Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
3.1. Nacalculatieopgave
3.2. Nacalculatieformulier
4. Te verstrekken informatie
5. Uitzonderingspositie zelfstandige zorgverleners zonder personeel
5.1. Zelfstandige zorgverleners zonder personeel
6. Te verstrekken informatie in geval van faillissement zorgaanbieder
7. Controleverklaring
7.1. Algemeen
7.2. Zorgaanbieder met nulproductie
8. Gebruik eigen informatie
9. Handhaving
10. Beëindiging oude regeling
11. Overgangsbepaling
12. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2014
Ingevolge de artikelen 61, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatie die benodigd is om de aanvaardbare kosten 2014 definitief te kunnen vaststellen.
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als genoemd in het Besluit zorgaanspraken AWBZ en die een zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Deze regeling is tevens van toepassing op de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, indien en voor zover deze vormen van zorg worden geleverd door een zelfstandige zorgverlener.
2. Doel van de regeling
Deze regeling bepaalt welke informatie zorgaanbieders aan de NZa moeten verstrekken voor de definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten 2014.
3.1. Nacalculatieopgave
De opgave tot nacalculatie die door de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor bij de NZa wordt ingediend. Voor deze opgave maken zorgaanbieder en zorgkantoor gebruik van een nacalculatieformulier.
3.2. Nacalculatieformulier
Het formulier waarin de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor de realisatie van de AWBZ-productie en de financiële realisatie van de kapitaallasten en overige onderdelen kan/kunnen invullen.
Voor andere begripsbepalingen van de zorggerelateerde terminologie in deze regeling wordt verwezen naar de Beleidsregel definities AWBZ.
4. Te verstrekken informatie
Zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de Beleidsregel nacalculatie 2014, het Controleprotocol nacalculatie 2014 AWBZ-zorgaanbieders en de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 vóór 1 juni 2015 de volgende gegevens en inlichtingen:
Een ondertekend voorblad van de nacalculatie-opgave 2014. Het voorblad van de nacalculatie-opgave 2014 dient voorzien te zijn van zowel een handtekening van of namens het bestuur van de zorgaanbieder als een handtekening van of namens het bestuur van het zorgkantoor (in uitzonderingsgevallen bij eenzijdige indiening door de zorgaanbieder of het zorgkantoor is dit zonder de handtekening van het zorgkantoor of de zorgaanbieder). De gehele nacalculatieopgave 2014 dient door de controlerend accountant 1 gewaarmerkt te zijn uitgezonderd de Vragenlijst overige vragen en de eventueel van toepassing zijnde toelichting behorende bij deze vragenlijst.
Een Excelversie van de nacalculatie-opgave 2014, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excelvoorblad van de nacalculatie-opgave 2014 gelijk is aan het controlegetal van de ondertekende gewaarmerkte nacalculatie-opgave 2014.
De door de accountant gewaarmerkte Vragenlijst controleprotocol behorende bij de nacalculatie-opgave 2014.
De door de accountant gewaarmerkte toelichting(en) behorende bij de Vragenlijst controleprotocol indien bij uit de beantwoording van deze vragen blijkt dat een toelichting vereist is.
De Vragenlijst overige vragen behorende bij de nacalculatie-opgave 2014;
Toelichting(en) behorende bij de Vragenlijst Overige vragen indien uit de beantwoording van deze vragen blijkt dat een toelichting vereist is.
De bij de nacalculatieopgave 2014 behorende en door de accountant ondertekende controleverklaring.
De opbrengsten uit verkoop en/of verhuur van (a) leegstaande gebouwen en/of (b) boekwinsten op verkoop van grond of terreinen waarop het leegstaande pand staat. Deze gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt indien ter zake van een leegstaand gebouw (i) compensatie is toegekend als bedoeld in de ‘Beleidsregel compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering normatieve huisvestingscomponent’, CA-300-493, of (ii) op basis van voornoemde beleidsregel een aanvraag voor compensatie is ingediend waarop nog niet is beslist. Een en ander geldt met betrekking tot de jaren 2012 tot en met 2017, overeenkomstig de ‘Beleidsregel compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering normatieve huisvestingscomponent’, CA-300-493, en de ‘Beleidsregel toevoeging en verrekening compensatie vaste activa CA-300-563’. Voor deze opgave dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe door de NZa vastgestelde nacalculatieformulier.
In een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 61 Wmg kan de NZa bepalen welke andere gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt voor de vaststelling van de definitieve aanvaardbare kosten 2014 voor de in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders.
5.1. Zelfstandige zorgverleners zonder personeel
Voor zelfstandige zorgverleners zonder personeel geldt dat zij voor 1 juni 2015 wel een nacalculatie-opgave 2014 bij de NZa moeten indienen, maar dat zij geen controleverklaring bij deze nacalculatie-opgave hoeven te overleggen. De controle van de gerealiseerde productie 2014 vindt alleen plaats door het zorgkantoor. Bovendien hoeft de gehele nacalculatieopgave 2014 en eventuele toelichting(en) behorende bij de nacalculatie-opgave, niet te worden beoordeeld en gewaarmerkt door een accountant.
6.1 Indien de rechtbank het faillissement van een zorgaanbieder uitspreekt en een curator benoemt, kan de NZa op basis van een schriftelijk verzoek van een failliete zorgaanbieder of de namens de failliete zorgaanbieder handelende curator of het zorgkantoor voor de uiterste indieningstermijn van de nacalculatieopgave 2014 tweemaal uitstel verlenen.
6.2 Voor de definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten kan de NZa besluiten af te wijken van de in artikelen 4 en 6 van deze regeling genoemde vereiste gegevens en inlichtingen.
7.1. Algemeen
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een uitspraak doet over de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 en dit bevestigt, overeenkomstig de wijze als beschreven in de Beleidsregel nacalculatie 2014, het Controleprotocol nacalculatie 2014 AWBZ-zorgaanbieders en de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014.
7.2. Zorgaanbieder met nulproductie
Bij zorgaanbieders met een gerealiseerde productie van nul en waarbij de realisatie voor de onderdelen kapitaallasten en overige onderdelen ook nul bedraagt geldt dat zij voor 1 juni 2015 een nacalculatieopgave 2014 (nulopgave) bij de NZa moeten indienen. Deze zorgaanbieders hoeven geen controleverklaring bij de nacalculatie 2014 te overleggen. Bovendien hoeft de gehele nacalculatieopgave 2014 en eventuele toelichting(en) behorende bij de nacalculatieopgave 2014 niet te worden beoordeeld en gewaarmerkt door een accountant.
8. Gebruik eigen informatie
Wanneer een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt aan de NZa, kan de NZa op grond van artikel 69 Wmg besluiten eigen informatie te gebruiken om over te gaan tot definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten 2014 voor de betreffende zorgaanbieder.
9. Handhaving
Wanneer een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 niet, niet tijdig of niet volledig indient bij de NZa, kan de NZa op grond van Hoofdstuk 6 van de Wmg handhavend optreden.
10. Beëindiging oude regeling
De Regeling Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013 met kenmerk NR/CA-300-021, die een geldigheidsduur heeft tot 1 januari 2015, zal op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.
11. Overgangsbepaling
De Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013 , met kenmerk NR/CA-300-021 blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.
12. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2014’.
1
Het gaat in deze regeling om een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur a.i.