Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
+ Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Subsidierondes en subsidieplafond
Artikel 4. Vereisten aanvraag
Artikel 5. Onderlinge verhoudingen subsidies
Artikel 6. Adviescommissie
Artikel 7. Weigeringsgrond
Artikel 8. Verplichtingen voor de subsidieontvanger
Artikel 9. Intrekkings- en wijzigingsgronden subsidievaststelling
Artikel 10. Meldingsplicht
+ Artikel 11. Termijnen & subsidieverlening en -vaststelling
Artikel 12. Subsidiabele activiteit
Artikel 13. Vereisten aanvrager
Artikel 14. Aanvraag
Artikel 15. Beoordelingscriteria
Artikel 16. Verplichtingen subsidieontvanger
+ Artikel 17. Hoogte van de subsidie
Artikel 18. Subsidiabele activiteit
Artikel 19. Vereisten aanvrager
Artikel 20. Hoogte van de subsidie
Artikel 21. Nadere vereisten
Artikel 22. Aanvraag
Artikel 23. Beoordelingscriteria
+ Artikel 24. Verplichtingen subsidieontvanger
Artikel 25. Subsidiabele activiteit
Artikel 26. Vereisten aanvrager
Artikel 27. Hoogte van de subsidie
Artikel 28. Aanvraag
Artikel 29. Vereisten
Artikel 30. Beoordelingscriteria
+ Artikel 31. Verplichtingen subsidieontvanger
Artikel 32. Slotbepalingen
Artikel 33. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Digitale literatuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling Digitale literatuur
De Stichting Nederlands Letterenfonds,
gelet op de Algemene wet bestuursrecht,
gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,
gelet op het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds,
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Letterenfonds: Stichting Nederlands Letterenfonds;
b. bestuur: de directeur-bestuurder van het Letterenfonds;
c. talentontwikkeling interdisciplinair: alle werkzaamheden waarbij meer dan één discipline betrokken is en die onder begeleiding verbonden zijn aan:
i. onderzoek naar artistieke verdieping op multimediaal vlak of de ontwikkeling van multimediale vaardigheden voor de eigen professionele beroepspraktijk van schrijven en vertalen in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan, of,
ii. een voorstudie voor een uit te voeren Nederlands- of Friestalig project, die resulteert in een reëel projectplan;
d. project: een multimediale literaire productie met ten minste een in het Nederlands of Fries gestelde literaire inhoud, waarbij de digitale omgeving van wezenlijke invloed is op de inhoud;
e. online tijdschrift: een literair digitaal platform met een redactie waarop auteurs, vertalers, kunstenaars en critici hun Nederlands- of Friestalig werk publiceren;
f. contract: een overeenkomst tussen auteur of vertaler en uitgeverij betreffende de exploitatierechten op de publicatie waarin minimaal de bepalingen over het royalty-percentage en de licentie zijn overeengekomen, zoals geregeld in het Modelcontract GAU/VvL voor Uitgave Literair Werk, Uitgave Kinderboek, Digitale Publicaties en Literaire Vertaling;
g. uitgeverij: een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit ten behoeve van de uitgave van literaire werken;
h. Nederland: het land Nederland, inclusief de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze regeling is van toepassing op projectsubsidies die het bestuur verstrekt in de categorieën:
a. talentontwikkeling interdisciplinair,
b. projecten, en,
c. online tijdschriften.
1.
Het bestuur behandelt de aanvragen voor projectsubsidies, bedoeld in artikel 2, categorieën a en b, in minimaal één subsidieronde per jaar.
2.
Het bestuur behandelt de aanvragen voor online tijdschriften, bedoeld in artikel 2, categorie c, in een subsidieronde eens in de twee jaar.
3.
Het bestuur kan per categorie en per subsidieronde een subsidieplafond vaststellen en bepalen hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld. Het besluit hiertoe wordt bekendgemaakt via de website van het Letterenfonds.
4.
Het bestuur beoordeelt de aanvragen per subsidieronde en per categorie in onderlinge vergelijking op grond van de voor de betreffende categorie geldende beoordelingscriteria.
5.
Het Letterenfonds publiceert de sluitingsdata van de subsidierondes en de subsidieplafonds op zijn website.
1.
