{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Samenstelling en Benoeming
+ Hoofdstuk 3. Taken en Bevoegdheden
+ Hoofdstuk 4. Informatievoorziening en Faciliteiten
+ Hoofdstuk 5. Advisering en Overleg
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Cliëntenparticipatie SVB

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling Cliëntenparticipatie SVB
De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
Gelet op de artikelen 10 en 11 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Gehoord de cliëntenraad;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
b. Raad van bestuur: het met de dagelijkse leiding van de SVB belaste orgaan, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. cliënt: de meerderjarige persoon die als actueel pensioen- of uitkeringsgerechtigde op grond van door de SVB uitgevoerde regelingen gebruikmaakt van de dienstverlening van de SVB;
d. cliëntaangelegenheden: alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van de taken van de SVB betreffen daaronder begrepen een beleidsbesluit in de zin van het vierde lid van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van klachten en bezwaarschriften die betrekking hebben op zaken van individuele cliënten, tenzij het gaat om het algemene karakter van de daarbij gehanteerde procedures en regelingen;
e. Cliëntenraad SVB: de cliëntenraad, bedoeld in artikel 2.
1.
De Raad van bestuur voorziet in de instelling van een cliëntenraad met de in hoofdstuk 3 genoemde taken en bevoegdheden. De samenstelling van de cliëntenraad en de benoeming van zijn leden vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van deze regeling.
2.
Op de wijze waarop de cliëntenraad zijn taken en bevoegdheden uitoefent alsmede de wijze waarop de cliëntenraad wordt voorzien van al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn taken, is deze regeling van toepassing.
3.
Het lidmaatschap van de cliëntenraad is van generlei invloed op de behandeling van het lid door de SVB.
4.
Met inachtneming van het derde lid van artikel 6 voorziet de Raad van bestuur in de in artikel 11 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bedoelde decentrale cliëntenparticipatie. Op de wijze waarop de als cliënt bij de decentrale uitvoering van de taken SVB betrokken personen of hun vertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen en de wijze waarop met de resultaten daarvan rekening wordt gehouden op centraal niveau, is deze regeling van toepassing.
Artikel 3. Samenstelling
De Cliëntenraad SVB bestaat uit een door de Raad van bestuur te benoemen onafhankelijk voorzitter en ten hoogste tien door de Raad van bestuur te benoemen leden. Minimaal is de meerderheid van het aantal leden cliënt, hetgeen getoetst wordt bij aanvang van de periode waarop de benoeming of herbenoeming van een lid betrekking heeft.
1.
De Raad van bestuur benoemt de leden van de Cliëntenraad SVB voor een periode van vier jaar.
2.
Ten hoogste drie leden worden benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP).
3.
Ten hoogste één lid wordt benoemd op voordracht van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties.
4.
Ten hoogste één lid wordt benoemd op voordracht van het Landelijk Overleg Minderheden.
5.
De Raad van bestuur verzoekt de in het tweede tot en met het vierde lid genoemde organisaties binnen een daartoe gestelde termijn om een voordracht te maken voor benoeming van een vertegenwoordiger, die bij voorkeur cliënt is. Deze voordracht is bindend tenzij door de benoeming niet kan worden voldaan aan het bepaalde in de laatste volzin van artikel 3 in welk geval de Raad van bestuur bepaalt welke van de organisaties een nieuwe voordracht dient te maken.
6.
De Raad van bestuur kan bij ontstentenis van een of meer in het vorige lid bedoelde voordrachten besluiten ook andere maatschappelijke organisaties verzoeken een vertegenwoordiger voor te dragen met dien verstande, dat deze organisaties tezamen door niet meer dan vijf leden zijn vertegenwoordigd. Het vorige lid is van dienovereenkomstige toepassing op deze andere organisaties.
7.
Benoeming van de voorzitter en de overige vijf leden van de Cliëntenraad SVB vindt plaats op bindende voordracht van de Cliëntenraad SVB. Alvorens een persoon als kandidaat voor het voorzitterschap voor te dragen, wordt de kandidatuur door de Cliëntenraad SVB of op diens verzoek door de Raad van bestuur vastgesteld.
