Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Reikwijdte regeling
Artikel 3. Taak cliëntenraad
Artikel 4. Bevoegdheden
Artikel 5. Instellen commissie
Artikel 6. Cliëntenraad op het niveau van de Raad van Bestuur
Artikel 7. Cliëntenraad op het niveau van de directie van de AG-divisie
Artikel 8. Cliëntenraad op het niveau van de directie van de WW-divisie
Artikel 9. Cliëntenraden op het niveau van de regiodirectie AG
Artikel 10. Cliëntenraden op het niveau van de regiodirectie WW
Artikel 11. Voordracht, benoeming en zittingsduur van de leden.
Artikel 12. Voordracht landelijke cliëntenraad
Artikel 13. Vergadering
Artikel 14. Facilitering
Artikel 15. Vergoedingen
Artikel 16. Garantstelling deelnemers
Artikel 17. Non-discriminatiecode
Artikel 18. Geschillen betreffende dit reglement
Artikel 19. Slotbepalingen
Artikel 20. Inwerkingtreding van de regeling
Artikel 21. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling cliëntenparticipatie UWV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op 17 januari 2009.
Regeling cliëntenparticipatie UWV Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Gelet op de artikelen 10 en 11 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Definities
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
a. Wet SUWI : Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
b. UWV : het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, Wet SUWI;
c. Onderdeel Cliëntenparticipatie UWV : het organisatieonderdeel binnen het UWV dat zich bezig houdt met de uitvoering van de cliëntenparticipatie;
d. Cliënt : de persoon die een uitkering of voorziening ontvangt op grond van een door het UWV uitgevoerde wettelijke of aanvullende regeling;
e. Cliëntenraad : een uit cliënten bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals in deze regeling omschreven;
f. Belangenorganisatie : cliëntenorganisatie of vakorganisatie.
Artikel 2. Reikwijdte regeling
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling is van toepassing op de organisatie van de door het UWV ingestelde cliëntenraden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 3. Taak cliëntenraad
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De cliëntenraad heeft tot taak het UWV gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het uitvoeringsbeleid en de uitvoeringspraktijk, alsmede ontwikkelingen te signaleren.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 4. Bevoegdheden
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
a. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door het UWV raken in de overlegvergadering met het UWV aan de orde te stellen.
b. De cliëntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door het UWV betreffen verbetervoorstellen te doen.
c. De cliëntenraad stelt jaarlijks een activiteitenplan op, inclusief financiële onderbouwing, dat met het UWV wordt besproken.
d. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van haar taakstelling in voorkomende gevallen, in overleg met het UWV, gebruik te maken van UWV-deskundigheid.
2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
a. De cliëntenraad wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.
b. De cliëntenraad krijgt spontaan en op verzoek alle informatie die het voor de uitoefening van haar taken zoals in deze regeling omschreven nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.
3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
1. De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding en de totstandkoming van zaken waarmee de cliënt in de uitvoering rechtstreeks wordt geconfronteerd, zoals formulieren, brochures, klachtenrapportages, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.
2. Het UWV stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over het uitvoeringsbeleid en de uitvoeringspraktijk.
Indien het UWV de cliëntenraad advies vraagt, wordt het advies binnen vier weken uitgebracht. De cliëntenraad kan het uitbrengen van een advies voor vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
Tenminste de navolgende zaken komen in het overleg tussen de cliëntenraad en het UWV aan de orde:
a. klachtenprocedures;
b. het reglement cliëntenraad;
c. privacyreglement;
d. informatie- en voorlichtingsmateriaal;
e. belangrijke beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan en de positie van de cliënt van het UWV;
f. opdrachtverstrekking aan reïntegratiebedrijven.
3. Alle adviezen, informatieverzoeken en verbetervoorstellen worden door de cliëntenraad schriftelijk verstrekt en door het UWV beoordeeld. Het UWV verzorgt binnen vier weken een schriftelijke met redenen omklede reactie. Het UWV kan deze termijn voor vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
Artikel 5. Instellen commissie
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Een cliëntenraad heeft de bevoegdheid om in overleg met het UWV commissies in het leven te roepen die de raad adviseren. Deze commissies kunnen worden ingesteld op structurele of ad-hoc basis. In deze commissies kunnen ook niet-raadsleden en externe deskundigen zitting hebben.
2.
