Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. - Begripsbepalingen
Artikel 2. - Doel
Artikel 3. - Wie kunnen subsidie aanvragen?
Artikel 4. - Verplichtingen subsidieaanvragers
Artikel 5. - Verplichtingen subsidieaanvraag
Artikel 6. - Hoe wordt subsidie aangevraagd?
Artikel 7. - Subsidiabele kosten
Artikel 8. - Aanvraagtermijn
Artikel 9. - Toetsing door het fonds
Artikel 10. - Toetsingscriteria
Artikel 11. - Subsidieverlening
Artikel 12. - Subsidieplafond
Artikel 13. - Subsidieverplichtingen
Artikel 14. - Bezwaar en beroep
Artikel 15. - Bekendmaking
Artikel 16. - Inwerkingtreding
Artikel 17. - Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Regeling Festivals en Concoursen (RFC) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 6. - Hoe wordt subsidie aangevraagd?
Voor het indienen van aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier Regeling Festivals en Concoursen van het fonds. Dit formulier kan worden gedownload van www.fppm.nl of bij het fonds worden opgevraagd.
De aanvraag dient naar het volgende adres te worden gezonden:
Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing
Postbus 85699
2508 CJ Den Haag
onder vermelding 'Aanvraag RFC' op de envelop.
In het plan dient aannemelijk te zijn gemaakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de financiële steun verleend door het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren.
Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens financiële steun heeft aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen of particuliere fondsen of sponsors, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.
In de begroting zijn de uitkoopsommen vermeld. Podia dienen reële afspraken met podiumkunstaanbieders te maken over de te betalen uitkoopsommen. Uitgangspunt daarbij wordt gevormd door de in de sector gangbare salaris- en honorariumregelingen waarbij voldoende ruimte voor differentiatie is.
In de begroting wordt de verhouding tussen de eigen inkomsten (recettes, sponsorgelden, bijdragen van particuliere fondsen, provinciale of lokale overheden) en de uitvoeringskosten duidelijk beschreven.
Een marketingplan bestaat in ieder geval uit de volgende delen:
a. een interne analyse:
- deze bevat een korte historische schets en beschrijving van de organisatie(s) met een analyse van sterke en zwakke punten;
- beschrijf uw (gewenste) imago;
b. een programmeringsanalyse:
- deze bevat een beschrijving van de huidige programmering, en:
- de programmering die u wilt realiseren met het project waarvoor u subsidie aanvraagt;
c. een publieksanalyse:
- deze bevat zowel een kwantitatieve als kwalitatieve beschrijving van het publiek en de doelgroepen die u nu bereikt en het publiek en de doelgroepen die u zou willen bereiken;
- geef hierbij ook duidelijk aan welke groeimogelijkheden u ziet;
d. middelen:
- hierbij geeft u een beschrijving van de middelen die u tot dusver hebt ingezet om uw organisatie en programmering 'in de markt' te zetten, en
- een beschrijving van de middelen waarmee u de doelstelling van uw project wilt bewerkstelligen.