Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
+ Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7. Publicatie en in werkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 29 december 2012.
Regeling inrichting en gebruik van een infrastructuur voor elektronische informatie-uitwisseling ter uitvoering van de Zorgverzekeringswet
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 92 van de Zorgverzekeringswet;
Heeft in zijn vergadering van 17 december 2007 besloten de volgende regeling vast te stellen:
Artikel 1
Een zorgverzekeraar maakt voor de in deze regeling aan te wijzen informatie-uitwisselingen met de volgende personen en instanties gebruik van de in deze regeling te omschrijven infrastructuur voor elektronische communicatie:
a. andere zorgverzekeraars;
b. het College voor zorgverzekeringen (CVZ);
c. de Belastingdienst (BD);
d. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV);
e. de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
f. het Inlichtingenbureau (IB);
g. het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Artikel 2
Het college wijst als infrastructuur aan hetgeen hierna wordt omschreven in artikel 3, eerste lid, artikel 4, en artikel 5.
1.
De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat voor elke bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon de volgende gegevens worden opgenomen in een centrale database, die wordt aangeduid als het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ):
a. het Burgerservicenummer van de verzekerde;
b. het UZOVI-nummer van de betreffende verzekeraar;
c. de begindatum van de verzekering;
d. de einddatum van de verzekering.
2.
Voor de toepassing van deze regeling wordt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, het college aangemerkt als zorgverzekeraar voor zover het betreft de in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet bedoelde personen die zich bij het college hebben aangemeld, worden die personen gelijkgesteld met verzekerden, en worden met begindatum respectievelijk einddatum van de verzekering gelijkgesteld de begindatum respectievelijk einddatum van de inschrijving bij het college.
1.
Een zorgverzekeraar levert de in artikel 3 genoemde gegevens op een gestandaardiseerde wijze, als omschreven in de functionele beschrijving en de berichtspecificaties voor het RBVZ, elektronisch aan voor verwerking in het RBVZ.
2.
De zorgverzekeraar treft de voorzieningen die noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de in de eigen administratie verwerkte gegevens en de in het RBVZ opgenomen gegevens juist en actueel zijn en op elkaar aansluiten en blijven aansluiten.
1.
De zorgverzekeraars dragen de inrichting en het beheer van het RBVZ op aan een rechtspersoon. Deze rechtspersoon is bevoegd de opgedragen taak, met inachtneming van de door de zorgverzekeraars gestelde voorwaarden en onverminderd de verantwoordelijkheid van die rechtspersoon, aan een andere rechtspersoon ter uitvoering te geven.
2.
De in het eerste lid, eerste volzin, bedoelde rechtspersoon biedt tevens diensten en faciliteiten aan ten behoeve van het routeren en distribueren van informatie tussen de in artikel 1 bedoelde instanties. Deze routerings- en distributiefunctie wordt aangeduid als Sektoraal Aanspreekpunt Zorgverzekeringen (SA-Z). Het RBVZ wordt door het SA-Z gebruikt als verwijsinstrument bij de routering en distributie van elektronische berichten.
3.
De door de in het eerste lid, eerste zin, bedoelde rechtspersoon te leveren diensten en faciliteiten omvatten mede het inrichten en beheren, in aanvulling op het RBVZ en in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars, van de volgende bestanden:
a. gemoedsbezwaarden;
b. militairen;
c. werknemers, al dan niet zijnde grensarbeiders, met een dienstbetrekking in Nederland en een woonadres buiten Nederland;
d. ondernemers die buiten Nederland wonen maar in Nederland bedrijf uitoefenen;
e. wanbetalers;
f. onverzekerden.
4.
Een zorgverzekeraar stelt ten minste de volgende eisen aan de op grond van het eerste lid, eerste zin, aan te wijzen rechtspersoon:
a. de rechtspersoon voert geen taken uit in strijd met de geldende wet- en regelgeving;
b. de rechtspersoon heeft geen winstoogmerk;
c. de rechtspersoon neemt maatregelen ter waarborging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het informatieverkeer en van de privacy;
d. de rechtspersoon treft maatregelen ter waarborging van de continuïteit van de dienstverlening;
e. de rechtspersoon legt over de uitvoering van haar taken ten minste jaarlijks verantwoording, inclusief een financiële verantwoording, af aan de zorgverzekeraars en aan het college;
f. een besluit tot opheffing van de rechtspersoon kan slechts worden genomen in overeenstemming met de zorgverzekeraar;
g. het gebruik van de infrastructuur voor andere dan de in artikel 6 genoemde informatie-uitwisselingen mag niet ten koste gaan van de in artikel 6 genoemde informatie-uitwisselingen.
5.
De kosten voor de dienstverlening bedoeld in deze regeling worden gedragen door de zorgverzekeraars, naar rato van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden. De rechtspersoon bedoeld in artikel 5, eerste lid, eerste volzin, stelt jaarlijks in overeenstemming met de zorgverzekeraars een begroting op die bepalend is voor de te betalen bijdrage per zorgverzekeraar.
1.
Informatie-uitwisselingen als bedoeld in artikel 1 zijn:
1. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan andere zorgverzekeraars ten behoeve van de oplegging van boetes op grond van artikel 96 Zvw .
2. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan het CVZ ten behoeve van uitvoering van de risicoverevening.
3. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan de Belastingdienst ten behoeve van uitvoering Wet op de zorgtoeslag .
4. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan het CBS ten behoeve van monitoring aantal onverzekerden.
5. Melding van begindatum en einddatum van de status van gemoedsbezwaarde door de SVB aan zorgverzekeraars, het CVZ en de Belastingdienst ten behoeve van de toetsing verzekeringsplichtigheid, de uitvoering van artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, en de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag .
6. Melding van begindatum en einddatum van de status van militair door het UWV aan zorgverzekeraars en de Belastingdienst ten behoeve van de toetsing op verzekeringsplichtigheid, en ten behoeve van de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag .
7. Melding van begindatum en einddatum van de status van grensarbeider door het UWV aan zorgverzekeraars ten behoeve van de toetsing op verzekeringsplichtigheid.
8. Melding van begindatum en einddatum van de status van in het buitenland wonende maar in Nederland bedrijf uitoefenende ondernemers door de Belastingdienst aan zorgverzekeraars ten behoeve van de toetsing op verzekeringsplichtigheid.
9. Melding van de datum waarop de situatie bedoeld in artikel 18c, eerste lid Zorgverzekeringswet zich voordoet en melding van de datum bedoeld in artikel 18d, derde lid, Zorgverzekeringswet aan het CVZ ten behoeve van uitvoering van het bepaalde in afdeling 3.3.2 en artikel 34a van de Zorgverzekeringswet.
10. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan de Sociale Verzekeringsbank ten behoeve van de opsporing van onverzekerden.
2.
In een bijlage bij deze regeling worden de in het eerste lid omschreven informatie-uitwisselingen gespecificeerd.
Artikel 7. Publicatie en in werkingtreding
Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage worden gepubliceerd in de Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 8. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet
Voorzitter Raad van Bestuur