Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel
3. Begripsbepalingen
4. Te verstrekken informatie
5. Controleverklaring
6. Intrekking oude regeling
7. Overgangsbepaling
8. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2014.
Regeling informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ
Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ als bedoeld in artikel 3, onder a, doch slechts voor zover deze zorgaanbieders zijn aan te merken als gebudgetteerde zorgaanbieder als bedoeld in artikel 3 onder c van deze regeling.
2. Doel
Deze regeling heeft tot doel voorschriften en beperkingen te stellen die gelden bij de verplichte informatieverstrekking ten behoeve van de vaststelling van:
het opbrengstverschil over de doorloop DBC’s 2012 in 2014;
het sluitingsbedrag 2013 in 2015;
het bedrag correcties 2008–2012 in 2015;
het bedrag voor de verrekening van de overgangsregeling NHC.
3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. gespecialiseerde GGZ: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis GGZ;
b. zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig curatieve geestelijke gezondheidszorg verleent;
c. (voorheen) gebudgetteerde zorgaanbieder: rechtspersoon als bedoeld onder b, voor zover deze met een representerende zorgverzekeraar voor 2013 en/of eerdere jaren productieafspraken in zowel budgetparameters als DBC’s heeft gemaakt, en welke afspraken hebben geresulteerd, in een door de NZa vastgesteld transitiebedrag (2013) en budget (2012 en eerdere jaren);
d. niet-gebudgetteerde zorgaanbieder: zorgaanbieder, met uitzondering van zorgaanbieders bedoeld onder c;
e. zorgverzekeraar: een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet;
f. representerende zorgverzekeraar(s): zorgverzekeraar(s), aangewezen op grond van het representatiemodel van Zorgverzekeraars Nederland die over 2012 en 2013 per regio namens meerdere zorgverzekeraars in die regio met gebudgetteerde zorgaanbieders productieafspraken maakt zoals bedoeld onder i, j en k over te leveren curatieve geestelijke gezondheidszorg;
g. DBC: Diagnose Behandeling Combinatie;
h. DBC-zorgproduct: een DBC omvat het traject dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een gespecialiseerde GGZ-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg;
i. productieafspraak in DBC’s: afspraak tussen een gebudgetteerde zorgaanbieder en zijn representerende zorgverzekeraars over de omvang van de in 2013 te openen DBC’s, conform artikel 5 van de beleidsregel ‘Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ’;
j. aanvullende productieafspraak: afspraak over te openen DBC’s in het jaar 2013 na vaststelling van het transitiebedrag, als bedoeld in artikel 7 van de beleidsregel ‘Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ’;
k. definitieve productieafspraak: som van de productieafspraak in DBC’s en de aanvullende productieafspraak;
l. doorloop DBC’s 2012: DBC’s geopend in 2012 en niet gedeclareerd in 2012, maar wel gedeclareerd voor of uiterlijk op 15 maart 2014;
m. realisatie doorloop DBC’s 2012: bedrag dat gelijk is aan de waarde (in Euro’s) van alle DBC’s geopend in 2012 en niet gedeclareerd in 2012 maar wel gedeclareerd voor of uiterlijk op 15 maart 2014 verminderd met het onderhanden werk 2012;
n. realisatie 2013: bedrag dat gelijk is aan de waarde (in Euro’s) van alle DBC’s, inclusief normatieve huisvestingscomponent, geopend in 2013 en gedeclareerd vóór, of uiterlijk op 15 maart 2015;
o. correcties 2008–2012: bedrag dat volgens partijen gecorrigeerd moet worden op de DBC-omzet over de jaren 2008–2012.
4. Te verstrekken informatie
Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de beleidsregels ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012 en nacalculatie 2013’ en ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ’ de volgende gegevens en inlichtingen:
4.1 Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken vóór, doch uiterlijk 1 juni 2014 een opgave van de realisatie van de doorloop DBC’s 2012. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie doorloop DBC’s GGZ Zvw 2012’. Er wordt aan de aanleververplichting voldaan, indien deze tenminste de volgende onderdelen bevat, respectievelijk aan de volgende eisen voldoet:
een ondertekeningsdocument met handtekening dat beschikbaar wordt gesteld via de applicatie;
de datumtijdstempel (voorheen controlegetal) op het ondertekeningsdocument moet overeenkomen met de ingediende aanvraag;
de bijbehorende controleverklaring op de realisatie van de doorloop DBC’s (zie artikel 5).
