Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Bedrijfstoeslagregeling
+ Hoofdstuk 2a. Specifieke steun
+ Hoofdstuk 3. Steun voor aardappelzetmeel en zaaizaad van vezelvlas
+ Hoofdstuk 4. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 4a
+ Hoofdstuk 5. Procedurele bepalingen
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Regeling GLB-inkomenssteun 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling GLB-inkomenssteun 2006
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op Verordening (EG) Nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PbEU L 270);
Gelet op Verordening (EG) Nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 141);
Gelet op Verordening (EG) Nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 141);
Gelet op Verordening (EG) Nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen (PbEU L345);
Overwegende dat toepassing moet worden gegeven aan de hiervoor genoemde verordeningen en de ter uitvoering daarvan vastgestelde Raads- en Commissieverordeningen;
Overwegende dat de bepalingen van genoemde verordeningen rechtstreekse werking hebben in de Nederlandse rechtssfeer, zij het dat ten behoeve van de juiste uitvoering en nadere invulling van deze bepalingen regelgeving noodzakelijk is;
Voorts gelet op de artikelen 15, 19, 23, 26, 27 en 28 van de Landbouwwet;
Besluit:
1.
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister:minister van Economische Zaken;
b. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken;
c. NVWA: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;
d. sloot: sloot, met inbegrip van het talud;
e. windhaag: windhaag op een perceel waarop fruitteelt plaatsvindt, die tevens fungeert als vanggewas als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel hh, van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij.
2.
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. richtlijn 91/629/EEG: Richtlijn 91/629/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (PbEG L 340);
b. richtlijn 91/630/EEG: Richtlijn 91/630/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (PbEG L 340);
c. verordening 1760/2000: Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PbEG L 204);
d. verordening 21/2004: Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PbEU L 5);
e. verordening 852/2004: Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 139);
f. verordening 853/2004: Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 226);
g. verordening 183/2005: Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (PbEU L 35);
h. verordening 885/2006: Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO (PbEU L 171);
i. verordening 1156/2006: Verordening (EG) nr. 1156/2006 van de Commissie van 28 juli 2006 tot vaststelling, voor 2006, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling, de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling en de maximumbedragen voor de toekenning van de afzonderlijke suikerbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voorziet, en tot wijziging van die verordening (PbEG L 208);
j. verordening 552/2007: Verordening (EG) nr. 552/2007 van de Commissie van 22 mei 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag van de communautaire bijdrage in de financiering van de activiteitenprogramma’s in de sector olijfolie, tot vaststelling, voor 2007, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voorziet, en tot wijziging van die verordening (PbEG L 131);
k. verordening 834/2007: Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU L 189);
l. richtlijn 2008/71/EG: richtlijn 2008/71/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2008 met betrekking tot de identificatie en registratie van varkens (PbEU L 213);
n. verordening 765/2008: Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93, (PbEU L 218);
o. verordening 674/2008: Verordening (EG) nr. 674/2008 van de Commissie van 16 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad en tot vaststelling, voor 2008, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet (PbEU L 189);
p. verordening 889/2008: Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PbEU L 250);
q. verordening 73/2009: Verordening (EG) Nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEU L 30);
r. verordening 1120/2009: Verordening (EG) Nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 316);
s. verordening 1121/2009: Verordening (EG) nr. 1121/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde steunregelingen (PbEU L 316);
t. verordening 1122/2009: Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PbEU L 316);
u. verordening 784/2011: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 784/2011 van de Commissie van 5 augustus 2011 inzake de vanaf 16 oktober 2011 te betalen voorschotten op de rechtstreekse betalingen uit hoofde van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 203).
3.
In verordening 73/2009 of de daarop gebaseerde verordeningen vastgestelde definities zijn van overeenkomstige toepassing.
4.
In de Regeling identificatie en registratie van dieren vastgestelde definities zijn van overeenkomstige toepassing.
1.
Overeenkomstig verordening 73/2009 en met inachtneming van ter uitvoering daarvan vastgestelde Commissieverordeningen en deze regeling:
1. wijst de minister op aanvraag aan landbouwers toeslagrechten op grond van artikel 33, eerste lid, onderdeel b, onder ii en iv, van verordening 73/2009 in het kader van de bedrijfstoeslagregeling toe.
2. verstrekt de minister op aanvraag aan landbouwers:
a. een bedrijfstoeslag, of
b. specifieke steun op grond van Hoofdstuk 2a van deze regeling.
2.
De Minister beslist op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, onder 2, uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het jaar van indiening van de aanvraag.
3.
Vanaf 16 oktober 2011 betaalt de minister op grond van artikel 1 van verordening 784/2011, voorschotten van 50% van de betalingen voor de steunaanvragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 2, onder a, die in 2011 zijn gedaan op voorwaarde dat voor die steunaanvragen de toetsing is afgerond van de subsidiabiliteitsvoorwaarden, bedoeld in artikel 20 van verordening 73/2009.
Artikel 3
Een landbouwer die een aanvraag heeft ingediend voor één van de in artikel 2 genoemde steunregelingen neemt de volgende bepalingen in acht:
a. de in de artikelen 4 en 5 van verordening 73/2009 bedoelde beheerseisen, opgenomen in bijlage 1 , en
b. de in artikel 6 van verordening 73/2009 bedoelde minimumeisen inzake de goede landbouw- en milieuconditie, opgenomen in bijlage 2 .
1.
De minister kan met inachtneming van artikel 4, eerste lid, van verordening 1122/2009 bepalen dat het landbouwers verboden is blijvend grasland om te zetten in land voor andere vormen van grondgebruik, behoudens voorafgaande ontheffing.
2.
Een verzoek tot ontheffing wordt ingediend op een door de minister vastgesteld formulier dat door de landbouwer volledig en naar waarheid is ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
3.
Bij de indiening van het verzoek tot ontheffing legt de landbouwer alle bewijsstukken over die de minister nodig acht voor de beoordeling van het verzoek.
1.
Indien het aandeel van het blijvend grasland in de totale oppervlakte landbouwgrond als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van verordening 1122/2009 met meer dan 10% dreigt af te nemen ten opzichte van het aandeel blijvend grasland in 2003, is de landbouwer die beschikt over land dat van blijvend grasland is omgezet in land voor andere vormen van grondgebruik, verplicht tot het opnieuw omzetten van land in blijvend grasland. De minister stelt de betrokken landbouwer in kennis van deze verplichting en de oppervlakte waarop deze betrekking heeft.
2.
De landbouwer aan wie de kennisgeving bedoeld in het eerste lid is gegeven, is verplicht tot het omzetten van land in blijvend grasland voor het moment van indienen van de eerstvolgende verzamelaanvraag en overeenkomstig de voorwaarden van de kennisgeving.
Artikel 6
Met ingang van 1 januari 2011 komen niet voor verstrekking van steun ingevolge deze regeling in aanmerking:
c. al dan niet als belastingplichtige aangemerkte lichamen, bedoeld in artikel 2, zevende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
1.
De bedragen die een landbouwer op grond van de in artikel 2 genoemde steunregelingen aan subsidies ontvangt, worden conform het bepaalde in artikel 7 van verordening 73/2009 procentueel verlaagd ten behoeve van modulatie.
2.
De minister past in voorkomend geval de lineaire verlaging toe, bedoeld in artikel 40, derde lid, tweede alinea, van verordening 73/2009.
Artikel 10
Overeenkomstig de artikelen 64 en 65 van verordening 73/2009 verhoogt de minister de waarde van de toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2010 in eigendom hebben, of wijst de minister aan landbouwers nieuwe toeslagrechten toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 4 .
1.
Overeenkomstig de artikelen 64 en 65 van Verordening 73/2009 verhoogt de minister de waarde van de toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2010 in eigendom hebben, of wijst de minister aan landbouwers nieuwe toeslagrechten toe die op grond van de volgende bepalingen in aanmerking komen voor toewijzing van toeslagrechten:
a. artikel 31 van verordening 73/2009,
b. artikel 26 van verordening 1120/2009, of
c. artikel 27 van verordening 1120/2009.
2.
Landbouwers kunnen verzoeken om toepassing van het eerste lid, onderdeel a, indien hun productie gedurende een of meer relevante referentiejaren als bedoeld in bijlage 4 , door een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 31 van verordening 73/2009, dat zich vóór of gedurende die periode heeft voorgedaan is verminderd, hetgeen rechtstreeks ertoe heeft geleid dat de ontvangen directe betalingen in enig jaar van de relevante periode met meer dan € 500,– zijn verminderd. In dat geval wijst de minister de toeslagrechten van de landbouwer toe op basis van referentiejaren als bedoeld in bijlage 4, waarvan de productie niet is beïnvloed door het geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden. Indien de productie in alle relevante referentiejaren, bedoeld in bijlage 4, door een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden is beïnvloed, wijst de minister de toeslagrechten van de landbouwer toe op basis van een door de minister te bepalen periode waarin de productie niet is beïnvloed door het geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden.
3.
Landbouwers die hun aanspraak op toeslagrechten, bedoeld in artikel 10, voor 15 mei 2010 hebben overgedragen in combinatie met de overdracht van een onderneming met een UBN, kunnen verzoeken om toepassing van het eerste lid, onderdeel b. Houders van volwassen runderen of kalveren kunnen alleen een beroep doen op dit artikel ten aanzien van de dieren die in de referentieperiode, bedoeld in bijlage 4 waren geconstateerd op het UBN.
4.
