Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Werkingssfeer
Artikel 2. Doel informatieverstrekking
Artikel 3. Te verstrekken informatie
Artikel 4. Accountantcontrole
Artikel 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Werkingssfeer
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leveren als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor zover deze zijn aan te merken als gebudgetteerde instelling als bedoeld in de Beleidsregel overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s.
Artikel 2. Doel informatieverstrekking
Deze regeling heeft tot doel te bepalen welke informatie moet worden verstrekt ten behoeve van de vaststelling van budgetten voor de in artikel 1 genoemde zorgaanbieders.
Artikel 3. Te verstrekken informatie
Gebudgetteerde instellingen als bedoeld in de ‘Beleidsregel overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’ verstrekken de NZa overeenkomstig de ‘Beleidsregel procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ jaarlijks de volgende gegevens en inlichtingen:
a. Jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t + 1 een opgave van de dbc-omzet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ-omzet’ 1 .
b. Jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t + 1 een opgave van de gerealiseerde productie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie op geleverde productie’.
De gegevens en inlichtingen worden verstrekt op de wijze die in de ‘Beleidsregel procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ is aangegeven. Indien de verzekeraar een formulieren niet mede-ondertekent, dient de zorgaanbieder het formulier zonder mede-ondertekening in binnen de gestelde termijn.
Artikel 4. Accountantcontrole
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van artikel 3, onder a en b, verstrekte gegevens en inlichtingen en de mate waarin is voldaan de Regeling AO/IC DBC GGZ en de Regeling DBC GGZ Validatie , bevestigt, overeenkomstig de wijze die in de genoemde formulieren en de daarbij eventueel beschikbaar getelde controleprotocollen is aangegeven.
1.
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw’.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De 1
De genoemde formulieren worden door de NZa elektronisch beschikbaar gesteld via haar website: www.nza.nl.
Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
voorzitter a.i.