Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doelstelling van de regeling
Artikel 3. Samenstelling
Artikel 4. Decentrale cliëntenparticipatie
Artikel 5. Voordracht, benoeming en zittingsduur van de deelnemers
Artikel 6. Bijeenkomsten centrale cliëntenraad
Artikel 7. Bijeenkomsten decentrale cliëntenraden
Artikel 8. Vergadering
Artikel 9. Bevoegdheden van de cliëntenraad
Artikel 10. Te behandelen thematiek centrale cliëntenraad
Artikel 11. Te behandelen thematiek decentrale cliëntenraden
Artikel 12. Werkwijze
Artikel 13. Instellen commissie
Artikel 14. Facilitering
Artikel 15. Vergoedingen
Artikel 16. Waarborg tegen benadeling en geheimhoudingsverplichting
Artikel 17. Evaluatie
Artikel 18. Bekendmaking
Artikel 19. Nadere regels, geschillen
Artikel 20. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Cliëntenparticipatie CWI Werkzoekenden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Cliëntenparticipatie CWI Werkzoekenden
De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,
Overwegende dat
- met de vaststelling van deze regeling invulling wordt gegeven aan artikelen 10 en 11 van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen;
- de CWI het belang van de zo direct mogelijke inbreng van (vertegenwoordigers van) cliënten bij de uitvoering van zijn wettelijke taken benadrukt, alsmede het belang om langs die weg inzicht in het functioneren van zijn organisatie te krijgen om de dienstverlening waar nodig en mogelijk aan te passen, te verbeteren en/of uit te bouwen;
- het wenselijk is om te komen tot een gestructureerde vorm van cliëntenparticipatie middels de inrichting van cliëntenraden op strategisch en tactisch-operationeel niveau en daarmee inspraak en betrokkenheid van cliënten in resp. bij de uitvoering van de taken van de CWI te verzekeren;
Stelt de navolgende regeling vast:
Artikel 1. Definities
Deze regeling verstaat onder:
1. CWI
de Centrale Organisatie Werk en Inkomen, als bedoeld in artikel 2 Wet SUWI;
2. Cliënt
de werkzoekende die gebruik maakt van de dienstverlening van de CWI;
3. Cliëntenorganisaties
representatieve belangenorganisaties en werknemersorganisaties;
4. Cliëntenraad
een uit cliënten bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals in deze regeling omschreven.
Artikel 2. Doelstelling van de regeling
De cliëntenraad heeft tot taak de CWI gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over de uitvoering van de taken van de CWI. Met de instelling van de raad en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening van de CWI.
1.
De centrale cliëntenraad is samengesteld uit vijf deelnemers op voordracht van werknemersorganisaties en vier deelnemers op voordracht van belangenorganisaties.
2.
De centrale cliëntenraad wijst uit haar midden een voorzitter aan die aan het overleg met de Raad van bestuur CWI leiding geeft.
3.
De deelnemers kunnen zich doen vervangen, alsmede ondersteunen.
4.
De centrale cliëntenraad benoemt uit haar midden 2 leden die namens de CWI cliëntenraad voor een periode van 3 jaar zitting nemen in de Landelijke Cliëntenraad als bedoeld in artikel 12 Wet SUWI.
1.
Behalve een centrale cliëntenraad die op centraal niveau opereert, zijn op decentraal niveau decentrale cliëntenraden werkzaam.
2.
Er wordt een decentrale cliëntenraad ingesteld voor elk district van de CWI-organisatie.
3.
Een decentrale cliëntenraad is samengesteld uit acht deelnemers op voordracht van werknemersorgansaties en drie deelnemers op voordracht van belangenorganisaties.
4.
Iedere decentrale cliëntenraad wijst uit haar midden een voorzitter aan die leiding geeft aan het overleg met de Districtsmanager, die namens de CWI-managers in het district het overleg voert.
1.
De cliëntenorganisaties dragen ieder voor zich deelnemers voor om zitting te nemen in de centrale cliëntenraad en de decentrale cliëntenraden.
2.
De CWI benoemt de deelnemers voor een periode van 3 jaar. De mogelijkheid bestaat deze periode eenmalig met 3 jaar te verlengen.
Om de continuïteit van de verschillende cliëntenraden te waarborgen, vindt de eerste benoeming van vier deelnemers van de centrale cliëntenraad en van vijf deelnemers van iedere decentrale raad plaats voor een periode van anderhalf jaar.
3.
De voordragende organisatie heeft het recht om de CWI tussentijds gemotiveerd te vragen zijn vertegenwoordiging te wijzigen.
4.
