{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Definitie GGZ-aanbieder
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Door GGZ-instellingen aan te leveren gegevens
Artikel 5. Overzicht van bekostigingsbedragen en toerekening naar ZVW / AWBZ
Artikel 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 juli 2018. U leest nu de tekst die gold op 25 juli 2018.
Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007
Artikel 1. Algemeen
a. Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ of de Zvw en wordt geleverd door ziekenhuizen (voor zover het de psychiatrische afdelingen betreft), zorgaanbieders die zijn toegelaten voor zorg aan verzekerden met een psychiatrische aandoening of zorgaanbieders van wie de zorgverlening is gericht op verzekerden met een psychiatrische aandoening.
b. Het in deze regeling bepaalde is op grond van artikel 44 Wmg mede van toepassing ten aanzien van degene die voor een zorgaanbieder een administratie voert alsmede ten aanzien van degene die een administratie voert ten behoeve van of in verband met het aanbieden, overeenkomen, leveren, in rekening brengen, betalen of vergoeden aan derden van een prestatie of een tarief of het ontvangen van een betaling.
Artikel 2. Definitie GGZ-aanbieder
Een op basis van de WTZi toegelaten zorgaanbieder, waarbij de zorgverlening voornamelijk gericht is op verzekerden met een psychiatrische aandoening.
Artikel 3. Doel
Het doel van deze regeling is dat gegevens beschikbaar komen met het oog op de overheveling in 2008 van de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet . Vanaf 1 januari 2008 worden zorgverzekeraars en zorgaanbieders die geestelijke gezondheidszorg leveren contractpartners. Vanaf dat moment zenden zorgaanbieders rekeningen voor de geleverde zorg aan de zorgverzekeraars op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) ter financiering van het budget van de onder artikel 1.a genoemde zorgaanbieder. Voor het inzicht van de zorgverzekeraars in de mate waarin verzekerden gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg die onder de Zorgverzekeringswet valt en voor de verdere ontwikkeling van het model van risicoverevening is het noodzakelijk een bron van gegevens beschikbaar te hebben ten behoeve van gegevensuitwisseling tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in 2007. De levering van gegevens is verplicht voor alle zorgaanbieders die geestelijke gezondheidszorg leveren.
Artikel 4. Door GGZ-instellingen aan te leveren gegevens
Onderstaande door de zorgaanbieders aan te leveren basisgegevens worden maandelijks via de bestaande Zorgissystematiek, conform de specificaties in het Beheersreglement Landelijke Registraties GGZ en de daarin vastgelegde waarborgen vanuit het privacy-recht, vastgelegd. Dit document is ter inzage beschikbaar via GGZ Nederland. Vanuit deze bron van gegevens kunnen binnen de daar op volgend toe te passen privacy-waarborgen gegevens worden verstrekt ten behoeve van zorgverzekeraars en het risicovereveningsmodel.
Versleuteld cliëntnummer conform Zorgis
Leeftijdsklasse van de cliënt (0-9 jaar/10-19 jaar/…../…/80-89 jaar/90 jaar en ouder)
Geslacht van de cliënt
Verzekeraarscode
Soort verwijzer
Diagnose in DSM-IV
As 1: hoofddiagnose
As 2: hoofddiagnose
Maand start zorg
Maand start opname
Maand einde zorg
Reden afmelding
Nummer zorgaanbieder
Tariefcode NZa 2007
Omvang tariefcode (aantal eenheden)
ZVW / AWBZ van Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007">
Artikel 5. Overzicht van bekostigingsbedragen en toerekening naar ZVW / AWBZ
