Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene bepalingen
Aanvraagprocedure
Voorbereiding
Beoordeling
Beslissing & bekendmaking beslissing
Hoogte honorering-achteraf
Uitbetaling
Retourneren beoordelings-exemplaren
Regeling bij overlijden
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling honorering achteraf

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling honorering achteraf
Algemene bepalingen
1. Het bestuur verleent eenmaal per jaar, in de najaarsprocedure, honoreringen-achteraf aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.
2. Een honorering-achteraf wordt aan een componist toegekend voor een werk dat zonder opdracht of andere vorm van subsidie door het Fonds of andere subsidiënt tot stand is gekomen en niet langer geleden werd voltooid dan in het kalenderjaar direct voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
3. Aanvragen die betrekking hebben op muziekwerken voor film-, video-, dans- en theaterproducties komen niet in aanmerking voor honorering-achteraf, tenzij deze muziekwerken kunnen worden beschouwd als autonome werken die onafhankelijk van bovengenoemde producties kunnen worden uitgevoerd.
4a. Indien de compositie in samenwerking met meer componisten tot stand is gekomen, wordt iedere componist in de gelegenheid gesteld voor zijn aandeel individueel een aanvraag in te dienen. Voorwaarde daarbij is dat een ieder aan de eisen voldoet die gelden voor de individueel werkende aanvrager.
b. Indien niet is aangegeven welk aandeel de aanvrager in het werk heeft gehad, wordt uitgegaan van een gelijk aandeel per componist.
Aanvraagprocedure
5a. Honoreringen-achteraf moeten door de componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.
b. Aanvraagformulieren voor een honorering achteraf zijn op verzoek verkrijgbaar bij het bureau van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijn in de najaarsprocedure is 15 september.
c. Aanvragen die het bureau na de in het vorige lid genoemde sluitingsdatum bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door niet-belanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.
d. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.
6. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend in het bezit te zijn van het bureau, met daarbij:
persoonsgegevens;
aanduiding van de bezetting van het werk;
aanduiding van de tijdsduur van het werk;
tijdstip van voltooiing van het werk;
de partituur en indien mogelijk een geluidsopname van het werk of indien het een elektronisch werk betreft een tape met daarnaast een schematisch overzicht van het werk;
een korte toelichting bij het werk en eventueel gegevens die bij de beoordeling van het werk van belang kunnen zijn.
7a. De aanvraag voor een honorering-achteraf kan desgewenst ook anoniem worden ingediend.
b. Deze anonieme aanvraag dient uitsluitend de volgende gegevens te bevatten:
een bij de aanvraag gevoegde van een willekeurige code voorziene envelop met daarin de naam, het adres en geboortedatum van de aanvrager;
een van dezelfde code voorziene anonieme partituur en indien mogelijk een geluidsopname van het werk of indien het een elektronisch werk betreft een tape met daarnaast een schematisch overzicht van het werk;
aanduiding van de bezetting van het werk;
aanduiding van de tijdsduur van het werk;
tijdstip van voltooiing van het werk;
c. Na een positieve beoordeling van de aanvraag door de adviescommissies, neemt het bestuur vóór de besluitvorming over de toekenning van de honorering kennis van de identiteit van de aanvrager, teneinde vast te kunnen stellen of deze voldoet aan de in artikel 1 van deze regeling gestelde voorwaarde.
8. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
Voorbereiding
9. Alvorens te beslissen over een aanvraag/voorstel om toekenning van een compositieopdracht, wint het bestuur het advies in van twee, voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze commissies vergaderen onder leiding van de door het bestuur benoemde voorzitter.
10. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan twee maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen.
Beoordeling
11. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 19d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet verlenen van een honoreringachteraf op grond van de kwaliteit van het voorgedragen werk.
12. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de ingezonden compositie wordt gelet op muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap.
Beslissing & bekendmaking beslissing
13. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 10 bepaalde termijn, komen de adviescommissies in een gezamenlijke vergadering bijeen om onder leiding van de voorzitter de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.
14. In aansluiting op de in het vorige artikel bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet toekennen van een honorering-achteraf en over de hoogte van de honorering die in geval van toekenning wordt gegeven, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.
15. Het bestuur streeft er naar de aanvragers zo spoedig mogelijk na de besluitvorming van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.
Hoogte honorering-achteraf
16. De hoogte van de honorering-achteraf is afhankelijk van bezetting, tijdsduur en bewerkelijkheid van de compositie en is vertaald in een honorariumtabel.
17. Bij de vaststelling van de hoogte van de toe te kennen honoreringen-achteraf, hanteert het bestuur dezelfde honorariumtabel als bij de opdrachthonoraria in de sector algemeen. De honorariumtabel is geïndexeerd op basis van prijsstijgingen en kunnen bij het Fondsbureau worden opgevraagd. Als uitgangspunt bij de berekening geldt dat de honorering van een compositie voor een grootst mogelijke bezetting en bewerkelijkheid – bijvoorbeeld een akte van een opera – overeenkomt met het maximaal toe te kennen jaarbedrag in het kader van de regeling meerjarige honorering. In de honorariumtabel is verdisconteerd dat aan de compositorisch idee een relatief hogere waardering wordt toegekend dan aan de tijdsduur van deze compositie, hetgeen impliceert dat korter werk in verhouding hoger wordt gehonoreerd dan werken met een langere tijdsduur.
Uitbetaling
18. Nadat door het bestuur is besloten een honorering-achteraf te verlenen, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk naar de door de aanvrager opgegeven bank- of girorekening overgemaakt.
Retourneren beoordelings-exemplaren
19. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, c.d.'s muziekcassettes e.d.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd.
Verondersteld wordt dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.
20. De werken waarvoor een honorering-achteraf wordt verleend worden in het archief van het Fonds opgenomen.
21. Indien een componist wiens werk is afgewezen binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.
Regeling bij overlijden
22. Een door de componist ingediende aanvrage voor een honorering-achteraf wordt bij overlijden van de componist voordat op de aanvrage is beslist, op de gebruikelijke wijze behandeld en bij toewijzing uitgekeerd aan de erfgenamen.
23. De erfgenamen van de componist die overlijdt voordat hij/zij een aanvrage voor een honorering-achteraf voor een geheel door hem/haar gecomponeerd werk heeft ingediend, kunnen een honorering aanvragen, mits dit werk is voltooid in het lopende jaar of in het kalenderjaar direct voorafgaand aan de aanvraag.
Bezwaar en beroep
24a. De aanvrager die zich niet kan verenigen met de gehele of gedeeltelijke afwijzing van zijn aanvraag kan binnen 6 weken nadat de beslissing is medegedeeld bezwaar maken bij het bestuur, volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het huishoudelijk reglement .
b. Tegen een beslissing op bezwaarschrift staat bij de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Den Haag, 25 oktober 2007
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+