De aanvraag heeft betrekking op niet meer dan één van de categorieën, bedoeld in artikel 2 en per categorie wordt per ronde niet meer dan één aanvraag door dezelfde aanvrager ingediend. Een aanvraagformulier is te downloaden op de site van het Letterenfonds en wordt naar waarheid, volledig en volgens de bij het formulier vermelde richtlijnen ingevuld, voorzien van alle gevraagde bijlagen.
2.
Een aanvrager die een aanvraag indient voor een subsidie als bedoeld in artikel 2, categorieën a of b, kan niet in dezelfde of in een navolgende subsidieronde een aanvraag indienen voor een subsidie in de categorie c. Een aanvrager die een aanvraag indient voor een subsidie in categorie c, kan niet in dezelfde of in een navolgende subsidieronde een aanvraag indienen voor een subsidie in de categorie a of b.
3.
Een aanvraag voor eenzelfde project, dat eerder door het bestuur is afgewezen, wordt niet meer in behandeling genomen, tenzij de inhoud van de aanvraag volgens het bestuur substantieel gewijzigd
4.
De aanvrager licht desgevraagd in de aanvraag toe op welke wijze de privacyregelgeving bij de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verkregen, in acht wordt genomen.
Artikel 5. Onderlinge verhoudingen subsidies
Het bestuur kan nadat een subsidie is verstrekt in de categorie genoemd in artikel 2, onderdeel a, op aanvraag een subsidie voor een navolgend project verstrekken genoemd in artikel 2, onderdeel b. Het verstrekken van een subsidie in één van de categorieën bindt het bestuur in geen geval tot het verstrekken van enige andere bijdrage in de overige categorieën.
1.
Een adviescommissie samengesteld uit leden van de raad van advies als bedoeld in het Huishoudelijk reglement van het Letterenfonds adviseert het bestuur over de toets aan de beoordelingscriteria in de onderscheidenlijke categorieën. Het bestuur betrekt genoemd advies bij zijn besluit over de aanvraag.
2.
De adviescommissie kan bij de advisering zo nodig worden aangevuld met een of meer andere deskundigen en gebruikmaken van de adviezen van een externe adviseur.
3.
De adviescommissie kan de aanvragers uitnodigen de aanvraag mondeling toe te lichten.
1.
Een aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen, indien de aanvrager niet aantoonbaar heeft voldaan aan voorschriften gesteld aan eerder door het Letterenfonds toegekende subsidies, dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer verplichtingen verbonden aan een eerdere subsidieverstrekking door het Letterenfonds.
2.
Onverminderd het bepaalde in de Awb wordt een aanvraag voor een subsidie afgewezen indien naar het oordeel van het bestuur niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.
3.
Het Letterenfonds wijst aanvragen af als het budget van de regeling is uitgeput.
1.
De subsidieontvanger vermeldt in alle producties en publieksuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten de naam, het logo en de website van het Letterenfonds. De subsidieontvanger verschaft het Letterenfonds vanaf de aanvang van de gesubsidieerde activiteiten kosteloze toegang tot de digitale content, en doet eventuele producties direct na gereedkomen aan het Letterenfonds toekomen.
2.
De subsidieontvanger bewaart het resultaat van de gesubsidieerde activiteit en het vervaardigde (digitale) publiciteitsmateriaal ten minste twee jaar, tenzij de ontvanger van die verplichting wordt ontheven.
3.
Het Letterenfonds kan het in het vorige lid genoemde publiciteitsmateriaal aanwenden voor publicitaire doeleinden in eigen publicaties, bij eigen activiteiten en op de website van het Letterenfonds, zonder hiervoor een auteursrechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn. De ontvanger vrijwaart het Letterenfonds voor aanspraken van derden op auteursrechtelijke vergoeding bij gebruik van genoemd materiaal.
4.
De subsidieontvanger draagt zorg voor een zodanige omgang met en vastlegging van intellectuele eigendomsrechten dat hij in staat kan worden geacht de gesubsidieerde activiteit uit te voeren.
5.
De subsidieontvanger dient de subsidie daadwerkelijk te gebruiken voor de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en niet voor enige andere activiteit of last van hemzelf of zijn instelling behalve die in de aanvraag genoemd is.
1.
Het bestuur kan de subsidievaststelling intrekken of wijzigen als deze niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
2.
Als het bestuur constateert dat substantiële wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de bij de aanvraag verstrekte gegevens, kan het bestuur de subsidievaststelling intrekken of wijzigen.
