Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Instructie
Artikel 5. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Instructie DBCregistratie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Instructie DBCregistratie
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Gelet op de artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Heeft de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Algemeen
Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) zoals die wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg die bieden.
Artikel 2. Begripsbepalingen
In het vervolg van deze regeling wordt verstaan onder:
2.1 Zorgaanbieder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.
2.2 DBC
Diagnose behandeling combinatie: het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgaanbieder voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een cliënt de zorgaanbieders consulteert.
Artikel 3. Doel
De Instructie DBC-registratie schrijft de zorgaanbieder voor welke gegevens op welke wijze moeten worden vastgelegd in het kader van de toepassing van de DBC's in de GGZ.
Artikel 4. Instructie
De instructie is neergeschreven in de ‘Spelregels GGZ v20091001’ uitgegeven door DBC GGZ (www.dbcggz.nl). Dit document is te downloaden van de website van de NZa www.nza.nl. Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden (in beginsel niet kosteloos) naar belanghebbenden.
De DBC-registratie dient te worden gevoerd voor alle aan cliënten verleende op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg.
Artikel 5. Slotbepaling
De regeling kan worden aangehaald als 'Regeling Instructie DBCregistratie'. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.087 beëindigd.
De
Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
voorzitter a.i.
Lid Raad van Bestuur a.i.