Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling grenswaarden voor sulfaat en chloride bij lozingen door de titaandioxide-industrietewateren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 december 1989, houdende regelen met betrekking tot grenswaarden voor sulfaat en chloride bij lozingen door de titaandioxide-industrie
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Overwegende, dat uitvoering moet worden gegeven aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 juni 1989, 89/428/EEG ( PbEG L 201/56), tot vaststelling van de procedure voor de harmonisering van de programma's tot vermindering en uiteindelijke algehele opheffing van de verontreiniging door afval van de titaandioxide-industrie;
Gelet op artikel 1 a, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ( Stb. 1981, 573);
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bestaand bedrijf: een bedrijf dat titaandioxide produceert en dat op 22 februari 1978 in werking is en waarvan de jaarcapaciteit voor het verwerken van titaandioxide na die datum met niet meer dan 15000 ton is uitgebreid;
b. nieuw bedrijf: een bedrijf dat titaandioxide produceert en dat geen bestaand bedrijf is;
c. bijlage I: de bij deze regeling behorende bijlage I ;
d. bijlage II: de bij deze regeling behorende bijlage II ;
e. lozen: brengen van:
1°. stoffen in een oppervlaktewaterlichaam;
2°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel, een openbaar ontwateringstelsel, een openbaar vuilwaterriool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, of
3°. stoffen op een zuiveringtechnisch werk met behulp van een werk niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Artikel 2
Ten aanzien van een nieuw bedrijf is voor het lozen van sulfaat onderscheidenlijk chloride de grenswaarde van toepassing die overeenkomt met de waarde die het resultaat is van het toepassen van de best uitvoerbare technieken. Deze grenswaarde is in ieder geval niet hoger dan de in bijlage I onderscheidenlijk II voor de betrokken afvalstoffen aangegeven grenswaarden.
Artikel 3
Ten aanzien van een bestaand bedrijf zijn voor het lozen van sulfaat onderscheidenlijk chloride van toepassing de in bijlage I onderscheidenlijk II voor de betrokken afvalstoffen aangegeven grenswaarden.
Artikel 4
De hoeveelheid sulfaat of chloride in de afvalstoffen wordt gemeten op de wijze, aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage III .
1.
Deze regeling en de daarbij behorende toelichting worden in het Staatsblad geplaatst.
2.
Zij treedt in werking met ingang van 31 december 1989.
's-Gravenhage, 22 december 1989
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de negenentwintigste december 1989
De Minister van Justitie,