{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Beoordelingsnormen
Artikel 3. Algemene aanwijzingen
Artikel 4. Beoordelingsmodel
Artikel 5. Afwijking
Artikel 6. Aanvullende regels
Artikel 7. Aanpassing
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Intrekking
Artikel 10. Bekendmaking
Artikel 11. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00623, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal (Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 2015)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, vijfde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;
Besluit:
1.
In deze regeling gelden de begripsbepalingen die zijn gegeven in artikel 1 van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.
2.
Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:
voorzitter: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens;
examentoets: een onderscheidenlijk examen in een programmaonderdeel;
sleutel: verzameling goede antwoorden bij meerkeuzevragen.
1.
De beoordelingsnormen voor de examens Nederlands als tweede taal worden weergegeven in een voorschrift voor de beoordeling bij ieder examen. Dit bestaat uit:
a. algemene aanwijzingen, op grond van deze regeling;
b. een beoordelingsmodel bij iedere examentoets.
2.
Het voorschrift voor de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt ingericht met inachtneming van de bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 .
3.
Het College voor Toetsen en Examens stelt na de afname van een examentoets in de onderdelen Schrijven en Spreken het voorschrift voor de beoordeling aan de beoordelaar ter beschikking.
4.
Voor de onderdelen Lezen en Luisteren wordt de examentoets beoordeeld aan de hand van het beoordelingsmodel dat als sleutel opgenomen is in het digitale systeem dat automatisch de examentoets beoordeeld.
1.
De algemene aanwijzingen voor de beoordelaar betreffende de beoordeling van de onderdelen Schrijven en Spreken zijn voor de onderscheidende programma’s I en II opgenomen in bijlagen 1 en 2.
2.
De algemene aanwijzingen betreffende de beoordeling van de onderdelen Lezen en Luisteren voor de onderscheidende programma’s I en II zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4.
Artikel 4. Beoordelingsmodel
Het beoordelingsmodel bij iedere examentoets, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, wordt door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld zoals vermeld in bijlage 5 , en maken na bekendmaking deel uit van die bijlage.
Artikel 5. Afwijking
Het College voor Toetsen en Examens of de voorzitter kan, de commissie staatsexamens NT2 gehoord, beslissen dat voor een of meer opdrachten aan alle kandidaten het maximale aantal scorepunten of ten minste een aantal kleiner dan het maximum aantal scorepunten wordt toegekend.
Artikel 6. Aanvullende regels
Het College voor Toetsen en Examens kan op voorstel van de commissie staatsexamens NT2 beslissen, dat in het voorschrift voor de beoordeling bij een examentoets aanvullende regels worden opgenomen, waaronder regels voor aftrek van scorepunten. Deze zijn evenzeer verbindend als hetgeen in deze regeling is voorgeschreven.
Artikel 7. Aanpassing
De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens is gemachtigd de vaststellingen als opgenomen in bijlage 5 op onderdelen aan te passen.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag na plaatsing ervan in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2015.
Artikel 9. Intrekking
De Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 van 8 december 2010 wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De beoordelingsmodellen per examentoets bedoeld in artikel 4 worden bekend gemaakt op de in bijlage 5 onder 1 opgenomen wijze.
Artikel 11. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 2015.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,