{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Werkingssfeer
Artikel 2. Doel informatieverstrekking
Artikel 3. Te verstrekken informatie
Artikel 4. Accountantcontrole
Artikel 5. Gebruik eigen informatie
Artikel 6. Handhaving
Artikel 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Gelet op de artikelen 61, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Heeft de de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Werkingssfeer
Deze regeling is van toepassing op een zorgaanbieder als omschreven in artikel 1, onderdeel c, onder 1° van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor zover deze is toegelaten voor een of meer van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ .
Artikel 2. Doel informatieverstrekking
Deze regeling heeft tot doel te bepalen welke informatie moet worden verstrekt ten behoeve van de vaststelling van de aanvaardbare kosten voor de in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders.
1.
De in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de Beleidsregel nacalculatie jaarlijks de volgende gegevens en inlichtingen:
a. Vóór 1 april van het jaar t + 1 een opgave van de gerealiseerde productie jaar t, exclusief kapitaalslasten (maar wel inclusief kapitaalslasten zorginfrastructuur), voorzien van een accountantsverklaring en een door het bestuur van de zorgaanbieder ondertekend en door de accountant gewaarmerkt voorblad. Voor deze opgave wordt gebruik gemaakt van het daartoe door de NZa vastgestelde nacalculatieformulier. Deze opgave dient tevens vóór 1 april van het jaar t + 1 door de zorgaanbieder aan het zorgkantoor te worden verstrekt.
b. Vóór 1 juni van het jaar t + 1 een definitieve opgave van de gerealiseerde productie jaar t en de overige nacalculeerbare onderdelen van het jaar t, voorzien van een accountantsverklaring en een door het bestuur van de zorgaanbieder en het zorgkantoor ondertekend en door de accountant gewaarmerkt voorblad. Voor deze opgave wordt gebruik gemaakt van het daartoe door de NZa vastgestelde nacalculatieformulier. 1
2.
Zorgaanbieders die de definitieve opgave jaar t als bedoeld in het eerste lid, onder b, vóór 1 april van het jaar t + 1 gereed hebben, kunnen volstaan met één accountantsverklaring op het totale nacalculatieformulier met mede-ondertekening van het zorgkantoor en één aanlevering aan de NZa mits vóór 1 april van het jaar t + 1 geleverd.
3.
De gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden verstrekt op de in de ‘Beleidsregel Nacalculatie’ aangegeven wijze. Indien het zorgkantoor het formulier ‘Nacalculatie jaar t’ niet mede-ondertekent, dient de zorgaanbieder het formulier zonder mede-ondertekening bij de NZa in binnen de onder het eerste lid gestelde termijn.
4.
In een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 61 Wmg kan de NZa bepalen welke andere gegevens en inlichtingen dienen te worden verstrekt ten behoeve van de vaststelling van de aanvaardbare kosten voor de in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders.
Artikel 4. Accountantcontrole
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de te verstrekken gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid en tweede lid, bevestigt, overeenkomstig de wijze als beschreven in het formulier ‘Nacalculatie jaar t’, het bijbehorende Controleprotocol en de ‘ Regeling administratieve organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieders ’.
Artikel 5. Gebruik eigen informatie
Indien een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt aan de NZa, kan de NZa op grond van artikel 69 Wmg eigen informatie gebruiken om over te gaan tot vaststelling van de aanvaardbare kosten voor de betreffende zorgaanbieder.
Artikel 6. Handhaving
Indien een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 niet, niet tijdig of niet volledig indient bij de NZa, kan de NZa op grond van Hoofdstuk 6 van de Wmg handhavend optreden.
1.
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ’.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt de regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.
1
De genoemde formulieren worden door de NZa elektronisch beschikbaar gesteld via haar website: www.nza.nl.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
Plv. voorzitter