Landbouwers die hun aanspraak op toeslagrechten, bedoeld in artikel 10, voor 15 mei 2010 hebben verhuurd aan een onderneming met een UBN, kunnen verzoeken om toepassing van het eerste lid, onderdeel c, als:
a. het aantal verhuurde toeslagrechten niet hoger is dan het aantal verhuurde hectaren grond,
b. de verhuurovereenkomst uiterlijk op 15 mei 2010 ingaat, en
c. de verhuurovereenkomst na 15 mei 2010 afloopt.
5.
De verhuurder kan toeslagrechten, bedoeld in het vierde lid, overdragen aan de huurder.
Artikel 12
Ter zake van de integratie van de gekoppelde steun voor de productie en verwerking van zetmeelaardappelen, verhoogt de minister overeenkomstig artikel 64 van verordening 73/2009 de waarde van toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2012 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten aan landbouwers toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 9 , punt 1.
Artikel 13
Ter zake van de integratie van de gekoppelde steun voor de productie van zaaizaad van vezelvlas, verhoogt de minister overeenkomstig artikel 65 van verordening 73/2009 de waarde van toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2012 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten aan landbouwers toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 9 , punt 2.
Artikel 14
Ter zake van de integratie van de gekoppelde steun voor de verwerking van vezelvlas of hennep, verhoogt de minister overeenkomstig artikel 64 van verordening 73/2009 de waarde van toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2012 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten aan landbouwers toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 9 , punt 3.
Artikel 15
Ter zake van de integratie van de gekoppelde steun voor de verwerking van gedroogde voedergewassen, verhoogt de minister overeenkomstig artikel 64 van verordening 73/2009 de waarde van toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2012 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten aan landbouwers toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 9, punt 4 .
1.
Op grond van deze paragraaf verhoogde toeslagrechten, of toegewezen toeslagrechten, overschrijden niet de waarde van € 5.000 per toeslagrecht.
2.
Voor de uitvoering van de artikelen 12 tot en met 15 wordt geen rekening gehouden met rechtshandelingen waarvan op grond van bepaalde feiten en omstandigheden kan worden aangenomen dat zij geen wezenlijke verandering van feitelijke verhoudingen ten doel hebben gehad, of dat die rechtshandelingen achterwege zouden zijn gebleven indien daarmee niet een kleiner aantal toeslagrechten zou zijn verkregen als bedoeld in artikel 64, tweede lid, van verordening 73/2009.
1.
Landbouwers kunnen met een beroep op artikel 31 van verordening 73/2009 verzoeken om de verhoging van de waarde van toeslagrechten, of de toewijzing van nieuwe toeslagrechten, op grond van deze paragraaf op alternatieve wijze te berekenen.
2.
Een verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan alleen worden gedaan indien:
a. de productie van de landbouwer rechtstreeks is getroffen door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, en
b. de directe betaling in enig jaar dat relevant is voor de van toepassing zijnde berekening, bedoeld in bijlage 9 , daardoor verminderde met meer dan € 500.
3.
De alternatieve berekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in eerste instantie op basis van één of meerdere jaren, die relevant zijn voor de van toepassing zijnde berekening, bedoeld in bijlage 9 , waarin de productie van de landbouwer niet is beïnvloed door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden de productie is beïnvloed in alle relevante jaren voor de van toepassing zijnde berekening, bedoeld in bijlage 9, geschiedt de berekening op basis van het door de minister te bepalen meest recente jaar dat niet door deze omstandigheden is getroffen.
Artikel 15c
Landbouwers die hun aanspraak op toeslagrechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 15 hebben overgedragen in combinatie met de overdracht van een onderneming of een deel ervan, kunnen de minister verzoeken om toepassing van artikel 26 of artikel 27 van verordening 1120/2009.
Artikel 15d
Na toepassing van het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 15c, verlaagt de minister op grond van artikel 69, zesde lid, onderdeel b, van verordening 73/2009, op 15 mei 2012 de waarde van aan landbouwers toegewezen toeslagrechten met 1%.
Artikel 15e
De waarde van alle toeslagrechten, bedoeld in artikel 40, tweede lid, van verordening 73/2009 wordt per 15 mei 2014 verlaagd met 11%.
Artikel 15f
De minister verlaagt alle rechtstreekse betalingen met betrekking tot het kalenderjaar 2014, bedoeld in artikel 40, derde lid, van verordening 73/2009, met 1,5%.
1.
De minister wijst op grond van artikel 21 van verordening 1120/2009 toeslagrechten uit de nationale reserve toe aan landbouwers.
2.
Landbouwers kunnen verzoeken om toepassing van het eerste lid, indien zij ten genoegen van de minister aantonen dat:
a. zij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009 een investering in uitbreiding van nieuwe stalcapaciteit hebben gerealiseerd van meer dan € 100.000,
b. de investering rechtstreeks heeft geleid tot een stijging van het aantal dieren dat de landbouwer uiterlijk op 1 april 2010 houdt,
c. de investering uiterlijk op 31 december 2009 volledig is gerealiseerd en ten minste tot en met 31 december 2010 in stand wordt gehouden.
1.
De toewijzing van toeslagrechten op grond van artikel 16, eerste lid, geschiedt aan de hand van de volgende berekening:
a. er worden vier diercategorieën en daarmee corresponderende vermenigvuldigingsfactoren vastgesteld, respectievelijk:
i. vleeskalveren voor witvlees en rosévlees, jonger dan 8 maanden, met vermenigvuldigingsfactor 1,9,
ii. vleeskalveren voor rosévlees, 8 maanden of ouder, met vermenigvuldigingsfactor 1,4,
iii. vleesstieren, met vermenigvuldigingsfactor 1,0, en
iv. overige volwassen runderen, met vermenigvuldigingsfactor 0,3,
b. de vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in onderdeel a, onderdeel i, wordt vermenigvuldigd met het aantal dieren dat binnen de totale stalcapaciteit kan worden gehouden en vervolgens vermenigvuldigd met het bedrag dat overeenstemt met het op grond van artikel 10 berekende bedrag voor vleeskalveren.
c. de vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in onderdeel a, onderdelen ii, iii en iv, wordt vermenigvuldigd met het aantal dieren dat binnen de totale stalcapaciteit kan worden gehouden en vervolgens vermenigvuldigd met het bedrag dat overeenstemt met het op grond van artikel 10 berekende bedrag voor volwassen runderen.
2.
Het op grond van het eerste lid berekende bedrag wordt met 0,90 vermenigvuldigd, vervolgens verminderd met het door de landbouwer ontvangen bedrag op grond van artikel 10 voor volwassen runderen of kalveren, daarna verminderd met € 500 en verder evenredig verlaagd indien het totaal van de voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen het bedrag van € 8.500.000 overstijgt.
3.
Indien het op grond van het eerste en tweede lid berekende bedrag, met uitzondering van het door de landbouwer ontvangen bedrag op grond van artikel 10 voor volwassen runderen of kalveren, toegepast op het extra aantal dieren dat door de investering in stalcapaciteit kan worden gehouden, lager is dan het op grond van het eerste en tweede lid berekende bedrag, geldt het lagere bedrag voor de toewijzing op grond van artikel 16, eerste lid.
Artikel 18
Indien artikel 16 van toepassing is, verhoogt de minister de waarde van de toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2010 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten toe aan landbouwers overeenkomstig de artikelen 64 en 65 van verordening 73/2009.
Artikel 19
Indien als gevolg van overheidsinterventie de omvang van een bedrijf is verkleind, waardoor een landbouwer over minder hectaren subsidiabele grond beschikt dan het aantal dat overeenstemt met de toeslagrechten die hij in het kader van artikel 41, derde lid, van verordening 73/2009 zou krijgen, of heeft gekregen, komt de betrokken landbouwer overeenkomstig artikel 18 van verordening 1120/2009 in aanmerking voor toewijzing van toeslagrechten uit de nationale reserve.
1.
Voor betalingen op basis van toeslagrechten komen uitsluitend in aanmerking landbouwers die:
a. hun toeslagrechten activeren als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van verordening 73/2009 en daartoe subsidiabele hectaren aangeven, overeenkomstig artikel 35, eerste lid, van deze verordening, en
b. deze subsidiabele hectaren tot hun beschikking hebben op 15 mei van enig jaar.
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 57, tweede lid, van verordening 1122/2009, worden toeslagrechten in een zodanige volgorde uitbetaald, dat het behoud van toeslagrechten zoveel mogelijk voorgaat op uitbetaling van toeslagrechten met de hoogste waarde.
3.
Onverminderd het bepaalde in artikel 57, derde lid, van verordening 1122/2009, vindt de betaling op basis van toeslagrechten, in afwijking van het tweede lid, op verzoek van de landbouwer plaats volgens een door hem bepaalde volgorde, welke hij uiterlijk op 15 mei kenbaar maakt.
4.
De minimumoppervlakte, bedoeld in artikel 13, negende lid, van verordening 1122/2009 bedraagt 0,01 ha.
1.
In afwijking van artikel 20 komen in aanmerking voor betalingen op basis van toeslagrechten, landbouwers die, zonder opgave van subsidiabele hectaren:
a. beschikken over bijzondere toeslagrechten waarop artikel 44 van verordening 73/2009 van toepassing is;
b. minimaal 50% van de tijdens de referentieperiode uitgeoefende landbouwactiviteit, uitgedrukt in GVE, handhaven; en
c. uiterlijk op 15 mei een verzoek doen, overeenkomstig artikel 14, derde lid, van verordening 1120/2009, tot toepassing van de speciale voorwaarden.
2.
Ten bewijze van het voldoen aan de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voorzover het schapen betreft, doet de landbouwer uiterlijk op 15 mei opgave op basis van zijn bedrijfsregister van het betrokken aantal dieren uitgedrukt in GVE.
