Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7d van de Kadasterwet;
Besluit:
1.
Een belanghebbende die bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaar kan indienen tegen een beschikking inzake de bijwerking van de basisregistratie kadaster, de registratie voor schepen of de registratie voor luchtvaartuigen, dan wel op grond van artikel 7t van de Kadasterwet een verzoek kan indienen tot herstel van een in dat artikel bedoeld gegeven, kan dat bezwaar of dat verzoek ook langs elektronische weg indienen door toezending aan het op de website van die dienst vermelde elektronische postadres, mits:
a. bij de elektronische indiening gebruik wordt gemaakt van DigiD, bedoeld in de gebruiksvoorwaarden van DigiD zoals vermeld op de website van DigiD (www.DigiD.nl);
b. de belanghebbende in zijn bezwaarschrift dan wel verzoekschrift heeft verklaard dat de Dienst zijn verdere correspondentie over het bezwaarschrift of verzoekschrift in de procedure en zijn beslissing op het bezwaar of verzoek kan sturen naar het in het bezwaarschrift dan wel verzoekschrift vermelde e-mailadres, of ingeval de belanghebbende tijdig, onder vermelding van het in het ontvangstbewijs aan zijn bezwaar- dan wel verzoekschrift toegekende kentekennummer, een wijziging van het e-mailadres aan de Dienst heeft bekendgemaakt, naar dat gewijzigde emailadres.
2.
Het besluit op een elektronisch ingediend bezwaarschrift of verzoekschrift wordt genomen door de bewaarder van het kadaster en de openbare registers. Ingeval dat besluit langs elektronische weg aan de belanghebbende wordt toegezonden, wordt het voorzien van een elektronische handtekening van die bewaarder en verzonden met een digitaal bewijs inzake zijn bevoegdheid en identiteit.
3.
Ingeval een besluit als bedoeld in het tweede lid elektronisch aan de belanghebbende is toegezonden, wordt op zijn verzoek hem op papier een door de bewaarder van het kadaster en de openbare registers ondertekend duplicaat van dat besluit verstrekt.
Artikel 2
Het besluit van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers van 17 mei 2006, nr. 06.018624, Stcrt. 105, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 12 februari 2008
Raad van Bestuur ,