{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene bepalingen
Aanvraagprocedure
Voorbereiding
Beoordeling
Beslissing & bekendmaking beslissing
Hoogte honorarium compositieopdracht
Uitbetaling
Toekenningsvoorwaarden
Retourneren beoordelingsexemplaren
Regeling bij overlijden
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling compositieopdracht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling compositieopdracht
Algemene bepalingen
1. Het bestuur verleent twee maal per jaar, in de voorjaars- en najaarsprocedure, compositieopdrachten aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.
2. Een compositieopdracht wordt aan een componist toegekend uitsluitend voor het vervaardigen van een in de compositieopdracht omschreven, nog te componeren werk.
3. Compositieopdrachten worden niet toegekend ten behoeve van de totstandkoming van muziekwerken voor film-, video-, dans- en theaterproducties, tenzij deze muziekwerken kunnen worden beschouwd als autonome werken die onafhankelijk van bovengenoemde producties kunnen worden uitgevoerd.
4a. Indien de compositie in samenwerking met meer componisten zal worden gerealiseerd, wordt iedere componist in de gelegenheid gesteld voor zijn aandeel individueel een aanvraag in te dienen. Voorwaarde daarbij is dat een ieder aan de eisen voldoet die gelden voor de individueel werkende aanvrager.
b. Indien niet is aangegeven welk aandeel de aanvrager in het werk zal hebben, wordt uitgegaan van een gelijk aandeel per componist.
5. Indien het werk, waarvoor een compositieopdracht is toegekend, na voltooiing aanmerkelijk bewerkelijker is gebleken dan bij de verlening van de opdracht door het bestuur was verondersteld, kan het bestuur de toegekende uitkering op verzoek van de aanvrager bijstellen. Deze bijstelling kan betrekking hebben op een langere tijdsduur, een meer complexe bezetting van het werk of een grotere bewerkelijkheid dan was voorzien.
Aanvraagprocedure
6. Een compositieopdracht kan worden verzocht door middel van het:
indienen van een aanvraag. Compositieopdrachten kunnen door een componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.
indienen van een voorstel. Voorstellen aan het bestuur tot het verlenen van een compositieopdracht aan een componist kunnen door derden, zoals een orkest, uitvoerend musicus, instelling of organisatie op het gebied van muziek, worden gedaan. Derden dienen schriftelijk hun voorstel aan het bestuur mede te delen, waarbij melding wordt gedaan van de componist(en) voor wie de opdracht wordt verzocht, alsmede de bezetting en de tijdsduur van het voorgestelde werk. Indien het voorstel geen componist(en) aanwijst, beslist het bestuur aan welke componist(en) de opdracht wordt verleend.
7a. Aanvraagformulieren voor compositieopdrachten zijn op verzoek verkrijgbaar bij het bureau van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijnen voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijnen in de voorjaarsprocedure en najaarsprocedure zijn respectievelijk 15 februari en 15 september.
b. De aanvragen dienen uiterlijk op de in het vorige lid genoemde sluitingstermijnen volledig ingevuld en ondertekend in het bezit te zijn van het bureau van het Fonds.
c. Ten behoeve van de sector jazz- en geïmproviseerde muziek kunnen uitsluitend in de voorjaarsprocedure aanvragen en/of voorstellen worden ingediend. De sluitingstermijn is 15 februari van dat jaar.
d. Aanvragen die het bureau na deze sluitingsdata bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door niet-belanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.
e. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.
8a. Op het aanvraagformulier dient de componist melding te maken van:
persoonsgegevens
aanduiding van de gewenste bezetting van het werk;
aanduiding van de gewenste tijdsduur van het werk, of indien het werk in de sector jazz- en geïmproviseerde muziek betreft, een aanduiding van het werk in hele of halve sets;
gepland tijdstip van voltooiing van het werk;
gegevens over de concrete uitvoeringsmogelijkheden van het werk;
de titel, de bezetting en zo mogelijk een geluidsopname van drie recent voltooide en te beoordelen werken en de mededeling of deze eventueel bij Muziekgroep Nederland zijn gedocumenteerd;
voor werken met een omvangrijke bezetting en/of van lange duur, aanvullende gegevens omtrent de concrete uitvoeringsmogelijkheden.
b. Partituren van drie recent voltooide en te beoordelen werken, die niet bij Muziekgroep Nederland zijn gedocumenteerd, dienen bij de aanvraag te worden meegezonden.
c. Aanvragen ten behoeve van de sector jazz- en de geïmproviseerde muziek dienen vergezeld te gaan van thematisch en/of compositorisch materiaal in klinkende en bij voorkeur ook in uitgeschreven vorm, opdat de kwaliteit van het compositorische aandeel in het werk kan worden beoordeeld.
d. Degene die voor het eerst een aanvrage indient, dient bij zijn aanvrage informatie over zijn muzikale achtergrond mee te zenden.