Onderstaand overzicht wordt gebruikt voor de vertaling naar de geleverde zorg in kosten en voor de vaststelling van de zorg/kosten die wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet . De verwijzing naar zvw / awbz is globaal van aard en voor statistische doeleinden. Zvw awbz 4)[1] 4)[2] 4)[3] 1)[4] 1)[5] 1)[6] 1)[7] 1)[8] 1)[9] 2)[10] 2)[11] 1)[12] 1)[13] 3)[14] 3)[15]
Zorgprestatie Code Bedrag /
Eerste opnamen
Eerste opname kinder- en jeugdpsychiatrie F001 355,60 zvw
Eerste opname alcohol- en drugsverslaafden F002 355,60 zvw
Eerste opname volwassenen algemene psychiatrie F003 1.002,30 zvw
Eerste opname forensische kliniek F004 2.900,00 zvw
Eerste opname forensische afdeling F005 1.401,70 zvw
Face-to-face-contacten m.b.t. volwassenen
Nieuwe inschrijving F101 21,60 zvw
Intakecontact F102 207,40 zvw
Psychodiagnostisch/ neuropsychologisch onderzoek F103 430,60 zvw
Psychotherapiecontact F104 105,20 zvw
Groepscontact psychotherapie F105 70,80 zvw
Behandeling/ begeleidingscontact F106 89,20 zvw
Groepscontact behandeling/ begeleiding F107 61,50 zvw
Crisiscontact binnen kantooruren F108 214,80 zvw
Crisiscontact buiten kantooruren F109 803,40 zvw
Toeslag contact buiten de instelling F110 32,70 zvw
Face-to-face-contacten m.b.t. ouderen
Nieuwe inschrijving F131 21,60 zvw
Intakecontact F132 207,40 zvw
Psychodiagnostisch/ neuropsychologisch onderzoek F133 430,60 zvw
Psychotherapiecontact F134 105,20 zvw
Groepscontact psychotherapie F135 70,80 zvw
Behandeling/ begeleidingscontact F136 89,20 zvw
Groepscontact behandeling/ begeleiding F137 61,50 zvw
Crisiscontact binnen kantooruren F138 214,80 zvw
Crisiscontact buiten kantooruren F139 803,40 zvw
Toeslag contact buiten de instelling F140 32,70 zvw
Face-to-face-contacten m.b.t. verslaafden
Nieuwe inschrijving F141 21,60 zvw
Intakecontact F142 207,40 zvw
Psychodiagnostisch/ neuropsychologisch onderzoek F143 430,60 zvw
Psychotherapiecontact F144 105,20 zvw
Groepscontact psychotherapie F145 70,80 zvw
Behandeling/ begeleidingscontact F146 89,20 zvw
Groepscontact behandeling/ begeleiding F147 61,50 zvw
Crisiscontact binnen kantooruren F148 214,80 zvw
Crisiscontact buiten kantooruren F149 803,40 zvw
Toeslag contact buiten de instelling F150 32,70 zvw
Face-to-face-contacten m.b.t. kinderen/jeugd
Nieuwe inschrijving F151 21,80 zvw
Intakecontact F152 166,70 zvw
Orthodidactisch/ psychodiagnostisch onderzoek F153 455,60 zvw
Psychotherapiecontact F154 157,80 zvw
Groepscontact psychotherapie F155 101,30 zvw
Behandeling/ begeleidingscontact F156 95,00 zvw
Groepscontact behandeling/ begeleiding F157 65,50 zvw
Crisiscontact binnen kantooruren F158 217,30 zvw
Crisiscontact buiten kantooruren F159 813,30 zvw
Toeslag contact buiten de instelling F160 31,30 zvw
Face-to-face-contacten m.b.t. forensische psychiatrie 4)
Nieuwe inschrijving F201 21,60 zvw
Intakecontact F202 396,60 zvw
Psychotherapiecontact F204 208,80 zvw
Groepscontact psychotherapie F205 123,10 zvw
Behandeling/ begeleidingscontact F206 113,80 zvw
Groepscontact behandeling/ begeleiding F207 79,90 zvw
Toeslag contact buiten de instelling F208 89,70 zvw
Telefonische behandeling/begeleidingscontacten
Telefonisch behandeling/ begeleidingscontact volwassenen F221 49,70 zvw
Telefonisch behandeling/ begeleidingscontact ouderen F222 49,70 zvw
Telefonisch behandeling/ begeleidingscontact verslaafden F223 49,70 zvw
Telefonisch behandeling/ begeleidingscontact kinderen/jeugd F224 52,60 zvw
Telefonisch behandeling/ begeleidingscontact for. psychiatrie 4) F225 62,00 zvw
Psychiatrische deeltijdbehandeling
Deeltijdbehandeling verslavingszorg (4-6 uur) F451 66,10 zvw
Deeltijdbehandeling verslavingszorg (6-8 uur) F452 132,30 zvw
Deeltijdbeh. met beperkte begeleiding verslavingszorg (4-6 uur) F453 78,80 zvw
Deeltijdbeh. met beperkte begeleiding verslavingszorg (6-8 uur) F454 157,70 zvw
