Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Beoordeling schriftelijke toetsen
Artikel 3. Algemene aanwijzing bij beoordeling schriftelijke toetsen
Artikel 4. Beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets
Artikel 5. Beoordeling mondelinge examens
Artikel 6. Beoordeling praktische examens
Artikel 7. Afwijking
Artikel 8. Aanvullende regels
Artikel 9. Aanpassing
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11. Bekendmaking
Artikel 12. Intrekking
Artikel 13. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00619 houdende vaststelling van de beoordelingsnormen voor de staatsexamens VO en staatsexamens VO BES (Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;
Besluit:
1. In deze regeling gelden de begripsbepalingen die zijn gegeven in artikel 1 van het Staatsexamenbesluit VO respectievelijk het Staatsexamenbesluit VO BES .
2. Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:
voorzitter: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens;
schriftelijke toets: schriftelijk onderdeel van het college-examen;
mondeling examen: mondeling onderdeel van het college-examen;
praktisch examen: praktisch onderdeel van het college-examen;
opdracht: een vraag of een opdracht in een schriftelijke toets, mondeling of praktisch examen;
examinator: door het College voor Toetsen en Examens aangewezen beoordelaar van een mondeling of een praktisch examen;
eerste corrector: door het College voor Toetsen en Examens aangewezen beoordelaar van een schriftelijke toets;
tweede corrector: door het College voor Toetsen en Examens aangewezen medebeoordelaar van een schriftelijke toets.
1.
De beoordelingsnormen voor de schriftelijke toetsen worden weergegeven in een voorschrift voor de beoordeling bij ieder examen. Dit bestaat uit:
a. regels voor de beoordeling;
b. algemene aanwijzing, op grond van deze regeling;
c. beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets.
2.
Het beoordelingsmodel wordt door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld voor elke schriftelijke toets zoals vermeld in bijlage 1 .
Artikel 3. Algemene aanwijzing bij beoordeling schriftelijke toetsen
Voor de uitvoering van een opdracht worden door de eerste en door de tweede corrector scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de schriftelijke toets behorende beoordelingsmodel.
Artikel 4. Beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets
Het beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder c, wordt door het College voor Toetsen en Examens niet eerder bekendgemaakt dan wanneer het College voor Toetsen en Examens heeft vastgesteld, dat de betreffende toetsen zoals vermeld in bijlage 1 , geen onderdeel meer van een college-examen zullen uitmaken.
1.
De beoordelingsnormen voor de mondelinge examens worden weergegeven in het Programma voor Toetsing en Afsluiting zoals voor elk vak en elke schoolsoort jaarlijks bij regeling door het College voor Toetsen en Examens wordt vastgesteld.
2.
Een mondeling examen wordt afgenomen door twee examinatoren.
3.
Het voorschrift voor de beoordeling van de mondelinge examens wordt door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld voor elk mondeling examen zoals vermeld in bijlage 2 .
1.
De beoordelingsnormen voor de praktische examens worden weergegeven in het Programma voor Toetsing en Afsluiting zoals voor elk vak en elke schoolsoort jaarlijks bij regeling door het College voor Toetsen en Examens wordt vastgesteld.
2.
Een praktisch examen wordt afgenomen door twee examinatoren.
3.
Het voorschrift voor de beoordeling van de praktische examens wordt door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld voor elk praktisch examen zoals vermeld in bijlage 3 .
Artikel 7. Afwijking
Het College voor Toetsen en Examens of de voorzitter kan beslissen dat voor een of meer opdrachten aan alle kandidaten het maximale aantal scorepunten of ten minste een aantal kleiner dan het maximum aantal scorepunten wordt toegekend.
Artikel 8. Aanvullende regels
Het College voor Toetsen en Examens kan beslissen, dat in het voorschrift voor de beoordeling bij een schriftelijke toets aanvullende regels worden opgenomen, waaronder regels voor aftrek van scorepunten. Deze zijn evenzeer verbindend als hetgeen in deze regeling is voorgeschreven.
Artikel 9. Aanpassing
De voorzitter is gemachtigd de vaststellingen als opgenomen in bijlagen 1 , 2 en 3 op onderdelen aan te passen.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 april 2015.
Artikel 11. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 12. Intrekking
De Regeling beoordelingsnormen staatsexamens Voortgezet Onderwijs van 19 april 2011 wordt ingetrokken.
Artikel 13. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,