9. Bijstelling van het honorarium ingevolge artikel 5 van deze regeling kan slechts in de najaarsprocedure worden aangevraagd. De sluitingstermijn is 15 september van dat jaar. Op het aanvraagformulier voor het bijstellen van het opdrachthonorarium dient de componist melding te maken van:
persoonsgegevens;
de inhoud van de oorspronkelijke opdracht;
het eerder toegekende honorarium;
de datum van voltooiing van de opdracht;
motivering tenminste inhoudende de redenen waarom volgens de aanvrager het vastgestelde honorarium niet evenredig is met het verrichte werk.
10. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
Voorbereiding
11. Alvorens te beslissen over een aanvraag/voorstel om toekenning van een compositieopdracht, wint het bestuur het advies in van twee, voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze commissies vergaderen onder leiding van de door het bestuur benoemde voorzitter.
12. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen/voorstellen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan twee maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen/voorstellen.
Beoordeling
13. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 19d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet toekennen van een compositieopdracht op grond van de volgende (combinatie van) factoren, waarvan de kwaliteitsfactor voorop staat:
de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van het resultaat, gebaseerd op de kwaliteit van de door de betrokken componist vervaardigde werken. Daarbij wordt aandacht besteed aan muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap;
de aard van het voorgestelde werk en de functie daarvan voor het Nederlandse muziekleven;
ondersteuning van de aanvraag vanuit het muziekleven;
bevordering van de totstandkoming van nieuw werk dat recht doet aan de verschillende facetten van het Nederlandse muziekleven;
de (mate van) realisering van eerdere opdrachten;
de kans dat en het te verwachten tijdstip waarop het werk waarvoor een compositieopdracht wordt aangevraagd daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht. Naarmate het voorgestelde werk van een grotere omvang zal zijn, worden bij de beoordeling van de aanvraag zwaardere eisen gesteld ten aanzien van de mate van waarschijnlijkheid dat het werk daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.
en al wat verder van belang kan zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.
Beslissing & bekendmaking beslissing
14a. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 12 bepaalde termijn, komen de adviescommissies in vergadering bijeen om onder leiding van de voorzitter de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.
b. Voor de aanvragen op het gebied van de jazz- en geïmproviseerde muziek wordt een aparte vergadering met beide commissies jazz- en geïmproviseerde muziek belegd onder leiding van de voorzitter.
15. In aansluiting op de in het vorige artikel bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet toekennen van een compositieopdracht en over de hoogte van het honorarium in geval van toekenning wordt, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.
16a. Het bestuur streeft er naar een ieder die een aanvraag/voorstel heeft ingediend zo spoedig mogelijk na de besluitvorming schriftelijk van het genomen besluit mededeling te doen.
b. De componist aan wie een opdracht is verleend zonder dat hij een daartoe strekkende aanvrage heeft ingediend ontvangt eveneens schriftelijk bericht van dit besluit. De componist wordt door het bestuur uitgenodigd de opdracht te aanvaarden. De aanvaarding van de opdracht brengt met zich mee dat dit reglement van toepassing is op de subsidieverlening.
Hoogte honorarium compositieopdracht
17. De hoogte van het honorarium van de compositieopdracht is afhankelijk van de bezetting, tijdsduur en bewerkelijkheid van de voorgestelde compositie en is vertaald in een honorariumtabel. Het bestuur behoudt zich de bevoegdheid voor slechts een deel van de voorgestelde tijdsduur te honoreren.