3.
Het bestuur is bevoegd de subsidievaststelling te wijzigen dan wel in te trekken wanneer de termijn, bedoeld in artikel 16 en artikel 21, vierde lid, is overschreden en de aanvrager naar het oordeel van het bestuur hiervoor geen gegronde redenen heeft kunnen aanvoeren.
4.
Het bestuur is bevoegd de subsidievaststelling te wijzigen dan wel in te trekken op grond van het overlijden van de aanvrager.
5.
De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.
6.
Het bedrag waarmee de subsidie eventueel wordt verlaagd wordt verrekend met eventueel nog te betalen gedeelten van de subsidie of teruggevorderd.
Artikel 10. Meldingsplicht
De aanvrager verplicht zich zodra aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet geheel, niet tijdig of niet volgens de daaraan verbonden verplichtingen zullen worden verricht, dit zo snel mogelijk te melden aan het Letterenfonds.
1.
Het bestuur beslist binnen 13 weken na afloop van de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend.
2.
De termijn genoemd in het vorige lid bedraagt 22 weken, indien over de aanvraag advies wordt ingewonnen bij een adviescommissie.
3.
Bij het verlenen van de subsidie geeft het bestuur direct een beschikking tot subsidievaststelling. In de beschikking wordt de wijze van betaling van de subsidie bepaald.
Artikel 12. Subsidiabele activiteit
Het bestuur stelt subsidies ter beschikking ten behoeve van een zelfevaluatie in het kader van talentontwikkeling interdisciplinair.
1.
De aanvrager van een subsidie bedoeld in artikel 12 is een natuurlijk persoon, ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Nederland en heeft ten minste één Nederlands- of Friestalig literair werk gepubliceerd bij of vertaald voor een uitgeverij op basis van een contract.
2.
Indien een eerdere aanvraag bij het Letterenfonds is afgewezen op grond van een kwaliteitscriterium uit een van de regelingen van het Letterenfonds of zijn rechtsvoorgangers, kan pas een aanvraag worden ingediend als een nieuw werk op zijn kwaliteit kan worden beoordeeld.
3.
De aanvrager kan geen nieuwe aanvraag indienen alvorens een activiteit die op grond van deze regeling, of een daaraan voorafgaande regeling, werd gesubsidieerd en waarbij hij betrokken is, aantoonbaar is voltooid.
1.
De aanvraag voor een subsidie bedoeld in artikel 12 dient te bevatten:
a. een opzet voor een persoonlijk ontwikkelingsplan of voor een voorstudie en een globale planning van de activiteiten;
b. een voorstel met betrekking tot begeleiding;
c. een uitgebreid cv;
d. een begroting van de verwachte kosten.
2.
De aanvrager is bij de indiening van de aanvraag nog niet gestart met de werkzaamheden waarvoor hij aanvraagt.
Artikel 15. Beoordelingscriteria
Een aanvraag voor een subsidie bedoeld in artikel 12 wordt getoetst aan:
a. de inhoudelijke kwaliteit van de geplande activiteiten;
b. de staat van dienst van de aanvrager;
c. de kwaliteit van de ideeën over mogelijke begeleiding en de onderbouwing daarvan;
d. de kwaliteit van de ideeën over mogelijke samenwerkingspartners en de onderbouwing daarvan;
e. de deugdelijkheid van de begroting.
Artikel 16. Verplichtingen subsidieontvanger
Een zelfevaluatie inzake de effecten van de geplande moet door de subsidieontvanger binnen een jaar na subsidievaststelling zijn afgerond.
Artikel 17. Hoogte van de subsidie
De toe te kennen subsidie bedraagt per aanvraag een maximumbedrag dat wordt bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds.
Artikel 18. Subsidiabele activiteit
Het bestuur stelt subsidies ter beschikking ten behoeve van de ontwikkeling of totstandkoming van projecten.
1.
De aanvrager van een subsidie is een uitgeverij of een in Nederland gevestigde rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, niet zijnde een bibliotheek, onderwijsinstelling of daaraan gerelateerde instelling, en beschikt over een aantoonbaar netwerk in het literaire veld.
2.
De aanvrager dient met zijn project een in hoofdzaak cultureel belang. Als het belang primair commercieel, vaktechnisch of wetenschappelijk van aard is, kan geen subsidie worden aangevraagd.
3.
