Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk 2. Inburgeringsplicht
- Hoofdstuk 3. Inburgeringsexamen
+ Hoofdstuk 4. Faciliteiten
+ Hoofdstuk 5
+ Hoofdstuk 6. Informatiebepalingen
+ Hoofdstuk 7
+ Hoofdstuk 8. Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Regeling inburgering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 3.1
Het examengeld, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van het besluit, bedraagt:
a. € 50,– voor elk van de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van het besluit;
b. € 60’ voor het onderdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel d, van het besluit;
c. € 40 voor het onderdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onderdeel a, van het besluit;
d. € 100 voor het onderdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onderdeel b, van het besluit.
Artikel 3.2
De bijzondere examenomstandigheden, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van het besluit, betreffen:
a. examen in aangepaste locatie;
b. verlenging examentijd;
c. onderbroken examenafname;
d. aangepaste inroostering;
e. examenhulp;
f. grootbeeld;
g. grootschrift;
h. loepfunctie;
i. typen in plaats van schrijven;
ii. voorleesfunctie.
Artikel 3.3
Het model van het inburgeringsdiploma is opgenomen in bijlage 6 bij deze regeling.
Artikel 3.4
De Staat der Nederlanden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de inhoud van het inburgeringsexamen.
Artikel 3.5
Het praktijkexamen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, bedoeld in artikel 3.9a, derde lid, van het besluit, bestaat uit het ter beoordeling voorleggen van een portfolio als bedoeld in bijlage 5A en het voeren van een eindgesprek.
Artikel 3.6
Van de resultaten van het onderdeel spreekvaardigheid worden de antwoorden op meerkeuzevragen beoordeeld door het geautomatiseerde systeem, bedoeld in artikel 3.9b, eerste lid, van het besluit en de antwoorden op de open vragen door beoordelaars.
1.
De deskundigheid van de beoordelaars, bedoeld in artikel 3.13, onderdeel c, van het besluit, blijkt uit een afgeronde door de minister vast te stellen Examentraining schrijfvaardigheid of spreekvaardigheid.
2.
De Examentraining wordt gegeven door een door de Minister aan te wijzen instelling.
3.
De in het tweede lid genoemde instelling reikt een certificaat uit, waaruit blijkt dat de deelnemer de training met goed gevolg heeft afgelegd en het aansluitende examen heeft behaald.
1.
De deskundigheid van de examinatoren, bedoeld in artikel 3.13, onderdeel c, van het besluit blijkt uit een afgeronde door de minister vast te stellen Examentraining Arbeidsmarktmodule.
2.
De Examentraining wordt gegeven door een door de Minister aan te wijzen instelling.
3.
De in het tweede lid genoemde instelling reikt een certificaat uit, waaruit blijkt dat de deelnemer de training met goed gevolg heeft afgelegd en het aansluitende examen heeft behaald.
1.
De minister stelt een examenreglement vast.
2.
Een ieder die zich overeenkomstig de daartoe gestelde regels heeft aangemeld, het verschuldigde examengeld heeft voldaan en zich overeenkomstig artikel 3.4 van het besluit heeft geïdentificeerd, wordt toegelaten tot de tot het inburgeringsexamen behorende onderdelen.
3.
De kwaliteit van de examinering wordt gewaarborgd door:
a. transparantie van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de examinering;
b. het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen om de examen- en persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking;
c. het beschrijven van de procedure van verwerking van examenresultaten en de gegevensverstrekking ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering;
d. de naleving van het examenreglement, bedoeld in het eerste lid;
e. het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen om de kwaliteit van de processen rondom de afname en de beoordeling van examens te waarborgen.
4.
Om tot het inburgeringsexamen te worden toegelaten is de kandidaat verplicht in te stemmen met de in bijlage 18 opgenomen geheimhoudingsverklaring ten aanzien van de inhoud van het examen.
1.
In het examenreglement, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, wordt in ieder geval vermeld:
a. de procedure van aanmelding en identificatie van de inburgeringsplichtige;
b. de wijze waarop het examengeld wordt geïnd;
c. de wijze van bekendmaking van de uitslagen van de onderdelen van het inburgeringsexamen;
d. de procedure en sancties bij fraude, en
e. de procedure voor de afhandeling van klachten.
Artikel 3.15
Als organisaties, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel h, van het besluit worden aangewezen de Stichting Nuffic en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.