Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Reikwijdte regeling
Artikel 3. Taak cliëntenraad
Artikel 4. Bevoegdheden
Artikel 5. Instellen commissie
Artikel 6. Centrale cliëntenraad
Artikel 7. Decentrale cliëntenparticipatie
Artikel 8. Voordracht, benoeming en zittingsduur van de leden
Artikel 9. Einde lidmaatschap
Artikel 10. AdviesAdviescommissie
Artikel 11. Voordracht landelijke cliëntenraad
Artikel 12. Vergaderreglement
Artikel 13. Facilitering
Artikel 14. Vergoedingen
Artikel 15. WA verzekering
Artikel 16. Garantstelling leden
Artikel 17. Geschillen betreffende dit reglement
Artikel 18. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 19. Inwerkingtreding van de regeling
Artikel 20. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling cliëntenparticipatie UWV 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 maart 2018. U leest nu de tekst die gold op 29 maart 2018.
Regeling cliëntenparticipatie UWV 2012
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
a. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, Wet SUWI;
c. Onderdeel Cliëntenparticipatie: het organisatieonderdeel binnen UWV dat zich bezig houdt met de uitvoering van de cliëntenparticipatie;
d. Cliënt: de persoon die een uitkering, een voorziening of ondersteuning bij het vinden van werk ontvangt op grond van een door UWV uitgevoerde wettelijke regeling. Voor het toepassen van deze regeling kan onder cliënt ook worden verstaan de bewindvoerder van één cliënt of een groep cliënten.
e. Cliëntenraad: een uit cliënten bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals in deze regeling omschreven;
f. Belangenorganisatie: cliëntenorganisatie of vakorganisatie.
Artikel 2. Reikwijdte regeling
Deze regeling is van toepassing op de organisatie en werking van de door UWV ingestelde cliëntenraden.
Artikel 3. Taak cliëntenraad
De cliëntenraad heeft tot taak UWV gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het uitvoeringsbeleid en de uitvoeringspraktijk, alsmede ontwikkelingen te signaleren die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van UWV aan cliënten.
1.
Initiatiefrecht
a. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door UWV aan cliënten raken in de overlegvergadering met UWV aan de orde te stellen.
b. De cliëntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door UWV betreffen verbetervoorstellen te doen.
c. De cliëntenraad stelt jaarlijks een activiteitenplan op, dat met UWV wordt besproken.
d. Jaarlijks vóór 1 april maakt de cliëntenraad een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar.
e. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen, in overleg met UWV, gebruik te maken van UWV-deskundigheid.
Alleen in overleg en na toestemming van UWV kan gebruik gemaakt worden van externe deskundigheid.
f. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om een communicatieplan op te stellen.
2.
Informatierecht
a. De cliëntenraad wordt tijdig en volledig geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.
b. De cliëntenraad krijgt spontaan, tijdig en op verzoek alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze regeling omschreven nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.
c. De leden van de cliëntenraad zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van door UWV verstrekte informatie die door UWV als vertrouwelijk is aangemerkt.
3.
Adviesrecht
a. De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding en de totstandkoming van zaken waarmee de cliënt in de uitvoering rechtstreeks wordt geconfronteerd, zoals formulieren, brochures, klachtenrapportages, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.
b. UWV stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over het uitvoeringsbeleid en de uitvoeringspraktijk. Indien UWV de cliëntenraad advies vraagt, wordt het advies binnen vier weken uitgebracht. De cliëntenraad kan het uitbrengen van een advies voor vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. Ten minste de navolgende zaken komen in het overleg tussen de cliëntenraad en UWV aan de orde:
1. klachtenprocedures;
2. de regeling cliëntenparticipatie UWV;
3. privacyreglement;
4. informatie- en voorlichtingsbeleid;
5. belangrijke (voorgenomen)beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan en de positie van de cliënt van UWV;
6. inkoopbeleid re-integratie.
c. Alle adviezen, informatieverzoeken en verbetervoorstellen worden door de cliëntenraad schriftelijk verstrekt en door UWV beoordeeld. UWV verzorgt binnen vier weken een schriftelijke met redenen omklede reactie. UWV kan deze termijn voor vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
1.