8.
De in het vorige lid bedoelde leden zijn allen cliënt. Behoudens het bepaalde in onderdeel b van het tweede lid van artikel 16 worden zij via dagbladadvertenties en het internet geworven. Selectie vindt plaats door een door de Cliëntenraad uit zijn midden aangewezen selectiecommissie.
1.
Behoudens het bepaalde in het tweede lid is herbenoeming door de Raad van bestuur van de voorzitter of een lid van de Cliëntenraad eenmalig mogelijk. Het bepaalde in het tweede tot en met vijfde alsmede het zevende lid van artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
2.
Een lid van de Cliëntenraad, bedoeld in het zevende lid van artikel 4, komt niet voor herbenoeming in aanmerking indien hij bij aanvang van de periode, waarop de herbenoeming betrekking heeft, niet langer cliënt is.
3.
Behoudens het bepaalde in onderdeel a van het tweede lid van artikel 16 geldt een herbenoeming voor een termijn van vier jaar.
1.
Een lid van de Cliëntenraad SVB wordt tussentijds door de Raad van bestuur vervangen:
a. wegens overlijden;
b. op eigen verzoek; of
c. als naar het oordeel van de voorzitter de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de Cliëntenraad SVB door toedoen van het lid wordt belemmerd; of
d. op een met reden omkleed verzoek van de in artikel 4 genoemde organisatie die het lid voor benoeming had voorgedragen.
2.
De voorzitter van de Cliëntenraad SVB wordt tussentijds vervangen:
a. wegens overlijden;
b. op eigen verzoek; of
c. op verzoek van de meerderheid van de Cliëntenraad SVB op grond van het oordeel dat de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de Cliëntenraad SVB door toedoen van de voorzitter wordt belemmerd.
3.
Benoeming wegens een tussentijdse vervanging vindt met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 3 en 4 plaats voor het restant van de zittingsduur van het vervangen lid.
4.
Vervanging vanwege de in de onderdelen c van het eerste en het tweede lid genoemde reden vindt niet plaats dan na hoor en wederhoor door of namens de Raad van bestuur. Deze reden kan ook worden gevormd door een al dan niet door overmacht veroorzaakt verzuim van de helft of meer van de vergaderingen van de Cliëntenraad SVB.
1.
De Cliëntenraad SVB overlegt met de Raad van bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd schriftelijk over cliëntenaangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van de geboden dienstverlening van de SVB.
2.
De Cliëntenraad SVB brengt in ieder geval binnen een door de Raad van bestuur te stellen termijn schriftelijk advies uit over:
a. de op cliëntenaangelegenheden betrekking hebbende onderdelen van het meerjarenbeleidsplan;
b. het jaarplan; en
c. het jaarverslag van de SVB
alvorens die worden vastgesteld.
3.
De Raad van bestuur vraagt de Cliëntenraad SVB binnen een door de Raad van bestuur te stellen termijn advies uit te brengen over:
a. het jaarlijkse besluit ter vaststelling van de beleidsregels;
b. tussentijdse beleidsbesluiten, die gepubliceerd worden in de Staatscourant; en
c. andere beleidsvoorstellen die naar het oordeel van de Raad van bestuur belangrijke maatschappelijke consequenties hebben of principieel van aard zijn tenzij het gaat om uitsluitend een objectieve vertaalslag van de stand van het recht.
1.
De Cliëntenraad SVB stelt jaarlijks een activiteitenplan op binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan van de SVB.
2.
De Cliëntenraad SVB levert een bijdrage aan het jaarverslag van de SVB. In deze bijdrage rapporteert de Cliëntenraad SVB over zijn functioneren en de uitgebrachte adviezen in het verslagjaar.
3.
Eens per jaar evalueren de Cliëntenraad SVB en de SVB gezamenlijk het functioneren van de Cliëntenraad SVB.
4.