3.
Aan het minimumpercentage bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geacht te zijn voldaan indien het gemiddelde aantal GVE 50%, doch gedurende een periode van 6 maanden, in geen geval minder dan 25% is.
4.
Als bijzondere toeslagrechten als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden overgedragen kan de verkrijger slechts in aanmerking komen voor het bepaalde in het eerste lid, indien:
a. de bijzondere toeslagrechten in 2009, 2010 of 2011 worden overgedragen, en
b. alle bijzondere toeslagrechten van de vervreemder worden overgedragen.
5.
In zoverre in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, wordt de te handhaven landbouwactiviteit, uitgedrukt in GVE, voor landbouwers die toeslagrechten krijgen toegewezen op basis van artikel 16, berekend volgens de formule, opgenomen in bijlage 5 .
1.
Heide en natuurlijk grasland worden als subsidiabele hectare als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van verordening 73/2009 in aanmerking genomen indien deze percelen gedurende het betreffende premiejaar door gemiddeld minimaal 0,15 GVE per hectare worden begraasd door schapen, geiten of runderen.
2.
Overeenkomstig artikel 34, vierde en vijfde lid, van verordening 1122/2009 worden met bomen beplante oppervlakten binnen een perceel landbouwgrond, met een plantdichtheid van meer dan 50 bomen per hectare, niet voor steun in aanmerking genomen. De voorgaande volzin is niet van toepassing op percelen waarop fruitteelt plaatsvindt.
3.
Onder hakhout met een korte omlooptijd als bedoeld in artikel 34, tweede lid, onder a, van verordening 73/2009 wordt verstaan woudbomen met omlooptijd van maximaal 10 jaar en bestemd voor de energieproductie.
4.
Indien naar het oordeel van de minister blijkt dat een perceel waarvoor steun is aangevraagd geheel of ten dele kennelijk niet voor de uitvoering van de landbouw wordt gebruikt of beschikbaar gehouden, dan komt de desbetreffende oppervlakte niet in aanmerking als subsidiabele landbouwgrond, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van verordening 73/2009.
Artikel 21b
Voor de toepassing van artikel 9 van verordening 1120/2009 wordt landbouwgrond die niet meer dan 90 dagen per jaar voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt, aangemerkt als overwegend voor landbouwdoeleinden gebruikte landbouwgrond.
1.
Bij de constatering van de oppervlakte van percelen landbouwgrond worden sloten die zijn gelegen tussen percelen landbouwgrond en die niet breder zijn dan 4 meter overeenkomstig door de Europese Commissie aanvaarde meetmethoden gerekend tot de volledig gebruikte oppervlakte van de desbetreffende percelen, waarbij de breedte van de sloot voor de helft aan elk van de aan weerskanten van de sloot gelegen percelen wordt toegerekend.
2.
Bij de constatering van de oppervlakte van percelen landbouwgrond worden sloten die zijn gelegen in een perceel landbouwgrond en die elk niet breder zijn dan 2 meter overeenkomstig door de Europese Commissie aanvaarde meetmethoden gerekend tot de volledig gebruikte oppervlakte van het desbetreffende perceel.
3.
Bij de constatering van de oppervlakte van percelen landbouwgrond worden windhagen die zijn gelegen op een perceel landbouwgrond waarop fruitteelt plaatsvindt en die elk niet breder zijn dan 2 meter overeenkomstig de door de Europese Commissie aanvaarde meetmethoden gerekend tot de volledig gebruikte oppervlakte van het desbetreffende perceel.
4.
De minimumoppervlakte, bedoeld in artikel 13, negende lid, van verordening 1122/2009, van sloten bedraagt 0,01 hectare.
1.
Overdracht van toeslagrechten geschiedt met inachtneming van artikel 43 van verordening 73/2009 en de artikelen 26 en 27 van verordening 1120/2009.
2.
Onverminderd de in verordening 73/2009, 1120/2009, 1122/2009 en 1121/2009 aan de betaling op basis van toeslagrechten gestelde voorwaarden kan de aanspraak op betaling in enig premiejaar op basis van de overgedragen toeslagrechten slechts worden gemaakt indien de cedent de minister uiterlijk op 31 maart van het desbetreffende premiejaar in kennis stelt van de overdracht.
Artikel 23
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. open teelten: open teelten van de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroententeelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij;
c. schade-expert: deskundige die de gedragscode van expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars of een daarmee gelijk te stellen gedragscode in acht neemt;
d. verzekeraar: verzekeraar, bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
e. verzekering: verzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
f. verzekeringspolis: bewijs van verzekering tussen landbouwer en verzekeraar.
1.
De minister verstrekt specifieke steun aan landbouwers in de vorm van een financiële bijdrage voor premies ten behoeve van verzekeringen, die overeenkomstig artikel 26, derde lid, zijn goedgekeurd.
2.
De steun bedraagt 65% van de verzekeringspremie, met dien verstande dat het steunpercentage evenredig wordt verlaagd voor alle voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen indien het totaal van de voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen het bedrag van € 13.333.000 per jaar overstijgt.
3.
De steun betreft uitsluitend de premie, exclusief belastingen.
4.
Geen steun wordt verstrekt indien de landbouwer van overheidswege een andere bijdrage ontvangt voor de premie, bedoeld in het eerste lid.
5.
Geen steun wordt verstrekt indien de landbouwer zijn teelt niet tegen alle ongunstige weersomstandigheden, bedoeld in artikel 26, derde lid, onderdeel b, heeft verzekerd.
6.
Geen steun wordt verstrekt ten behoeve van de premie die wordt betaald voor de verzekering van de open teelt op landbouwgrond die is gelegen buiten Nederland.
1.
De landbouwer verstrekt de volgende gegevens aan de minister:
a. het polisnummer van de verzekering,
b. een kopie van de verzekeringspolis, en
c. een bewijs van betaling van de definitieve verzekeringspremie.
2.
De landbouwer is van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, vrijgesteld indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, voor de in artikel 55d, vijfde lid, vastgestelde termijn door de verzekeraar worden verstrekt.
1.
De voorwaarden van de verzekeringen, bedoeld in artikel 24, eerste lid, worden op aanvraag goedgekeurd door de minister.
2.
De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van:
a. een onderbouwing van de premie;
b. een verklaring dat de verzekeraar vooraf toestemming verleent aan de minister om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze regeling;
c. een verklaring van de verzekeraar dat hij zijn administratie die betrekking heeft op de verzekeringsvoorwaarden ten minste 4 kalenderjaren na afloop van de verzekering ter beschikking houdt van de minister;
d. het standaardmodel van de verzekeringspolis, en
e. documenten waarin de verzekeraar ten genoegen van de minister aantoont dat de verzekeringsvoorwaarden voldoen aan het bepaalde in deze regeling.
3.
De minister verleent uitsluitend goedkeuring aan de verzekeringsvoorwaarden indien:
a. het financieel verlies van de landbouwer wordt gedekt:
i. voor zover dat meer is dan 30% van de gemiddelde jaarproductie in de laatste drie jaar,
ii. als gevolg van een lagere opbrengst in kwantiteit of kwaliteit,
iii. dat optreedt op een aaneengesloten stuk grond waarop één enkel gewas wordt geteeld, en
iv. redelijkerwijs is toe te rekenen aan ongunstige weersomstandigheden,
b. onder ongunstige weersomstandigheden in elk geval zijn begrepen:
i. weersomstandigheden die volgens een schade-expert of het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, en
ii. de volgende ongunstige weersomstandigheden: regenval; droogte; (nacht)vorst; sneeuw; ijzel; storm; hagel; erosie en brand door blikseminslag;
c. alle open teelten verzekerd kunnen worden;
d. geen eisen worden gesteld aan de aard of hoeveelheid van de toekomstige productie door de verzekerde;
e. de voorwaarde wordt gesteld dat de schade wordt vastgesteld door een schade-expert;
f. niet wordt uitgekeerd voorzover de landbouwer van overheidswege een tegemoetkoming in de schade ontvangt die ertoe leidt dat hij meer compensatie ontvangt dan hij schade heeft geleden;
g. slechts één keer tot uitkering wordt gekomen voor een en de zelfde gebeurtenis bij dezelfde teelt,
h. de verzekering wordt aangegaan per kalenderjaar,
i. de verzekering geen dekking biedt voor:
i. genomen preventiemaatregelen, en
ii. bereddingsmaatregelen die genomen zijn op grond van de verzekeringspolis of artikel 7:957 BW, maar waarbij geen verlies, bedoeld in onderdeel a, is opgetreden, en
j. de verzekeraar verklaart dat hij niet meer dan een keer dezelfde schade van de landbouwer verzekert.
4.
De weersomstandigheden bedoeld in het derde lid, onderdeel b, worden geacht vooraf te zijn erkend door de minister, als bedoeld in artikel 70, vierde lid, tweede alinea, van verordening 73/2009. De minister kan in aanvulling daarop, na overleg met de brancheorganisatie van verzekeraars, ook andere ongunstige weersomstandigheden erkennen.
5.
In afwijking van het derde lid, onderdeel a, mag een verzekering ook tot uitkering komen bij een financieel verlies van minder dan 30%, mits de verzekeraar ten genoegen van de minister onderscheidt welk deel van de premie betrekking heeft op vergoeding van het financieel verlies van de landbouwer van minder dan 30%. In dat geval heeft de steun slechts betrekking op het gedeelte van de premie dat ziet op verzekeringsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze paragraaf.
6.
Het onderscheid, bedoeld in het vijfde lid, moet helder zijn omschreven in de verzekeringsvoorwaarden.