Een cliëntenraad heeft de bevoegdheid om in overleg met UWV commissies en/of werkgroepenin het leven te roepen die de raad adviseren.
2.
De commissies worden ingedeeld naar de divisiestructuur van UWV.
3.
De cliëntenraad wijst een lid van de commissie, tevens lid van de cliëntenraad, aan die belast is met de voortgang van die commissie en die als contactpersoon fungeert richting de cliëntenraad.
1.
Er is een centrale cliëntenraad op het niveau van de Raad van Bestuur, bestaande uit 16 leden die cliënt zijn van UWV, een uitkering ontvangen of als werkzoekende staan ingeschreven. Bij de samenstelling van de cliëntenraad wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van het cliëntenbestand van UWV
2.
Als gesprekspartners van deze cliëntenraad treden op een lid van de Raad van Bestuur, de directeur Klant & Service en een of meer beslissingsbevoegden van UWV. De samenwerking wordt éénmaal per jaar geëvalueerd.
3.
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor door de Raad van Bestuur beslissingen kunnen worden genomen en betreft in ieder geval:
a. meerjarig beleidskader, jaarplannen en jaarverslagen;
b. verantwoordingsresultaten;
c. besluiten ter vaststelling van beleidsregels die op cliëntaangelegenheden betrekking hebben;
d. andere beleidsvoorstellen die naar het oordeel van de Raad van bestuur of de centrale cliëntenraad belangrijke maatschappelijke consequenties hebben of principieel van aard zijn;
e. monitoring en evaluatie van algemeen functioneren (structuur) cliëntenparticipatie;
f. Beleid ten aanzien van Cliëntenparticipatie op de werkpleinen.
4.
De cliëntenraad overlegt minimaal vier keer per jaar met UWV.
1.
Per district is er een cliëntenraad op niveau van het management van dat district, bestaande uit 16 leden, die cliënt zijn van UWV, een uitkering ontvangen of als werkzoekende staan ingeschreven en woonachtig zijn in dat district.
Bij de samenstelling van de cliëntenraad wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van het cliëntenbestand van UWV.
2.
Als gesprekspartner van deze cliëntenraad treedt op de districtsmanager Klant & Service en een of meer districtsmanagers van andere onderdelen van UWV.De samenwerking wordt éénmaal per jaar geëvalueerd.
3.
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor op districtsniveau beslissingen kunnen worden genomen en betreft in ieder geval:
a. persoonlijke dienstverlening (omgang met de cliënt);
b. toegankelijkheid, bereikbaarheid, contact met UWV-functionaris;
c. informatievoorziening,;
d. uitvoeringsprocedures;
e. uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken;
f. klachtenrapportages en -analyse;
g. dienstverlening op werkpleinniveau
4.
De cliëntenraad overlegt minimaal vier keer per jaar met UWV.
5.
De cliëntenraad kan in overleg met UWV instrumenten toepassen voor het verkrijgen van cliëntsignalen vanuit de uitvoeringspraktijk in de lokale vestigingen (werkpleinen). Instrumenten die met instemming van UWV worden toegepast, worden door het UWV gefaciliteerd.
6.
De cliëntenraad is bevoegd deel te nemen aan overlegvormen op het gebied van cliëntenparticipatie op de lokale vestigingen (werkpleinen). Op cliëntenraadsleden die deelnemen aan deze overlegvormen is de regeling Onkosten- en reiskostenvergoeding die als bijlage bij deze regeling is opgenomen, onverkort van toepassing.
1.
Kandidaten voor het lidmaatschap van een cliëntenraad worden voorgedragen door de belangenorganisaties in onderling overleg.
2.