18. Het bestuur stelt twee honorariumtabellen vast; één ten behoeve van de algemene sector en één ten behoeve van de sector jazz- en geïmproviseerde muziek. Deze tabellen worden gehanteerd bij de vaststelling van de te verlenen opdrachthonoraria en kunnen bij het Fondsbureau worden opgevraagd. De honorariumtabellen zijn geïndexeerd op basis van prijsontwikkeling.
a. algemene sector: Als uitgangspunt bij de berekening geldt dat de honorering van een compositie voor een grootst mogelijke bezetting en bewerkelijkheid – bijvoorbeeld een akte van een opera – overeenkomt met het maximaal toe te kennen jaarbedrag in het kader van de regeling meerjarige honorering. In de honorariumtabel is verdisconteerd dat aan de compositorische idee een relatief hogere waardering wordt toegekend dan aan de tijdsduur van deze compositie, hetgeen impliceert dat korter werk in verhouding hoger wordt gehonoreerd dan werken met een langere tijdsduur.
b. sector jazz- en geïmproviseerde muziek: in de tabel wordt onderscheid gemaakt naar de bewerkelijkheid van het compositorische concept.
Uitbetaling
19a. Op verzoek van de componist kan het bestuur besluiten een voorschot te verlenen, tot een maximum van 60 procent van het in het vooruitzicht gestelde honorarium.
b. De verlening van de compositieopdracht wordt door het bestuur definitief vastgesteld na kennisneming van het resultaat van de opdracht. Het in het vooruitzicht gestelde honorarium, verminderd met eventueel betaalde voorschotten, zal dan met inachtneming van het in het onderstaande lid bepaalde worden uitbetaald.
c. Indien bij definitieve vaststelling van de verleende opdracht wordt geconstateerd dat het voltooide werk afwijkt van de oorspronkelijk geformuleerde opdracht en niet de in artikel 21 bedoelde goedkeuring is verleend, kan het bestuur besluiten over te gaan tot uitbetaling van een lager honorarium dan aanvankelijk in het vooruitzicht was gesteld en/of besluiten tot verrekening met nieuwe subsidies of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van eventueel betaalde voorschotten.
d. Bij intrekking van de opdracht worden eventueel betaalde voorschotten teruggevorderd.
Toekenningsvoorwaarden
20. Degene aan wie een uitkering in de vorm van een compositie-opdracht is toegekend is verplicht het resultaat van deze opdracht bij het Fonds in te dienen binnen de daarvoor bepaalde termijn.
21. Voor wijzigingen met betrekking tot het project waarvoor een opdracht is toegekend, dient, om aanspraak te kunnen behouden op het in het vooruitzicht gestelde honorarium, vooraf schriftelijk de instemming van het bestuur te worden verzocht.
22a. Indien een componist een hem verleende opdracht niet uiterlijk twee jaar na de door hem voor de voltooiing opgegeven datum heeft voltooid, zal de opdracht worden ingetrokken.
b. Aan een componist die een hem twee jaar tevoren door het Fonds verleende opdracht nog niet heeft voltooid, wordt geen nieuwe opdracht verleend.
c. Een componist die twee eerder verleende opdrachten nog niet heeft voltooid, kan geen nieuwe aanvraag indienen.
d. Aan een componist die na aanmaning in gebreke blijft verslag te doen van hetgeen waartoe een eenjarige honorering, een meerjarige honorering of werkbeurs hem in staat heeft gesteld, wordt geen opdracht verleend.
Retourneren beoordelingsexemplaren
23. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, cd's, muziekcassettes e.d.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd. Verondersteld wordt dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.
b. Indien een componist binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.
Regeling bij overlijden
24. De door het Fonds als voorschot op het in het vooruitzicht gestelde honorarium reeds betaalde, wordt bij het overlijden van de componist, voordat deze het werk waarvoor de opdracht werd toegekend heeft kunnen voltooien, niet teruggevorderd.
25. Indien het resultaat van de opdracht is voltooid op het moment van overlijden van de componist en de voltooiing van dit werk nog niet heeft geleid tot een definitieve vaststelling van de toekenning van de opdracht, kunnen de erfgenamen van de componist aanspraak maken op uitkering van het volledige in het vooruitzicht gestelde honorarium minus de reeds toegekende voorschotten. Zij dienen daartoe het voltooide werk binnen een redelijke termijn na het overlijden van de erflater bij het Fonds in te dienen.
Bezwaar en beroep
26a. De aanvrager die zich niet kan verenigen met de gehele of gedeeltelijke afwijzing van zijn aanvraag kan binnen 6 weken nadat de beslissing is medegedeeld bezwaar maken bij het bestuur, volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het huishoudelijk reglement .
b. Tegen een beslissing op bezwaarschrift staat bij de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Den Haag, 25 oktober 2007
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+