Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel
3. Begripsbepalingen
4. Administratievoorschriften
5. Declaratievoorschriften
6. Declaratiebepalingen voor het in rekening brengen van de prestatie
7. Overgangsbepaling
8. Intrekking oude regeling
9. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling declaratievoorschriften prestaties ketenzorg dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling declaratievoorschriften prestaties ketenzorg dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg
Ingevolge artikel 36, derde lid, 37 en 38, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van declaratievoorschriften voor prestaties die in het kader van de Beleidsregels ketenzorg dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg geleverd worden.
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als genoemd in het Besluit zorgaanspraken AWBZ en die zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor zover ze de prestaties ketenzorg dementie of Nationaal Programma Ouderenzorg leveren.
2.1 De registratie van de gegevens die zijn genoemd in artikel 4, heeft tot doel:
Het kunnen volgen, toetsen en evalueren van de ontwikkelingen van ketenzorg dementie en het Nationaal Programma Ouderenzorg en de daaruit volgende resultaten in de zorgverlening. Dit in relatie tot de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.
2.2 De declaratievoorschriften die zijn genoemd in artikel 5, hebben tot doel:
Het mogelijk maken van rechtmatige declaratie, het vóórkomen van dubbele declaraties en het vóórkomen van onnodige administratieve lasten.
3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
3.1 Prestatie ketenzorg dementie
De prestatie als bedoeld in artikel 3.1 van de Beleidsregel ketenzorg dementie.
3.2 Prestatie Nationaal Programma Ouderenzorg
De prestatie als bedoeld in artikel 3.2 van de Beleidsregel Nationaal Programma Ouderenzorg.
4.1 Als de prestatie ketenzorg dementie en/of de prestatie Nationaal Programma Ouderenzorg in rekening gebracht wordt in het kader van de betreffende beleidsregel, dan registreert de zorgaanbieder de gegevens volgens de in artikel 36 van de Wmg aangegeven administratievoorschriften.
Daarnaast registreert de zorgaanbieder per afgesproken zorgprestatie volledig en naar waarheid:
a. De met het zorgkantoor (of de zorgkantoren) afgesproken prestatie-indicatoren of prestatie-afspraken of succesfactoren over:
1. efficiëntie in de zorgverlening;
2. toegankelijkheid;
3. cliëntenbelangen en
4. andere kwaliteitsaspecten;
b. De zorgonderdelen die tezamen de opbouw vormen van het totaalproduct dat de zorgaanbieder levert of kan leveren aan een cliënt (of cliëntengroep);
c. De resultaten op uitkomstniveau voor
1. de kwaliteit van zorg;
2. de efficiëntie in de zorg en
3. de cliëntgerichtheid in de zorglevering (evaluatie van de beoogde effecten)
d. Het integrale tarief én de deeltarieven. Hierbij zijn de deeltarieven gekoppeld aan de zorgonderdelen die tezamen de opbouw vormen van het totaalproduct dat de zorgaanbieder levert (of kan leveren) aan een cliënt (of cliëntengroep).
4.2 De verplichting om te registeren omvat alleen de onderwerpen genoemd in artikel 4.1. De manier waarop de registratie plaatsvindt, is aan de zorgaanbieder zelf.
5.1 De zorgaanbieder declareert geen verrichte prestatie in ketenzorg dementie of Nationaal Programma Ouderenzorg in het kader van de betreffende beleidsregel die reeds op een andere wijze is/wordt gedeclareerd of bekostigd.
5.2 De zorgaanbieder dient op de declaratie onderscheid te maken tussen verzekerde zorg onder de zorgverzekering, de AWBZ en overige verzekeringen.
6. Declaratiebepalingen voor het in rekening brengen van de prestatie
De zorgaanbieder declareert uitsluitend de prestaties ketenzorg dementie of Nationaal Programma Ouderenzorg in het kader van betreffende beleidsregel aan een zorgkantoor met wie daartoe een rechtsgeldige zorgovereenkomst is gesloten.
7. Overgangsbepaling
De Regeling declaratievoorschriften en prestaties Ketenzorg Dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg , met kenmerk NR/CA-300-007, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.
8. Intrekking oude regeling
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling declaratievoorschriften en prestaties Ketenzorg Dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg , met kenmerk NR/CA-300-007, ingetrokken.
9. Inwerkingtreding en citeertitel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling declaratievoorschriften prestaties ketenzorg dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
lid Raad van Bestuur/plv. voorzitter.