend kunstenaars of vormgevers uit Nederland;
promotionele catalogi: uitgaven gericht op de internationale promotie van individuele beeldend kunstenaars of vormgevers uit Nederland aan het begin van hun internationale beroepspraktijk;
beurspresentaties: standpresentaties op door de Mondriaan Stichting aangewezen kunst- en vormgevingsbeurzen;
lofts: kunstenaars, vormgevers en andere relevante professionals kunnen voor een zakelijk verblijf in New York tegen een onkostenvergoeding gebruik maken van door de Mondriaan Stichting beheerde lofts;
naast de bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden kunnen in het kader van de doelstelling van deze regeling ook andere activiteiten worden ondersteund die passen binnen het beleid zoals neergelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting.
1. De aanvraag kan worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten. In uitzonderlijke gevallen kan de Mondriaan Stichting besluiten aanvragen die niet van een rechtspersoon afkomstig zijn in behandeling te nemen.
2. Als het gaat om een presentatie moet de aanvraag door de buitenlandse instelling waar de presentatie plaatsvindt worden ingediend, tenzij de Mondriaan Stichting reden ziet om een aanvraag van een Nederlandse organisatie in behandeling te nemen.
3. Aanvragen voor beurspresentaties kunnen alleen in behandeling worden genomen als minimaal 50% van het zichtbare standoppervlak Nederlandse kunstenaars of vormgevers betreft.
1. Uitgesloten van ondersteuning zijn activiteiten die betrekking hebben op beeldend kunstenaars of vormgevers die niet in Nederland wonen en werken dan wel geen bijdrage leveren aan het Nederlands kunstklimaat.
2. Presentaties waarvoor geen organisatorisch en financieel draagvlak in het buitenland bestaat zijn uitgesloten van ondersteuning.
presentaties: aanvragen met betrekking tot presentaties worden getoetst op de kwaliteit en het belang van de betrokken buitenlandse instelling voor de hedendaagse beeldende kunst of vormgeving. In voorkomende gevallen kan additioneel de betekenis van de activiteit een rol spelen.
promotionele catalogi: aanvragen met betrekking tot promotionele catalogi worden getoetst op het belang van de uitgave voor de betrokken kunstenaar of vormgever.
beurspresentaties: aanvragen voor standpresentaties op kunst- en vormgevingsbeurzen worden niet inhoudelijk getoetst. De Mondriaan Stichting stelt jaarlijks vast voor welke beurzen ondersteuning kan worden aangevraagd.
1. Voor presentaties beperkt de bijdrage zich tot de kosten voor transport en verzekering van het werk dat getoond zal worden, de reis- en verblijfskosten van de kunstenaar of vormgever en eventuele andere professionals wiens aanwezigheid noodzakelijk is en maximaal 50% van de kosten voor een begeleidende publicatie.
2. Voor beurspresentaties bedraagt de bijdrage maximaal 50% van de huur van een stand van maximaal 50 m 2 , exclusief inrichtingskosten en BTW.
3. Wanneer toepassing van de regel uit het eerste of tweede lid tot een onredelijk lage bijdrage leidt, kan een aanvullende bijdrage worden verstrekt.
4. Voor promotionele catalogi bedraagt de bijdrage maximaal 50% van de kosten, tot een maximum van € 5.000.
1. Als de middelen die de Mondriaan Stichting heeft bestemd voor specifieke activiteiten zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen.
2. De Mondriaan Stichting kan nadere regels stellen ter uitwerking van hetgeen in dit reglement is bepaald.
3. Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting.
4. Van toepassing op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
1. Deze regeling vervangt de eerdere Regeling voor financiële ondersteuning van presentaties van Nederlandse beeldende kunst of vormgeving in het buitenland , de Regeling voor financiële ondersteuning van deelname van galeries aan internationale kunstbeurzen, de Regeling voor een verblijf in de lofts in New York en de Beleidsregel Nederlandse kunstenaar. Deze zijn opgeheven per 1 juli 2005.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2005.
3. Alle subsidieverzoeken die voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn ontvangen, worden afgehandeld volgens de op het moment van ontvangst geldende bepalingen, tenzij toepassing van onderhavige regeling gunstiger is.