Deeltijdbehandeling k/j opname en observatie (4-6 uur) F461 123,50 zvw
Deeltijdbehandeling k/j opname en observatie (6-8 uur) F462 246,90 zvw
Deeltijdbeh. k/j algemeen en gezin met geringe beg. (4-6 uur) F463 92,20 zvw
Deeltijdbeh. k/j algemeen en gezin met geringe beg. (6-8 uur) F464 184,40 zvw
Deeltijdbeh. k/j algemeen en gezin met beg. op afstand (4-6 uur) F465 103,70 zvw
Deeltijdbeh. k/j algemeen en gezin met beg. op afstand (6-8 uur) F466 207,40 zvw
Structurerende deeltijdbehandeling volwassenen (4-6 uur) F471 66,50 zvw
Structurerende deeltijdbehandeling volwassenen (6-8 uur) F472 133,10 zvw
Structurerende deeltijdbeh. volw. met beperkte beg. (4-6 uur) F473 80,80 zvw
Structurerende deeltijdbeh. volw. met beperkte beg. (6-8 uur) F474 161,70 zvw
Psychotherapeutische deeltijdbehandeling volw. (4-6 uur) F475 73,70 zvw
Psychotherapeutische deeltijdbehandeling volw. (6-8 uur) F476 147,50 zvw
Psychotherapeutische deeltijd met beperkte beg. volw. (4-6 uur) F477 89,70 zvw
Psychotherapeutische deeltijd met beperkte beg. volw. (6-8 uur) F478 179,40 zvw
Deeltijdbehandeling stabilisatie volwassenen (4-6 uur) F481 42,60 zvw
Deeltijdbehandeling stabilisatie volwassenen (6-8 uur) F482 85,10 zvw
Deeltijdbehandeling rehabilitatie volwassenen (4-6 uur) F483 55,00 zvw
Deeltijdbehandeling rehabilitatie volwassenen (6-8 uur) F484 109,90 zvw
Forensische deeltijdbehandeling (6- 8 uur) F491 195,00 zvw4
Verpleegdagen voor alcohol en/of drugsverslaafden
Groepsgewijze behandeling met beperkte begeleiding A.1.1 144,80 zvw/ na 1 jaar awbz
Groepsgewijze behandeling met volledige begeleiding A.1.2 161,80 zvw/ na 1 jaar awbz
Individuele behandeling met beperkte begeleiding A.1.3 190,50 zvw/ na 1 jaar awbz
Individuele behandeling met volledige begeleiding A.1.4 200,90 zvw/ na 1 jaar awbz
Behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming A.1.5 246,80 zvw/ na 1 jaar awbz
Crisisinterventie A.1.6 310,60 zvw/ na 1 Jaarawbz
Verpleegdagen voor kinderen en jeugdigen
Behandeling met beperkte tot volledige begeleiding K.1.1 234,90 zvw/ na 1 jaar awbz
Behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming K.1.2 296,50 zvw/ na 1 jaar awbz
Stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding K.1.3 271,90 zvw/na 1 jaar awbz
Stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming K.1.4 334,70 zvw/ na 1 jaar awbz
Zeer intensieve behandeling met beperkte tot volledige begeleiding K.1.5 334,90 zvw/ na 1 jaar awbz
Zeer intensieve behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming K.1.6 410,90 zvw/ na 1 jaar awbz
Logeerdagen K.1.7 309,90 awbz
Verpleegdagen voor volwassenen en ouderen
Klinische kortdurende zorg met beperkte begeleiding V.1.1 162,00 zvw/ na 1 jaar awbz
Klinische kortdurende zorg met volledige begeleiding V.1.2 198,00 zvw/ na 1 jaar awbz
Klinische kortdurende zorg met intensieve begeleiding/ bescherming V.1.3 271,00 zvw/ na 1 jaar awbz
Herstellingsoordfunctie V.1.4 105,10 zvw/ na 1 jaar awbz
Structuurbiedend met beperkte begeleiding V.2.1 114,90 zvw/ na 1 jaar awbz
Structuurbiedend met volledige begeleiding V.2.2 177,50 zvw/ na 1 jaar awbz
Veranderingsgericht met beperkte begeleiding V.2.3 137,70 zvw/ na 1 jaar awbz
Veranderingsgericht met intensieve begeleiding V.2.4 188,20 zvw/ na 1 jaar awbz
Crisisbehandeling met intensieve begeleiding/ bescherming V.2.5 238,20 zvw/ na 1 jaar awbz
Verpleegdagen voor forensische psychiatrie
Resocialisatie FPA F.1.1 301,30 zvw/na 1 jaar awbz
Behandeling FPA F.1.2 371,30 zvw/na 1 jaar awbz
Long stay (basis) FPK F.1.3 340,50 zvw/na 1 jaar awbz
Long stay (intensief) FPK F.1.4 452,10 zvw/na 1 jaar awbz
Resocialisatie FPK F.1.5 403,80 zvw/na 1 jaar awbz