De bepalingen in deze regeling met betrekking tot de facilitering en vergoedingen van de (leden van een) cliëntenraad zijn eveneens van toepassing op de (leden van een) commissie.
Artikel 6. Cliëntenraad op het niveau van de Raad van Bestuur
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Er is een cliëntenraad op het niveau van de Raad van Bestuur, bestaande uit 18 leden, waarvan 9 leden (te weten, 3 WW-cliënten en 6 AG-cliënten) worden voorgedragen door de vakorganisaties en 9 leden (te weten, 2 WW-cliënten en 7 AG-cliënten) door de cliëntenorganisaties.
2.
Als gesprekspartner van deze cliëntenraad treedt op de voorzitter van de Raad van Bestuur, alsmede een vertegenwoordiger van het onderdeel Cliëntenparticipatie UWV.
3.
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor door de Raad van Bestuur beslissingen kunnen worden genomen en betreft onder andere:
a. meerjarig beleidskader, jaarplannen en jaarverslagen;
b. verantwoordingsresultaten;
c. monitoring en evaluatie van algemeen functioneren (structuur) cliëntenparticipatie;
d. (mede) voorbereiden en bespreken uitkomsten symposium;
4.
De cliëntenraad overlegt minimaal twee keer per jaar met het UWV.
Artikel 7. Cliëntenraad op het niveau van de directie van de AG-divisie
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Er is een cliëntenraad op het niveau van de directie van de AG-divisie, bestaande uit 18 leden, allen AG-cliënten, waarvan 9 leden worden voorgedragen door de vakorganisaties en 9 leden door de cliëntenorganisaties.
2.
Als gesprekspartner van deze cliëntenraad treedt op de directeur van de AG-divisie, alsmede een vertegenwoordiger van het onderdeel Cliëntenparticipatie UWV.
3.
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor door de directeur beslissingen kunnen worden genomen en betreft onder andere:
a. Beleids-/jaarplan van de AG-divisie;
b. Dienstverlening (toegankelijkheid, bekendheid, uitvoering);
c. Kwaliteit (prestaties, termijnstelling, normering, monitoring);
d. monitoring en evaluatie van algemeen functioneren (structuur) cliëntenparticipatie;
e. signalen uit de (regio)raden;
f. monitoring uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken.
4.
De cliëntenraad overlegt minimaal vier keer per jaar met het UWV.
Artikel 8. Cliëntenraad op het niveau van de directie van de WW-divisie
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Er is een cliëntenraad op het niveau van de directie van de WW-divisie, bestaande uit 11 leden, allen WW-cliënten, waarvan 8 leden worden voorgedragen door de vakorganisaties en 3 leden door de cliëntenorganisaties.
2.
Als gesprekspartner van deze cliëntenraad treedt op de directeur van de WW-divisie, alsmede een vertegenwoordiger van het onderdeel Cliëntenparticipatie UWV.
3.
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor door de directeur beslissingen kunnen worden genomen en betreft onder andere:
a. Beleids-/jaarplan van de WW-divisie;
b. Dienstverlening (toegankelijkheid, bekendheid, uitvoering);
c. Kwaliteit (prestaties, termijnstelling, normering, monitoring);
d. monitoring en evaluatie van algemeen functioneren (structuur) cliëntenparticipatie;
e. signalen uit de (regio)raden;
f. monitoring uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken.
4.
De cliëntenraad overlegt minimaal vier keer per jaar met het UWV.
Artikel 9. Cliëntenraden op het niveau van de regiodirectie AG
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Per AG-regio is er een cliëntenraad op niveau van de directie van die AG-regio, bestaande uit 18 leden, allen AG-cliënten uit de betreffende regio, waarvan 9 leden worden voorgedragen door de vakorganisaties en 9 leden door de cliëntenorganisaties.
2.
Als gesprekspartner van deze cliëntenraad treedt op de directeur van de AG-regio, alsmede een vertegenwoordiger van het onderdeel Cliëntenparticipatie UWV.
3.
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor door de directeur beslissingen kunnen worden genomen en betreft onder andere:
a. persoonlijke dienstverlening (omgang met de cliënt);
b. toegankelijkheid, bereikbaarheid, contact met UWV-functionaris;
c. informatievoorziening;
d. uitvoeringsprocedures;
e. uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken;
f. klachtenanalyse.
4.