De door de belangenorganisaties voorgedragen cliënten worden als leden van de afzonderlijke raden door UWV benoemd voor een periode van 4 jaar. Benoemingen kunnen eenmalig met eenzelfde periode (van 4jaar) verlengd worden.
3.
UWV kan bij ontstentenis van een of meer in het eerste lid bedoelde voordrachten na zes maanden nadat bekend is geworden dat een zetel vacant komt, besluiten dat de vacante zetel wordt vervuld op bindende voordracht van de betrokken cliëntenraad.
4.
Werving van de in het vorige lid bedoelde leden vindt plaats via dagbladadvertenties en het internet. Selectie vindt plaats door een door de betrokken cliëntenraad uit zijn midden aangewezen selectiecommissie.
5.
De leden van de cliëntenraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een raadssecretaris en een webmaster voor de duur van een jaar. Zij zijn na afloop van deze periode herkiesbaar.
6.
De plaatsvervangend voorzitter fungeert alleen als voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.
7.
De cliëntenraad kan de voorzitter, diens plaatsvervanger, de secretaris of de webmaster uit zijn functie ontslaan met dien verstande dat een besluit daartoe de instemming behoeft van tweederde deel van de leden van de cliëntenraad. Een dergelijk besluit heeft geen gevolgen voor het lidmaatschap van de cliëntenraad. Het voornemen tot ontslag uit een functie dient te worden geagendeerd en wordt ten minste 14 dagen vóór aanvang van de vergadering aan de cliëntenraad bekend gemaakt.
8.
Tenzij de voorzitter of de cliëntenraad anders besluit, treedt de voorzitter op als woordvoerder van de cliëntenraad.
9.
Een cliëntenraadslid kan slechts in één raad zitting nemen.
1.
Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt:
a. wegens overlijden;
b. op eigen verzoek;
c. op verzoek van de organisatie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen;
d. wegens verzuim dan de helft of meer van de vergaderingen van de cliëntenraad op jaarbasis;
e. indien het lid de status van cliënt verliest;
f. wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd
2.
Indien de meerderheid van de leden van een cliëntenraad van oordeel is dat door toedoen van een lid de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de cliëntenraad wordt belemmerd, kan de cliëntenraad de Raad van Bestuur verzoeken het lidmaatschap van het desbetreffende lid te beëindigen. De Raad van Bestuur beslist op basis van een bindend advies van de adviescommissie als bedoeld in artikel 10.
3.
Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid wordt het betreffende cliëntenraadslid gedurende de procedure van de adviescommissie uitgesloten van alle activiteiten van de cliëntenraad.
4.
Indien het lidmaatschap op basis van het eerste of tweede lid eindigt wordt het betreffende lid vervangen door een nieuw te benoemen lid. De benoeming geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
5.
Bij voorzien langdurig verzuim van een cliëntenraadslid kan de belangenorganisatie die het lid heeft voorgedragen, na overleg met UWV voor de duur van het verzuim een vervangend lid afvaardigen. De bepalingen in deze regeling met betrekking tot de facilitering en vergoedingen van de (leden van een) cliëntenraad zijn eveneens van toepassing op vervangende leden.
adviescommissie
1.
Taak
De adviescommissie heeft tot taak terzake van een verzoek als bedoeld in artikel 9, tweede lid een bindend advies ten behoeve van de Raad van Bestuur af te geven.
2.
Samenstelling
De adviescommissie bestaat uit twee juristen en een onafhankelijke voorzitter, waarbij zowel de achterbanorganisaties als UWV het recht hebben om één jurist te leveren. In het geval de achterbanorganisaties geen gebruik maken van dit recht dan levert UWV beide juristen.
De leden van de adviescommissie worden benoemd voor 4 jaar, Daarna kan éénmalige herbenoeming plaatsvinden van nogmaals 4 jaar.
De voorzitter wordt benoemd door UWV en de centrale cliëntenraad.
In geval een lid van de adviescommissie gewraakt wordt of zich verschoont draagt UWV in overleg met de Cliëntenraad zorg voor vervanging.
