Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Informatieverplichting
Artikel 3. Gegevens en inlichtingen
Artikel 4. Zzp-opgave
Artikel 5. Overgangsregeling
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2013.
Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave
Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. CIZ: het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit;
b. Zorgaanbieder: een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1, van de wet, die de functie verblijf levert, in combinatie met de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ ;
e. ZZP-opgave: Een gezamenlijke opgave van een zorgaanbieder en een zorgkantoor waaruit de zorgzwaarte van de cliënten van de zorgaanbieder blijkt, uitgedrukt in het aantal dagen en de soort van de ZZP’s, het aantal dagen en soort van de afwezigheidsdagen en het aantal dagen voor intervalverblijf en de niet geïndiceerde partner
f. ZZP-indicatie: ZZP-indicaties van de intramurale cliënten zoals deze door het CIZ zijn afgegeven, dan wel bij gebreke daaraan de opgave van de scoregegevens zoals deze worden vastgesteld aan de hand van de Regeling aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP’s) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit (CA/NR-100.045).
1.
Een zorgaanbieder en een zorgkantoor leveren drie maal per jaar gezamenlijk de gegevens en inlichtingen, als bedoeld in artikel 3, aan de NZa.
2.
Een zorgaanbieder en een zorgkantoor gebruiken voor de ZZP-opgave het daartoe door de NZa beschikbaar gestelde budgetformulier, waarin een onderdeel is opgenomen voor de ZZP-opgave;
3.
De uiterste inleverdata voor de gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste lid zijn gelijk aan de uiterste inleverdata voor de budgetformulieren voor 2008.
4.
Het doel van de verplichte gezamenlijke aanlevering van de gegevens en inlichtingen is het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in het standpunt van zowel de zorgaanbieder als het zorgkantoor ter zake van de zorgzwaarte van de intramurale cliëntenpopulatie per zorgaanbieder. De gegevens en inlichtingen worden gebruikt ter voorbereiding op de invoering van de zorgzwaartebekostiging van de zorgaanbieders.
Artikel 3. Gegevens en inlichtingen
De gegevens en inlichtingen bedoeld in artikel 2 bestaan uit:
a. een ZZP-opgave als bedoeld in artikel 1, onder e, juncto artikel 4;
b. de ondertekening door de zorgaanbieder en zorgkantoor bij instemming met de inhoud van de ZZP-opgave;
c. een ondertekende verklaring indien een zorgaanbieder dan wel zorgkantoor niet instemt met de inhoud van de ZZP-opgave, waarbij de verklaring de gronden bevat waarom de ondertekenaar niet kan instemmen met de inhoud van de ZZP-opgave;
Artikel 4. Zzp-opgave
De ZZP-opgave komt overeen met de ZZP-indicaties van de intramurale cliënten zoals deze door het CIZ zijn afgegeven. Indien en voor zover ZZP-indicaties niet aanwezig zijn, komt de opgave overeen met de scoregegevens zoals deze worden vastgesteld aan de hand van de Regeling aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP’s) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit (CA/NR-100.045) en is deze opgave geactualiseerd naar de inhoud van de zorgzwaartepakketten zoals deze voor 2008 zijn vastgesteld door de Minister van VWS in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ met bijlagen ( appendix van bijlage 9 ).
Bovendien komt het aantal dagen van de ZZP-opgave overeen met het huidige aantal afgesproken dagen voor de te leveren reguliere productie. De ZZP-opgave bevat alleen ZZP’s die aansluiten bij de toelating van de zorgaanbieder.
Artikel 5. Overgangsregeling
Indien in de budgetronde van april 2008 geen gezamenlijke aanlevering heeft plaatsgevonden van de gegevens en inlichtingen met betrekking tot de ZZP-opgave als bedoeld in artikel 2 lid 1 zorgen zorgaanbieders en zorgkantoren er voor dat zij uiterlijk 15 juli 2008 de in artikel 3 bedoelde gegevens en inlichtingen, voor zover deze ontbreken, hebben aangeleverd aan de NZa.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave’.
de
Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
Voorzitter Raad van bestuur
Portefeuillehouder Zorgmarkten Care