{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Bedrijfsvoering
+ Hoofdstuk 3. Wijziging van andere regelingen
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 24 april 2014 ter uitvoering van de artikelen 17b, 59a, 131 en 135a van het Besluit prudentiële regels Wft (Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Na raadpleging van betrokken organisaties;
Gelet op de artikelen 17b, 59a, 131 en 135a van het Besluit prudentiële regels Wft;
BESLUIT:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: het Besluit prudentiële regels Wft ;
b. DNB: de Nederlandsche Bank N.V.;
c. centrale bankgeld: tegoeden of kredieten aangehouden bij een centrale bank die gebruikt kunnen worden bij het verlenen van afwikkeldiensten;
d. deelnemers: de partijen ten behoeve van wie een afwikkelonderneming haar diensten levert;
e. verbinding: het geheel van de contractuele en operationele afspraken tussen afwikkelondernemingen die werkzaamheden verrichten gericht op salderen welke afspraken ten behoeve van de overdracht van geldmiddelen en het nakomen van betalingsverplichtingen worden gemaakt;
f. verevening: bewerkstelligen dat de verplichtingen van een deelnemer worden nagekomen door het overboeken van een geldsom naar de rekening van een andere deelnemer bij een bank, een centrale bank of een andere instantie die aan deelnemers rekeningen ter beschikking stelt;
g. herstelplan: een door de afwikkelonderneming op te stellen plan voor herstel om de onderneming en haar afwikkeldiensten weer naar behoren te laten functioneren;
h. afbouwplan: een door de afwikkelonderneming op te stellen plan voor de gecontroleerde afbouw van de onderneming en haar afwikkeldiensten;
i. wet: de Wet op het financieel toezicht ;
j. hogevraagtijdvak: het deel van een dag voor 00:30 uur en na 06:00 uur.
Artikel 2
Een afwikkelonderneming beschikt over een deugdelijke, duidelijke en afdwingbare juridische grondslag voor haar activiteiten in alle rechtsgebieden die voor haar activiteiten relevant zijn.
Artikel 3
Een afwikkelonderneming beschikt over een duidelijke, evenwichtige en adequate bestuurlijke organisatie die rekening houdt met de maatschappelijke belangen van haar dienstverlening en de belangen van alle relevante belanghebbenden.
Artikel 4
Een afwikkelonderneming beschikt over een deugdelijk kader van regels en procedures voor de beheersing van haar risico’s.
Artikel 5
Een afwikkelonderneming die werkzaamheden verricht gericht op salderen meet, bewaakt en beheerst op een adequate wijze haar kredietrisico’s waaronder de kredietrisico’s die voor de afwikkelonderneming voortvloeien uit de relatie die zij heeft met deelnemers.
Artikel 6
Een afwikkelonderneming die werkzaamheden verricht gericht op salderen meet, bewaakt en beheerst op een adequate wijze haar liquiditeitsrisico’s.
Artikel 7
Een afwikkelonderneming die werkzaamheden verricht gericht op salderen draagt er zorg voor dat finale verevening uiterlijk aan het einde van de beoogde dag van afwikkeling plaatsvindt.
Artikel 8
Een afwikkelonderneming die werkzaamheden verricht gericht op salderen draagt er zorg dat verevening plaatsvindt in centrale bankgeld voor zover dit beschikbaar is. Indien geen gebruik wordt gemaakt van centrale bankgeld, vermindert en beheerst een afwikkelonderneming de krediet- en liquiditeitsrisico’s die uit verevening voortvloeien.
Artikel 9
Een afwikkelonderneming die werkzaamheden verricht gericht op salderen beschikt over effectieve en duidelijke regels en procedures in het geval van niet-nakoming door een deelnemer van diens verplichtingen jegens de andere deelnemers en de afwikkelonderneming. Deze regels en procedures waarborgen dat de afwikkelonderneming tijdig maatregelen neemt waardoor mogelijke verliezen en vermindering van liquiditeit worden beperkt en zij aan haar uit afwikkeldiensten voortvloeiende verplichtingen blijft voldoen.
Artikel 10
Een afwikkelonderneming identificeert, bewaakt en beheerst haar algemene bedrijfsrisico’s adequaat en beschikt over voldoende liquide activa of andere mogelijkheden die waarborgen dat de afwikkelonderneming haar bedrijfsvoering en dienstverlening kan voortzetten dan wel uitvoering kan geven aan haar herstelplan of in een uiterst geval haar afbouwplan indien deze risico’s zich voordoen.
Artikel 11
Een afwikkelonderneming die werkzaamheden verricht gericht op salderen beheerst haar bewaargevingsrisico’s ten aanzien van haar eigen activa, alsmede die van deelnemers, adequaat. Beleggingen van een afwikkelonderneming gaan gepaard met minimale krediet-, markt- en liquiditeitsrisico’s.
1.
Een afwikkelonderneming identificeert, bewaakt en beheerst haar operationele risico’s adequaat. Een afwikkelonderneming maakt daarbij gebruik van systemen, beleid en controlemaatregelen die tezamen de operationele betrouwbaarheid van de afwikkelonderneming waarborgen en mogelijkheden bieden om de capaciteit van haar dienstverlening op te schalen. Een afwikkelonderneming stuurt aan op het voortzetten van haar bedrijfsvoering en dienstverlening en op tijdig herstel indien sprake is van een onderbreking daarin.
2.
Voor zover een afwikkelonderneming saldeert, is van een tijdig herstel als bedoeld in het eerste lid sprake indien de herstelperiode niet langer duurt dan twee uur.
3.
Een afwikkelonderneming die verzoeken doorzendt of goedkeurt waarborgt een minimale beschikbaarheid van haar kritische systemen van 99,88% gemeten op kwartaalbasis gedurende het hogevraagtijdvak en 98,5% daarbuiten. Hiertoe stelt zij zelf een beschikbaarheidsnorm op die boven de beschikbaarheidsnorm tijdens het hogevraagtijdvak ligt en die past bij het aantal door haar afgewikkelde transacties, teneinde het risico te mitigeren dat de afwikkelonderneming de minimale beschikbaarheid niet bereikt in een gegeven kwartaal.
Artikel 13
Een afwikkelonderneming identificeert, bewaakt en beheerst haar risico’s als gevolg van indirecte deelnemers adequaat.
Artikel 14
Een afwikkelonderneming die werkzaamheden verricht gericht op salderen identificeert, bewaakt en beheerst haar risico’s als gevolg van verbindingen met andere afwikkelondernemingen adequaat.
Artikel 15
Ten behoeve van het effectief verlenen van afwikkeldiensten, als bedoeld in artikel 3:73b van de wet, doet de afwikkelonderneming aan de betaaldienstverleners aan welke zij afwikkeldiensten verleent toezeggingen inzake het serviceniveau binnen welke de afwikkeldiensten worden verleend en zorgt de afwikkelonderneming ervoor dat die toezeggingen met hoge mate van zekerheid worden nagekomen.
Artikel 16
[Wijzigt de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011.]
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 18
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 24 april 2014
De Nederlandsche Bank N.V.
directeur