De Cliëntenraad SVB waakt tegen discriminatie wegens ras, etnische afstamming, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd en handicap.
5.
De Cliëntenraad SVB benoemt uit zijn midden twee leden die namens hem zitting nemen in de landelijke cliëntenraad als bedoeld in artikel 12 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor de duur van het lidmaatschap van de Cliëntenraad SVB met een maximum van vier jaar.
1.
De SVB nodigt zoveel mogelijk in haar algemene publieksinformatie en correspondentie cliënten uit om zich over de dienstverlening bij de decentrale uitvoeringspraktijk van de SVB te uiten bij hun regionale SVB-vestiging of SVB-kantoor.
2.
De vestiging of het kantoor van de SVB, analyseert de in het vorige lid bedoelde uitingen en neemt ze op in een kwartaalrapportage.
3.
De SVB legt de in het vorige lid bedoelde analyses en rapportages alsmede klachtenrapportages, tezamen met in een verbeteragenda vastgelegde eventuele verbetervoorstellen, jaarlijks voor aan de Cliëntenraad SVB.
4.
De Cliëntenraad SVB brengt advies uit over de verbeteragenda.
5.
De Cliëntenraad SVB is bevoegd schriftelijk advies uit te brengen over een andere wijze van decentrale cliëntenparticipatie dan waarop op grond van deze regeling wordt voorzien.
1.
De SVB verstrekt de Cliëntenraad SVB tijdig, spontaan en op verzoek alle informatie die de Cliëntenraad SVB nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken, tenzij enig wettelijk voorschrift deze verstrekking in de weg staat.
2.
De SVB informeert de Cliëntenraad SVB spontaan over de resultaten van klachtenrapportages, onderzoeken naar klanttevredenheid en andere cliëntenaangelegenheden zowel op landelijk niveau als bij en van haar regionale vestigingen en kantoren.
1.
De Cliëntenraad SVB kan ter uitvoering van zijn taken zelfstandig onderzoeken doen of laten doen, externe deskundigen raadplegen en activiteiten ontplooien om de betrokkenheid van cliënten te bevorderen.
2.
De SVB stelt de leden van de Cliëntenraad SVB op verzoek in de gelegenheid zich door middel van scholing en training kennis te verwerven en vaardigheden eigen te maken die het functioneren van de Cliëntenraad SVB ten goede komen.
1.
De SVB voert het secretariaat van de Cliëntenraad SVB en benoemt een van zijn medewerkers tot ambtelijk secretaris. De SVB stelt vergaderaccommodatie ter beschikking van de Cliëntenraad SVB.
2.
Alle communicatie tussen de Cliëntenraad SVB en de SVB vindt plaats via de ambtelijk secretaris.
1.
De voorzitter en de leden van de Cliëntenraad SVB hebben recht op een door de SVB vast te stellen onkostenvergoeding en een vergoeding voor reiskosten. De hoogte van deze vergoedingen stelt de Raad van bestuur vast in een nadere regeling. Behoudens de in het tweede lid bedoelde kosten worden alle kosten die het lidmaatschap met zich meebrengt, geacht door deze onkostenvergoeding te zijn gedekt.
2.
Voor de activiteiten van de Cliëntenraad SVB, zoals bedoeld in artikel 10, stelt de SVB de Cliëntenraad SVB een budget ter beschikking. Deze kosten worden zoveel mogelijk begroot in het activiteitenplan. De Raad van bestuur stelt de hoogte van het budget vast.
1.
De Cliëntenraad SVB kan tot een uit te brengen advies slechts besluiten in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. De voorzitter heeft geen stemrecht tenzij de stemmen staken.
2.
Behoudens het bepaalde in het tweede lid van artikel 15 adviseert de Cliëntenraad SVB binnen vier weken na dagtekening van het verzoek daartoe.
3.
De Cliëntenraad SVB kan uit haar midden werkgroepen of commissies benoemen die een advies voorbereiden.
4.
