Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Informatieverplichting
Artikel 3. Gegevens en inlichtingen
Artikel 4. Harmonisatie-opgave
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2013.
Regeling gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Heeft de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1.1 Zorgaanbieder
Een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1, van de wet, die is toegelaten voor de functie begeleiding in dagdelen als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ .
1.3 Harmonisatie-opgave
Een gezamenlijke opgave van een zorgaanbieder en een zorgkantoor waaruit blijkt voor welke categorieën cliënten tarieven en prestaties zijn afgesproken op grond van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en geharmoniseerde tarieven dagbesteding 2009.
1.4 CIZ-indicatie
Indicatiebesluit als bedoeld in de artikel 1 sub d van het Zorgindicatiebesluit.
1.5 Cliënt
Verzekerde als bedoeld in artikel 5 van de AWBZ die op grond van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1 sub d van het Zorgindicatiebesluit zijn aanspraak op AWBZ-zorg tot gelding brengt.
1.6 ZZP
Een zorgzwaartepakket bestaande uit een volledig pakket van verblijfszorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en de soort zorg dat die cliënt nodig heeft.
1.7 Budgetronde
Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefverzoeken.
1.
Een zorgaanbieder en een zorgkantoor leveren in de budgetronde van maart 2009 gezamenlijk de gegevens en inlichtingen, als bedoeld in artikel 3, aan de NZa.
2.
Een zorgaanbieder en een zorgkantoor gebruiken voor de harmonisatie-opgave het daartoe door de NZa beschikbaar gestelde budgetformulier, waarin hiervoor een onderdeel is opgenomen;
3.
De uiterste inleverdatum voor de gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste lid is gelijk aan de uiterste inleverdatum voor het budgetformulier van maart 2009.
4.
Het doel van de verplichte gezamenlijke aanlevering van de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 is het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de verdeling van de cliëntenpopulatie per zorgaanbieder. De gegevens en inlichtingen worden gebruikt voor de (voorbereiding op) de nadere invoering van de geharmoniseerde tarieven en aangescherpte prestatiebeschrijvingen voor dagbesteding.
Artikel 3. Gegevens en inlichtingen
De gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 2 bestaan uit:
a. een harmonisatie-opgave als bedoeld in artikel 1, onder c, juncto artikel 4;
b. de ondertekening door de zorgaanbieder en zorgkantoor bij instemming met de inhoud van de harmonisatie-opgave;
c. een ondertekende verklaring indien zorgaanbieder en zorgkantoor geen overeenstemming bereiken over de inhoud van de harmonisatie-opgave, waarbij de verklaring de gronden bevat waarom de ondertekenaars niet kunnen instemmen met de inhoud van de harmonisatie-opgave.
Artikel 4. Harmonisatie-opgave
De Harmonisatie-opgave bevat een onderverdeling van de cliëntenpopulatie waarvoor de zorgaanbieder dagbesteding heeft afgesproken alsmede per cliëntcategorie een opgave van de afgesproken prestaties in de nieuwe (geharmoniseerde) bekostigingsparameters.
In de harmonisatie-opgave doen zorgaanbieder en zorgkantoor opgave van de volgende categorieën cliënten:
a. het aantal cliënten dat thuis woont en;
b. het aantal cliënten dat in een GVT woont en;
c. het aantal cliënten dat in een intramurale instelling woont.
Voor de onder b en c genoemde cliënten bevat de harmonisatie-opgave tevens een opgave van de dagbestedingcomponent in de ZZP van de cliënt.
Het aantal dagdelen opgenomen onder a en b in de harmonisatie-opgave komt overeen met het huidige aantal afgesproken dagdelen voor de te leveren reguliere productie.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en wordt met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit, Voorzitter
Portefeuillehouder Zorgmarkten Care