De cliëntenraad overlegt minimaal 4 keer per jaar met het UWV.
Artikel 10. Cliëntenraden op het niveau van de regiodirectie WW
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Per WW-regio is er een cliëntenraad op niveau van de directie van die WW-regio, bestaande uit 11 leden, allen WW-cliënten uit de betreffende regio, waarvan 8 leden worden voorgedragen door de vakorganisaties en 3 leden door de cliëntenorganisaties.
2.
Als gesprekspartner van deze cliëntenraad treedt op de directeur van de WW-regio, alsmede een vertegenwoordiger van het onderdeel Cliëntenparticipatie UWV.
3.
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor door de directeur beslissingen kunnen worden genomen en betreft onder andere:
a. persoonlijke dienstverlening (omgang met de cliënt);
b. toegankelijkheid, bereikbaarheid, contact met UWV-functionaris;
c. informatievoorziening;
d. uitvoeringsprocedures;
e. uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken;
f. klachtenanalyse.
4.
De cliëntenraad overlegt minimaal 4 keer per jaar met het UWV.
Artikel 11. Voordracht, benoeming en zittingsduur van de leden.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De door de belangenorganisaties voorgedragen cliënten worden als leden van de afzonderlijke raden door het UWV benoemd voor een periode van 3 jaar. Benoemingen kunnen met eenzelfde periode (van 3 jaar) verlengd worden.
2.
De benoemde leden vormen per raad zo veel mogelijk een juiste afspiegeling van het cliëntenbestand UWV en vertegenwoordigen het overgrote deel van de sectoren.
3.
Als een van belangenorganisaties een of meer van het aan haar toebedeelde aantal zetels niet kan vervullen dan kan deze organisatie een van de andere belangenorganisaties deze zetel(s) (voor een afgesproken periode) toebedelen. Deze tijdelijke overheveling vindt plaats met inachtneming van het gestelde in het voorgaande lid.
4.
Teneinde de continuïteit van de raden te waarborgen c.q. te voorkomen dat een raad na drie jaar in zijn geheel moet aftreden worden voor elk van de cliëntenraden AG 9 leden en voor elk van de cliëntenraden WW 5 leden bij aanvang benoemd voor een periode van 2 jaar.
5.
Indien een lid geen cliënt meer is eindigt zijn lidmaatschap van de raad uiterlijk zes maanden na verlies van zijn hoedanigheid van cliënt. De organisatie die het oorspronkelijke lid heeft voorgedragen zal zo spoedig mogelijk een nieuw lid voordragen.
6.
De voordragende belangenorganisatie heeft het recht om de door hem voorgedragen en door het UWV benoemde leden tussentijds gemotiveerd te vervangen.
7.
De leden zijn verplicht tot het bijwonen van de vergaderingen. Indien een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal vergaderingen verzuimt, wordt door de belangenorganisatie een nieuw lid voorgedragen. Wanneer een deelnemer om geldige redenen langdurig moet verzuimen kan de voordragende organisatie in overleg met het UWV een plaatsvervangend lid voordragen.
8.
De leden van de cliëntenraad kiezen uit hun midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Deze laatste fungeert alleen als voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.
Artikel 12. Voordracht landelijke cliëntenraad
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De landelijke raad op bestuursniveau benoemt uit haar midden 2 leden die namens de UWV Cliëntenraad voor een periode van 3 jaar zitting nemen in de Landelijke Cliëntenraad als bedoeld in artikel 12 Wet SUWI.
2.
Indien het lid niet langer lid is van de UWV cliëntenraad, eindigt ook zijn lidmaatschap van de Landelijk Cliëntenraad.
Artikel 13. Vergadering
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Op verzoek van een meerderheid van het aantal leden van de cliëntenraad (voor AG 10 en voor WW 6) of op verzoek van het UWV, in te dienen bij de voorzitter van de cliëntenraad, worden, naast de reguliere vergaderingen, extra vergaderingen belegd.
2.
De voorzitter bepaalt in overleg met het secretariaat de tijd en plaats van de vergaderingen. Een vergadering op verzoek van de leden of het UWV wordt gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen.
3.
De cliëntenraden kunnen ter voorbereiding van het overleg met het UWV dan wel in verband met hun adviserende taak overleg houden.
4.
De voorzitter en het secretariaat stellen in overleg de agenda samen. Ieder lid van de raad heeft het recht om via de voorzitter een onderwerp op de agenda te plaatsen. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.