3.
Wraking en verschoning
Een lid van de adviescommissie kan op verzoek van één of beide partijen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel zouden kunnen bemoeilijken. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan uiterlijk op de zitting waarop het verzoek als bedoeld in artikel 9 tweede lid wordt behandeld.
De overige leden van de adviescommissie beslissen of de wraking terecht is gedaan. Bij staking van stemmen wordt dit geacht het geval te zijn.
Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in de eerste volzin kan een lid van de adviescommissie zich terzake van de behandeling van het verzoek verschonen. Hij is verplicht dit te doen, indien de beide overige leden van de adviescommissie, die aan de behandeling van het verzoek zullen deelnemen, van oordeel zijn dat de bedoelde feiten of omstandigheden zich te zijnen aanzien voordoen.
De beslissing op het wrakingsverzoek alsmede de beslissing tot verschoning wordt aan partijen medegedeeld.
4.
Geheimhouding
De leden van de adviescommissie zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens, welke hen bij de behandeling van het verzoek ter kennis zijn gekomen
5.
Bijstand of vertegenwoordiging
Partijen hebben het recht zich door een derde te laten bijstaan of vertegenwoordigen.
6.
Hoor en wederhoor
De adviescommissie roept de (plaatsvervangend) voorzitter van de cliëntenraad en het voor vervanging voorgedragen lid op teneinde mondeling te worden gehoord. De adviescommissie stelt plaats, dag en uur vast en stelt partijen daarvan op de hoogte.
De adviescommissie kan partijen op hun verzoek toestaan getuigen of deskundigen mee te nemen en door haar te doen horen. De namen en adressen dienen uiterlijk één week voor de zitting van de adviescommissie aan haar te zijn opgegeven.
7.
Inlichtingen, getuigen en deskundigen
De adviescommissie kan, indien zij dat noodzakelijk acht, zelf inlichtingen inwinnen, onder meer door het horen van getuigen of deskundigen, door het instellen van een onderzoek of door het doen instellen van een onderzoek door een of meer door haar aan te wijzen deskundigen. De adviescommissie geeft daarvan kennis aan partijen. Partijen kunnen bij het horen van getuigen of deskundigen desgewenst aanwezig zijn. De adviescommissie verstrekt een afschrift van het deskundigenrapport aan partijen, die daarop binnen twee weken schriftelijk bij de adviescommissie kunnen reageren. De adviescommissie kan de termijn van twee weken bekorten of verlengen.
8.
Bevoegdheden commissie
De adviescommissie kan uit eigen beweging of op verzoek van een van de partijen, partijen (nadrukkelijk) uitnodigen om te proberen alsnog zelf de zaak te schikken, al dan niet via een mediationtraject. Daartoe zal de procedure bij de adviescommissie voor een door de commissie te bepalen duur worden opgeschort. Indien partijen niet zelf tot een oplossing komen wordt de procedure voortgezet. De adviescommissie kan in elke stand van de procedure mediation voorstellen.
9.
Besluit
De adviescommissie beslist naar redelijkheid en billijkheid. De adviescommissie beslist met meerderheid van stemmen. Het besluit wordt door de voorzitter ondertekend en schriftelijk aan partijen medegedeeld.
Het besluit bevat in elk geval:
a. de namen van de leden van de adviescommissie;
b. de namen en woon-, c.q. vestigingsplaatsen van de opgeroepen partijen;
c. de dagtekening van het besluit;
d. de motivering van het gegeven advies.
1.
De centrale cliëntenraad benoemt uit zijn midden 3 leden en 3 plaatsvervangend leden die namens de centrale cliëntenraad voor een periode van 4 jaar zitting nemen in de Landelijke Cliëntenraad als bedoeld in artikel 8 Wet SUWI.
2.
Indien het lid of plaatsvervangend lid niet langer lid is van de centrale cliëntenraad, eindigt ook zijn lidmaatschap van de Landelijke Cliëntenraad.