7.
In afwijking van het derde lid, onderdeel h, mag een verzekering voor meer dan een kalenderjaar worden aangegaan, mits de premie jaarlijks wordt betaald en de jaarlijkse premie betrekking heeft op de productie van één kalenderjaar.
8.
De minister publiceert de goedgekeurde verzekeringsvoorwaarden op www.minlnv.nl.
9.
De minister keurt alleen een verzekering goed indien de verzekeraar verklaart dat de minister in kennis wordt gesteld van eventuele aanpassingen in de administratie van de verzekeraar, voorzover deze aanpassingen negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de daarin verwerkte gegevens.
1.
In afwijking van artikel 26, derde lid, onderdeel e, mag de schade worden vastgesteld op basis van een rekenmodel.
2.
Het rekenmodel wordt tezamen met de verzekeringsvoorwaarden goedgekeurd door de minister.
3.
De minister keurt het rekenmodel uitsluitend goed indien de verzekeraar aantoont dat de uitkomsten van het rekenmodel vergelijkbaar zijn met een schadebeoordeling door een schade-expert. Het rekenmodel bevat daartoe tenminste de noodzakelijke gegevens om de schade vast te kunnen stellen aan de hand van bedrijfsspecifieke gegevens van het landbouwbedrijf zoals het gewas en grondsoort op perceelsniveau en de feitelijke weersomstandigheid die de schade veroorzaakt.
4.
De verzekeraar onderzoekt elk gebruik van het rekenmodel met behulp van een steekproef. De resultaten worden ter beschikking gehouden van de minister.
Artikel 28
In deze paragraaf wordt verstaan onder integraal duurzame stal of houderijsysteem: stal of houderijsysteem dat voldoet aan bovenwettelijke normen op het gebied van dierenwelzijn en minimaal voldoet aan wettelijke normen op de gebieden: milieu, energie, diergezondheid, landschappelijke inpasbaarheid en arbeidsomstandigheden.
1.
De minister verstrekt op aanvraag steun aan houders van melkrunderen, vleesrunderen, varkens, vleeskalveren, pluimvee en konijnen voor:
a. de bouw van een integraal duurzame stal of houderijsysteem;
b. de verbouwing van een bestaande stal of houderijsysteem tot een integraal duurzame stal of houderijsysteem, of
c. de installatie van het noodzakelijke materieel voor de werking van de integraal duurzame stal of het integraal duurzame houderijsysteem.
2.
Het steunpercentage bedraagt 45% van de in aanmerking komende kosten, bedoeld in artikel 33, eerste lid, uit het investeringsplan die zijn gerealiseerd.
3.
De minister verstrekt ten hoogste € 250.000 steun per aanvraag tot steunverlening.
4.
Het steunplafond voor betalingen op grond van het eerste lid bedraagt voor aanvragen die zijn gedaan in de periode 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 € 9.500.000.
5.
Indien blijkt dat het totale bedrag van de toe te kennen steun voor de steun, bedoeld in artikel 37a, eerste lid, lager is dan het steunplafond, bedoeld in artikel 37a, vijfde lid, dan wordt het overblijvende bedrag zo nodig toegevoegd aan het steunplafond, bedoeld in het vierde lid.
1.
De landbouwer verzoekt door middel van een aanvraag tot steunverlening om toekenning van steun op grond van artikel 29, eerste lid.
2.
De aanvraag tot steunverlening gaat vergezeld van de documenten, bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 4, onderdeel D, eerste alinea, onderdelen a, b en c, van de Regeling LNV-subsidies .
3.
De landbouwer meldt bij de aanvraag tot steunverlening of hij in het bezit is van de in voorkomend geval noodzakelijke vergunningen voor de uitvoering van het investeringsplan, of dat hij deze heeft aangevraagd, en verklaart dat hij ermee bekend is dat het ontbreken van dergelijke vergunningen of de niet tijdige beschikbaarheid ervan geen grond is voor toepassing van artikel 35.
1.
De landbouwer kan slechts één aanvraag tot steunverlening per jaar indienen op grond van deze paragraaf.
2.
De landbouwer komt alleen voor steun op grond van artikel 29, eerste lid, in aanmerking voor activiteiten die zijn verricht op of na de beslissing, bedoeld in artikel 34, derde lid.
3.
De landbouwer realiseert het investeringsplan of de door de minister bepaalde onderdelen daarvan binnen de termijn die de minister heeft gesteld in de beschikking tot steunverlening.
4.
De landbouwer dient de aanvragen op grond van deze paragraaf in bij de minister met gebruikmaking van een daartoe door de minister verstrekt formulier en verklaart daarbij dat hij zich bewust is van de voorwaarden voor verkrijging van deze steun.
1.
Aanvragen voor steunverlening worden niet in behandeling genomen:
a. indien deze zijn ingediend na de daarvoor gestelde periode, of
b. indien de aanvraag tijdig is ingediend maar indien de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag.
2.
Een landbouwer komt niet in aanmerking voor steun op grond van deze paragraaf indien op grond van artikel 2:38 van de Regeling LNV-subsidies al steun is verleend voor dezelfde subsidiabele activiteit.
3.
De landbouwer verleent aan de minister, bij steunaanvragen op grond van artikel 29, eerste lid, toestemming om zijn gegevens, inclusief persoonsgegevens, uit te wisselen met de minister van Financiën, ten behoeve van de controle op de naleving van de steunvoorwaarden van deze regeling en van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 .
4.
Indien het eerste lid, onderdeel b, van toepassing is, stelt de minister de landbouwer eerst in de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen 14 werkdagen aan te vullen, alvorens op de aanvraag te beslissen.
1.
In aanmerking komende kosten zijn de meerkosten van investeringen in:
a. de bouw of inrichting van integraal duurzame en diervriendelijke stallen en houderijsystemen,
b. de verbetering van bestaande stallen en houderijsystemen tot integraal duurzame en diervriendelijke stallen en houderijsystemen, of
c. de kosten voor de montage en installatie van het noodzakelijke materieel voor de werking van integraal duurzame en diervriendelijke stallen of houderijsystemen.
2.
De investeringen, bedoeld in het eerste lid, betreffen ten minste:
a. een aparte vrijloopruimte in de melkveestal voor afkalvende en zieke dieren of ligplekken in de melkveestal die zijn voorzien van een andere ondergrond dan beton, voor zover de stal of het houderijsysteem is bestemd voor runderen die worden gehouden ter productie van melk;
b. voorzieningen die daglicht toelaten in de stal of het houderijsysteem, voor zover deze respectievelijk dit is bestemd voor vleesrunderen;
c. groepshuisvesting zonder individuele ligboxen voor dragende zeugen met voerstations, trog- of vloervoedering, voor zover de stal of het houderijsysteem is bestemd voor varkens;
d. ligplekken die zijn voorzien van rubbermateriaal, voor zover de stal of het houderijsysteem bestemd is voor vleeskalveren;
e. een overdekte of niet-overdekte uitloop en voorzieningen die daglicht toelaten in de stal of het houderijsysteem, voor zover deze respectievelijk dit is bestemd voor pluimvee, en
f. groepshuisvesting met schuilmogelijkheden, plastic roosters en voorzieningen die daglicht toelaten in de stal of het houderijsysteem, voor zover deze respectievelijk dit is bestemd voor konijnen.
3.
Een investering komt alleen voor steun op grond van deze paragraaf in aanmerking indien deze noodzakelijk is voor de realisatie van een integraal duurzame stal of houderijsysteem.
4.
Gangbare, reguliere of vervangingsinvesteringen en investeringen die gericht zijn op het voldoen aan bestaande wettelijke eisen, komen niet voor steun in aanmerking op grond van deze paragraaf.
5.
Een investering die al uit hoofde van andere openbare middelen is gesubsidieerd of gefinancierd komt niet voor steun in aanmerking.
6.
Artikel 1:20, vijfde lid, van de Regeling LNV-subsidies is van overeenkomstige toepassing bij de verstrekking van steun op grond van artikel 29, eerste lid.
7.
BTW is niet subsidiabel.
1.
De minister stelt een commissie in die advies uitbrengt over de onderdelen van het investeringsplan en over de rangschikking van de aanvragen voor steunverlening.
2.
De minister rangschikt aanvragen tot steun als bedoeld in artikel 29, eerste lid, die in de periode 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 zijn ingediend in de navolgende volgorde van categorieën:
a. aanvragen, afkomstig van houders van pluimvee die investeringen verrichten als bedoeld in artikel 33, tweede lid, onderdeel e, voor dieren van de soort Gallus gallus die worden gehouden ten behoeve van de productie van vlees;
b. overige aanvragen.
3.
Indien het totaalbedrag van de ingediende aanvragen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, hoger is dan het beschikbare budget, worden binnen desbetreffende categorie aanvragen gerangschikt volgens het vijfde lid.
4.
Indien het totaalbedrag van de ingediende aanvragen hoger is dan het beschikbare budget en nadat voor de aanvragen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, een beschikking omtrent steunverlening als bedoeld in artikel 29, eerste lid, is afgegeven, worden binnen de categorie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, aanvragen gerangschikt volgens het vijfde lid.
5.
