{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Werkingssfeer
Artikel 3. Informatieverplichting
Artikel 4. Gegevens en inlichtingen
Artikel 5. Bovenregionale opgave
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Intrekking
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling gezamenlijke aanlevering bovenregionale opgave 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2013.
Regeling gezamenlijke aanlevering bovenregionale opgave 2010
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1.2 Zorgkantoorregio:
Regio als omschreven in de bijlagen 1 en 2 van de onder artikel 1.2 van de Aanwijzing Zorgkantoren (met kenmerk Z/VU-2892517) van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1.3 Zorgaanbieder:
Zorgaanbieder als omschreven in artikel 1, sub c, onderdeel 1 van de Wmg die de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en/of verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ levert.
1.4 AWBZ-zorg:
AWBZ-zorg als omschreven in artikel 1, sub b, onderdeel 1 van de Wmg.
1.5 Bovenregionale opgave:
Een gezamenlijke opgave van een zorgaanbieder en een zorgkantoor waaruit het totaal van de zorg dat de zorgaanbieder per zorgkantoorregio levert, is opgegeven, gesplitst naar onderliggende prestaties en tarieven.
1.6 Prestatie:
De levering van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1.3.
1.7 Tarief:
Prijs voor een prestatie van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1.3.
1.8 Budgetverzoek:
Tariefverzoek van zorgaanbieder en/of zorgkantoor op basis van paragraaf 4.4 van de Wmg ter vaststelling van de overeengekomen prestaties en tarieven
1.9 Budgetronde:
Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefverzoeken.
Artikel 2. Werkingssfeer
Deze regeling is uitsluitend van toepassing op zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1.3 van deze regeling die in meerdere zorgkantoorregio’s de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en/of verblijf leveren als omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ .
1.
Een zorgaanbieder en een zorgkantoor leveren in de budgetronde 2010 van november 2009 gezamenlijk de gegevens en inlichtingen, als bedoeld in artikel 4, aan de NZa.
2.
Een zorgaanbieder en een zorgkantoor gebruiken voor de bovenregionale opgave het daartoe door de NZa beschikbaar gestelde budgetformulier, waarin hiervoor een onderdeel is opgenomen.
3.
De uiterste inleverdatum voor de gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste lid is gelijk aan de uiterste inleverdatum voor het budgetformulier 2010 van november 2009.
4.
Het doel van de verplichte gezamenlijke aanlevering van de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 is het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de verdeling van productieafspraken van de zorgaanbieder per zorgkantoorregio.
Artikel 4. Gegevens en inlichtingen
De gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 bestaan uit:
a. een bovenregionale opgave als bedoeld in artikel 1.5, juncto artikel 5;
b. de ondertekening door de zorgaanbieder en zorgkantoor bij instemming met de inhoud van de bovenregionale opgave;
c. een ondertekende verklaring indien zorgaanbieder en zorgkantoor geen overeenstemming bereiken over de inhoud van de bovenregionale opgave, waarbij de verklaring de gronden bevat waarom de ondertekenaars niet kunnen instemmen met de inhoud van de bovenregionale opgave.
Artikel 5. Bovenregionale opgave
De bovenregionale opgave bevat een onderverdeling per zorgkantoorregio van het totaal van de zorg dat de zorgaanbieder levert.
In de bovenregionale opgave doen zorgaanbieder en zorgkantoor opgave per zorgkantoorregio van:
a. de prestaties;
b. de tarieven.
Het totaal van a en b komt overeen met het totaal van de afspraken terzake de te leveren reguliere productie.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009 en wordt met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Artikel 7. Intrekking
De Regeling gezamenlijke aanlevering bovenregionale opgave CA/NR-100.090 wordt ingetrokken.
Artikel 8. Citeertitel
Deze Regeling kan worden aangehaald als Regeling gezamenlijke aanlevering bovenregionale opgave 2010.
voorzitter a.i.