Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wie kunnen een aanvraag indienen
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd
4. Welke voorwaarden en criteria hanteren wij bij de beoordeling
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
6. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling financiële ondersteuning eCultuur-projecten (Interregeling)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2008.
Regeling van 25 mei 2005, voor financiële ondersteuning van eCultuur-projecten (Interregeling)
1. Inleiding
De afgelopen jaren groeit het aantal projecten op het gebied van kunst en cultuur dat niet aan een bepaalde sector of discipline is gebonden. Voor een belangrijk deel wordt deze beweging gevoed door technologische ontwikkelingen. eCultuur en digitalisering van beeld, geluid, muziek, tekst, beweging en ruimte hebben als vanzelf geleid tot grensoverschrijdende projecten. Ook is er een nieuw type maker ontstaan die misschien nog het best te typeren valt als een maker die zich vrijelijk tussen verschillende disciplines beweegt, die onverwachte interdisciplinaire samenwerkingsrelaties kiest en voor wie traditionele kwalificaties als beeldend kunstenaar, vormgever, ontwerper (grafisch, industrieel, ruimtelijk et cetera), schrijver, componist, filmmaker, choreograaf of theatermaker niet meer voldoen.
Met deze regeling willen de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties een gezamenlijk loket bieden voor aanvragen om ondersteuning van eCultuur-projecten. Deze regeling wil eCultuur-projecten stimuleren die voortkomen uit samenwerking tussen makers van diverse kunst- of ontwerpdisciplines, evenals projecten die zich buiten de gevestigde disciplines begeven.
Deze regeling is een tijdelijke regeling en vervalt op 31 december 2008.
2. Wie kunnen een aanvraag indienen
Een aanvraag kan worden ingediend door organisaties of individuen die een project willen (laten) uitvoeren. De aanvrager kan opdrachtgever zijn, maar het kan ook gaan om organisaties van makers, zoals een theatergroep of een filmproductiebedrijf. Individuen kunnen aanvragen, maar er moet wel sprake zijn van organisatorische inbedding. Bovendien moeten aanvragers gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden.
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd
Er bestaan ondersteuningsmogelijkheden voor een breed scala aan projecten op het gebied van eCultuur. Uitgangspunt is dat de regeling zich richt op eCultuurprojecten die in hun inhoud – en dus niet in hun vorm – niet thuis zijn te brengen in een of meer traditionele disciplines. Het gaat dus om projecten die door hun aard buiten de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van de (deelnemende) overheidsfondsen vallen.
In aanmerking voor ondersteuning komt ook research die leidt tot een eindproduct waarvan de aard nog niet vaststaat, de nadruk van een project ligt dan op het procesmatige. Bij dergelijke projecten wordt veel betekenis gehecht aan concrete voorstellen van de aanvrager om de kennis die tijdens het proces is opgedaan te verspreiden. Het plan/project moet realiseerbaar zijn en er moet voldoende (financieel) draagvlak voor zijn.
Projecten die een brug slaan tussen kunst en andere maatschappelijke sectoren krijgen prioriteit. De bedoeling hiervan is dat de ondersteuning van artistiek talent ook een impuls geeft aan andere delen van de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in samenwerking met het bedrijfsleven of de wetenschap.
De ondersteuning betreft een eenmalige aanspraak op financiële middelen voor maximaal drie jaar voor voorbereiding en uitvoering van een project. Reeds in uitvoering genomen of voltooide projecten komen niet in aanmerking voor ondersteuning. Ook projecten die gerekend kunnen worden tot reguliere activiteiten van een organisatie komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor projecten met gebruik van nieuwe media die geheel bij de (deelnemende) overheidsfondsen terecht kunnen. De autonome eCulturele ontwikkeling binnen disciplines is expliciet de individuele verantwoordelijkheid van de (deelnemende) overheidsfondsen.
Een aanvraag kan niet tegelijkertijd binnen deze regeling als bij één van de (deelnemende) overheidsfondsen worden gedaan.
4. Welke voorwaarden en criteria hanteren wij bij de beoordeling
Aanvragen zullen in de regel, na een formele toetsing, aan deskundige adviseurs worden voorgelegd. Bij de totstandkoming van het besluit zijn in ieder geval de volgende criteria van belang:
De kwaliteit van een project (inhoudelijk, artistiek, technisch, enz).
De culturele betekenis en vernieuwende waarde van het project.
De maatschappelijke betekenis van het project: slaat het project een brug naar andere delen van de samenleving.
Het publieksbereik, de toegankelijkheid, de wijze van kennisoverdracht.
De nationale of internationale betekenis van het project.
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
De financiële bijdrage bedraagt maximaal 60% van de direct voor ondersteuning in aanmerking komende projectkosten. Er moet sprake zijn van eigen financiering van de betrokkene(n) of ook van cofinanciering door andere private fondsen, sponsors of andere organisaties of personen. Uit de eigen bijdrage en de mate van cofinanciering blijkt het maatschappelijk draagvlak van het project en het belang dat de aanvragende organisatie aan het project hecht.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting en een dekkingsplan. De opgevoerde inkomsten en uitgaven moeten zo mogelijk gestaafd zijn door financiële bewijsstukken, zoals offertes.
De aanvraag mag geen betrekking hebben op kosten die behoren tot de normale exploitatie en taakuitoefening (de zogenaamde structurele lasten) van een organisatie. Hiertoe worden onder andere gerekend:
vaste personeelslasten;
voorzieningen voor de instandhouding en uitbreiding van gebouwen;
bouwkundige voorzieningen en vaste technische installaties;
registratie, archivering of documentatie;
oprichtingskosten van een nieuwe voorziening;
aankopen van collecties en voorwerpen;
aanschaf van automatiseringsapparatuur;
opleiding en bijscholing.
De Mondriaan Stichting kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van hetgeen is bepaald in deze regeling.
6. Procedure
Aanvragen dienen uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het project te worden gedaan bij de Mondriaan Stichting. Een gezamenlijke adviescommissie van alle deelnemende fondsen wordt in beginsel ingeschakeld voor de beoordeling van de aanvraag. De Mondriaan Stichting maakt het besluit over de aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk drie maanden na ontvangst van de aanvraag bekend aan de aanvrager en communiceert met de aanvrager over de verdere behandeling van de aanvraag.
Als u een aanvraag voor financiële ondersteuning overweegt en behoefte hebt aan additionele informatie, wordt u verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de Mondriaan Stichting voor een oriënterend gesprek.