{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. - Begripsbepalingen
Artikel 2. - Doel
Artikel 3. - Wie kunnen subsidie aanvragen?
Artikel 4. - Verplichtingen subsidieaanvragers
Artikel 5. - Verplichtingen subsidieaanvraag
Artikel 6. - Hoe wordt subsidie aangevraagd?
Artikel 7. - Subsidiabele kosten
Artikel 8. - Aanvraagtermijn
Artikel 9. - Toetsing door het fonds
Artikel 10. - Toetsingscriteria
Artikel 11. - Subsidieverlening
Artikel 12. - Subsidieplafond
Artikel 13. - Subsidieverplichtingen
Artikel 14. - Bezwaar en beroep
Artikel 15. - Bekendmaking
Artikel 16. - Inwerkingtreding
Artikel 17. - Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Festivals en Concoursen (RFC) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling Festivals en Concoursen (RFC) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing
Artikel 1. - Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. fonds
de Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, gevestigd te Den Haag;
b. statuten
de statuten van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing gevestigd te Den Haag;
c. commissie
de commissie die aan het Fonds een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 8 van de statuten;
d. festivalorganisatie
organisatie waarin statutair is vastgelegd dat het produceren van een festival of festivals de kerntaak is;
e. concours
organisatie waarin statutair is vastgelegd dat het produceren van een concours of concoursen de kerntaak is.
Waar in deze regeling festival(s) of festivalorganisatie(s) staat kan ook concours(en) worden gelezen.
Artikel 2. - Doel
Het doel van de subsidieregeling is om met subsidie festivalorganisaties in staat te stellen:
veelzijdigheid tot stand te brengen in de programmering van podiumkunsten;
in te zetten op het zo optimaal bereiken van (potentieel) publiek;
de programmering af te stemmen op een landelijke spreiding.
Artikel 3. - Wie kunnen subsidie aanvragen?
Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door festivalorganisaties.
1.
Een aanvrager voldoet aan de volgende verplichtingen:
a. de aanvrager is in Nederland gevestigd;
b. de aanvrager bezit rechtspersoonlijkheid.
2.
De aanvrager overlegt op verzoek aan het fonds:
a. een afschrift van de oprichtingsakte of statuten;
b. een afschrift waaruit de inschrijving van de aanvrager in het geldende openbaar register blijkt.
1.
De aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. het festival vindt plaats in Nederland;
b. het festival is openbaar toegankelijk;
c. het festival programmeert professioneel of semi-professioneel podiumkunstaanbod.
2.
Bij de aanvraag overlegt u bij een eerste subsidieverzoek aan het fonds:
a. een afschrift van de oprichtingsakte of statuten;
b. een afschrift waaruit de inschrijving van de aanvrager in het geldende openbaar register blijkt.
Artikel 6. - Hoe wordt subsidie aangevraagd?
Voor het indienen van aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier Regeling Festivals en Concoursen van het fonds. Dit formulier kan worden gedownload van www.fppm.nl of bij het fonds worden opgevraagd.
De aanvraag dient naar het volgende adres te worden gezonden:
Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing
Postbus 85699
2508 CJ Den Haag
onder vermelding 'Aanvraag RFC' op de envelop.
In het plan dient aannemelijk te zijn gemaakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de financiële steun verleend door het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren.
Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens financiële steun heeft aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen of particuliere fondsen of sponsors, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.
In de begroting zijn de uitkoopsommen vermeld. Podia dienen reële afspraken met podiumkunstaanbieders te maken over de te betalen uitkoopsommen. Uitgangspunt daarbij wordt gevormd door de in de sector gangbare salaris- en honorariumregelingen waarbij voldoende ruimte voor differentiatie is.
In de begroting wordt de verhouding tussen de eigen inkomsten (recettes, sponsorgelden, bijdragen van particuliere fondsen, provinciale of lokale overheden) en de uitvoeringskosten duidelijk beschreven.
Een marketingplan bestaat in ieder geval uit de volgende delen:
a. een interne analyse:
- deze bevat een korte historische schets en beschrijving van de organisatie(s) met een analyse van sterke en zwakke punten;
- beschrijf uw (gewenste) imago;
b. een programmeringsanalyse:
- deze bevat een beschrijving van de huidige programmering, en:
- de programmering die u wilt realiseren met het project waarvoor u subsidie aanvraagt;
c. een publieksanalyse:
- deze bevat zowel een kwantitatieve als kwalitatieve beschrijving van het publiek en de doelgroepen die u nu bereikt en het publiek en de doelgroepen die u zou willen bereiken;
- geef hierbij ook duidelijk aan welke groeimogelijkheden u ziet;
d. middelen:
- hierbij geeft u een beschrijving van de middelen die u tot dusver hebt ingezet om uw organisatie en programmering 'in de markt' te zetten, en
- een beschrijving van de middelen waarmee u de doelstelling van uw project wilt bewerkstelligen.