Voor de toepassing van het derde en vierde lid wordt een aanvraag hoger gerangschikt naarmate:
a. de integraal duurzame stal of houderijsysteem waarin de landbouwer investeert in de beginfase van marktintroductie verkeert;
b. de investering in de integraal duurzame stal of houderijsysteem meer economisch of technisch perspectief heeft;
c. er voor de investering in de integraal duurzame stal of houderijsysteem een betere verhouding tussen de prijs en kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde steunbedrag en de verbetering van het dierenwelzijn;
d. er voor de investering in de integraal duurzame stal of houderijsysteem een betere verhouding tussen de prijs en kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde steunbedrag en de verbetering van het milieu, diergezondheid, arbeidsomstandigheden of landschappelijke inpasbaarheid, en
e. de landbouwer al dan niet in het bezit is van de in voorkomend geval noodzakelijke vergunningen voor de uitvoering van het investeringsplan dan wel deze vergunningen heeft aangevraagd op het moment van de aanvraag tot steunverlening.
6.
De minister beslist binnen vier maanden na de uiterste datum waarop aanvragen tot steunverlening als bedoeld in artikel 30, eerste lid, kunnen worden ingediend.
7.
De beschikking tot steunverlening bevat de volgende onderdelen:
a. het goedgekeurde investeringsplan, inclusief de essentiële onderdelen daarin;
b. de termijnen voor realisatie van onderdelen van het investeringsplan;
c. de ten hoogste te verstrekken steun.
1.
Op aanvraag kan de minister de beschikking tot steunverlening wijzigen ten behoeve van een aanpassing van het investeringsplan. De steun die met de beschikking op grond van dit artikel wordt verstrekt is nooit hoger dan de steun die zou worden verstrekt op grond van de beschikking tot steunverlening.
2.
Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid kan niet worden gegrond op de afwezigheid of niet tijdige beschikbaarheid van voor de uitvoering van het investeringsplan noodzakelijke vergunningen.
1.
Op aanvraag stelt de minister de steun vast.
2.
De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat in ieder geval vergezeld van de documenten waaruit blijkt dat de landbouwer het investeringsplan heeft gerealiseerd en wat daarvoor de gemaakte kosten zijn.
3.
Bij de steunvaststelling moet ten genoegen van de minister gebleken zijn dat de landbouwer heeft voldaan aan alle voorwaarden die bij de steunverlening zijn gesteld.
4.
De minister stelt de steun ambtshalve vast indien er geen aanvraag is ingediend na afloop van de in artikel 55d, tweede lid, onderdeel b, gestelde relevante termijn.
1.
De minister verstrekt op aanvraag steun aan landbouwers voor de koop en installatie van apparatuur, installaties of machines voor:
a. mechanische scheiding, zoals vijzelpers of schroefpersfilter, zeefbandpers, centrifuge of decanter, trommelfilter, kamerfilter, towerfilter;
b. bezinking;
c. vacuümdestillatie en dampcompressie;
d. het strippen of scrubben;
e. het indikken en drogen;
f. het composteren;
g. het maken van mestkorrels;
h. omgekeerde osmose, of
i. monovergisting van mest.
2.
Steun wordt uitsluitend verstrekt indien:
a. met de apparatuur, installaties of machines ten hoogste een hoeveelheid mest kan worden bewerkt die gelijk is aan de hoeveelheid mest die de landbouwonderneming die de steun heeft aangevraagd, heeft geproduceerd gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag tot steun;
b. ten minste 60% van de hoeveelheid stikstof in de te bewerken mest, bedoeld in onderdeel a, kan worden toegepast op de landbouwgronden die in gebruik zijn bij de landbouwonderneming die de steun heeft aangevraagd, en
c. de in aanmerking komende kosten, bedoeld in artikel 38, vierde lid, ten minste € 20.000 bedragen.
3.
De hoeveelheid mest, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt berekend aan de hand van de forfaitaire normen voor stikstofproductie voor de onderscheiden diersoorten en diercategorieën, bedoeld in bijlage D van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en de hoeveelheid stikstof, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt berekend aan de hand van de gebruiksnorm voor stikstof van 170 kilogram per hectare landbouwgrond of, voor wat betreft bedrijven van de landbouwer, bedoeld in artikel 25 Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, 250 kilogram per hectare landbouwgrond.
4.
De steun bedraagt 25% van de in aanmerking komende kosten uit de offerte die zijn gerealiseerd in de periode vanaf de datum van de steunverlening tot en met 28 februari 2015, met dien verstande dat de steun ten hoogste € 50.000 bedraagt.
5.
Het steunplafond voor betalingen op grond van het eerste lid bedraagt voor aanvragen gedaan in de periode 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 € 5.000.000.
6.
Indien blijkt dat het totale bedrag van de toe te kennen steun voor de steun, bedoeld in artikel 29, lager is dan het steunplafond, bedoeld in artikel 29, vierde lid, dan wordt het overblijvende bedrag zo nodig toegevoegd aan het steunplafond, in het vijfde lid.
1.
De landbouwer verzoekt door middel van een aanvraag tot steunverlening om toekenning van steun op grond van artikel 37a, eerste lid.
2.
De aanvraag gaat vergezeld van de documenten, bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, onderdeel D, eerste lid, onder a van de Regeling LNV-subsidies .
3.
De landbouwer, bedoeld in het eerste lid, verleent bij de aanvraag toestemming voor het gebruik van relevante gegevens ten aanzien van de mestproductie op en mestvervoer van zijn bedrijf ten behoeve van de controle op de voorwaarden, bedoeld in artikel 37a, tweede lid.
4.
In aanmerking komende kosten zijn de kosten van investeringen in:
a. apparatuur, installaties of machines waarvan de aanvrager de eerste gebruiker is;
b. de kosten voor montage en installatie van het noodzakelijke materieel door een aannemer of leverancier.
5.
De artikelen 31, 32, 33, derde tot en met vijfde lid en zevende lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de verstrekking van steun op grond van artikel 37a, eerste lid, waarbij ‘het investeringsplan’ in artikel 31, derde lid, wordt gelezen als ‘de offerte’ en waarbij ‘een integraal duurzame stal of houderijsysteem’ in artikel 33, derde lid, wordt gelezen als: een mestbewerkingsinstallatie.
6.
Artikel 1:20, vijfde lid, van de Regeling LNV-subsidies is van overeenkomstige toepassing bij de verstrekking van de steun op grond van artikel 37a, eerste lid.
1.
De minister rangschikt aanvragen tot steunverlening die in de periode 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 zijn ingediend door loting.
2.
Volgens de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor steun in aanmerking.
3.
De minister beslist uiterlijk vier maanden na de uiterste datum waarop aanvragen tot steunverlening als bedoeld in artikel 38, eerste lid, kunnen worden ingediend.
4.
De beschikking tot steunverlening bevat de volgende onderdelen:
a. de goedgekeurde investeringen;
b. de termijn waarbinnen de investering wordt gerealiseerd;
c. de ten hoogste te verstrekken steun.
1.
Op aanvraag van de landbouwer stelt de minister de steun vast.
2.
De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat in ieder geval vergezeld van de documenten waaruit blijkt dat de apparatuur, installaties of machines zijn geleverd en geïnstalleerd en wat daarvoor de gemaakte kosten zijn.
3.
Bij de steunvaststelling moet ten genoegen van de minister gebleken zijn dat de landbouwer heeft voldaan aan alle voorwaarden die bij de steunverlening zijn gesteld.
4.
Indien bij de verstrekking van de documenten, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat de landbouwer andere apparatuur of een andere installatie of machine heeft gekocht en geïnstalleerd, dan komt deze koop en installatie, met inachtneming van de voorschriften van deze paragraaf, in plaats van de aangevraagde steun voor steun in aanmerking, met dien verstande dat de minister niet meer steun aan de landbouwer betaalt dan hem is verleend in de beschikking tot steunverlening, bedoeld in artikel 38a, vierde lid.
5.
De minister stelt de steun ambtshalve vast indien er geen aanvraag is ingediend na afloop van de in artikel 55d, tweede lid, onderdeel b, gestelde termijn.
Artikel 38e
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. vaarvergoeding: vergoeding voor het verrichten van landbouwactiviteiten, als bedoeld in artikel 2, onder c, van verordening 73/2009, op een vaarperceel.
b. vaarperceel: perceel dat als zodanig is aangewezen in bijlage 3 .
1.
De minister verstrekt specifieke steun aan landbouwers in de vorm van een vaarvergoeding van € 500 per hectare per jaar voor vaarpercelen.
2.
Indien voor het desbetreffende perceel reeds subsidie voor het uitrijden van ruige mest uit hoofde van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer van de onderscheiden provincies, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer of de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de onderscheiden provincies wordt toegekend, wordt de steun, bedoeld in het eerste lid, verlaagd met het bedrag dat per hectare voor het desbetreffende perceel wordt ontvangen aan subsidie voor het uitrijden van ruige mest.
3.
De vaarvergoeding wordt evenredig verlaagd voor alle voor vaarvergoeding in aanmerking te nemen aanvragen indien het totaal van de voor steun in aanmerking te nemen aanvragen het bedrag van € 1.100.000 per kalenderjaar overstijgt.
Artikel 38g
Een landbouwer komt uitsluitend in aanmerking voor steun op grond van deze paragraaf indien:
a. de totale oppervlakte van de vaarpercelen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf ontvangt tenminste 0,5 hectare bedraagt;
b. hij in de verzamelaanvraag heeft aangegeven in te stemmen met de verwerking door de minister van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de subsidie voor het uitrijden van ruige mest die de minister heeft verkregen in het kader van de subsidieaanvraag op grond van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer of de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de onderscheiden provincies.
Artikel 38h
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. vezelgewassen: vezelvlas en vezelhennep;
b. teler: een natuurlijke- of rechtspersoon die vezelgewassen teelt;
c. verwerken van vezelgewassen: het scheiden van de vezels en houtachtige delen van de stengels van vezelgewassen;
d. verwerker: een natuurlijke- of rechtspersoon die vezelgewassen ten behoeve van de vezelwinning verwerkt.