Behandeling FPK F.1.6 479,10 zvw/na 1 jaar awbz
Verpleegdagen voor klinisch intensieve behandeling
Klinisch intensieve behandeling KIB 530,50 zvw/na 1 jaar awbz
Verzorgingsdag voor beschermd wonen
Structuur biedend met beperkte begeleiding VZ2.1 60,50 awbz
Structuur biedend met volledige begeleiding VZ2.2 111,30 awbz
Veranderingsgericht met beperkte begeleiding VZ2.3 73,00 awbz
Veranderingsgericht met volledige begeleiding VZ2.4 121,50 awbz
Jeugdigen in RIBW’s VZ2.5 154,60 awbz
Overig
Activerende psychiatrische thuiszorg F120 133,20 zvw
Psychiatrische intensieve thuiszorg F121 133,20 zvw
Psychiatrische crisisinterventie thuis F122 151,10 zvw
Uren gespecialiseerde begeleiding (begeleid zelfstandig wonen) F123 79,10 awbz
Uren dienstverlening F124 72,70 zvw
Uren individuele preventie F128 72,70 zvw
Cliënturen dagactiviteiten (educatief, recreatief en arbeidsmatig) F125 9,20 awbz
Vervoer dagactiviteiten /deeltijdbehandelingen F126 15,10 awbz
Uren aanbod inloopfunctie F129 61,20 awbz
Cliënten in zorgcoördinatie op de 1e dag van de maand F130 137,20 zvw
Cliënten methadonverstrekking op de 1e dag v.d. maand F127 90,70 zvw
Kosten zorgvernieuwingsprojecten KZP   zvw
Artikel 6. Slotbepaling
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007’.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.033 beëindigd. ^ [1]
De zorgprestaties ten aanzien van de forensische psychiatrie hebben alleen betrekking op de forensische zorg zonder strafrechtelijke titel. Forensische zorg die geleverd wordt op grond van een strafrechtelijke titel is op 1 januari 2007 overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Justitie. ^ [2]
De zorgprestaties ten aanzien van de forensische psychiatrie hebben alleen betrekking op de forensische zorg zonder strafrechtelijke titel. Forensische zorg die geleverd wordt op grond van een strafrechtelijke titel is op 1 januari 2007 overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Justitie. ^ [3]
De zorgprestaties ten aanzien van de forensische psychiatrie hebben alleen betrekking op de forensische zorg zonder strafrechtelijke titel. Forensische zorg die geleverd wordt op grond van een strafrechtelijke titel is op 1 januari 2007 overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Justitie. ^ [4]
Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW. ^ [5]
Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW. ^ [6]
Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW. ^ [7]
Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW. ^ [8]
Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW. ^ [9]
Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW. ^ [10]
Dit betreft dienstverlening exclusief Openbare GGZ en individuele preventie. De Openbare GGZ en collectieve preventie zijn per 1 januari 2007 overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Opvang. ^ [11]
Dit betreft dienstverlening exclusief Openbare GGZ en individuele preventie. De Openbare GGZ en collectieve preventie zijn per 1 januari 2007 overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Opvang. ^ [12]
Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW. ^ [13]
Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW. ^ [14]
Ten behoeve van de productiecontrole heeft het zorgkantoor inzicht nodig in de hoogte van het bedrag dat omgaat in zorgvernieuwing. In verband daarmee zijn de kosten van zorgvernieuwingsprojecten opgenomen in de lijst van de te verstrekken gegevens. ^ [15]
Ten behoeve van de productiecontrole heeft het zorgkantoor inzicht nodig in de hoogte van het bedrag dat omgaat in zorgvernieuwing. In verband daarmee zijn de kosten van zorgvernieuwingsprojecten opgenomen in de lijst van de te verstrekken gegevens.