Artikel 7. - Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten zijn:
a) de kosten voor programmering van specifiek te benoemen risicovolle programmaonderdelen op het gebied van de podiumkunsten alsmede de kosten voor de marketing voor zover deze betrekking hebben op de te subsidiëren programmaonderdelen, en/of
b) de kosten voor extra te ontwikkelen marketingactiviteiten van het festival in zijn totaliteit.
Artikel 8. - Aanvraagtermijn
Er zijn twee indientermijnen per jaar. Aanvragen voor festivals die plaatsvinden in de periode februari tot en met augustus worden medio november van het jaar daarvoor ingediend. Aanvragen voor festivals die plaatsvinden in de periode september tot en met februari van het volgend jaar worden medio maart ingediend. De exacte indientermijnen kunnen per jaar verschillen en worden vermeld op www.fppm.nl of zijn bij het fonds telefonisch op te vragen.
Artikel 9. - Toetsing door het fonds
Aanvragen worden bij ontvangst getoetst op volledigheid. Aanvragers van wie het subsidieverzoek niet voldoet aan de artikelen 3 tot en met 8 worden in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van twee weken aan te vullen. Aanvragen die dan nog niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.
Het fonds maakt gebruik van een commissie die adviseert over de subsidieaanvragen. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen informatie verstrekt.
Artikel 10. - Toetsingscriteria
De commissies beoordelen de aanvragen aan de hand van de onderstaande toetsingscriteria. Acceptatie van de aanvraag is afhankelijke van de mate waarin de aanvraag beantwoordt aan deze criteria.
1. Programmering
De programmering levert een bijdrage aan de artistieke visie die ten grondslag ligt aan het festival. Getoetst wordt:
in hoeverre de aanvrager een artistieke visie en/of een programmeringsdoelstelling heeft geformuleerd;
hoe de programmering in de aanvraag zich verhoudt tot de programmering van eventuele vorige festivaledities. Wordt hierop voortgebouwd, wordt deze aangevuld of wordt een nieuwe ontwikkeling ingezet;
of en in welke mate de risicovolle programmaonderdelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd een kwalitatieve bijdrage leveren aan de programmeringsdoelstelling van het festival.
2. Spreiding
Het festival levert een bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten in Nederland.
Getoetst wordt:
• in hoeverre het festival een aanvulling is op het podiumkunstenaanbod in de plaats, stad, regio, provincie of het land.
3. Marketing
De marketingstrategie bevordert een gevarieerder en/of groter publieksbereik.
Getoetst wordt:
in hoeverre de aanvrager een marketingstrategie heeft geformuleerd;
hoe de marketingstrategie in de aanvraag zich verhoudt tot het huidige marketingbeleid. Wordt hierop voortgebouwd, wordt deze aangevuld of wordt een nieuwe ontwikkeling ingezet;
of en in welke mate de aanvrager een concrete invulling heeft gegeven aan de marketing van de programmaonderdelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
of en in welke mate de extra te ontwikkelen marketingactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een kwalitatieve bijdrage leveren aan de marketingstrategie van het festival.
4. Bedrijfsvoering
Getoetst wordt de kwaliteit van het festival op het gebied van productie, organisatie en financieel beheer.
1.
Het fonds geeft na uiterlijk tien weken, gerekend vanaf de voor dat jaar geldende beoordelingsrondes, uitsluitsel over de subsidieverlening met inachtneming van het advies van de commissie. Indien de beschikking niet binnen tien weken kan worden gegeven, stelt het fonds de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beschikking kan worden tegemoet gezien. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden. Wanneer het bestuur van het fonds afwijkt van het advies van de commissie wordt dit besluit gemotiveerd.
2.
In de beschikking staat de hoogte van de verleende subsidie vermeld en voor welke activiteiten en voor welke periode de subsidieverlening geldt. In de beschikking kunnen voorwaarden en nadere verplichtingen worden vermeld.
Artikel 12. - Subsidieplafond
Het subsidieplafond kan per kalenderjaar verschillen en wordt voor het betreffende jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Gepubliceerd wordt het budget dat totaal voor de RFC beschikbaar is in dat jaar en het maximumbedrag dat per festivalorganisatie kan worden aangevraagd. Subsidie wordt slechts verleend voorzover de middelen van het fonds toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid middelen kan het voorkomen dat het fonds niet alle aanvragen kan honoreren of aanvragen met een positief advies voor het gevraagde bedrag kan honoreren.
Artikel 13. - Subsidieverplichtingen
De Subsidieverplichtingen maken deel uit van de Regeling Festivals en Concoursen (RFC) en zijn opgenomen in de Bijlage - Subsidieverplichtingen behorend bij de Regeling Festivals en Concoursen van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.
Artikel 14. - Bezwaar en beroep
Een aanvrager kan bezwaar maken tegen een beslissing van het fonds. Op de bezwaarschriftenprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Indien een brief van het fonds een beslissing bevat staat in de brief de bezwaarmogelijkheid aangegeven.
Artikel 15. - Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 16. - Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.
Artikel 17. - Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Festivals en Concoursen (RFC) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.