Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Centraal examen 2005
+ Paragraaf 2. Centraal examen 2006
+ Paragraaf 3. Vaststelling van domeinen, onderwerpen en stofomschrijvingen 2006 en volgende jaren
+ Paragraaf 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling centraal examen 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling centraal examen 2006
De centrale examencommissie vaststelling opgaven,
Gelet op:
artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o.;
de beschikking van de Minister van onderwijs cultuur en wetenschap van 30 maart 2004, kenmerk, VO/OK/2004/13269,
Besluit:
1.
Het thema voor het c.s.e. tehatex vwo 2005 is: kunst, kennis, kunde. Raakvlakken tussen kunst, wetenschap en techniek.
2.
Het thema is uitgewerkt in de bundel ’Kunst, kennis en kunde I’, die ook heeft gegolden voor het centraal examen van 2003.
3.
De eindtermen en stofbeperking van dit Thema staan in bijlage 5 .
1.
In september wordt een explicitering bekend gemaakt van de exameneenheden waarover het centraal examen zich in 2005 uitstrekt.
2.
Een concept van deze explicitering wordt bekend gemaakt op www.cevo.nl
1.
De dagen waarop in 2006 de centrale examens beginnen zijn:
a. het eerste tijdvak begint op 24 mei in de basisberoepsgerichte leerweg, op 19 mei in de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg, en op 18 mei in het v.w.o. en h.a.v.o.;
b. het tweede tijdvak begint op 7 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 19 juni in de andere vormen van onderwijs;
c. het derde tijdvak begint op 7 augustus.
2.
a. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.
b. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden bekend gemaakt zijn vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2006 van deze indeling kan worden afgeweken.
c. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie.
3.
In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:
a. In de basisberoepsgerichte leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
b. In de kaderberoepsgerichte leerweg: de centrale integratieve eindtoets (c.i.e.).
c. In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
Artikel 4. Examen CKV2
De examentoets culturele en kunstzinnige vorming 2 (CKV2) in 2006 en volgende jaren heeft betrekking op de domeinen zoals aangegeven in bijlage 4 .
1.
Het thema voor het c.s.e. tehatex vwo 2006 is: Utopia.
2.
De probleemstellingen en stofbeperking naar aanleiding van dit thema worden bekend gemaakt in juni 2005.
1.
De regeling VO/BOB-2002/56626 van 12 februari 2003, Gele katern 2003, nr. 1 wordt verlengd
a. voor het havo tot en met het examenjaar 2006;
b. voor het vwo tot en met het examenjaar 2007.
2.
Voor het havo is in de examenjaren 2007 en 2008 domein D, sociale filosofie het Domein voor het centraal examen. Het onderwerp van het centraal examen is Utopie.
3.
Voor het vwo is in de examenjaren 2008 en 2009 domein B, wijsgerige antropologie, het domein voor het centraal examen. Het onderwerp van het centraal examen is Rede en religie. Dit onderwerp heeft mede betrekking op domein D, kennisleer.
1.
Voor het havo en het vwo is in 2006 en 2007 het thema voor het centraal examen geschiedenis Van kind tot burger, Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920), Dit thema behoort bij domein C, primaire samenlevingsverbanden, subdomein primaire samenlevingsverbanden en opvoeding.
2.
De stofomschrijving voor dit thema is voor wat betreft het v.w.o. opgenomen in bijlage 6 bij deze regeling. Voor wat betreft het h.a.v.o. wordt de stofomschrijving bekend gemaakt in september 2004.
3.
Voor het havo en het vwo is in 2007 en 2008 het thema voor het centraal examen geschiedenis Indië/Indonesië. Dit thema behoort bij het domein F, ontmoetingen tussen culturen, subdomein contacten tussen westerse en ’niet westerse’ samenlevingen.
1.
De regeling VO/BOB-2002/23003 van 25 juli 2002, Gele katern 2002, nr. 18 wordt als volgt toegepast.
a. Voor het domein massamedia wordt eind 2004 een nieuwe toelichting bekend gemaakt, die de toelichting vervangt welke geldt voor het centraal examen van 2005. Deze nieuwe uitwerking geldt met ingang van het centraal examen van 2006.
b. Voor het domein mens en werk wordt een nieuwe toelichting bekend gemaakt in september 2004. Een concept van deze toelichting wordt geplaatst op www.cevo.nl.
2.
Voor het eindexamen h.a.v.o. wordt in september 2004 een toelichting bekend gemaakt van het domein mens en werk. Een concept van deze toelichting wordt geplaatst op www.cevo.nl
1.
Voor nader te bepalen vakken maakt de CEVO een explicitering van de examenstof bekend.
2.
Deze explicitering wordt uiterlijk bekend gemaakt in september van het schooljaar waarin het centraal examen wordt afgenomen.
3.
Voorafgaand aan deze bekendmaking wordt een concept van de explicitering bekend gemaakt op www.cevo.nl.
4.
In september 2004 zullen expliciteringen van de vakken economie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer worden bekendgemaakt. De concepten van deze expliciteringen worden in juni 2004 bekendgemaakt op www.cevo.nl.
1.
Deze regeling wordt met de toelichting en de bijlagen 1 , 2 , 3 en 4 bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
2.
De bijlagen 5 en 6 bij deze regeling worden bekend gemaakt op www.cfi.nl en op Het Examenblad.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze regeling treed in werking op 1 augustus 2004.
Artikel 10. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling centraal examen 2006.
De
voorzitter van de CEVO