Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling financieel verslag ziekenfondsen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling financieel verslag ziekenfondsen
Het College voor zorgverzekeringen,
Handelende in overeenstemming met het College van toezicht op de zorgverzekeringen;
Gelet op artikel 1x7, aanhef en onder b in verbinding met artikel 43f van de Ziekenfondswet;
Heeft in zijn vergadering van 25 april 2002 besloten:
Artikel 1
In deze regeling en de tot deze regeling behorende bijlagen wordt verstaan onder:
a. financieel verslag: het financieel verslag, bedoeld in artikel 43f van de Ziekenfondswet;
b. ZFW: Ziekenfondswet , danwel naar gelang het zinsverband: ziekenfondsverzekering;
c. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten , danwel naar gelang het zinsverband: de algemene verzekering bijzondere ziektekosten;
d. subsidieregeling ZFW: een subsidieregeling in het kader waarvan de uitgaven ten laste komen van de Algemene Kas;
e. subsidieregeling AWBZ: een subsidieregeling in het kader waarvan de uitgaven ten laste komen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten;
f. hoge kostenverevening: de hoge kostenverevening, bedoeld in artikel 15 van de Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2002 of een overeenkomstige bepaling in een soortgelijke regeling die betrekking heeft op een later jaar;
g. HKV: de hoge kostenverevening, bedoeld onder f;
h. CVZ: het College voor zorgverzekeringen;
i. AK: de Algemene Kas;
j. AFBZ: het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten;
k. CTZ: het College van toezicht op de zorgverzekeringen.
Artikel 2
Het financieel verslag van een ziekenfonds wordt opgesteld volgens de regels voor de jaarrekening volgens Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van deze regeling.
Artikel 3
Het financieel verslag wordt in de Nederlandse taal uitgebracht. De bedragen worden in euro's vermeld.
1.
Het financieel verslag bevat in elk geval de balans, de toelichting op de balans, de exploitatierekening, de toelichting op de exploitatierekening en een rechtmatigheidsverantwoording over het financieel beheer.
2.
De balans wordt opgesteld overeenkomstig model I, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
3.
De exploitatierekening wordt opgesteld overeenkomstig model II, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.
4.
De toelichting op de exploitatierekening wordt ingedeeld in een segment ZFW met daarbinnen verdere segmentering naar subsidies ZFW, een segment AWBZ met daarbinnen verdere segmentering naar subsidies AWBZ en een segment overige activiteiten. Het segment ZFW wordt opgesteld overeenkomstig model III, opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling. De toelichting op de resultaten van de overige segmenten wordt voorzover mogelijk overeenkomstig model III opgesteld.
5.
In de balans en de exploitatierekening worden ook de vergelijkende cijfers van het voorlaatste boekjaar opgenomen, tenzij het financieel verslag het eerste boekjaar betreft.
1.
In de rechtmatigheidsverantwoording legt het ziekenfonds verantwoording af over de organisatorische maatregelen die het heeft genomen voor het waarborgen van de rechtmatigheid van de baten en lasten. Het ziekenfonds verantwoordt zich over tenminste de volgende aspecten van financieel beheer, ook in onderlinge samenhang:
a. toepassing van de wet- en regelgeving;
b. administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle;
c. de geautomatiseerde gegevensverwerking;
d. misbruik en oneigenlijk gebruik.
2.
Bij zijn verantwoording maakt het ziekenfonds gebruik van de in bijlage 4 opgenomen aandachtspunten. In de verantwoording geeft het ziekenfonds aan wat het effect is van zijn financieel beheer op de rechtmatigheid van de baten en lasten. In geval van tekortkomingen vermeldt het ziekenfonds welke maatregelen zijn of worden getroffen om deze te ondervangen.
Artikel 6
Indien het ziekenfonds behoort tot een groep en de rechtspersoon, die aan het hoofd van de groep staat, in de toelichting van zijn jaarrekening een geconsolideerde jaarrekening heeft opgenomen waarin de financiële gegevens van het ziekenfonds zijn betrokken, verwijst het ziekenfonds in zijn financieel verslag naar de geconsolideerde jaarrekening.
1.
Bij waardering van beleggingen tegen verkrijgingsprijs worden de bij verkoop blijkende verschillen in de exploitatierekening opgenomen.
2.
Bij waardering van beleggingen tegen actuele waarde worden de bij de waardering blijkende ongerealiseerde verschillen in de herwaarderingsreserve verwerkt. Bij verkoop vind onttrekking aan de herwaarderingsreserve plaats van de verschillen ten gunste dan wel ten laste van de exploitatierekening.
