Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Beleid incidenten
Artikel 3. Administratieve vastlegging van incidenten
Artikel 4. Wijze van afhandeling van incidenten
Artikel 5. Informatieverstrekking aan de toezichthouder
Artikel 6. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling incidenten kredietinstellingen en verzekeraars

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. en de Pensioen- & Verzekeringskamer ingevolge de artikelen 22a en 30ca Wet toezicht kredietwezen 1992, de artikelen 70a en 98a Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 31a Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met artikel 3, derde lid, en artikel 7 van het Besluit van 10 oktober 2003 (Besluit integere bedrijfsvoering kredietinstellingen en verzekeraars), Stb. 2003, 396, met betrekking tot de omgang met incidenten die een ernstig gevaar vormen voor een integere bedrijfsvoering
De Nederlandsche Bank N.V. en de Pensioen- & Verzekeringskamer,
Gelet op de artikelen 22a en 30ca Wet toezicht kredietwezen 1992, de artikelen 70a en 98a Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 31a Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met artikel 3, derde lid, en artikel 7 Besluit integere bedrijfsvoering kredietinstellingen en verzekeraars;
Na overleg met de betrokken representatieve organisaties;
Besluiten:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. toezichthouder :
De Nederlandsche Bank N.V. voor zover het kredietinstellingen betreft;
de Pensioen- & Verzekeringskamer voor zover het verzekeraars betreft;
b. Besluit : Besluit van 10 oktober 2003, houdende regels ter zake van een integere bedrijfsvoering door kredietinstellingen en verzekeraars alsmede tot wijziging van enkele koninklijke besluiten in verband met de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtwetten ( Besluit integere bedrijfsvoering kredietinstellingen en verzekeraars ), Stb. 2003, 396;
c. incident : een incident als bedoeld in artikel 4 van het Besluit;
d. instelling : een kredietinstelling of een verzekeraar;
e. kredietinstelling : een kredietinstelling zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, Wet toezicht kredietwezen 1992 en ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 52, tweede lid, onder a, b en e, van de Wet toezicht kredietwezen 1992;
f. verzekeraar : de verzekeraar die in het bezit is van een vergunning hem door de Pensioen- & Verzekeringskamer verleend op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf dan wel de verzekeraar waarvan deze vergunning is ingetrokken of vervallen.
1.
De instelling stelt beleid vast ter zake van de omgang met incidenten. Het beleid omvat ten minste:
a. de administratieve vastlegging van incidenten;
b. de wijze van afhandeling van incidenten;
c. de informatieverstrekking over incidenten.
2.
De instelling draagt zorg voor de uitwerking en implementatie van het beleid in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen. Deze procedures en maatregelen zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en dragen bij aan een integriteitsbewuste bedrijfscultuur.
Artikel 3. Administratieve vastlegging van incidenten
De instelling zorgt voor administratieve vastlegging van incidenten die ten minste omvat de kenmerken van het incident, gegevens over degene of degenen die het incident heeft of hebben bewerkstelligd, en de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen.
Artikel 4. Wijze van afhandeling van incidenten
De instelling neemt naar aanleiding van een incident passende maatregelen. Deze maatregelen zijn ten minste gericht op:
a. beheersing van het optredende risico;
b. bevestiging van de geldende normen;
c. beperking van negatieve interne en externe effecten van het incident.
1.
De instelling informeert de toezichthouder onverwijld omtrent incidenten indien:
a. aangifte van een incident bij justitiële autoriteiten zal plaatsvinden of is gedaan;
b. het voortbestaan van de instelling wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
c. er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door de instelling;
d. mede gelet op verwachte publiciteit rekening behoort te worden gehouden met een ernstige mate van reputatieschade aan de instelling; of
e. de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het incident in aanmerking genomen, de toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs behoort te worden geïnformeerd.
2.
De in het eerste lid bedoelde informatie betreft ten minste:
a. de feiten en omstandigheden van het incident;
b. informatie over de functie, hoedanigheid en positie van degene of degenen die het incident heeft of hebben bewerkstelligd.
3.
Op verzoek van de toezichthouder informeert de instelling de toezichthouder over de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst dan wel, indien deze datum voor 1 januari 2004 ligt, op 1 januari 2004.
2.
Een instelling die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling werkzaam is, voldoet op 1 juli 2004 aan het bepaalde in deze regeling.
Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling incidenten kredietinstellingen en verzekeraars.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.