5.
Het secretariaat roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de deelnemers van de raad en het UWV. De schriftelijke kennisgeving wordt, vergezeld van de agenda, tenminste 14 dagen van te voren toegezonden.
6.
De secretaris maakt van de vergadering een verslag dat binnen twee weken na de vergadering aan de leden wordt toegezonden met het verzoek binnen twee weken te reageren.
Artikel 14. Facilitering
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Het UWV draagt er zorg voor dat de raden, via het onderdeel Cliëntenparticipatie, in de vorm van een ambtelijk secretaris adequaat worden ondersteund.
2.
Het UWV zorgt voor een vergaderaccommodatie en daarbij behorende aanvullende voorzieningen.
3.
De secretaris treedt op als intermediair tussen cliëntenraad en UWV. Verzoeken om informatie, signalen, antwoorden op vragen, voorstellen, adviezen, en dergelijke lopen via het secretariaat. Het secretariaat bewaakt de afhandeling er van.
4.
Jaarlijks vóór 1 april maken de afzonderlijke cliëntenraden, samen met hetsecretariaat, een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar.
5.
Het UWV draagt er zorg voor dat de leden van de cliëntenraad scholing ontvangen teneinde hun taken te kunnen uitvoeren. Deze scholing behelst in elk geval:
a. de hoofdlijnen van en relevante ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid;
b. de UWV-organisatie;
c. trainingen op het terrein van onder andere onderhandelingsvaardigheden, vergadertechniek en voorzitterschap.
Artikel 15. Vergoedingen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De leden van de cliëntenraad hebben recht op een door het UWV vast te stellen onkostenvergoeding en een vergoeding voor reis- en verblijfskosten. De regeling 'Onkosten- en reiskostenvergoeding cliëntenraadsleden UWV' is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 16. Garantstelling deelnemers
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het UWV draagt er zorg voor dat cliënten die lid zijn of waren van een cliëntenraad uit hoofde van hun lidmaatschap op geen enkele wijze worden benadeeld ten aanzien van de uitkering of voorziening die zij ontvangen van het UWV en de bejegening door medewerkers van het UWV.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 17. Non-discriminatiecode
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de uitvoering van zijn taken waakt het UWV tegen discriminatie en stelt daartoe een non-discriminatiecode vast, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan discriminatie wegens ras, etnische afstamming, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd, en handicap. De landelijke cliëntenraad (op bestuursniveau) wordt betrokken bij de vaststelling van deze non-discriminatiecode.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 18. Geschillen betreffende dit reglement
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Geschillen voortkomend uit de interpretatie van deze regeling worden aan de naasthogere landelijke cliëntenraad voorgelegd.
Indien nodig worden geschillen geregeld in overleg tussen de Raad van Bestuur van het UWV en de cliëntenraad op het niveau van de Raad van Bestuur.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 19. Slotbepalingen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.communicatie
Het UWV maakt het bestaan van een structuur van cliëntenparticipatie bekend bij de uitkeringsgerechtigden van het UWV en de belangenorganisaties. Daarnaast zorgt het UWV voor bekendmaking van de regeling.
2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.evaluatie
Elke cliëntenraad evalueert jaarlijks tezamen met het UWV het functioneren van de raad, alsmede de wijze waarop door de raad aan cliëntenparticipatie in het algemeen invulling wordt gegeven. Indien er op basis van deze evaluatieronde reden is de regeling aan te passen dan wordt hiertoe door het UWV besloten na overleg met de op bestuursniveau opererende landelijke cliëntenraad.
3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.huishoudelijk reglement
Ten dienste van de cliëntenraden wordt een model- huishoudelijk reglement tezamen met de belangenorganisaties opgesteld.
4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.vervallen bestaande regelingen
Met de inwerkingtreding van deze regeling komen de bestaande regelingen/convenanten van de voormalige uitvoeringsinstellingen te vervallen.
5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.nadere regels
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het UWV in goed overleg met de betrokken raad op bestuursniveau.
Artikel 20. Inwerkingtreding van de regeling
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2002. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 oktober 2002, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 november 2002.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 21. Citeertitel
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling cliëntenparticipatie UWV.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 15 november 2002
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10, datum inwerkingtreding 18-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
voorzitter Raad van bestuur UWV