3.
Onder actuele waarde, bedoeld in het tweede lid, wordt verstaan de vervangingswaarde of opbrengstwaarde in de zin van het Besluit waardering activa .
Artikel 8
Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde. Artikel 7, derde lid, is van toepassing.
1.
In de balans wordt een post technische voorziening opgenomen die betrekking heeft op zorg die in het boekjaar is verleend maar per einde boekjaar nog niet is betaald. Ter zake betaalde voorschotten worden op de post in mindering gebracht. De post wordt onderverdeeld in de rubrieken:
a. declaraties die tussen einde boekjaar en de afsluitdatum zijn ontvangen, en
b. schatting van de na afsluitdatum nog te ontvangen declaraties.
2.
Bij het opmaken van de technische voorziening gaat het ziekenfonds uit van het tarief dat gold toen de zorg werd verleend.
3.
In de toelichting wordt aangegeven dat de technische voorziening een kortlopend karakter heeft. De toelichting vermeldt verder volgens welke methode de schatting, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, heeft plaatsgevonden.
1.
In de toelichting op de balans worden de volgende posten toegelicht overeenkomstig bijlage 5 bij deze regeling:
a. beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen;
b. met het College voor zorgverzekeringen te verrekenen;
c. het verloop van de reserve ZFW;
d. het verloop van de herwaarderingsreserve;
e. het verloop van de reserve AWBZ;
f. het verloop van de reserves uit hoofde van de subsidieregelingen ZFW.
g. het verloop van de reserves uit hoofde van de subsidieregelingen AWBZ.
2.
In de toelichting op de balans wordt een specificatie opgenomen van de beleggingen, uitgesplitst naar de risicocategorieën, genoemd in artikel 1, eerste lid van de Regeling beleidsregels beleggingen ziekenfondsen. Voor zover het ziekenfonds niet aan de Regeling beleggingsvoorschriften ziekenfondsen en de Regeling beleidsregels beleggingen ziekenfondsen voldoet, maakt het daarvan in de toelichting op de balans gespecificeerd melding. Daarbij geeft het ziekenfonds aan welke maatregelen zijn of worden getroffen om de tekortkomingen te ondervangen.
3.
Indien de reserve ZFW van een ziekenfonds het in artikel 3 van de Regeling solvabiliteitsmarge en maximum reserve Ziekenfondswet bedoelde maximum heeft overschreden, maakt het ziekenfonds in de toelichting op de balans melding van de overschrijding en de omvang daarvan. Daarbij wordt vermeld hoe het bedrag van de overschrijding is berekend en hoe het bedrag in het financieel verslag is verantwoord.
4.
In de toelichting op de balans wordt de minimaal vereiste solvabiliteitsmarge van het ziekenfonds, als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Regeling solvabiliteitsmarge en maximum reserve Ziekenfondswet , en de werkelijke solvabiliteit van het ziekenfonds opgenomen. Indien het ziekenfonds zijn minimaal vereiste solvabiliteitsmarge niet haalt, geeft het aan welke maatregelen zijn of worden getroffen om deze tekortkoming te ondervangen.
Artikel 11
Indien het ziekenfonds lasten of baten heeft verantwoord die niet in overeenstemming zijn met het bepaalde bij of krachtens de Ziekenfondswet , worden deze in de toelichting op de balans onder de post reserve ZFW afzonderlijk opgenomen.
Artikel 12
In de toelichting op de exploitatierekening worden de beheerskosten gespecificeerd overeenkomstig bijlage 6 bij deze regeling.
1.
Het financieel verslag vermeldt tot en met welk boekjaar met het College voor zorgverzekeringen is afgerekend en of de afrekening definitief of voorlopig is.
2.
In het financieel verslag wordt verder melding gemaakt van bezwaar- en beroepsprocedures die het ziekenfonds heeft lopen over posten die niet ten gunste of ten laste van de middelen van de ziekenfondsverzekering of de algemene verzekering bijzondere ziektekosten zijn aanvaard. Daarbij wordt de hoogte van die posten vermeld. De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing bij bezwaar- en beroepsprocedures die het ziekenfonds heeft lopen over kortingen op uitkeringen wegens onverantwoorde besparingen op de beheerskosten.
Artikel 14
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 15
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling financieel verslag ziekenfondsen.
voorzitter
algemeen directeur