Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene bepalingen
Aanvraagprocedure
Voorbereiding
Beoordeling aanvragen
Beslissing en bekendmaking beslissing
Toekenningsvoorwaarden
Hoogte eenjarige honoreringen
Uitbetaling
Definitieve vaststelling
Retourneren beoordelingsexemplaren
Regeling bij overlijden
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling eenjarige honorering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling eenjarige honorering
Algemene bepalingen
1. Het bestuur verleent eenmaal per jaar, in de voorjaarsprocedure eenjarige honoreringen aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.
2. Eenjarige honoreringen worden toegekend voor de periode van één jaar. De subsidietermijn vangt aan op 1 september en loopt tot 1 september van het daaropvolgende jaar.
3a. Bewerkingen kunnen niet worden opgevoerd als onderdeel van het werkplan voor een eenjarige honorering
b. Muziekwerken voor film-, video-, dans- en theaterproducties worden niet als onderdeel van het werkplan aangemerkt, tenzij deze voorgestelde muziekwerken kunnen worden beschouwd als autonome werken die onafhankelijk van bovengenoemde producties kunnen worden uitgevoerd.
Aanvraagprocedure
4. Eenjarige honoreringen moeten door de componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.
5a. Aanvraagformulieren voor eenjarige honoreringen zijn op verzoek verkrijgbaar bij het bureau van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijn is 15 februari van dat jaar.
b. De aanvragen dienen uiterlijk op de in het vorige lid genoemde sluitingstermijn volledig ingevuld en ondertekend in het bezit te zijn van het Fondsbureau.
c. Aanvragen die het bureau na deze sluitingsdatum bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door niet-belanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.
d. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.
6. Op het aanvraagformulier voor eenjarige honoreringen dient de componist melding te maken van:
persoonsgegevens;
een gemotiveerd verzoek tenminste inhoudende een gedetailleerd werkplan met de in deze periode te vervaardigen werken;
gegevens over de concrete uitvoeringsmogelijkheden van de genoemde werken;
7. Op het aanvraagformulier voor voortzetting van eenjarige honoreringen dient de componist naast de in artikel 6 genoemde gegevens een gedetailleerd tussentijds verslag van de compositorische werkzaamheden in het eerste half jaar van de lopende eenjarige honorering te geven.
8. Onder werkplan wordt verstaan een zo volledig mogelijke samenvatting of omschrijving van voorgenomen compositorische werkzaamheden, in principe gericht op uitvoering.
9. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
Voorbereiding
10. Alvorens te beslissen over een aanvraag/voorstel om toekenning van een compositieopdracht, wint het bestuur het advies in van twee, voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze commissies vergaderen onder leiding van de door het bestuur benoemde voorzitter.
11. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan twee maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen.
Beoordeling aanvragen
12. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 19d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet toekennen van een eenjarige honorering op grond van de volgende (combinatie van) factoren, waarvan de kwaliteitsfactor voorop staat:
de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van de resultaten, gebaseerd op de kwaliteit van de door de betrokken componist vervaardigde werken en de ontwikkeling van het werk. Daarbij wordt gekeken naar muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap;
de omvang van het werkplan;
de kwaliteit van het ingediende werkplan;
de aard van het voorgestelde werk en de functie daarvan voor het Nederlandse muziekleven;
de (mate van) realisering van eerdere werkplannen
de productiviteit van de aanvrager, op basis van vervaardigde composities;
de kans dat het werk waarvoor een eenjarige honorering wordt aangevraagd daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht. Naarmate het voorgestelde werk van een grotere omvang zal zijn, worden bij de beoordeling van de aanvraag zwaardere eisen gesteld ten aanzien van de mate van waarschijnlijkheid dat het werk daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht.
en al wat verder van belang kan zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.