1.
De minister verstrekt op aanvraag specifieke steun aan telers van vezelgewassen in de vorm van een instandhoudingsvergoeding van € 270 per hectare van de in 2014 geteelde oppervlakte vezelgewassen waarvan de teler de oogst zelf verwerkt, laat verwerken, of verkoopt aan een verwerker.
2.
De steun, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt voor ten hoogste de oppervlakte van de door de teler in 2014 in zijn Gecombineerde Opgave opgegeven gewasareaal aan vezelgewassen.
3.
Een teler komt uitsluitend in aanmerking voor steun op grond van deze paragraaf indien:
a. in het geval dat de teler de oogst van de oppervlakte vezelgewassen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf aanvraagt verkoopt aan een verwerker, hij beschikt over een verkoopovereenkomst met een verwerker en deze verkoopovereenkomst gedurende 3 jaar nadat de steun is vastgesteld bewaart in zijn bedrijfsadministratie;
b. in het geval dat de teler de oogst van de oppervlakte vezelvlas waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf aanvraagt laat verwerken door een verwerker, hij beschikt over een verwerkingsovereenkomst met een verwerker en deze verwerkingsovereenkomst gedurende 3 jaar nadat de steun is vastgesteld bewaart in zijn bedrijfsadministratie;
c. de oppervlakte vezelgewassen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf ontvangt tenminste 0,5 hectare bedraagt;
d. hij verklaart dat hij de vezelgewassen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf aanvraagt ten behoeve van de vezelwinning teelt en de vezelgewassen daartoe zelf zal verwerken of zal laten verwerken door een verwerker;
e. indien hij vezelhennep teelt, hij de oppervlakte, bedoeld in het eerste lid, gebruikt in overeenstemming met artikel 39, eerste volzin, van verordening 73/2009 en artikel 10 van verordening 1120/2009.
4.
De steun wordt evenredig verlaagd voor alle voor steun in aanmerking te nemen aanvragen op grond van deze paragraaf indien het totaal van de voor steun in aanmerking te nemen aanvragen het steunplafond van € 930.000 overstijgt.
5.
Een teler kan jaarlijks slechts één aanvraag indienen op grond van deze paragraaf.
Artikel 38t
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. GPS: plaatsbepalingssysteem met behulp van satellieten;
b. bewaarplaats: bewaarplaats van plantaardige landbouwproducten behorend tot het bedrijf van de landbouwer die de steun aanvraagt.
Artikel 38u
De minister verstrekt op aanvraag steun aan landbouwers in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van de onderstaande activiteiten:
a. de koop van:
1°. een ploeg die is uitgerust met een GPS-antenne voor bijsturing;
2°. spuitapparatuur die door sturing met GPS secties kan afsluiten of schoffelapparatuur die is uitgerust met een GPS-antenne voor bijsturing;
3°. bemestingsapparatuur die door sturing met GPS secties kan afsluiten of met behulp van sturing met GPS de strooibreedte en dosering kan aanpassen;
4°. beregeningapparatuur met vochtsensoren die door sturing met GPS en op basis van taakkaarten het vocht doseert;
5°. poot- en zaaiapparatuur die door sturing met GPS secties kan uitschakelen;
b. het verwijderen van asbest in een bewaarplaats, niet zijnde de herbouw van een bewaarplaats;
c. het isoleren van vloeren, wanden of plafonds van een bewaarplaats, niet inbegrepen de verwijdering van materialen, waardoor een warmteweerstand wordt bereikt als vastgesteld in artikel 1, onderdeel A, onder 2, sub 2.1.C, punt a, van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 ;
d. regulering van het klimaat in een bewaarplaats door middel van een computer, inclusief daarmee verband houdende aanpassingen aan ventilatiesystemen.
1.
De steun, bedoeld in artikel 38u, bedraagt 30% van de in aanmerking komende kosten met dien verstande dat zij ten hoogste € 50.000 steun per landbouwer bedraagt.
2.
Het steunplafond bedraagt € 12.300.000.
3.
De landbouwer komt alleen voor steunverlening in aanmerking indien de totale kosten voor de uitvoering van de volledige activiteit hoger zijn dan € 15.000.
4.
Gemaakte arbeidskosten komen voor steun in aanmerking indien deze zijn gemaakt door een aannemer of een leverancier, overeenkomstig de in artikel 1:15, vijfde lid, van de Regeling LNV-subsidies, omschreven berekeningsmethode.
5.
BTW is niet subsidiabel.
1.
De landbouwer kan slechts een aanvraag per jaar indienen voor steunverlening op grond van artikel 38u.
2.
De aanvraag voor steunverlening gaat vergezeld van:
a. een omschrijving van de steunwaardige activiteit, inclusief een conceptfactuur of offerte,
b. het adres waar de landbouwer de steunwaardige activiteit realiseert, en
c. een verklaring van de landbouwer waarin hij de minister toestemming geeft om zijn gegevens, inclusief persoonsgegevens, uit te wisselen met de minister van Financiën, ten behoeve van de controle op de naleving van deze specifieke steunregeling en de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 .
3.
De landbouwer kan steun aanvragen voor de aanschaf van verscheidene in artikel 38u, onderdeel a, omschreven apparaten.
4.
De landbouwer kan geen steun aanvragen op grond van meer dan één van de in artikel 38u onderscheiden onderdelen.
5.
De landbouwer kan alleen steun aanvragen voor activiteiten die verricht worden na de steunverlening.
6.
De minister rangschikt aanvragen tot steun als bedoeld in artikel 38u die in de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 zijn ingediend in de navolgende volgorde van categorieën:
a. aanvragen, afkomstig van ondernemingen die in de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag geen steun als bedoeld in artikel 38u of subsidie als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, categorie 2, van de Regeling LNV-subsidies is verleend;
b. overige aanvragen.
7.
Indien het totaalbedrag van de ingediende aanvragen, bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, hoger is dan het beschikbare budget, worden binnen desbetreffende categorie aanvragen door loting gerangschikt.
8.
Indien het totaalbedrag van de ingediende aanvragen hoger is dan het beschikbare budget en nadat voor de aanvragen, bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, een beschikking omtrent steunverlening als bedoeld in artikel 38u is afgegeven, worden binnen de categorie, bedoeld in het zesde lid, onderdeel b, aanvragen door loting gerangschikt.
1.
De landbouwer aan wie steun is verleend als bedoeld in 38u:
a. verstrekt bewijsmateriaal waaruit ten genoegen van de minister blijkt dat de steunwaardige activiteiten zijn verricht, waaronder voor wat betreft de activiteiten, bedoeld in artikel 38u, onderdeel a, de levering van de desbetreffende apparatuur op het bedrijf van de landbouwer die de steun aanvraagt, en welke kosten voor de desbetreffende activiteiten zijn gemaakt;
b. bewaart het bewijsmateriaal in een administratie die voldoet aan de voorschriften, bedoeld in artikel 1:12, derde en vierde lid, van de Regeling LNV-subsidies.
2.
Artikel 1:20, vijfde lid, van de Regeling LNV-subsidies is van overeenkomstige toepassing bij de betaling van steun op grond van artikel 38u.
3.
Indien bij de verstrekking van het bewijsmateriaal, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, blijkt dat de landbouwer een andere activiteit heeft verricht, dan komt deze activiteit, met inachtneming van de voorschriften van deze paragraaf, in plaats van de aangevraagde steun voor steun in aanmerking, met dien verstande dat de minister niet meer steun aan de landbouwer betaalt dan hem is verleend op grond van artikel 38w, zesde lid.
Artikel 44
Er worden geen rechtstreekse betalingen toegekend aan landbouwers indien het totaalbedrag van de in een bepaald kalenderjaar aangevraagde of toe te kennen rechtstreekse betalingen vóór toepassing van de in de artikelen 21 en 23 van verordening 73/2009 vastgestelde verlagingen en uitsluitingen lager is dan € 500.
1.
De landbouwer die aanspraak maakt op steun in het kader van een van de in artikel 2, eerste lid, onder 2, bedoelde steunregelingen, maakt gebruik van de verzamelaanvraag, tenzij deze regeling een specifieke aanvraagprocedure voorschrijft.
2.
Voor de verzamelaanvraag maakt de landbouwer gebruik van een door de minister vastgesteld formulier dat door de landbouwer volledig en naar waarheid is ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
3.
De verzamelaanvraag wordt in de periode van 1 april tot en met 15 mei ingediend bij de minister.
4.
Bij de verzamelaanvraag legt de landbouwer alle bewijsstukken over die het betrokken betaalorgaan nodig acht voor de beoordeling van de aanvraag.
5.
Van de wijziging, verbetering of intrekking van de verzamelaanvraag overeenkomstig Deel II, Titel II, van verordening 1122/2009 stelt de landbouwer de minister schriftelijk in kennis.
6.
De landbouwer die aanspraak maakt op steun, bedoeld in artikel 24, eerste lid, verstrekt tevens de volgende informatie bij de verzamelaanvraag:
a. toestemming aan de minister om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze regeling,
b. een verklaring dat hij zich bewust is van alle voorwaarden voor verkrijging van deze steun,
c. de naam van de verzekeraar met wie de verzekering is afgesloten, en
d. een verklaring dat hij zich niet meer dan een keer verzekert voor dezelfde schade.
7.
De landbouwer die in aanmerking wil komen voor steun, 38f, eerste lid of 38i, eerste lid, verklaart op de verzamelaanvraag dat hij zich bewust is van de voorwaarden voor het ontvangen van deze steun.
