{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Werkingssfeer
Artikel 2. Doel informatieverstrekking
Artikel 3. Te verstrekken informatie
Artikel 4. Controleverklaring
Artikel 5. Gebruik eigen informatie
Artikel 6. Handhaving
Artikel 7. Intrekking oude regeling
Artikel 8. Overgangsbepaling
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2011
Gelet op de artikelen 61, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Werkingssfeer
Deze regeling is van toepassing op een zorgaanbieder als omschreven in artikel 1, onderdeel c, onder 1° van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor zover deze is toegelaten voor één of meer van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ
Artikel 2. Doel informatieverstrekking
Deze regeling bepaalt welke informatie moet worden verstrekt voor de vaststelling van de aanvaardbare kosten 2011 voor de in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders.
1.
De in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de Beleidsregel nacalculatie 2011 de volgende gegevens en inlichtingen: vóór 1 juni 2012 een definitieve opgave van de gerealiseerde productie 2011, de kapitaallasten van 2011 en de overige onderdelen over 2011. De opgave moet voorzien zijn van een controleverklaring. Het voorblad moet worden ondertekend door het bestuur van de zorgaanbieder en door het zorgkantoor en worden gewaarmerkt door de accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.
De in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de Beleidsregel compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering normatieve huisvestingscomponent voor de jaren 2012 tot en met 2017 de volgende gegevens en inlichtingen: de opbrengsten uit verkoop en/of verhuur van leegstaande gebouwen waarvoor vervangende nieuwbouw is of wordt gerealiseerd op basis van een goedkeuring. Voor deze opgave wordt gebruik gemaakt van het daartoe door de NZa vastgestelde nacalculatieformulier.
3.
De gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden verstrekt op de in de Beleidsregel nacalculatie 2011 aangegeven wijze. Wanneer het zorgkantoor het nacalculatieformulier 2011 niet mede-ondertekent, dient de zorgaanbieder het formulier zonder mede-ondertekening bij de NZa in binnen de onder het eerste lid gestelde termijn.
4.
In een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 61 Wmg kan de NZa bepalen welke andere gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt voor de vaststelling van de aanvaardbare kosten voor de in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders.
Artikel 4. Controleverklaring
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de te verstrekken gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid en tweede lid, bevestigt, overeenkomstig de wijze als beschreven in het nacalculatieformulier 2011, het bijbehorende Controleprotocol nacalculatie 2011 en de Regeling administratieve organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 .
Artikel 5. Gebruik eigen informatie
Wanneer een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt aan de NZa, kan de NZa op grond van artikel 69 Wmg eigen informatie gebruiken om over te gaan tot vaststelling van de aanvaardbare kosten voor de betreffende zorgaanbieder.
Artikel 6. Handhaving
Wanneer een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 niet, niet tijdig of niet volledig indient bij de NZa, kan de NZa op grond van Hoofdstuk 6 van de Wmg handhavend optreden.
Artikel 7. Intrekking oude regeling
De Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ , met kenmerk NR/CA-300-005, wordt ingetrokken per 1 januari 2012.
Artikel 8. Overgangsbepaling
De Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ , met kenmerk NR/CA-300-005 blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, treedt de regeling in werking op de dag na de datum van uitgifte werkt terug tot en met 1 januari 2012.
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2011’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
lid Raad van Bestuur.