De aanvrager kan niet eerder aanvragen dan dat een activiteit waarbij hij betrokken is die met subsidie op grond van deze regeling, of een daaraan voorafgaande regeling, tot stand is gekomen, aantoonbaar is voltooid.
Artikel 20. Hoogte van de subsidie
De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal 70% van de begrote, en door het Letterenfonds goedgekeurde, kosten en bedraagt per aanvraag een maximumbedrag dat wordt bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds.
1.
Een project wordt gehonoreerd als het wordt uitgevoerd in één van de volgende domeinen:
Creatie: het creëren van nieuwe vormen van literatuur in een multimediale omgeving waarbij de digitale omgeving van bepalende invloed is op de creatie van deze nieuwe vormen;
Curatorschap: het in een digitale omgeving onderzoeken of maken van onderscheid in de kwaliteit van literaire teksten, en/of het organiseren van een discussie hierover;
Verdieping: de reflectie op de professionele beroepspraktijk van het schrijven, literair vertalen of uitgeven in een digitale omgeving.
2.
Het project wordt door ten minste één andere partij dan de aanvrager ge(co)financierd.
3.
Het project is bij de indiening van de aanvraag nog niet gestart.
4.
Het project moet binnen twee jaar na subsidievaststelling zijn afgerond.
Artikel 22. Aanvraag
De aanvraag bevat:
a. het literaire en redactionele concept van het project inclusief toekomstvisie en een overzicht van de aard, omvang en globale planning van de activiteiten;
b. een toelichting op de staat van dienst van de betrokkenen;
c. een begroting van de verwachte baten en lasten van het project, voorzien van een toelichting per begrotingspost. Bij de baten wordt aangeven welke bedragen reeds zijn toegezegd door andere subsidiegevers of sponsors en in welk stadium van behandeling de aanvraag bij die partijen is;
d. een strategie m.b.t. marketing, publieksbereik en publieksparticipatie;
e. een toelichting op de op het project en op het daaraan ten grondslag liggende materiaal en op de broncode rustende intellectuele eigendomsrechten en hoe de verhouding tussen de aanvrager en de rechthebbenden op deze rechten is geregeld;
f. een toelichting op de vernieuwing of toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande aanbod;
g. een toelichting op samenwerkingsverbanden en partners;
h. een toelichting op de technologie en hoe die technologie wordt ingezet voor de inhoud;
i. een realistisch voorstel voor terugbetaling van de subsidie bij financiële winst;
j. (audiovisueel) documentatiemateriaal;
k. jaarrekening van het voorafgaande jaar en een recente kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
l. desgevraagd de verklaring(en) van de (co)financiers die zich wat betreft financiering, aan het project verbinden.
1.
Een aanvraag voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 18 wordt getoetst aan:
a. de literaire en inhoudelijke kwaliteit, alsook de artistieke meerwaarde ten opzichte van gedrukte media;
b. de vernieuwing of toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande aanbod;
c. de benutting van de digitale omgeving/technologie en hoe die wordt ingezet voor de inhoud, evenals het gebruik van open source software en rechtendragende software;
d. de strategie m.b.t. marketing en publieksbereik, evenals de interactie met of participatie van de online bezoeker;
e. de realiteitszin van de begroting, inclusief cofinanciering;
f. goed ondernemerschap, waarbij een correcte omgang met de in artikel 22, onderdeel e, genoemde intellectuele eigendomsrechten wordt betrokken;
g. de keuze en degelijkheid van de samenwerkingsverbanden en partners.
2.
De beoordelingsfactoren voor projecten worden in onderlinge samenhang gewogen, waarbij voor toekenning van de aanvraag in ieder geval het oordeel over a, c, e en f positief dient te zijn.
3.
Projecten die grotendeels gericht zijn op Creatie als omschreven in artikel 21, eerste lid, krijgen voorrang.
1.
Het bestuur kan de subsidieontvanger de verplichting opleggen dat de verstrekte subsidie wordt terugbetaald uit de exploitatie inkomsten van het project.
2.
Als het bestuur de subsidieontvanger de in het vorige lid bedoelde verplichting oplegt, gaan het bestuur en de ontvanger binnen een jaar nadat de subsidie is vastgesteld een uitvoeringsovereenkomst aan. In deze overeenkomst wordt vastgelegd op welke wijze en onder welke voorwaarden de subsidie aan het Letterenfonds wordt terugbetaald.