8.
De teler, bedoeld in artikel 38h, onderdeel b, die in aanmerking wil komen voor de steun, bedoeld in artikel 38i, eerste lid, geeft in de verzamelaanvraag, bedoeld in het eerste lid, aan:
a. de oppervlakte van het areaal aan vezelgewassen waarvoor hij de steun, bedoeld in artikel 38i, eerste lid, aanvraagt;
b. de informatie, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van verordening 1122/2009, en
c. de verklaring, bedoeld in artikel 38i, derde lid, onderdeel d.
9.
De landbouwer die het in aanmerking komende oppervlak van een perceel landbouwgrond wil uitbreiden met sloten of windhagen als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van verordening 1122/2009, identificeert deze op de verzamelaanvraag.
10.
Landbouwers die een verzoek als bedoeld in artikel 15b willen indienen, verstrekken ten genoegen van de minister de benodigde informatie voor het vaststellen van het relevante jaar of de relevante jaren.
11.
Landbouwers die geen toeslagrechten in eigendom hebben op 15 mei 2012 vragen om toepassing van de artikelen 12 tot en met 15, door het indienen van de verzamelaanvraag waarin zij tevens verzoeken om de uitbetaling van bedrijfstoeslag.
1.
De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 10, maar geen toeslagrechten in eigendom heeft op 15 mei 2010, vraagt toeslagrechten aan door het indienen van een door de minister vastgesteld aanvraagformulier bij de minister.
2.
De landbouwer dient het aanvraagformulier, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk in op 15 mei 2010.
1.
De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, verstrekt ten genoegen van de minister de benodigde informatie voor het vaststellen van het relevante referentiejaar of referentiejaren.
2.
De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, verstrekt het een kopie van het verkoopcontract en een omschrijving van de overgedragen aanspraken op toeslagrechten, bedoeld in artikel 10. Daarbij worden ook de overgedragen landbouwondernemingen waaraan een UBN is toegekend en het aantal overgedragen hectares omschreven.
3.
Een aanvraag en de gegevens, bedoeld in het tweede lid, mogen met expliciete toestemming van de verkoper ook met aanvraag van de koper worden ingediend.
4.
De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 11, eerste lid, onderdeel c, verstrekt een kopie van het verhuurcontract en het aantal hectaren waarvoor hij de toeslagrechten verhuurt.
5.
De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 16, eerste lid, verstrekt ten genoegen van de minister de benodigde informatie voor het vaststellen van het voldoen aan de voorwaarden van deze regeling.
6.
De landbouwer dient de gegevens, bedoeld in dit artikel in voor 15 mei 2010, met een door de minister vastgesteld formulier, bij de minister.
1.
Indien uit een ingediende verzamelaanvraag, een ingediende aanvraag om gebruik te maken van artikel 11, eerste lid, of een ingediende aanvraag om gebruik te maken van artikel 16, eerste lid, kennelijk en zonder voorbehoud blijkt dat een landbouwer een aanvraag tot vaststelling van toeslagrechten heeft willen doen, wordt de ingediende aanvraag beschouwd als een aanvraag als bedoeld in artikel 55a, tweede lid, of artikel 55b, zesde lid.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag behandeld als een aanvraag die is ontvangen op 11 juni 2010.
1.
Aanvragen of gegevensverstrekkingen op grond van dit artikel worden bij de minister ingediend met gebruikmaking van het daartoe door de minister verstrekte formulier en gaan vergezeld van een verklaring dat de landbouwer zich bewust is van alle voorwaarden voor het verkrijgen van de steun.
2.
De landbouwer die steun aanvraagt op grond van artikel 29, eerste lid, of artikel 37a, eerste lid:
a. dient de aanvraag, bedoeld in artikel 30, eerste lid, respectievelijk artikel 38, eerste lid, in bij de minister in de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014;
b. dient de aanvraag, bedoeld in artikel 37, eerste lid, respectievelijk artikel 38b, eerste lid, in bij de minister in de periode van 1 december 2014 tot en met 28 februari 2015.
3.
De landbouwer die steun aanvraagt op grond van artikel 38u:
a. dient de aanvraag tot steunverlening in bij de minister in de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014, en
b. dient de in artikel 38x, eerste lid, onderdeel a, omschreven gegevens, in bij de minister vóór 28 februari 2015.
4.
De landbouwer die steun aanvraagt op grond van artikel 24, eerste lid, verstrekt de in artikel 25, eerste lid, bedoelde gegevens aan de minister voor 1 november van het jaar waarin de steun is aangevraagd.
Artikel 55e
De aanvraag, bedoeld in artikel 26, eerste lid, wordt uiterlijk vóór 15 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de verzekering betrekking heeft, ingediend.
1.
Landbouwers die vragen om toepassing van artikel 15b of artikel 15c, verstrekken de benodigde informatie uiterlijk op 15 mei 2012 op een daartoe door de minister vastgesteld formulier.
2.
Landbouwers die vragen om toepassing van artikel 15b, verstrekken daarbij ten genoegen van de minister de benodigde informatie ten behoeve van de vaststelling van het relevante jaar of de relevante jaren.
3.
Landbouwers die vragen om toepassing van artikel 15c, verstrekken daarbij de gegevens als bedoeld in artikel 26, tweede en derde lid, van verordening 1120/2009, respectievelijk de gegevens als bedoeld in artikel 27, tweede en derde lid, van verordening 1120/2009.
4.
Met expliciete toestemming van de verkoper mag een koper het verzoek en de gegevens, bedoeld in artikel 26, derde lid, van verordening 1120/2009, indienen op een daartoe door de minister vastgesteld formulier.
Artikel 56
Bewijsstukken als bedoeld in artikel 55, vierde lid, overlegt de landbouwer schriftelijk voor zover deze niet elektronisch overgelegd kunnen worden.
Artikel 57
De landbouwer, verzekeraar, verantwoordelijke voor een certificeringssysteem of controleur ten behoeve van een certificeringssysteem zijn verplicht op verzoek van de minister alle gewenste nadere inlichtingen, ter zake van de gegevens verschaft bij de ingediende aanvragen op grond van deze regeling, terstond en naar waarheid te verstrekken.
1.
De bedrijfsadministratie wordt door de landbouwer op eerste vordering aan de met toezicht op de naleving van deze regeling belaste persoon ter inzage gegeven.
2.
De landbouwer bewaart de bedrijfsadministratie op zijn bedrijf ten minste drie jaar na afloop van het jaar waarin subsidie is aangevraagd.
1.
Indien een bedrijf volledig wordt overgedragen nadat een verzamelaanvraag is ingediend en voordat aan alle voorwaarden voor het verstrekken van subsidie is voldaan, of indien een bedrijf volledig wordt overgedragen nadat de voor de toekenning van de steun vereiste handelingen zijn begonnen, maar voordat aan alle voorwaarden voor de toekenning van de steun is voldaan, wordt de aangevraagde subsidie overeenkomstig het tweede en derde lid verstrekt aan de overnemer, bedoeld in artikel 82 van verordening 1122/2009, dan wel aan de oorspronkelijke aanvrager.
2.
De desbetreffende aangevraagde subsidie wordt verstrekt aan de overnemer indien:
a. de minister de schriftelijke melding van de overdracht uiterlijk op de laatste dag van de in artikel 55, derde lid, bedoelde termijn voor het indienen van de verzamelaanvraag ontvangt van de overnemer,
b. de overnemer het betrokken betaalorgaan uiterlijk op de laatste dag van de in artikel 55, derde lid, bedoelde termijn verzoekt om betaling van de door de wederpartij aangevraagde subsidie,
c. de overnemer alle door de minister verlangde bewijsstukken overlegt, en
d. wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de steun.
3.
De desbetreffende aangevraagde subsidie wordt verstrekt aan de oorspronkelijke aanvrager indien:
a. de minister de in het tweede lid, onder a, bedoelde melding niet of na de in artikel 55 derde lid bedoelde termijn van de overnemer heeft ontvangen,
b. wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de steun, en
c. de oorspronkelijke aanvrager alle door de minister verlangde bewijsstukken overlegt.
Artikel 59a
Een uitvoerende instantie zoals genoemd in de artikelen 63 tot en met 65 is voor de regelingen die zij uitvoert bevoegd om het bedrag aan subsidie dat aan de landbouwer is toegekend te verrekenen met bestuursrechtelijke geldschulden die de desbetreffende landbouwer aan haar is verschuldigd.
1.
Indien verordening 73/2009 en de ter uitvoering daarvan vastgestelde Commissieverordeningen een beroep op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden mogelijk maken in verband met het niet nakomen van voorwaarden of verplichtingen, meldt de landbouwer een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden overeenkomstig artikel 75 van verordening 1122/2009 schriftelijk aan de minister met betrekking tot de in artikel 63, bedoelde regelingen binnen 10 werkdagen na de dag vanaf welke dit voor hem mogelijk is.
2.
De landbouwer voegt bij de melding bewijsstukken bij ter ondersteuning van zijn beroep op overmacht of buitengewone omstandigheden als bedoeld in het eerste lid.
1.
Indien een bedrag aan subsidie ten onrechte is uitbetaald, wordt dit bedrag en de rente daarover overeenkomstig artikel 80 van verordening 1122/2009 teruggevorderd.
2.
De rente, bedoeld in het eerste lid, is de wettelijke rente in Nederland geldende op de laatste dag van de kalendermaand waarin de subsidie is betaald.
3.
Indien het bedrag, bedoeld in het eerste lid, niet meer bedraagt dan € 100,– exclusief rente, wordt overeenkomstig artikel 5 bis van verordening 885/2006 afgezien van terugvordering.