Desgewenst kan voor iedere deelnemer een plaatsvervanger worden benoemd.
5.
De deelnemers verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren waar nodig wel ruggespraak met hun achterban.
6.
De deelnemers kunnen als zij niet langer lid zijn van de CWI Cliëntenraad ook niet langer lid zijn van de Landelijke Cliëntenraad ingevolge artikel 3, lid 4 van deze regeling.
1.
De centrale cliëntenraad overlegt tenminste drie maal per jaar met de Raad van bestuur CWI.
2.
Op verzoek van een meerderheid van het aantal leden van de cliëntenraad (5 leden) of op verzoek van de CWI, in te dienen bij de voorzitter van de decentrale cliëntenraad, worden, naast de reguliere vergaderingen, extra vergaderingen belegd.
1.
De decentale cliëntenraden overleggen tenminste vier maal per jaar met de Districtsmanager, die namens de CWI-managers in het werkgebied van de decentrale cliëntenraad het overleg voert.
2.
Op verzoek van een meerderheid van het aantal leden van de cliëntenraad (6 leden) of op verzoek van de CWI, in te dienen bij de voorzitter van de cliëntenraad, worden, naast de reguliere vergaderingen, extra vergaderingen belegd.
1.
De voorzitter bepaalt in overleg met de ambtelijk secretaris de tijd en plaats van de vergaderingen. Een vergadering op verzoek van de leden of de CWI wordt gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen.
2.
De cliëntenraden kunnen ter voorbereiding van het overleg met de CWI dan wel in verband met hun adviserende taak overleg houden.
3.
De voorzitter en de ambtelijk secretaris stellen in overleg de agenda samen. Ieder lid heeft het recht om via de voorzitter een onderwerp op de agenda te plaatsen. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.
4.
De ambtelijk secretaris roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de deelnemers van de cliëntenraad en de CWI. De schriftelijke kennisgeving wordt, vergezeld van de agenda, tenminste 14 dagen van te voren toegezonden.
5.
De ambtelijk secretaris maakt van de vergadering een verslag dat binnen twee weken na de vergadering aan de leden en de CWI wordt toegezonden met het verzoek binnen twee weken te reageren.
1.
Initiatiefrecht
a. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door de CWI raken aan de orde te stellen.
b. De cliëntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door de CWI betreffen verbetervoorstellen te doen.
c. De cliëntenraad stelt jaarlijks een planning van activiteiten op en een begroting. Planning en begroting worden met de overlegpartner van de CWI besproken.
d. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om, voor een goede invulling van haar taken, in voorkomende gevallen, in overleg met de CWI, gebruik te maken van CWI-deskundigheid.
2.
Informatierecht
a. De cliëntenraad wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.
b. De cliëntenraad krijgt spontaan en op verzoek alle informatie die het voor de uitoefening van haar taken zoals in deze regeling omschreven nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.
3.
Adviesrecht
a. De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding en de totstandkoming van zaken waarmee de cliënt in de uitvoering rechtstreeks wordt geconfronteerd, zoals formulieren, informatie- en voorlichtingsmateriaal, privacyreglement, klachtenprocedures, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.
b. De CWI stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over de uitvoering van de taken van de CWI. Adviezen kunnen ook op basis van schriftelijke raadpleging tot stand komen.
4.
De bevoegdheid van het overleg op grond van de vorige leden heeft geen betrekking op belangenbehartiging in individuele gevallen.
Artikel 10. Te behandelen thematiek centrale cliëntenraad
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor door de Raad van bestuur CWI beslissingen kunnen worden genomen en betreft onder andere:
signalen uit decentrale cliëntenparticipatie;
monitoring uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken;
meerjaren beleidskader, jaarplannen en jaarverslagen;
verantwoordingsresultaten;
dienstverlening (toegankelijkheid, bekendheid, uitvoering);
kwaliteit (prestaties, normering, monitoring);
advieszaken richting ministerie betreffende de inrichting van de cliëntenparticipatie en de dienstverlening aan specifieke klant- en doelgroepen;
monitoring en evaluatie van algemeen functioneren van de structuur van de cliëntenparticipatie;
non-discriminatiecode CWI.
Artikel 11. Te behandelen thematiek decentrale cliëntenraden
De te behandelen thematiek is afgestemd op zaken waarvoor door de CWI-vestigingsmanagers beslissingen kunnen worden genomen en betreft onder andere:
problematiek op CWI-vestigingen in het district;
persoonlijke dienstverlening (omgang met de cliënt);
signalen en verbeterplannen uit klantenpanels;
vorming van bedrijfsverzamelgebouwen;
toegankelijkheid, bereikbaarheid, contact met CWI-functionaris;
informatievoorziening;
uitvoeringsprocedures;
uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken;
klachtenanalyse;
monitoring en evaluatie van algemeen functioneren van de cliëntenparticipatie.