Voor het formulier ‘Nacalculatie doorloop DBC’s GGZ Zvw 2012’ geldt dat de representerende zorgverzekeraar, die over het jaar 2012 de 1 e representerende zorgverzekeraar was voor een zorgaanbieder, enkel medeondertekent voor een eventuele aanpassing van de rekenfactor doorloop DBC’s 2012 zoals bedoeld in artikel 4.3 en 4.4 van de beleidsregel ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012 en nacalculatie DBC’s 2013’. Voor wat betreft de opgave van de realisatie van de doorloop DBC’s 2012 geeft de accountant een controleverklaring af op juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen.
4.2 Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken vóór, doch uiterlijk 1 juni 2015 een opgave van de definitieve productieafspraak 2013 en van de realisatie 2013 en van het bedrag correcties 2008–2012 in 2015. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie DBC GGZ Zvw 2013’. Er wordt aan de aanleververplichting voldaan, indien deze tenminste de volgende onderdelen bevat, respectievelijk aan de volgende eisen voldoet:
een ondertekend voorblad van het formulier;
een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad en de beveiliging van het Exceldocument intact is gelaten;
de bijbehorende controleverklaring op de realisatie 2013 en op eventuele correcties 2008–2012 (zie artikel 5).
Voor het formulier ‘Nacalculatie DBC GGZ Zvw 2013’ geldt dat de representerende zorgverzekeraar, die over het jaar 2013 de 1 e representerende zorgverzekeraar was voor een zorgaanbieder, enkel medeondertekent voor de definitieve productieafspraak 2013 en voor het bedrag correcties 2008–2012. Voor wat betreft de opgave van de realisatie 2013 en van de correcties 2008–2012 geeft de accountant een controleverklaring af op juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen.
Voor zowel het productieafsprakenformulier als het nacalculatieformulier DBC’s GGZ Zvw 2013 geldt dat indien de representerende zorgverzekeraar(s) het formulier niet medeondertekent, de zorgaanbieder het formulier zonder medeondertekening binnen de gestelde termijn bij de NZa indient. In de beleidsregels ‘Invoering DBC-bekostiging gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ’ en ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012 en nacalculatie DBC’s 2013’ wordt beschreven hoe de NZa omgaat met eenzijdig ingediende formulieren. Tevens staat in deze beleidsregels het proces rondom de indiening en verwerking van de formulieren beschreven.
4.3 Zorgaanbieders waarop de Beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ’ van toepassing is, leveren jaarlijks vóór 1 juni, voor het eerst in 2014 en voor het laatst in 2018, over het afgelopen kalenderjaar, een opgave aan van:
de omzet van de NHC’s (over t-1, daar tevens onder te rekenen de procentuele opslag kapitaallasten op de productstructuur voor verblijf van in 2012 geopende DBC’s) over het afgelopen jaar inclusief onderhanden werk;
de werkelijke productiedagen van het verblijf volgens de productstructuur van verblijf;
de kapitaallasten aan huur, rente en afschrijvingen van vastgoed volgens de Beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ’ en indien van toepassing de Beleidsregel ‘Afbouw tijdelijke kapitaallasten gespecialiseerde GGZ’. De opgave kapitaallasten kan achterwege blijven indien doorbelasting/toerekening van kapitaallasten plaatsvindt vanuit de AWBZ.
De accountant geeft een controleverklaring af op juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen.
De zorgaanbieder gebruikt voor het opgeven van deze gegevens het formulier ‘Verrekening van het bedrag van de overgangsregeling NHC’.
4.4 De genoemde formulieren worden door de NZa elektronisch beschikbaar gesteld via haar website.
5. Controleverklaring
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid bevestigt van de op grond van de artikelen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 verstrekte gegevens en inlichtingen met betrekking tot respectievelijk de realisatie doorloop DBC’s 2012 (artikel 4.1), de realisatie 2013 en het bedrag correcties 2008–2012 (artikel 4.2) en de omzet NHC, de werkelijke productiedagen van verblijf en de kapitaallasten (artikel 4.3).
Daarnaast zorgt de zorgaanbieder ervoor dat de accountant bevestigt in welke mate de zorgaanbieder heeft voldaan aan de bepalingen m.b.t. registreren en valideren, zoals opgenomen in de Regeling ‘Gespecialiseerde GGZ ’. Deze controle vindt plaats overeenkomstig de wijze die in het genoemde formulier en het daarbij beschikbaar gestelde controleprotocol is aangegeven.
6. Intrekking oude regeling
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regel wordt de regeling ‘Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ’ , met kenmerk NR/CU-528, ingetrokken.
7. Overgangsbepaling
De regeling ‘Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ ’ met kenmerk NR/CU-528, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.
8. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ’.
de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
Voorzitter.