Beslissing en bekendmaking beslissing
13a. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 11 bepaalde termijn, komen de adviescommissies in vergadering bijeen om onder leiding van de voorzitter de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.
b. Voor de aanvragen op het gebied van de jazz- en geïmproviseerde muziek wordt een aparte vergadering met beide commissies jazz- en geïmproviseerde muziek belegd onder leiding van de voorzitter.
14. In aansluiting op de in het eerste lid bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet toekennen van een eenjarige honorering en over de hoogte van de subsidie in geval van toekenning, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.
15. Het bestuur streeft er naar de aanvragers zo spoedig mogelijk na de besluitvorming van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.
Toekenningsvoorwaarden
16a. De toekenning van een eenjarige honorering is verbonden aan de voorwaarde dat tegen het einde van de subsidietermijn, dus voor 1 september, uitgebreid schriftelijk verslag wordt gedaan van de werkzaamheden waartoe de eenjarige honorering de componist in staat heeft gesteld.
b. Aan een componist die na aanmaning in gebreke blijft verslag te doen van hetgeen waartoe de eenjarige hem in staat heeft gesteld, wordt geen nieuwe toekenning verleend.
17. Voor wijzigingen in het werkplan na toekenning van de eenjarige honorering dient de instemming van het bestuur schriftelijk te worden verzocht.
Hoogte eenjarige honoreringen
18a. De maximale omvang van een eenjarige honorering in de algemene sector wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is 50% van het voor de meerjarige honorering vastgestelde maximumbedrag. Dit bedrag is gerelateerd aan de totale werkgeverslasten van een hoofdvakdocent aan een Nederlands conservatorium. De hoogte van een eenjarige honorering is altijd een percentage (25% tot 100%) van het maximale bedrag van de eenjarige honorering.
b. Het te verlenen percentage hangt af van de kwaliteit van het werk van de betrokken componist en de omvang van het werkplan.
19. De omvang van een eenjarige honorering ten behoeve van de sector jazz- en geïmproviseerde muziek heeft een door het bestuur jaarlijks vastgesteld maximum (in 2002: € 15.000,–) en is geïndexeerd op basis van prijsontwikkeling. Bij de vaststelling van de hoogte van de eenjarige honorering in de sector jazz wordt een honorariumtabel gehanteerd, die bij het bureau van het Fonds kan worden opgevraagd. In de tabel wordt onderscheid gemaakt naar de bewerkelijkheid van het compositorische concept.
Uitbetaling
20. Eenjarige honoreringen worden in twee termijnen uitbetaald: 50% in de maand september en 50% in de maand maart van het daaropvolgende jaar.
Definitieve vaststelling
21. De toekenning van de eenjarige honorering wordt door het bestuur definitief vastgesteld na kennisneming van het in artikel 16a genoemde verslag bevattende een overzicht van de compositorische werkzaamheden die in het kader van de eenjarige honorering tot stand zijn gekomen.
b. Indien bij definitieve vaststelling van de eenjarige honorering wordt geconstateerd dat de componist zijn werkplan in onvoldoende mate heeft gerealiseerd en/of daarin wijzigingen heeft aangebracht zonder de in artikel 17 bedoelde instemming, kan het bestuur besluiten de subsidie lager vast te stellen dan bij de verlening was bepaald en overgaan tot verrekening met nog uit te betalen bedragen of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het reeds uitgekeerde.
Retourneren beoordelingsexemplaren
22a. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, cd.’s, muziekcassettes e.d.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd. Er wordt van uitgegaan dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.
b. Indien een componist binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.
Regeling bij overlijden
23. Het door het Fonds reeds betaalde deel van de verleende eenjarige honorering wordt bij het overlijden van de componist niet teruggevorderd. De erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op het eventueel resterende bedrag dat nog aan de componist zou zijn uitgekeerd.
Bezwaar en beroep
24a. Een aanvrager die zich niet kan verenigen met de beslissing van het Fondsbestuur kan binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing is medegedeeld schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement .
b. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat bij de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht .
Den Haag, 25 oktober 2007
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+