1.
Indien de CWI de cliëntenraad advies vraagt, wordt het advies binnen vier weken uitgebracht. De cliëntenraad kan het uitbrengen van een advies voor vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
2.
Alle adviezen, informatieverzoeken en verbetervoorstellen worden door de cliëntenraad schriftelijk verstrekt en door de CWI beoordeeld. De CWI verzorgt binnen vier weken een schriftelijke met redenen omklede reactie. De CWI kan deze termijn voor vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
3.
Adviezen van de decentrale cliëntenraden die uitvoeringsrichtlijnen, landelijk ontwikkelde procedures en formulieren betreffen worden uitgebracht aan de centrale cliëntenraad.
1.
De centrale cliëntenraad heeft de bevoegdheid om in overleg met de Raad van Bestuur CWI commissies in het leven te roepen die de raad adviseren. In deze commissies kunnen ook niet-raadsleden zitting hebben.
2.
De bepalingen in de regeling met betrekking tot de facilitering en vergoedingen van de (leden van de) centrale cliëntenraad zijn eveneens van toepassing op de (leden van een) commissie.
1.
De CWI draagt er zorg voor dat de raden in de vorm van een ambtelijk secretaris adequaat worden ondersteund.
2.
De CWI zorgt voor een vergaderaccomodatie en daarbij behorende aanvullende voorzieningen.
3.
De ambtelijk secretaris treedt op als intermediair tussen cliëntenraad en CWI. Verzoeken om informatie, signalen, antwoorden op vragen, voorstellen, adviezen e.d. lopen via de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris bewaakt de afhandeling ervan.
4.
Jaarlijks voor 1 april maakt de centrale cliëntenraad, samen met de ambtelijk secretaris, een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar.
5.
De CWI draagt er zorg voor dat de leden van de cliëntenraad scholing ontvangen teneinde hun taken te kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt jaarlijks door de CWI-organisatie een budget beschikbaar gesteld.
Artikel 15. Vergoedingen
De leden van de cliëntenraden hebben recht op een door de CWI vast te stellen onkostenvergoeding en een vergoeding voor reis- en verblijfskosten. De regeling “Onkosten- en reiskostenvergoeding cliëntenraadsleden CWI” is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 16. Waarborg tegen benadeling en geheimhoudingsverplichting
De CWI draagt er zorg voor dat klanten die deelnemen, deelnamen of deel gaan nemen aan het overleg, uit hoofde van hun deelname op geen enkele wijze worden benadeeld ten aanzien van hun aanspraken op diensten van de CWI en de bejegening door medewerkers van CWI.
De deelnemers gaan vertrouwelijk om met informatie waarvan is aangegeven dat deze vertrouwelijk is.
Artikel 17. Evaluatie
In het overleg tussen de Raad van bestuur CWI en de centrale cliëntenraad zullen de deelnemers aan het overleg jaarlijks evalueren of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie (nog) voldoet. Als er op basis van deze evaluatie reden is de regeling aan te passen, dan besluit de Raad van Bestuur CWI hiertoe na overleg met de centrale cliëntenraad.
1.
De CWI maakt deze regeling bekend bij zijn cliënten en de cliëntenorganisaties.
2.
De CWI publiceert de onderhavige regeling voorts in de Staatscourant.
1.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, respectievelijk sprake is van geschillen voortkomend uit de interpretatie van deze regeling wordt een en ander besproken door resp. voorgelegd aan de centrale cliëntenraad. Indien nodig worden geschillen geregeld in overleg tussen de Raad van Bestuur CWI en de centrale cliëntenraad.
2.
Indien CWI voornemens is een wijziging in de regeling cliëntenparticipatie in het overleg met de centrale cliëntenraad in te brengen, zal CWI het betreffende voornemen ook aan de in de centrale cliëntenraad vertegenwoordigde organisaties ter advisering voorleggen.
3.
Indien deze belangenorganisaties terzake van de regeling cliëntenparticipatie bij wijze van advies wijzigingsvoorstellen doen zal CWI - indien zij niet voornemens is het betreffende voorstel in het overleg met de cliëntenraden in te brengen - schriftelijk gemotiveerd aangeven waarom het advies niet gevolgd wordt.
Artikel 20. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de 2e dag na publicatie in de Staatscourant.
Zoetermeer, 26 november 2002
Centrale Organisatie Werk en Inkomen ,
voorzitter Raad van Bestuur