3.
De subsidieontvanger van een subsidie bedoeld in artikel 18 houdt, met inachtneming van de privacyregelgeving, het bereik van het project bij en bewaart deze gedurende ten minste twee jaar na beëindiging van het project.
4.
De subsidieontvanger is verplicht de door het Letterenfonds desgevraagde, voor de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst benodigde, stukken tijdig en volledig aan te leveren.
Artikel 25. Subsidiabele activiteit
Het bestuur stelt subsidies ter beschikking ten behoeve van online tijdschriften.
1.
De aanvrager is een in Nederland gevestigde rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, met als kernactiviteit het produceren van een tijdschrift en een aantoonbaar netwerk in het literaire veld.
2.
De aanvrager zorgt voor cofinanciering van ten minste één andere partij.
Artikel 27. Hoogte van de subsidie
De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal 70% van de begrote, en door het Letterenfonds goedgekeurde, kosten en bedraagt per aanvraag een maximumbedrag dat wordt bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds.
1.
Aanvragen worden in één beoordelingsronde beoordeeld.
2.
De aanvraag bevat:
a. het redactionele concept van het online tijdschrift inclusief toekomstvisie en een overzicht met de aard, omvang en globale planning van de activiteiten;
b. een toelichting op de staat van dienst van de redactie;
c. een begroting van de verwachte baten en lasten van het project, voorzien van een toelichting per begrotingspost. Bij de baten wordt aangeven welke bedragen reeds zijn toegezegd door andere subsidiegevers of sponsors en in welk stadium van behandeling de aanvraag bij die partijen is;
d. een strategie m.b.t. marketing, publieksbereik en publieksparticipatie;
e. een toelichting op de op het online tijdschrift en op het daaraan ten grondslag liggende materiaal en op de broncode rustende intellectuele eigendomsrechten en hoe de verhouding tussen de aanvrager en de rechthebbenden op deze rechten is geregeld;
f. een toelichting op samenwerkingsverbanden en partners;
g. een toelichting op de technologie en hoe die technologie wordt ingezet voor de inhoud;
h. jaarrekening van het voorafgaande jaar en een recente kopie uittreksel Kamer van Koophandel.
1.
Het online tijdschrift is naar het oordeel van het bestuur voor 50% of meer literair van aard.
2.
Alle kopij ten behoeve van het online tijdschrift wordt geredigeerd en gecorrigeerd door de redactie.
3.
Het online tijdschrift bestaat voorafgaand aan het indienen van de aanvraag online meer dan 18 maanden.
4.
Vak-, wetenschappelijke en ledenbladen zijn uitgesloten van aanvragen met uitzondering van bladen voor de beroepspraktijk van schrijven en vertalen.
1.
Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende factoren:
a. literaire, inhoudelijke en redactionele kwaliteit;
b. vernieuwing of toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande aanbod. In de praktijk betekent dat bij de subsidietoekenning wordt gekozen voor onderling verschillend georiënteerde online tijdschriften;
c. de benutting van de digitale omgeving/technologie en hoe die ingezet wordt voor de inhoud, evenals het gebruik van open source software en rechtendragende software;
d. strategie marketing en publieksbereik;
e. de realiteitszin van de begroting, inclusief cofinanciering;
f. goed ondernemerschap, waarbij de toelichting op een correcte omgang met de in artikel 28, tweede lid, onderdeel e, genoemde intellectuele eigendomsrechten wordt betrokken;
g. de toekomstvisie ten aanzien van het tijdschrift.
2.
De beoordelingsfactoren worden in onderlinge samenhang gewogen.
Artikel 31. Verplichtingen subsidieontvanger
De subsidieontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 25 stuurt het Letterenfonds elke zes maanden een gedetailleerd overzicht van het bereik van het online tijdschrift.
Artikel 32. Slotbepalingen
Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, een artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
1.
Deze regeling treedt onmiddellijk in werking met ingang van 1 augustus 2015.
2.
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.
3.
Naast en in aanvulling op deze regeling is het Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds van toepassing.
4.
Deze regeling is vastgesteld op 15 juni 2015 door het op die datum vigerende bestuur van de Stichting Nederlands Letterenfonds.
5.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de website van het Letterenfonds (www.letterenfonds.nl).
6.
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Digitale literatuur.
directeur-bestuurder