Artikel 12. Vergaderreglement
Voor een goed verloop van het vergaderproces van cliëntenraden wordt een vergaderreglement opgesteld in overleg met de centrale cliëntenraad. In het vergaderreglement wordt ten minste aandacht besteed aan:
a. de leiding van de vergadering;
b. de totstandkoming van de agenda en de verslaglegging
c. de verplichting tot het bijeenroepen van een vergadering op verzoek van UWV of een meerderheid van de leden van de cliëntenraad;
d. het besluitvormingsproces in de vergaderingen.
1.
UWV draagt er zorg voor dat de raden, via het onderdeel Cliëntenparticipatie, in de vorm van een adviseur cliëntenparticipatie adequaat worden ondersteund.
2.
UWV zorgt voor een adequate vergaderaccommodatie en daarbij behorende aanvullende voorzieningen.
3.
De adviseur cliëntenparticipatie treedt op als intermediair tussen cliëntenraad en UWV. Verzoeken om informatie, signalen, antwoorden op vragen, voorstellen, adviezen, en dergelijke lopen via de adviseur cliëntenparticipatie. De raadssecretaris van de cliëntenraad bewaakt de afhandeling er van.
4.
UWV draagt er zorg voor dat de leden van de cliëntenraad scholing ontvangen teneinde hun taken te kunnen uitvoeren. De inhoud van de scholing wordt bepaald in overleg met de cliëntenraad en behelst in elk geval:
a. de hoofdlijnen van en relevante ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid;
b. de UWV-organisatie;
c. trainingen op het terrein van onder andere onderhandelingsvaardigheden, vergadertechniek, en voorzitterschapen secretarisrol.
Artikel 14. Vergoedingen
De leden van de cliëntenraad hebben recht op een door UWV vast te stellen onkostenvergoeding en een vergoeding voor reis- en verblijfskosten. UWV stelt hiertoe een regeling ‘Onkosten- en reiskostenvergoeding cliëntenraadsleden UWV ’ op.
Artikel 15. WA verzekering
De leden van de cliëntenraden zijn door UWV verzekerd tegen het risico op zaakschade en letselschade met betrekking tot deelname aan het verkeer van en naar de UWV locaties. Schades kunnen bij UWV worden gemeld.
Artikel 16. Garantstelling leden
UWV draagt er zorg voor dat cliënten die lid zijn of waren van een cliëntenraad uit hoofde van hun lidmaatschap op geen enkele wijze worden benadeeld ten aanzien van de uitkering, de voorziening of de ondersteuning bij het vinden van werk die zij ontvangen van UWV en dat zij correct worden bejegend door medewerkers van UWV.
Artikel 17. Geschillen betreffende dit reglement
Geschillen voortkomend uit de interpretatie van deze regeling worden aan de centrale cliëntenraad voorgelegd. Indien nodig worden geschillen geregeld in overleg tussen de Raad van Bestuur (of namens de Raad van Bestuur) en de centrale cliëntenraad.
1.
Het Besluit regeling cliëntenparticipatie UWV van 15 november 2009 wordt ingetrokken.
2.
UWV maakt het bestaan van een structuur van cliëntenparticipatie bekend bij de cliënten van UWV en de belangenorganisaties. Daarnaast zorgt UWV voor bekendmaking van de regeling.
3.
Elke cliëntenraad evalueert jaarlijks tezamen met UWV het functioneren van de raad, alsmede de wijze waarop door de raad aan cliëntenparticipatie in het algemeen invulling wordt gegeven. Indien er op basis van deze evaluatieronde reden is de regeling aan te passen dan wordt hiertoe door UWV besloten na overleg met de centrale cliëntenraad.
4.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist UWV in goed overleg met de centrale cliëntenraad.
a. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 20. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling cliëntenparticipatie UWV 2012.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 21 februari 2012
voorzitter Raad van Bestuur.