Artikel 62
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, organisaties die bewijsmateriaal leveren als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van verordening 1122/2009 en de ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van steunverstrekking op grond van Hoofdstuk 2a, paragraaf 1, alsmede de instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving van de in artikel 3 en Hoofdstuk 2a, paragraaf 1, bedoelde voorwaarden wisselen de gegevens uit betreffende aanvragers die relevant zijn in het kader van bedoeld toezicht.
Artikel 67
De NVWA is verantwoordelijk voor de coördinatie van de controles ter plaatse op de naleving van de regeling als bedoeld in de artikelen 20 en 22 van verordening 73/2009.
1.
Indien een landbouwer één of meer verplichtingen op grond van artikel 3 niet naleeft, wordt overeenkomstig Deel II, Titel IV, hoofdstuk III van verordening 1122/2009 een korting opgelegd op het totale bedrag dat op grond van de in artikel 2 bedoelde steunregelingen aan de landbouwer is of moet worden toegekend.
2.
Onverminderd artikel 77 van verordening 1122/2009, bedraagt de hoogte van de korting 1, 3 of 5% van het totale bedrag dat op grond van de in artikel 3 bedoelde steunregelingen aan de landbouwer is of moet worden toegekend en wordt in geval van herhaalde of opzettelijke niet-naleving verhoogd overeenkomstig artikel 71 en 72 van verordening 1122/2009.
Artikel 69
Indien een landbouwer andere dan de in artikel 68 bedoelde voorwaarden of verplichtingen voortvloeiend uit verordening 73/2009 en de ter uitvoering daarvan vastgestelde Commissieverordeningen niet naleeft, wordt door de minister met betrekking tot de in artikel 63, eerste lid, bedoelde regelingen overeenkomstig Deel II, Titel IV, hoofdstuk II van verordening 1122/2009 een korting opgelegd op het bedrag dat op grond van de betrokken steunregeling aan de landbouwer is of moet worden toegekend.
Artikel 70
Indien een landbouwer niet alle in artikel 13, achtste lid, van verordening 1122/2009 bedoelde oppervlakten opgeeft en daarbij het verschil tussen enerzijds de totale in de verzamelaanvraag aangegeven oppervlakte en anderzijds de som van de aangegeven oppervlakte en de totale oppervlakte van de niet-aangegeven percelen groter is dan 3% van de aangegeven oppervlakte, wordt het totale bedrag van de rechtstreekse betalingen die in dat jaar aan die landbouwer moet worden gedaan, als volgt verlaagd:
a. indien het verschil groter is dan 3% en kleiner dan of gelijk aan 10% bedraagt de verlaging 1%;
b. indien het verschil groter is dan 10% en kleiner dan of gelijk aan 20% bedraagt de verlaging 2%;
c. indien het verschil groter is dan 20% bedraagt de verlaging 3%.
1.
Aanvragen, bedoeld in artikel 55d, tweede lid, onderdeel a, respectievelijk derde lid, onderdeel a, komen niet voor steunverlening in aanmerking indien de landbouwer deze verstrekt na de in die leden vastgestelde termijn.
2.
De steun, bedoeld in artikel 24, eerste lid, artikel 29, eerste lid, artikel 37a, eerste lid, artikel 38i, eerste lid, respectievelijk artikel 38u wordt verlaagd overeenkomstig de omschreven systematiek in artikel 23, eerste lid, van verordening 1122/2009, indien de landbouwer de in artikel 55d, tweede lid, onderdeel b, derde lid onderdeel b, vierde lid, respectievelijk artikel 43, vierde lid, omschreven aanvragen of gegevens verstrekt na de daarin bepaalde termijn.
Artikel 70b
Voor de toepassing van de artikelen 8, 23 en 28 van verordening 73/2009 en artikel 55 van verordening 1122/2009, gelden aanvragen voor betalingen op grond van artikel 36, eerste lid, artikel 37, eerste lid en artikel 38b, eerste lid, als ingediend in de periode van 1 tot en met 31 december van het jaar waarin de steun is verleend, respectievelijk als ingediend in de periode van 1 tot en met 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de aanvraag tot steunverlening is ingediend.
Artikel 70c
De steun, bedoeld in Hoofdstuk 2a, paragraaf 5, en bedoeld in Hoofdstuk 2a, paragraaf 6, wordt verlaagd overeenkomstig artikel 58 van verordening 1122/2009, indien blijkt dat de oppervlakte van de gezamenlijke percelen waarvoor steun is aangevraagd groter is dan de oppervlakte van de percelen die op grond van artikel 57 van verordening 1122/2009 zijn geconstateerd.
1.
Indien komt vast te staan dat de landbouwer de voorwaarden voor betaling van steun als bedoeld in artikel 24, eerste lid, artikel 29, eerste lid, artikel 38i, eerste lid, respectievelijk artikel 38u, niet heeft nageleefd, stelt de minister de steun vast op nihil.
2.
Indien komt vast te staan dat de overeenkomst, bedoeld in artikel 41, onder a, gedurende de looptijd van het onderzoek, zoals beschreven in het in Bijlage 8B opgenomen model van de overeenkomst, is ontbonden wordt de in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid, bedoelde steun vastgesteld op nihil en worden eventuele reeds gedane betalingen teruggevorderd.
3.
Indien komt vast te staan dat de vleeskalverhouder de voorwaarden voor steun als bedoeld in artikel 41, onderdelen b tot en met p, niet heeft nageleefd wordt een korting opgelegd van 3% per niet nageleefde steunvoorwaarde.
1.
Behoudens wijzigingen in de beschikking tot steunverlening als bedoeld in artikel 35 stelt de minister de steun, bedoeld in artikel 29, eerste lid, vast op nihil als de aanvrager afwijkt van de realisatie van een integraal duurzame stal of houderijsysteem waarvoor de minister aan de aanvrager steun heeft verleend.
2.
Indien komt vast te staan dat de aanvrager in de documenten, bedoeld in artikel 37, derde lid en artikel 38b, tweede lid, opzettelijk een foutieve weergave heeft gegeven van de werkelijk gemaakte kosten en de door aanvrager opgegeven kosten hoger zijn dan de werkelijke kosten, stelt de minister de steun vast op nihil.
3.
Indien in het geval, bedoeld in het tweede lid, de door aanvrager opgegeven kosten meer dan 20% hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten, wordt de aanvrager voor het kalenderjaar volgend op het laatste jaar waarvoor de steun is verleend, uitgesloten van verlening van steun als bedoeld in artikel 29, eerste lid.
1.
De minister stelt de steun op grond van de betreffende steunregeling vast op nihil indien blijkt dat door, of ten behoeve van, de landbouwer een document, bedoeld in artikel 25, eerste lid, onderdeel c, artikel 37, derde lid, artikel 38b, tweede lid, artikel 38i, derde lid, onderdelen a en b, artikel 38w, tweede lid, onderdeel a, of artikel 38x, eerste lid onderdeel a, heeft vervalst of valselijk is opgemaakt, waardoor de opgegeven kosten hoger zijn dan de werkelijke kosten.
2.
Indien in het geval, bedoeld in het eerste lid, de door, of ten behoeve van, de landbouwer opgegeven kosten meer dan 20% hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten, wordt de landbouwer voor het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de steun is verleend, uitgesloten van steun op grond van de betreffende steunregeling.
3.
De landbouwer die in hetzelfde kalenderjaar meer dan een aanvraag indient, bedoeld in artikel 38w, eerste lid, komt niet in aanmerking voor steun op grond van artikel 38u.
1.
Aanvragen als bedoeld in artikel 55, elfde lid, die na 15 mei 2012 bij de minister worden ingediend, worden gereduceerd of uitgesloten volgens de in artikel 24 van verordening 1122/2009 vastgestelde systematiek.
2.
Aanvragen op grond van artikel 55f, eerste lid, waarin wordt verzocht om toepassing van artikel 15b, die na 15 mei 2012 bij de minister worden ingediend, worden gereduceerd of uitgesloten volgens de in artikel 24 van verordening 1122/2009 vastgestelde systematiek.
Artikel 71
De Regeling GLB-inkomenssteun wordt ingetrokken, maar blijft evenwel van toepassing op aanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van de onderhavige regeling waarop nog niet onherroepelijk is beslist en, in geval van slacht, op slachtingen en export verricht vóór de inwerkingtreding van de onderhavige regeling.
Artikel 71a
De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 zoals die luidde vóór 1 januari 2009 blijft van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2009.
1.
De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 zoals die luidde op 31 december 2013 blijft van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2014.
2.
Landbouwers die vóór 1 januari 2014 een steunaanvraag hebben ingediend, als bedoeld in artikel 37, eerste lid, of artikel 43, eerste lid, van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 zoals die luidde op 31 december 2013 op basis waarvan de minister in 2012 of 2013 steun heeft verleend, dienen uiterlijk op 28 februari 2014 een vaststellingsaanvraag in. Op desbetreffende vaststellingsaanvragen is de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 van toepassing zoals die luidde op 31 december 2013.
3.
In afwijking van het eerste lid, is artikel 70e, eerste lid, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 2014 van toepassing op steunaanvragen ingediend vóór 1 januari 2014.
Artikel 73
[Wijzigt de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.]
Artikel 74
[Wijzigt de Subsidieregeling natuurbeheer 2000.]
Artikel 75
[Wijzigt de Regeling superheffing en melkpremie 2004.]
Artikel 76
[Wijzigt deze regeling.]
Artikel 77
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 78
Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling GLB-inkomenssteun 2006’.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 december 2005
De
Minister