{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beperking geluidhinder luchtvaart

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beperking geluidhinder militaire luchtvaart
De staatssecretaris van Defensie,
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3, tweede lid, onder b van het Besluit houdende vaststelling van enige regels ter beperking van geluidhinder door luchtvaartuigen (Stb. 1981, 343);
handelende in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Besluit:
Artikel 1
Met betrekking tot het uitvoeren van vluchten met militaire luchtvaartuigen binnen de plaatselijke verkeersleidingsgebieden rond militaire luchthavens moeten de volgende voorschriften worden nagekomen:
a. Het verkeerscircuit, de routering, de snelheid en de hoogte van vertrekkende en binnenkomende luchtvaartuigen moeten zodanig worden gekozen, dat het optreden van vermijdbare geluidhinder, met name in de bebouwde kommen en in de omgeving van bijzondere bebouwing, zoals ziekenhuizen en sanatoria, wordt voorkomen.
b. Een van de luchthaven opstijgend luchtvaartuig moet na de start zo snel mogelijk het startvermogen van de motor of motoren verminderen tot normaal klimvermogen en klimmen naar de voor het luchtvaartuig vastgestelde vlieghoogte.
c. Het aantal starts en doorstarts voor oefendoeleinden moet worden beperkt tot het, voor het verkrijgen dan wel het behouden van de vaardigheid door iedere individuele vlieger, noodzakelijk minimum.
d. Het overvliegen van de luchthaven beneden de voor het type luchtvaartuig vastgestelde verkeerscircuithoogte is niet toegestaan, tenzij door de commandant van de militaire luchthaven – om redenen van operationele aard, bijvoorbeeld in het kader van een onderdeelsoefening – anders is bepaald.
e.
1°. Het vliegen voor oefendoeleinden is voor militaire luchtvaartuigen niet toegestaan op werkdagen na 00.00 uur plaatselijke tijd tot 07.00 uur plaatselijke tijd of zoveel eerder als de uniforme daglichtperiode aanbreekt, en op vrijdagen vanaf 17.00 uur, zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
2°. Het vliegen voor oefendoeleinden is voor militaire luchtvaartuigen, belast met de SAR-taak, niet toegestaan op werkdagen na 01.00 uur plaatselijke tijd tot 07.00 uur plaatselijke tijd of zoveel eerder als de uniforme daglichtperiode aanbreekt, en op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
f.
1°. Militaire luchtvaartuigen mogen na 22.00 uur plaatselijke tijd geen oefendoorstarts uitvoeren, met uitzondering van de militaire luchthaven Deelen waar militaire helikopters van 1 oktober tot 1 mei tot 22.30 uur plaatselijke tijd en van 1 mei tot 1 oktober tot 23.30 uur plaatselijke tijd oefendoorstarts mogen uitvoeren.
2°. Militaire luchtvaartuigen, belast met de SAR-taak, mogen na middernacht plaatselijke tijd geen oefendoorstarts uitvoeren.
Artikel 2
Met betrekking tot het uitvoeren van vluchten met militaire luchtvaartuigen elders dan binnen de in artikel 1 bedoelde verkeersleidingsgebieden, moeten de volgende voorschriften worden nagekomen:
a. Vluchten boven land, beneden een hoogte van 1000 meter (3000 voet) boven het aardoppervlak, moeten worden uitgevoerd met een lagere snelheid dan 350 knopen. Indien de vliegeigenschappen van het type luchtvaartuig, of de aard van de vluchtopdracht tot het vliegen met een hogere snelheid nopen, mag worden gevlogen met een zoveel hogere snelheid als deswege noodzakelijk is, doch niet met een hogere snelheid dan 450 knopen.
b. Tijdens incidentele vliegoefeningen, waarbij een hogere snelheid dan 450 knopen is vereist, mag krachtens een bijzondere opdracht, verstrekt namens de militaire luchtvaart autoriteit, gedurende een in die opdracht aangegeven gedeelte van de vlucht worden gevlogen met een eveneens in de opdracht vermelde hogere snelheid, welke ten hoogste 0.86 maal de plaatselijke voortplantingssnelheid van het geluid mag bedragen.
c. Tijdens vluchten boven land, beneden een hoogte van 1000 meter (3000 voet) boven het aardoppervlak, moet de route zodanig worden gekozen dat het optreden van vermijdbare geluidhinder met name boven bebouwde kommen en bijzondere bebouwing zoals ziekenhuizen en sanatoria wordt voorkomen.
Artikel 3
Het is verboden met een militair luchtvaartuig een vlucht uit te voeren met een snelheid groter dan de plaatselijke voortplantingssnelheid van het geluid, tenzij de volgende voorschriften worden nagekomen:
a. Het overschrijden van de voortplantingssnelheid van het geluid mag slechts plaatsvinden, indien de aard van de vluchtopdracht daartoe noopt.
b. De vlucht moet onder radarcontrole worden uitgevoerd.
c. Boven land mogen vluchten, waarbij de voortplantingssnelheid van het geluid wordt overschreden, worden uitgevoerd binnen het gebied gelegen binnen de horizontale begrenzing van NW Milligen CTA North en NW Milligen TMA A, mits wordt gevlogen op een hoogte van meer dan 10.500 meter, op een noordelijke koers, in klimmende of horizontale vlucht, van maandag tot en met vrijdag dagelijks tussen 08.00 uur en 20.00 uur plaatselijke tijd.
d. Boven land mogen vluchten, waarbij de voortplantingssnelheid van het geluid wordt overschreden, worden uitgevoerd mits het betreft proefvluchten en mits wordt gevlogen op de verbindingslijn tussen de posities 51.54.00 N. 05.26.00 E en 51.36.00 N, 04.22.00 E op een hoogte van meer dan 10.500 meter.
e. Boven zee, op minder dan 35 zeemijlen uit de kust van het Nederlandse vasteland en de Waddeneilanden, mogen vluchten waarbij de voortplantingssnelheid van het geluid wordt overschreden, worden uitgevoerd mits wordt gevlogen op een hoogte van meer dan 10.500 meter en op een landafwaartsgerichte koers.
f. Bij het uitvoeren van tactische ontsnappingsprocedures tijdens bommenwerpoefeningen boven het militaire oefengebied ‘De Vliehors’ mag de voortplantingssnelheid van het geluid worden overschreden mits:
1. Voor de start het militaire luchtverkeersleidingscentrum (AOCS NM) is ingelicht.
2. Tijdens de nadering van het oefengebied voor het uitvoeren van de manoeuvre toestemming is verzocht aan de vuurleidingsofficier van het oefenterrein.
3. De vuurleidingsofficier deze toestemming eerst heeft verleend nadat hij zich heeft overtuigd, dat zich binnen een afstand van 10.000 meter uit de kust geen scheepvaart bevindt in een sector van 45° ter weerszijden van de uitvliegrichting 325°
4. De gehele manoeuvre kan worden uitgevoerd onder zichtweersomstandigheden.
Artikel 4
Bij het uitvoeren van vluchten dient ernaar te worden gestreefd vermijdbare geluidhinder boven stiltegebieden te voorkomen.
1.
De Minister van Defensie kan ten behoeve van nationale of internationale oefeningen ontheffing verlenen van artikel 1, onderdeel e, onder 1 e , en onderdeel f, onder 1 e .
2.
Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
3.
De ontheffing kan onder beperking worden verleend.
Artikel 6
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beperking geluidhinder luchtvaart.
's-Gravenhage, 31 augustus 1984
De
staatssecretaris