Het advies wordt schriftelijk, met redenen omkleed en door de voorzitter ondertekend, aangeboden aan de Raad van bestuur. Leden kunnen een minderheidsstandpunt in het advies laten opnemen.
5.
De Cliëntenraad SVB kan besluiten een verzoek om een advies niet te honoreren. In dat geval stelt de voorzitter met redenen omkleed de Raad van bestuur hiervan schriftelijk in kennis binnen vier weken na dagtekening van het verzoek om advies.
6.
Na kennisneming van een advies informeert de Raad van bestuur met redenen omkleed de Cliëntenraad SVB over de actie die is of zal worden ondernomen naar aanleiding van het advies dan wel over een van het advies afwijkende besluitvorming.
1.
Het overleg, bedoeld in artikel 6, eerste lid, vindt ten minste vier keer per jaar in een vergadering plaats. Leden zijn verplicht om de vergadering bij te wonen.
2.
Bij spoedeisende adviezen over belangrijke besluiten bedoeld in het derde lid van artikel 7 vinden binnen een door de Raad van bestuur te stellen termijn tussentijds overleg en advisering plaats.
3.
De oproeping tot een vergadering geschiedt door middel van een schriftelijke uitnodiging namens de voorzitter. De uitnodiging bevat plaats en tijdstip van de vergadering en gaat vergezeld van een vergaderagenda en de daarop betrekking hebbende stukken. Toezending vindt plaats ten minste één week voor de vergadering.
4.
De vergaderagenda wordt door de voorzitter vastgesteld.
5.
Ieder lid van de Cliëntenraad SVB bezit agenderingsbevoegdheid en kan de voorzitter schriftelijk verzoeken een vergadering bijeen te roepen. De voorzitter beoordeelt het verzoek en beslist daarover.
6.
Indien de in het derde lid bedoelde stukken ingebracht worden door een lid, een werkgroep of commissie dan wel door de voorzitter, dan vindt uiterlijk twee weken voor de vergadering toezending daarvan plaats aan de ambtelijk secretaris.
7.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter kiezen de leden uit hun midden een vervangende voorzitter. De tweede volzin van artikel 14, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
8.
De vergaderingen worden bijgewoond door een lid van de Raad van bestuur en, tenzij de Cliëntenraad SVB anders beslist, zonodig door een of meer deskundigen van de SVB. De ter advisering aan de Cliëntenraad voorgelegde besluiten, bedoeld in het derde lid van artikel 7, worden ter vergadering toegelicht door of namens het hoofd van de Afdeling Recht & Beleid van de SVB.
9.
Van de vergadering wordt door de ambtelijk secretaris een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en ter goedkeuring voorgelegd.
1.
De Tijdelijke Regeling cliëntenparticipatie SVB van 23 augustus 2002 wordt ingetrokken.
2.
De op grond van de in het vorige lid bedoelde regeling ingestelde cliëntenraad wordt opgeheven en vervangen door een Cliëntenraad SVB waarvan de voorzitter en de leden worden benoemd overeenkomstig artikel 4 met dien verstande dat:
a. herbenoeming van de bij een door de Cliëntenraad SVB verrichte loting aangewezen helft van deze leden in afwijking van het tweede lid van artikel 5 plaatsvindt voor een periode van twee jaar; en
b. voor benoeming van de in het zevende lid van artikel 4 bedoelde leden bij voorrang in aanmerking worden gebracht de op soortgelijke wijze geselecteerde leden van de opgeheven cliëntenraad waarbij de in het achtste lid van artikel 4 bedoelde wijze van werving en selectie buiten toepassing blijft.
3.
De bescheiden en lopende zaken worden door de opgeheven cliëntenraad overgedragen aan de Cliëntenraad SVB voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van zijn taak.
4.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of over geschillen voortkomend uit de interpretatie van deze regeling, beslist de Raad van bestuur in overleg met de Cliëntenraad SVB.
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2005.
Artikel 18
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Cliëntenparticipatie SVB.
Aldus vastgesteld door de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.
Amstelveen, 27 april 2005
De
voorzitter