Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wie kunnen een aanvraag indienen?
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd?
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling?
5. Procedure en vereisten waaraan de aanvraag moet voldoen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling financiële ondersteuning galeries voor deelname aan internationale kunstbeurzen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.
Regeling financiële ondersteuning galeries voor deelname aan internationale kunstbeurzen
1. Inleiding
De Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, kan de deelname van galeries aan een aantal belangrijke internationale kunstbeurzen financieel ondersteunen. Hiermee beoogt de Mondriaan Stichting galeries te stimuleren internationale contacten te leggen en bij te dragen aan een internationale positieverbetering van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland. Voor de verdere ontwikkeling van hedendaagse Nederlandse beeldende kunst is het bovendien belangrijk dat deze zich aan internationale kwaliteitsnormen kan toetsen.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Het Algemeen Reglement is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. Deze regeling vervangt de eerdere regeling van de Mondriaan Stichting op dit gebied.
2. Wie kunnen een aanvraag indienen?
Een aanvraag kan worden ingediend door een galerie. Onder een galerie verstaan wij een professionele, economisch zelfstandig functionerende en voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar permanent (wisselende) tentoonstellingen plaatsvinden, met als doel werk van levende beeldende kunstenaars of vormgevers te verkopen. In afwijking van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting hoeft de aanvragende galerie geen rechtspersoon te zijn, zoals omschreven in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek . Deze regeling staat eveneens open voor eenmansbedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werkzaam zijn als galerie.
Zowel Nederlandse als buitenlandse galeries kunnen gebruikmaken van deze regeling. Een galerie kan geen aanvraag indienen voor deelname aan een kunstbeurs in het eigen land.
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd?
Een galerie kan ondersteuning aanvragen voor een beurspresentatie op een aantal vooraf aangewezen kunstbeurzen. De Mondriaan Stichting stelt jaarlijks een lijst vast met beurzen waarvoor het daaropvolgende jaar ondersteuning mogelijk is. Een galerie kan per jaar voor maximaal vijf beursdeelnames een bijdrage ontvangen.
In incidentele gevallen kan de Mondriaan Stichting besluiten financiële ondersteuning te verlenen voor deelname aan andere, hier niet genoemde kunstbeurzen.
Ondersteuning wordt verleend voor de huur van maximaal 50 m 2 standruimte. Inrichtingskosten, BTW en andere kosten worden niet bij de vaststelling betrokken. De hoogte van de ondersteuning is afhankelijk van het belang dat de Mondriaan Stichting aan de desbetreffende beurs toekent en de hoeveelheid werk van Nederlandse beeldende kunstenaars die wordt gepresenteerd.
Bij een zichtbare standpresentatie van 60% of meer werk van Nederlandse beeldende kunstenaars bedraagt de financiële ondersteuning 80% van de kale standhuur. Bij een zichtbare standpresentatie van tussen de 33% en 60% werk van Nederlandse beeldende kunstenaars bedraagt de financiële ondersteuning 50%. Bij een zichtbare standpresentatie van minder dan 33% is geen bijdrage mogelijk.
De Mondriaan Stichting kan in bijzondere gevallen een bijdrage overwegen aan de huurkosten van een tweede stand op dezelfde beurs. Die tweede stand moet een presentatie zijn van werk van Nederlandse kunstenaars, die op uitnodiging van de organisatie in een aparte sectie van de beurs wordt georganiseerd. Ook in dit geval wordt ondersteuning verleend voor de huur van maximaal 50 m 2 standruimte. Inrichtingskosten, BTW en andere kosten worden niet bij de vaststelling betrokken. Een dergelijke tweede stand telt als aparte beursdeelname mee in het totaal van maximaal vijf. Deze aanvullende ondersteuning is alleen mogelijk voor ondersteuning van een tweede presentatie op een van de voor ondersteuning geselecteerde beurzen.
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling?
Alle aanvragen die aan de formele eisen voldoen worden toegewezen. Er vindt geen inhoudelijke beoordeling van de presentatie plaats.
Gezien het doel van de regeling, namelijk de promotie van Nederlandse beeldende kunst in het buitenland en het ontwikkelen en onderhouden van internationale contacten van galeries en kunstenaars, wordt verwacht dat in de verslaglegging hieraan aandacht wordt besteed. Te denken valt aan introducties en gemaakte afspraken voor tentoonstellingen, beschikbaarheid van informatiemateriaal over de kunstenaars, publiciteit en samenwerking met andere (buitenlandse) galeries.
5. Procedure en vereisten waaraan de aanvraag moet voldoen
Uiterlijk een maand voor aanvang van de beurs ontvangt de Mondriaan Stichting een aanvraag om financiële ondersteuning. Uw aanvraag moet de volgende informatie bevatten:
- een kopie van uw toelatingsbewijs door de beursorganisatie, inclusief vermelding van het standnummer en de standoppervlakte;
- een kopie van de rekening van de beursorganisatie voor de standhuur. Uit deze rekening blijkt duidelijk wat de kale huurprijs is per vierkante meter;
- een visueel presentatieplan: een schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, met namen van kunstenaars, aantallen werken en afmetingen;
- een opgave van het percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar).
De aanvraag moet ondertekend zijn. Als dit de eerste keer is dat u een aanvraag voor deelname aan een kunstbeurs doet, moet u een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel bijsluiten.
U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit op de aanvraag. Eventueel verleende ondersteuning op grond van eerdere aanvragen moet zijn vastgesteld voordat de Mondriaan Stichting een nieuwe aanvraag in behandeling neemt.
Uiterlijk een maand na afloop van de betreffende beurs dienen wij van u een financiële en inhoudelijke verantwoording van de toegezegde ondersteuning te ontvangen. Wij verzoeken u de volgende informatie op te nemen in uw financiële en inhoudelijke verantwoording:
- een schetsmatig overzicht van de indeling van de stand tijdens de beurs, met overzichtsfoto's;
- een opgave van gerealiseerde contacten, afspraken, tentoonstellingen, publiciteit en dergelijke (per kunstenaar te noemen, inclusief diens woonplaats en geboortejaar);
- een lijst van verkochte werken per kunstenaar;
- een kopie van uw betaalbewijs (kopie bank- of giroafschrift) van de standhuur;
- een overzicht van de totaal gerealiseerde uitgaven en inkomsten, inclusief een opgave van de behaalde omzet;
- een korte evaluatie waaruit blijkt of de beurs aan uw verwachting heeft voldaan en of u volgende keer weer wilt deelnemen;
- uw eventuele opmerkingen en suggesties aan de Mondriaan Stichting.
Indien blijkt dat de feitelijke presentatie niet overeenkomt met de verschafte gegevens, kan de Mondriaan Stichting de verleende bijdrage terugvorderen en de galerie gedurende twee jaar uitsluiten van gebruik van deze regeling.
November 2002.
De volgende beurzen komen in 2003 in aanmerking voor financiële ondersteuning op basis van de Regeling voor financiële ondersteuning van galeries voor deelname aan internationale kunstbeurzen:
- Art Basel - Bazel
- Liste - Bazel
- The Armory Show - New York
- Paris Photo - Parijs
- European Artforum Berlin - Berlijn
- Art Cologne - Keulen
- arco - Madrid
- Art Brussels - Brussel
- Art Basel - Miami Beach (onder voorbehoud, n.a.v. resultaten 2002)
- The Armory Photography Show - New York (onder voorbehoud, n.a.v. resultaten 2002)